Uploaded by User4646

bitirme-projesi

advertisement
BİTİRME PROJESİ KILAVUZU
1
İÇİNDEKİLER
I – TEMEL KURALLAR
A. Bitirme Projesi Danışmanlarının Belirlenmesi
B. Bitirme Projesi Türleri
C. Danışmanlık ve Bitirme Projesi Öğrencilerinin Sorumlulukları
D. Bitirme Projesini Savunma Sınavı
E. Proje Teslim Formatı
F. Fikir Hırsızlığı ve Telif Hakları
II – BİTİRME PROJESİ YAZIM KURALLARI
A. Bitirme Projesi Biçim Özellikleri
B. Kaynak Belirtme
C. Kapaklar ve İçerik
ÖRNEKLER
A. Dış Kapak Örneği
B. İç Kapak Örneği
C. Türkçe Özet Örneği
D. İçindekiler Örneği
E. DVD Kutu Kapağı Örneği
F. DVD Üzeri Örneği
FORMLAR
Form 1: Bitirme Projesi Danışman Belirleme Formu
Form 2: Bitirme Projesi Okul Dışı Danışman Belirleme Formu
Form 3: Bitirme Projesi Savunma Formu
Form 4: Mezuniyet Yeterlilik Formu
Form 5: Telif Hakkı İzin Formu
2
I.
TEMEL KURALLAR
Bu kılavuz, Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezun olabilmeleri için yükümlü
oldukları “bitirme projesi”nin tamamlanması sırasında uyulması gereken ölçüt ve ilkeleri
içermektedir.
A. BİTİRME PROJESİ DANIŞMANLARININ BELİRLENMESİ
Plato Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları her yıl bitirme projelerine danışmanlık
yapacaktır. Öğrenci, bitirme projesinde birlikte çalışmak istediği danışmanın adını, proje
dersi öğretim elemanları dersin başlamasının 3. haftasına kadar bildirir. Danışman tercihini
belirtmemiş öğrencilerin proje danışmanları Program Başkanlığı’nca belirlenerek ilan edilir.
B. BİTİRME PROJESİ TÜRLERİ
İçinde uygulama olan bitirme projeleri 1000 – 2000 kelime, uygulama olmayan bitirme
projeleri 4000 – 5000 kelime arası olacaktır (Kapak, Özet, İçindekiler, Tablo Listesi, Resim
Listesi, Senaryo, Mülakat vb. ekler kelime sayısına eklenmez).
Uygulamalı çalışmalarının türleri danışman ve Program Başkanlığının iznine bağlıdır.
C. DANIŞMANLIK VE BİTİRME PROJESİ ÖĞRENCİSİNİN
SORUMLULUKLARI
Dönem boyunca öğrenci, bitirme projesi danışmanı ile haftalık olarak düzenli görüşmeler
yaparak çalışmasında yönlendirilir. Öğrenci, danışmanı tarafından kendisine verilen ödevleri
verilen süre zarfında yapmakla yükümlüdür.
Öğrenci danışman olarak seçeceği öğretim elemanına Form 1: Danışman Belirleme
Formunu imzalatmalıdır. Okul dışından belirlenecek öğretim üyeleri için ise Form 2: Okul
Dışı Danışman Belirleme Formu imzalatılmalıdır.
3
D. BİTİRME PROJESİNİ SAVUNMA SINAVI
Bitirme projelerini, ilgili öğretim elemanının danışmanlığında tamamlayan öğrenci, jüri
önünde tamamladığı çalışmasının sunumunu multimedya araçları kullanarak yapar. Jüri,
proje danışmanı hariç, program tarafından atanan iki öğretim elemanından oluşur.
Öğrenci savunma sınavı tarihinden en az bir hafta önce bitirme projesinin üç kopyasını
danışmanına ve iki jüri üyesine teslim eder.
Bitirme projesi savunma sınavı, yarıyıl sonu sınavları sırasında program başkanlıklarınca
belirlenen tarih, saat ve yerde yapılır. Bitirme projesi sunuşları en az 10, en çok 20 dakikalık
bir süre içerisinde ve bilgisayar ortamında (sunu yazılımı ya da benzer bir yazılım
kullanılarak) sunulur. Bu savunma sonucu, öğrenciye gerekçeli olarak bildirilir.
Öğrencinin bitirme projesi 100 puan üzerinden değerlendirilir; puanın yüzde 60’ı proje
danışmanının vereceği nottan, kalanı ise diğer jüri üyelerinin vereceği notların aritmetik
ortalamasından oluşur, bu rakam da başarı notu olan harfe dönüştürülür.
Sınavın sonucu, Form 3: Bitirme Projesi Savunma Formunun proje danışmanı ve jüri
üyeleri tarafından savunma sınavı sırasında doldurulup program başkanlıklarına teslim
edilmesiyle bildirilir.
Bitirme Projesinden mezun olmaya hak kazanan öğrenci Form 4: Mezuniyet Yeterlilik
Formunu danışmanına ve jüri üyelerine imzalatacak ve projesine ekleyecektir.
E. PROJE TESLİM FORMATI
Savunma sonrasında bitirme projesi, program ve kütüphaneye verilmek üzere 2 adet
DVD’ye kaydedilmiş olarak öğrenci tarafından danışmanlara teslim edilir. DVD’lerin tüm
kopyaları DVD Kutusu içinde ve etiketlenmiş olarak teslim edilecektir.
a. DVD Kutusu ve Etiket Formatı Hakkında Kurallar
Teslim edilen tüm DVD’lerin üzerinde proje bilgilerini içeren yazı
olacaktır. Örnek ekte yer almaktadır.
4
Teslim edilen tüm DVD kutularının üstünde DVD kapağı olacaktır.
Örnek ekte yer almaktadır.
b. DVD İçindeki Dosyaların Formatları Hakkında Kurallar
1. Ana proje dokümanı PDF formatında DVD’ye eklenecektir. PDF dosyasının adı şu
şekilde olmalıdır:
Öğrencinin adı soyadı_öğrenci numarası_proje başlığının ilk iki ya da üç kelimesi.pdf
Örnek:
AsudeAlyazi_20041304017_KaraKutu.
pdf
Uyarı: Öğrenciler dosya adında Türkçe karakter kullanamazlar. Öğrenci numaraları
numaralar arasına nokta koyulmadan yazılmalıdır (öğrenci numarası 2004.13.04.017 olarak
yazılamaz).
2. Uygulamalı projelerde öğrencilerin kendi tasarladıkları materyaller (film, müzik, imge,
ses, outdoor reklam uygulaması, afiş, basın reklamı, web sayfaları vb.) DVD’nin içinde
“Uygulamalar” adlı ayrı bir klasör altına kaydedilir.
Uygulamalar klasörünün altındaki dosyaların formatları aşağıdaki gibi olmalıdır:
a. İmgeler, en az 29,7(W) x 42(H) boyutunda (A3 boyutu) ve en az 300DPI’lık yüksek
kalite
JPG veya PNG dosyası olarak eklenir.
b. Ses kayıtları (radyo reklamları) ya da orjinal müzikler, en az 128kbps Bit Rate olan MP3
dosyası olarak eklenir.
c. Videolar, en az 720x576 ebatında Quicktime Movie dosyası veya MPEG dosyası olarak
DVD’ye eklenir. Videonun dosya boyunun çok büyük olması ve tek bir DVD’ye sığmaması
durumda, proje sahibi videoyu birden çok DVD’ye kayıt edebilir.
d. İşlevsel olmayan web sayfası – Tüm sayfaların yüksek kalite JPG veya PNG imajları tek
bir klasör altına kaydedilir ve DVD’ye eklenir.
e. İşlevsel olan web sayfası – web sayfasının DVD’den açılabilmeye hazır formatlı olarak
eklenir.
5
Uygulama klasöründeki dosyaların isimleri aşağıdaki gibi olmalıdır: Öğrencinin adı
soyadı_öğrenci numarası_uygulamayı tarif eden üç ya da dört kelimelik ad.dosya açılımı.
Örnek:
AsudeAlyazi_20041504021_Bazı_Anlar_Afis1.jpg
AsudeAlyazi_20041504021_Bazı_Anlar_Afis2.jpg
AsudeAlyazi_20031404023_Ruffles_Aci_RadyoSpot.mp3
Uyarı: Öğrenciler dosya adında Türkçe karakter veya boşluk karakteri kullanamazlar.
Öğrenci numaraları, numaralar arasına nokta koyulmadan yazılmalıdır (öğrenci numarası
2004.13.04.017 olarak yazılamaz).
3. Danışman ve jürilerin imzalarının bulunduğu danışman imza sayfasının taranmış hali
PDF dosyası olarak aşağıdaki örnekteki gibi adlandırılarak DVD’ye eklenecektir.
AsudeAlyazi _2004140016_ Danisman_Imza.pdf
F. FİKİR HIRSIZLIĞI VE TELİF HAKLARI
Bitirme projesi, yalnızca jüriye yapılan bir sunum değil, öğrencinin mezuniyetiyle beraber
kariyerini de başlatacak üründür. Dolayısıyla projelerin hem akademik etik kurallara hem de
fikir ve sanat eserleriyle ilgili yasalara uyması gerekir.
Bir başkasının yapıtından yapılmış alıntıların belirtilmesi (öykü veya roman uyarlaması
gibi), başkalarına ait ürünlerin kullanımı (öykü, senaryo, arşiv filmi, fotoğraf, müzik gibi)
için yazılı (resmi) izinlerin alınması gerekir Form 5: Telif Hakkı İzin Formu. Bu kurallara
uymadığı tespit edilen öğrenci, dersten kalır ve disiplin kuruluna sevkedilir.
İntihal, bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak
göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanmasıdır.
Ulaşılan kaynak okunmak suretiyle kişi kendi cümleleriyle beraber konuyu aktarma yolu
tercih etmelidir. Kullanılan kaynak atıf yapılmak suretiyle belirtilecek ve kaynakçada
gösterilecektir. Böylece intihal gibi bir sorun ortadan kalkacaktır.
Yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve
esasları 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.
Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince “ Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.” suçu
bağlamında yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezası
öngörülmüştür.
6
II.
BİTİRME PROJESİ YAZIM KURALLARI
Bu bölümde, tez yazımında kullanılacak kağıdın ve yazının özelliği, sayfanın düzeni, metin
içinde kaynak gösterme, sayfaların numaralandırılması ile ilgili kurallar ve örnekler
verilmiştir.
A. BİTİRME PROJESİNİN BİÇİM ÖZELLİKLERİ
Bitirme Projesi metni A4 (21x29.7 cm) boyutunda 70-100 gr birinci hamur beyaz kağıda yazılmalıdır.
1.
Font / Punto:
Bitirme projesinde yer alan ana metinde “Times New Roman” 12 punto olarak
kullanılmalıdır. Dipnotlar, çizelge ve tablolarda, sayfaya sığdırmak amacıyla 10 veya daha
küçük puntolar kullanılabilir. Ana metin içinde koyu, italik, koyu italik ve alt çizilmesi
gelişigüzel uygulanmamalı, bilim alanının özelliklerine göre kullanılmalıdır. Bütün yazılar
siyah renkte olmalıdır. Her türlü noktalama işaretinden sonra bir karakter ara verilmeli,
noktalama işaretinden önce ara verilmemelidir.
Ör: Times New Roman kullanılacaktır. 12 punto olarak uygulanacaktır.
2. Satır Aralığı ve Paragraflar:
Bitirme projesi metninin yazımında standart satır aralığı 1.5 olarak kullanılacaktır. Şekil,
resim ve tablo yazıları ile alıntılar ve dipnotlar kısımlarında ise 1 tam satır aralığı
kullanılmalıdır. Kurum ve tarih kısaltmaları haricinde, satırlar rakam, kısaltma, simge ve
sembol ile başlamamalıdır. 4 haneden büyük rakamlarda binlik hanelerde boşluk bırakılmalı
(Örnek: 5 320 kişi, 102 500 kutu), küsüratlı sayılarda nokta kullanılmalıdır (Örnek: 1015.25).
Bitirme projesinin okunması ve paragrafların birbirinden ayrı olarak algılanabilmesi amacıyla
paragraflar 0.75 cm içeriden başlatılmalıdır ve paragraf aralarında yarım satırlık (0.5 cm)
boşluk verilmelidir.
3. Metnin Yaslanması:
7
Sonradan ciltleme yapılacağı da dikkate alınarak projenin yazılması esnasında her sayfanın
sol kenarında 4 cm, sağ kenarında 2.5 cm, üst ve alt kenarlarında ise 3 cm boşluk bırakılarak
yazıların bu sınırların dışına taşmaması sağlanmalıdır. Sayfa sonlarında paragrafın bölünmesi
halinde paragrafın en az iki satırı sayfa sonunda yer almalıdır. Satır sonlarında kelimeler
bölünmemelidir. Sayfa sonuna gelen başlık veya alt başlıklardan sonra en az iki satır yazı
bulunmalıdır. Metin yazımında sol kenar ve sağ kenarda bloklanmanın uygulandığı “justify”
kullanılmalıdır.
4.
Noktalama:
Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste, soru işareti, ünlem işareti, üç nokta vb.nden
sonra bir boşluk bırakılır; bu işaretlerden önce boşluk bırakılmaz.
Gelenekleşmiş T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) gibi kısaltmalar dışında, kısaltma aralarında nokta
kullanılmaz (TBMM, BBC). Ölçü birimlerinden sonra nokta kullanılmaz (cm, kg).
Terimin ilk geçtiği yerde açık adı yazılmalı ve parantez içine kısaltması verilmeli [örneğin;
Romatoid Artrit (R.A)], daha sonra terimin her geçtiği yerde kısaltması kullanılmalıdır.
Süre (10 sene) ve ölçüm (12 km) rakamla yazılır.
Metin içindeki yüzdeler yazı ile belirtilir (yüzde 74). Şekil ve tablolardaki yüzdeler yüzdelik
işareti kullanılarak yazılır (%74).
Onun (10) altındaki rakamlar yazı ile yazılır.
5.
Vurgulama:
Vurgulanmak istenen kelimeler İtalik olarak yazılır. Ayrıca, italik font kitap, ansiklopedi,
gazete, broşür, dergi, roman, oyun ve filmlerin başlıklarını yazarken kullanılır. Şiir, öykü,
makale, mektup ve söyleşi başlıkları ise normal font ile yazılır ve çift tırnak içinde belirtilir.
6.
Ana ve Ara Başlıklar:
Bitirme projesinde başlıklandırma yapılırken mantıksal bir sıralama oluşturması göz önüne
alınmalıdır. Ana başlıklara örnek olarak;
TEZ ONAYI, BEYAN, ÖNSÖZ ve/veya TEŞEKKÜR, İÇİNDEKİLER, TÜRKÇE ÖZET,
İNGİLİZCE ÖZET, GİRİŞ VE AMAÇ, GENEL BİLGİLER, GEREÇ VE YÖNTEM, BULGULAR,
8
TARTIŞMA VE SONUÇ, KAYNAKLAR, ÖZGEÇMİŞ vb verilebilir. Ana başlıkla başlayan her
bölümün birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla ayrı sayfadan başlaması sağlanmalı ve
başlıklardan sonra 2 aralık bırakılmalıdır. Ana ve alt başlıklar satır başına dayanmalıdır. Ana
başlıkların tamamı, birinci alt başlıklarda bütün kelimelerin ilk harfi, ikinci alt başlıklarda yalnız
birinci kelimenin ilk harfi büyük harflerle, ana başlıkta ve alt başlıktaki "ve", "ile" gibi bağlaçlar
tamamen küçük harflerle yazılmalıdır. Bölüm başlıkları 14, diğer bütün başlıklar 12 punto ve koyu
(bold) olmalıdır.
Ana başlık ve alt başlıklar aşağıdaki örneğe uygun, ondalıklı sisteme göre numaralandırılmalı, her
rakamdan sonra nokta konmalıdır. Üçüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlıkları
kullanılmamalıdır. Gerektiği durumlarda daha ileri derecedeki alt bölüm başlıkları ikinci derecede
başlık kurallarına uygun olarak, ancak numaralandırılmadan ve içindekiler kısmında gösterilmeden
kullanılabilir.
Örnek:
1. ANA BAŞLIK
1.1.Birinci Alt Başlık
1.1.1 İkinci alt başlık
1.1.2 ..................
1.1.1.1.Üçüncü alt başlık
1.1.1.1.A. Daha ileri alt başlık
1.1.1.1.B. .................
7.
Anlatım:
Projede anlatılmak istenenler bilimsel bir Türkçe kullanılarak net olarak ifade edilmeli,
cümleler dil bilgisi yönünden doğru, kısa, sade, açık, anlaşılır ve uyumlu olmalı, noktalama
işaretleri yerinde kullanılmalıdır. Cümle ve paragraflar arasında bağlantı kurulmalı ve konu
bütünlüğü sağlanmalıdır.
Anlatımda üçüncü şahsı ifade eden yapıldı, görüldü, araştırmada vb. kelimeler kullanılmalı;
yaptım, gördüm, araştırmamızda gibi birinci şahıs anlatımlarına yer verilmemelidir.
Anlatımda Türkçeleşmemiş yabancı kelimelerin kullanımından kaçınılmalıdır. Bilimsel ifade
ve isimlerden; Türkçeleşmiş ve yaygın olarak bilinenler (kanser, anafilaksi, travma, iyot,
alkol, kalsiyum, fosfor, enjeksiyon, enfeksiyon ve şok gibi bazı doku, organ, hücre, kimyasal
madde ve ilaç isimleri ile tıbbi terimler) okunduğu gibi kullanılmalı, gerekirse orijinal
9
yazılışları parantez içinde verilmeli, yaygın kullanım bulmamış bilimsel terimler ise orijinal
yazılışlarıyla verilmelidir.
Metrik sistem olarak bilinen ağırlık, zaman, uzunluk ve hacim ölçülerinin ifadelerinde ulusal
ve uluslararası birörnekliliğin sağlanabilmesi amacıyla mümkün olduğunca International
System (SI) of Units olarak bilinen temel üniteler kullanılmalıdır (örneğin; molekül ağırlığı
bilinen maddelerin konsantrasyonlarının mol/L, mmol/L veya µmol/L olarak gösterilmesi)
(http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html, Erişim tarihi: 30 Mart 2017).
Yazımda, Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzunun son baskısı esas alınmalıdır
(http://www.tdk.gov.tr, Erişim tarihi: 30 Mart 2017).
8. Şekil, Resim ve Tablolar:
Bitirme projesinde tablolar dışında yer alan her türlü grafik, çizim, çizelge, diyagram ve şema
“şekil” olarak adlandırılırken; sadece fotoğraflar “resim” olarak adlandırılır. Şekil, resim ve
tablolar metinde ilk değinildiği veya onu takip eden sayfada sayfa düzenini bozmadan yer
almalı; boyutları metin bloğu çerçevesinin dışına taşmamalıdır. Şekil, resim veya tablonun
metin bloğundan daha dar olması halinde ise metin bloğunu tam ortalayacak şekilde
yerleştirilmelidir. Birbirleri ile ilgili olan birkaç şekil, resim veya tablo aynı sayfada yer
alabilir.
Kolaylıkla okunabilmesi açısından şekil ve tablolar mümkün olduğunca bilgisayar ile
hazırlanmalıdır. Elde hazırlanması gerektiği durumlarda, aydinger kağıdı üzerine rapido
kalemi, rapido mürekkebi ve çıkartma yapılabilen bir araç (LetterSet gibi) kullanılmalıdır.
Çizimleri yapılan şekil üzerindeki işaret, sembol, çizgiler, harf ve numaralamalar daktilo,
bilgisayar yazıcısı, çıkartma yapılabilen bir araç ve rapido ile konulmalı ve çıplak göz ile
okunabilecek büyüklükte yerleştirilmelidir.
Şekil, resim ve tablolar kendi içlerinde ayrı ayrı numaralandırılarak içindekiler kısmından
sonra yer alan şekil ve tablo listelerinde sayfa numaraları ile belirtilmelidir. (Örnek: Şekil 1.1,
Resim 2a gibi). Şekil, resim ve tablo başlıkları aynı yazı tipi ve büyüklükte olmalıdır. Başlık
verilirken kısa ve öz olmasına dikkat edilmeli ve konulan başlığın şekil / resim / tablonun
içeriğini yansıtması göz önüne alınmalıdır. Resimlerin numara, isim ve açıklamaları şekil
veya resmin alt kenarının bir satır altına ve sol alt köşesi hizasından başlanarak; tabloların
10
numara, isim ve açıklamaları tablonun üst kenarının bir satır üstüne ve sol üst köşesi
hizasından başlanarak yazılmalıdır. Şekil/resim/tablonun bir sayfaya sığacak büyüklükte
olmaması halinde ise her sayfaya şekil/resim/tablo numarası ve açıklaması konulmalı ve
parantez içinde (devam) ibaresi yerleştirilmelidir.
Tablolarda hücrelerin kolay okunması açısından dikey ve yatay çizgilere yer verilmelidir.
Tabloda açıklama yapılması gerekli kısımlar var ise, bu kısımlar yıldız veya sembollerle
işaretlenip tablonun son çizgisinin altında dipnot olarak belirtilmelidir. Tablolarda esas olan,
tablonun her hangi bir açıklama olmaksızın kendi başına anlaşılır olmasıdır.
Başka kaynaklardan doğrudan alınarak veya kavramsal olarak başka yazarlardan
yararlanılarak hazırlanan şekil, resim ve tablolarda mutlaka kaynak belirtilmeli; kaynak şekil
resim ve/veya tablonun alt kenarının bir satır altına ve sol alt köşesi hizasından başlanarak
yazılmalıdır.
9. Alıntı Formatı:
Metin akışı içinde yapılan alıntılar çift tırnak içerisine alınır. Ancak, bu alıntılar içinde alıntı
varsa, tek tırnak kullanılır.
Üç satırdan daha uzun alıntılar metin akışı içinde yapılmaz; soldan 1.25 cm girinti ile
bloklanarak ayrı paragraf halinde yapılır, tırnak işareti kullanılmaz.
Yapılan alıntının içinden bir kısım atılmışsa, bunu belirtmek için atılan kısım yerine üç nokta
(...) kullanılır.
10. Dipnotlar:
Herhangi bir konuda açıklamaya ihtiyaç olması ve yapılacak açıklamanın metnin içine
yazıldığında konuyu dağıtıp okuma sürekliliğini engelleyici unsur oluşturması durumunda
açıklamalar kısa ve öz olarak sayfanın altında dipnot olarak verilir. Bunun öncesinde metin
içerisinde açıklanmak istenen cümlenin sonuna * konulur ve ilgili sayfanın sonu yarım satır
uzunluğunda bir çizgi ile ayrılır. Sonra bu çizginin altına * konularak 9-10 punto ve bir satır
aralığı ile açıklamalar yazılır. Aynı sayfada birden fazla dipnot kullanılacaksa, dipnotlar
11
sayfadaki belirtme sırasına göre 1’den başlamak üzere numaralandırılarak sayfa altında
verilmelidir. Birden fazla dipnot kullanılacak bütün sayfalarda, dipnot 1’den başlanarak
numaralandırılır. Dipnot numaraları üst simge olarak yazılmalı, iki dipnot ardarda
yazılacaksa aralarında 6-8 puntoluk boşluk bırakılmalıdır.
11. Sayfa Numaraları:
Bitirme projesinin kapakları dışında tüm sayfalarına sıra ile bir numara verilir.
Sayfa numaraları ortalanarak, sayfa altına verilir. Dış kapak ve iç kapak sayfaları
numaralandırılmaz. Numaralandırma “Özet” bölümünden itibaren başlamalı, 10 punto
kullanılmalı, Arabik rakamlar ile (1, 2, 3, 4 şeklinde); “özet” öncesi bölümlerde ise (İç kapak,
Tez onayı, Önsöz/Teşekkür, İçindekiler, Tablolar Listesi, Şekiller Listesi, Resimler Listesi,
Kısaltmalar ve Simgeler Listesi) küçük Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv şeklinde)
yapılmalıdır. İç kapak ile Tez onayı sayfasına numara basılmamalı, sayfa numaraları iii ile
Önsöz/teşekkür sayfasından başlamalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arkasında ayıraç,
çizgi gibi işaretler kullanılmamalıdır.
12
B. KAYNAK BELİRTME
Metin içerisindeki göndermeler ve alıntılar, Harvard Gönderme Sistemi’ne göre yazılır.
Ayrıca, metnin sonunda, metin içinde gönderme ya da alıntı yapılan kaynakların listesini
içeren bir kaynakça bulunmalıdır.
1.
Alıntılar:
Alıntılar, başka bir kaynak tarafından yazılmış ya da söylenmiş bir ifadenin kelimesi
kelimesine aktarıldığı durumlardır.
Örnek:
Muammer Bozkurt’a göre, “sanat temelde öğretilmez; ancak el işçiliği öğretilebilir” (2005:
43).
Örnek:
“Sanat temelde öğretilmez; ancak el işçiliği öğretilebilir” (Bozkurt 2005: 43).
2.
Göndermeler:
Göndermeler, başka bir kaynak tarafından yazılmış ya da söylenmiş bir ifadenin kendi
metniniz içinde kendi cümleleriniz ile aktarılmasıdır. Göndermelerde metin içi kaynak
belirtirken sayfa numarasını vermeye gerek yoktur.
Cümle başında kaynak kullanma
Yıldız (2002), hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğunu
bulmuştur.
Cümle sonunda kaynak kullanma
Bir çalışmada hipertansiyonlu hastalarda önerilen diyete uyumsuzluğun yaygın olduğu
bulunmuştur (Yıldız 2002).
13
3. İki veya Üç Yazarlı Kaynaklara/Kaynaklardan Göndermeler/Alıntılar:
İki veya üç yazarlı bir kaynağa gönderme yapıldığında, metnin içinde tüm yazarların
bilgileri verilir.
Örnek:
Politik kampanyalarda kullanılan negatif reklamların seçmenler üzerindeki en önemli
etkilerinden biri seçim sürecine olan güvenin azalmasıdır (Cappella ve Jamieson 1997).
4. Dört ya da Daha Fazla Yazarlı Kaynaklara/Kaynaklardan Göndermeler/Alıntılar:
Kaynağın tezde ilk geçtiği yerde bahsedilen şekilde bütün yazar soyadları sıralanmalı;
sonraki kullanımlarda yalnızca ilk yazarın soyadı yazılmalı; Türkçe kaynaklar için “ve ark”,
yabancı kaynaklar için “et al” ibaresi yayın yılı ile birlikte verilmelidir. Ancak kaynaklar
listesinde bütün yazarlar belirtilmeli, “ve ark”, “et al” gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır
(Bkz Ek 4, Whelton, Chin ile başlayan kaynak).
Örnek: Üç-beş yazarlı kaynağın farklı şekillerde metin içinde gösterilmesi
İlk kullanım
Whelton, Chin, Xin ve HE’ye göre (2002) aerobik egzersizin süresinden ziyade, sıklığı kan
basıncını olumlu yönde etkilemektedir.
Aerobik egzersizin süresinden ziyade, sıklığı kan basıncını olumlu yönde etkilemektedir
(Whelton, Chin, Xin and HE 2002).
İlk kullanımdan sonraki kullanımlar
Whelton ve ark. na göre (2002) aerobik egzersizin süresinden ziyade, sıklığı kan basıncını
olumlu yönde etkilemektedir.
Aerobik egzersizin süresinden ziyade, sıklığı kan basıncını olumlu yönde etkilemektedir
(Whelton et al 2002).
14
5.
İki veya Daha Fazla Kaynağa Yapılan Göndermeler:
Metinde birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa, cümlenin sonunda, tüm kaynaklar aynı
yerde tarih sırasına göre, aralarına noktalı virgül konularak yazılır.
Örnek:
Etkileşimli medyanın en sık bahsedilen özelliklerinden biri, bilginin tüketici ve üretici
arasında iki yönden akmasıdır (Anderson 2003; Turow 1997)
6.
Birinci ismi aynı olan, aynı yılda yapılmış çalışmalar
Parantez içinde ilk çalışmanın ilk yazarının soyadı ve tarih; ikinci çalışmanın ilk ve ikinci
yazarlarının soyadları ve tarih verilmelidir. Eğer çalışmaların ilk iki isimleri de aynı ise, ilk
kaynak yukarıda açıklandığı gibi yazılmalı, ikinci kaynağın ilk üç yazarının soyadları
verilmelidir.
Örnek:
(Whelton et al 2002, Whelton, He et al 2002).
7.
Aynı yazar tarafından farklı yıllarda yapılmış çalışmalar
Atıf yapılan kaynaklar bir yazarın değişik tarihlerdeki yayınları ise bunların sıralaması tarih
sırasına göre yapılmalıdır.
Örnek:
Oğuz (2003, 2007), ...........
......................(Oğuz 2003, 2007).
15
8.
Aynı yazar grubu tarafından farklı yıllarda yapılmış çalışmalar
Aynı yazar grubu tarafından yapılan birden fazla çalışma yayın tarihi esas alınarak parantez
içinde verilmelidir.
Örnek:
İlk kullanım
Hipertansiyon yönetimine klinik ilaç çalışmalarının katkısı tartışılmaktadır, ancak
nonfarmakolojik yaklaşımın hastaların yaşam kalitesini olumlu etkilediği gösterilmiştir
(Roel, Hildebrant and Grimm 2000, Roel, Hildebrant and Grimm 2001).
İlk kullanımdan sonraki kullanımlar
Hipertansiyon yönetimine klinik ilaç çalışmalarının katkısı tartışılmaktadır, ancak
nonfarmakolojik yaklaşımın hastaların yaşam kalitesini olumlu etkilediği gösterilmiştir
(Roel et al 2000, Roel et al 2001).
9.
Aynı yazar/yazarlar tarafından aynı yılda yapılmış çalışmalar
Aynı yazar/yazarların aynı yılda yapılmış birden fazla çalışması varsa, parantez içinde
yazar/yazarların soyadı verildikten sonra, ayırt etmek için tarih; tarihe bitişik olarak a, b, c,
simgeleri kullanılmalıdır.
Örnek:
Adolösan diyabetiklerde yeme hastalıklarının oldukça yaygın olduğu (Pinar 2005a) ve bu
durumun oruç tutan adölesanlarda ciddi sonuçlara yol açtığı bildirilmiştir (Pinar 2005b).
Adolösan diyabetiklerde yeme hastalıklarının oldukça yaygın olduğu ve bu durumun oruç
tutan adölesanlarda ciddi sonuçlara yol açtığı bildirilmiştir (Pinar 2005a, 2005b).
10. Yazarı organizasyon veya çalışma grubu olan kaynaklar
Parantez içinde organizasyonun veya çalışma grubunun (varsa simgesi) adı, takiben çalışma
yılı yazılmalıdır. Organizasyon ya da çalışma grubunun simgesi varsa ilk kullanımdan
sonraki kullanımlarda simge ve tarih yazılır.
16
Örnek:
İlk kullanım
Yüksek Kan Basıncını Önleme, Belirleme, Değerlendirme ve Tedavi Ulusal Komitesi
(Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High
Blood Pressure, JNC 2003)........
İlk kullanımdan sonraki kullanımlar
Yüksek Kan Basıncını Önleme, Belirleme, Değerlendirme ve Tedavi Ulusal Komitesi (JNC
2003)........
11. Yazarı olmayan kaynaklar
Parantez içinde kitap adı ve basım yılı verilmelidir.
Örnek:
Merriam-Webster Sözlüğüne göre diyabet...... (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary
2003).
Sözlük anlamı ile diyabet (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary 2003)......
12. Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ve yönetmelikler
Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ve yönetmelikler, T.C. Resmi Gazete, yayınlandığı tarih (gün, ay,
yıl olarak) ve sayısı belirtilerek yazılmalıdır.
Örnek:
Tezde standart kısaltmaların kullanımında “Ölçüler ve Ayar Kanunu” rehber alınmıştır
(T.C. Resmi Gazete, 21 Ocak 1989, sayı: 3516).
13. Sözlü, yazılı veya elektronik posta görüşmeleri
Sözlü, yazılı veya elektronik posta görüşmeleri kaynak gösterilirken görüşme yapılan kişinin
adının baş harfi, soyadı yazılarak, görüşme tarihi ve görüşme türü belirtilmeli, gerekirse
kaynak gösterilen kişinin iletişim adresi dipnot olarak verilmeli, ancak sözlü veya yazılı
görüşmeler kaynak listesinde yer almamalıdır.
17
Örnek:
(G Fişek 2003, sözlü görüşme)
(G Fişek 2003, yazılı görüşme)
G Fişek (2003, sözlü görüşme)’e göre, .........
G Fişek (2003, elektronik posta)’a göre, .........
14. Web sayfaları
Kaynak olarak kullanılan web sayfalarının adresleri metin içinde erişim tarihi (gün, ay, yıl olarak) ile
birlikte verilmeli ve sayfanın son güncellenme tarihi belliyse yazılmalıdır. Adresinde “gov”, “edu”,
“org” takısı bulunan kuruluşlar, uluslararası ve ulusal bilimsel kurum ve kuruluşlar (WHO,
TÜBİTAK vb), üniversite ve kamu kuruluşları ve bilim insanlarına ait web sayfaları tercih
edilmelidir. Elektronik dergiler hariç web sayfaları kaynaklar listesinde yer almamalıdır.
Örnek:
..............Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu’na http://www.tdk.gov.tr adresinden ulaşılabilir
(Erişim tarihi: 10 Mayıs 2007).
Kanser ölüme neden olan hastalıklar içinde ikinci sıradadır (http://www.tdk.gov.tr, Erişim
tarihi: 10 Mayıs 2007).
15. Özgün bilgisayar programları
Tez içinde özgün bir bilgisayar programına atıfta bulunulmuş ise parantez içinde yazılımın
adı ve sürüm tarihi yazılarak belirtilmelidir.
Örnek:
Araştırma verileri SPSS version 11 ile değerlendirilmiştir (SPSS 2007).
16. Kompakt disklere kayıtlı belgeler
Tezde kullanılan kompakt disklere kayıtlı her türlü belge “CD-ROM” notu ile birlikte
parantez içinde gösterilmelidir.
Örnek:
(Grolier 2006, CD-ROM ).
18
17. Dolaylı kaynaklar (kaynağa, bir başka yayın içinden atıf yapma)
Dolaylı (endirekt) kaynak olarak adlandırılan, eldeki bir yayında belirtilen ancak
ulaşılamayan kaynaktan aktarım, mutlaka gerekiyorsa ve az sayıda yapılmalıdır.
Örnek:
Haas (1980)’a atfen, Lowe, Lia ve Greenland (1999) en yaygın diyabet komplikasyonunun
nöropati olduğunu belirtmektedir.
Lowe, Lia ve Greenland (1999)’ın belirttiğine göre, Haas (1980) en yaygın diyabet
komplikasyonunun nöropati olduğunu bulmuştur.
18. Kaynakçada Tarih Belirtme:
Belirtilen kaynağın yayın tarihi, kaynakçada belirtilen tarih olur. Yeniden basımı yapılan
kaynak, çeviri ya da eski basımının yeni versiyonu ise yayının orjinal basım tarihi ayrıca
köşeli parantez içinde verilebilir.
Aynı yazarın aynı yıl içerisinde yayınladığı iki veya daha fazla eserinin kullanılması
durumunda, bunlar birbirinden 1980a, 1980b vb. şeklinde ayrılır.
Metnin sonunda, metinde gönderme ve alıntı yapılan çalışmaların künye bilgilerinin
soyadına göre ve alfabetik olarak sıralandığı kaynakça yer alır.
19
KAPAKLAR VE İÇERİK
1. Dış Kapak:
Tezin dış kapağı A4 (21x29.7 cm) boyutunda en az 160 gr bristol (krome) beyaz karton
olmalıdır. Kapak sayfası Ek 1’de verilen örnekteki düzen ve ölçülere tam uyumlu olmalıdır.
Bitirme projesinin ilk bölümü dış kapaktan oluşur. Dış kapakta projeyi hazırlayan öğrencinin
bağlı bulunduğu program, projenin ismi, öğrencinin adı soyadı, yeri ve yıl yer alır (bkz.
Örnekler -Dış Kapak Örneği).
Buna göre kapağın üst orta bölümünde İstanbul Ayvansaray Üniversitesi logosu
bulunmalıdır. Altında üniversite, fakülte ve bölümün adı, tezin adı, araştırmacının adı,
danışmanın/danışmanların unvanı ve adı, şehir ve yıl yer almalıdır. Kapakta, önlisans
bitirme projesi olduğu belirtilmelidir. Yazılar “Times New Roman” karakteri ile yazılmalı,
tez başlığı 14 punto, diğer bütün yazılar 12 punto olmalıdır. Yalnızca tez adı koyu olarak
yazılmalıdır. Unvanlar ve danışmanın adı dışında, kapaktaki bütün yazılar büyük harf ile
yazılmalıdır. Unvanların baş harfleri ile danışmanın ad-soyadının baş harfleri büyük, takip
eden harfler küçük harf olmalıdır.
Tezin dış ön kapağı ile iç kapak sayfası arasında boş tam bir sayfa bırakılmalıdır. İç kapak
sayfası, tez yazımında kullanılan normal kağıda basılmalı; içerik ve düzen olarak tamamen
dış ön kapağın aynı olmalıdır. Tezin dış arka kapağından önce boş tam bir sayfa bırakılmalı,
arka kapak ön kapak ile aynı kartondan olmalıdır.
2.
Danışman İmza Sayfası
İç kapaktan sonra danışman ve bitirme projesi jüri üyeleri sayfası bulunmaktadır. Ana proje
dokümanı PDF dosyasında bu sayfada istenen bilgiler elektronik olarak doldurulmuş
olmalıdır.
Buna ek olarak, bu sayfanın danışman ve bitirme projesi jürisi tarafından imzalanmış hali
proje DVD’sine ayrı bir PDF dosyası olarak eklenmelidir.
20
3.
Beyan
Bu bölümde Ek 3’te verilen standart form tezin yazım diline uygun olmak üzere Türkçe ya
da İngilizce olarak hazırlanarak araştırmacı tarafından imzalanacaktır.
4.
Önsöz ve/veya Teşekkür
Önsöz ve/veya Teşekkür Sayfasının yapılması araştırmacının insiyatifinde olup tezi yapanın
isteğine bağlı olup, zorunlu değildir. Önsözde araştırmanın yapılmasına olumlu veya
olumsuz etki eden faktörlerden söz edilerek hazırlanmasında doğrudan katkısı bulunan
kişiler ile, doğrudan ilgili olmadığı halde, olağan görevi dışında katkıda bulunan kişi ve
kuruluşlara teşekkür edilebilir. Teşekkür edilen kişilerin (varsa) unvanı, adı, soyadı, görevli
olduğu kuruluş ve çalışmaya olan katkısı, kısa ve öz bir biçimde belirtilmelidir. Bu bölüm
olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalı, bilimsellikten uzaklaşılmamalıdır.
5.
İçindekiler
İçindekiler sayfası, varsa önsöz/teşekkür; yoksa beyan sayfasından sonra yer almalıdır. Bu
bölümde tezdeki ana başlıklar koyu, alt başlıklar açık renkle belirtilerek metin içinde verilen
numaralarıyla yer almalıdır. Üçüncü dereceden daha ileri derecede alt bölüm başlıklarının
yazılmasına gerek yoktur. İçindekiler bölümünde kısaltma ve simgeler listesi, şekil, resim ve
tablo listesi, ekler listesi de yer almalı, bu listelerin her biri ayrı sayfa başı ile verilmelidir.
6.
Kısaltmalar ve Simgeler Listesi
Bitirme projesinde çok tekrar eden kısaltma ve simgelere bu bölümde yer verilmelidir.
İçindekiler dizini ile aynı sayfa düzenindeki bu sayfada tezde kullanılan kısaltmalar ve
simgeler ile bunların açık yazılışları tezin ana metnindeki yazım kurallarına uyularak
belirtilir.
7.
Şekil, Resim ve Tablolar Listesi
Projede yer alan şekil, resim ve tablolar için de ayrı ayrı (şekil listesi ayrı, tablo listesi ayrı
vb) kendi içinde numaralandırılmış liste oluşturulmalıdır. Şekil, resim ve tablo listesi tezde
21
geçiş sırasına göre ve tezdeki başlıklarıyla aynı olacak şekilde ve içindekiler listesinin sayfa
düzeninde hazırlanmalıdır.
8.
Türkçe ve İngilizce Proje Özeti
Projenin girişinde içindekiler kısmından hemen sonra bir ara sayfa olmak üzere Türkçe
programlar için projenin Türkçe özeti; İngilizce programlar için projenin İngilizce özeti
yazılır (bkz. Örnekler-Proje Özet Örnekleri).
Bu bölümün amacı, okuyucuya projenin konusu hakkında bilgi vermektir. Bu sebeple
araştırmanın yapılma amacını (ele alınan problemin kısa bir tanımı ve çalışmanın amacı),
nasıl yapıldığını yani yöntemini, bulguların ne olduğunu ve varılan bu bulguların sonucunda
neyi ifade ettiği anlatılmalıdır. Bunlar yapılırken kelime seçimine dikkat edilmeli, gereksiz
kelimelere; genel bilgi, liste, şekil veya tabloya yer verilmemelidir. Özette projenin başlığı
yer almamalıdır. Özet 250 kelimeyi aşmayacak ve bir sayfaya sığacak şekilde, paragraf
girintisi yapılmadan tek paragraf halinde yazılmalıdır.
ÖZET başlığı sola yaslanarak koyu renk, 14 punto ve büyük harf ile yazılmalı ve özetin
sonunda ise bir satır boşluk bırakılarak koyu punto ile “Anahtar Sözcükler” başlığı ve
projeyi en iyi ifade eden 5 anahtar sözcük alfabetik sıralanmış olarak yazılmalıdır.
9.
Giriş ve Amaç
Bu bölüm konuya giriş yapmayı sağlayacak şekilde genelden özele bir anlatım izlemeli,
açık, sade, özlü, kısa bilgiler içermelidir. İlk olarak doğrudan projenin konusu ile ilgili
bilgiler verilmeli, sonrasında amacı, önemi, konunun çalışılma nedenleri, bilime katkı
ve/veya yöntem açısından ne gibi yenilikleri hedeflediği anlatılmalıdır. Bilgiler kaynaklar ile
desteklenerek yorum yapılmadan verilmelidir. Kaynak seçiminde araştırmalar temel
alınmalıdır. Bu bölüm en fazla 2-3 sayfa olmalıdır.
10. Genel Bilgiler
Bu bölümün amacı, projenin anlaşılmasına katkı sağlayacak güncel literatür bilgilerinin
verilmesidir. Konunun teorik ve pratik temelleri ile ilgili literatür çalışmaları belli bir düzen
ve sistematik biçimde verilmeli, gerektiğinde alt başlıklar da kullanılarak ayrıntılı bilgiler
verilmelidir. Alt başlıklar seçilirken konunun genel akışına uygun olması göz önüne
alınmalıdır. Konuyla ilgili bilgi verilirken, genelden özele doğru gidilerek konu proje
22
çalışmasına getirilmelidir. Bölümün uzunluğu bütün proje metninin 1/3’ünü geçmemelidir.
Konuyla ilgili kaynaklar titizlikle seçilmeli, doğrudan bağlantısı olmayan bilgilerden
kaçınılmalı, bütün bilgiler kaynak gösterilerek desteklenmeli, ancak yorum yapılmamalıdır.
11. Gereç ve Yöntem (varsa)
Bu bölümde proje çalışmasında araştırma yapılmışssa yeri ve tarihi, araştırmanın tipi, evreni
ve örneklemi, örnekleme yöntemi, varsa araştırma hipotezi, veri toplama araçları, veri
toplama yöntemi, verileri analiz biçimi, varsa sınırlılıklar ve karşılaşılan güçlükler
açıklanmalıdır. Gereç ve yöntem bölümü hazırlanırken, diğer araştırmacıların da aynı
yöntemle
çalışmayı
tekrarlayabilmesine
imkan
verecek
şekilde
ayrıntılı
olması
sağlanmalıdır. Kullanılan yöntem eğer daha önce başka araştırmacılar tarafından kullanılmış
ve yayınlanmışsa bu kaynaklara atıf yapılmalı, bunlar üzerinde değişiklik yapılarak
uygulanmışssa değişiklik yapılan bölümler ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Okuyucuya
kolaylık sağlaması açısından gereç ve yöntem bölümü alt başlıklara ayrılabilir.
Canlılar üzerinde uygulama yapılarak gerçekleştirilecek her türlü araştırmada belirli etik
kurallara uyulması zorunlu olduğundan, araştırmaya başlamadan önce gerekli durumlarda
ilgili etik kurullardan izin belgesi alınmalı, etik iznin alındığı bu bölümde belirtilmeli, etik
kurul onayı tez metninin sonunda ekler bölümünde yer almalıdır.
Araştırmacının ideal gördüğü, gerçekleştirmek istediği, ancak çeşitli nedenlerle vazgeçmek
zorunda kaldığı bütün konular araştırmanın sınırlılıklarını oluşturur. Sınırlılıklar, problem
alanından, araştırmanın amaçlarından, yöntemden, örnekleme ulaşma ve diğer zorluklardan
kaynaklanabilir. Araştırma sonuçlarının yorumlanmasında sınırlılıklar dikkate alınmalıdır;
bu nedenle gereç ve yöntem bölümünde sınırlılıklara değinilmesi yerinde olur.
12. Bulgular (varsa)
Bu bölümde bir önceki bölümde belirtilen yöntemlerle gerçekleştirilen uygulamalar
sonucunda elde edilen bulgular sistematik bir biçimde verilmelidir. Çalışmanın sonuçları,
kullanılan istatistik yöntemi ve sonuçların analizi ile elde edilen anlamlılık düzeyleri
belirtilmeli, fakat bunlar üzerinde yorum yapılmamalıdır. Bulguların sunumunda çizelge
(tablo), grafik, şekil ve resim gibi anlatım araçlarından yararlanılabilir, ancak aynı bulguların
tablo ve grafik gibi iki farklı yöntemle ifade edilerek bilgi kirliliği yaratmasından
kaçınılmalı, tablo altlarında tablo bulguları tekrarlanmamalı, özetlenmelidir.
23
13. Tartışma ve Sonuç
Tartışma bölümü, projenin yorum kısmıdır. Elde edilen bulgular değerlendirilerek daha önce
bu konuyla ilgili yapılmış olan diğer çalışmalarla karşılaştırılır, benzer ve farklı olduğu
yanlar belirtilerek muhtemel nedenleri tartışılmalı ve bunun ne anlam ifade ettiği
yorumlanmalıdır.. Araştırmada hipotezler kuruldu ise elde edilen sonuçların ileri sürülen
hipotezi destekleyip desteklemediği/hipotezin doğrulanıp doğrulanmadığı belirtilmelidir.
Tartışma yapılırken bulguların sunum sırasına göre yapılması sağlanmalıdır. Araştırmanın
amacıyla ilgili olmayan bulgular tartışılmamalıdır. Katılımcıların sosyo-demografik
özellikleri bu bölümde tartışılmamalıdır. Tartışmada, “a ile b arasında mutlak ilişki vardır”,
“a arttıkça b azalmaktadır”, “a, b’yi kötüleştirmektedir” vb kesin ifadeler değil, yumuşak
ifadeler kullanılmalıdır: Bu anlamlılık derecesi, a ile b arasında ilişki olduğunu
göstermektedir vb.
Tartışma yapılırken tezin “giriş ve amaç” ile “genel bilgiler” bölümlerinde anlatılan
bilgilerin tekrarından kaçınılmalı; sadece elde edilen verilerle ilişkili kaynaklardan söz
edilmelidir.
Tartışma bölümünün sonunda araştırmadan elde edilen bilgiler yardımıyla varılan sonuçlar
bir-iki paragrafta açık, kısa ve anlaşılır bir tarzda yazılmalı, araştırmanın amacının ne ölçüde
gerçekleştiği ve varsa araştırmacının önerileri belirtilmelidir. Öneriler araştırmanın amacı ve
sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı olmalıdır. Yeterli vurgulama ve anlatım açıklığı sağlanması
için, sonuç ve öneriler maddeler halinde bir-iki sayfada verilebilir.
14. Kaynakça (Bibliyografya) Yazımı
Kaynakça oluşturulurken aşağıdaki kurallara uyulur.
Tek Yazarlı Kitap:
Metin İçinde
(Uztuğ 1999: 46)
Kaynakça İçinde Künye
Uztuğ, F. 1999. Siyasal Marka. İstanbul: Mediacat Yayınları.
24
Çok Yazarlı Kitap:
Metin İçinde (3 yazarlı)
(Kay, Colin ve Thompson 1986: 140)
Kaynakça İçinde Künye
Kay, J., Mayer, C., ve Thompson, D. 1986. Privatization and Regulation. Oxford:
Clarendon.
Metin İçinde (4yazarlı)
(Turban vd. 2002)
Kaynakça İçinde Künye
Turban, E., Lee, J. K., Warkentin, M., ve Chung, M. 2002. Electronic Commerce:
A Managerial Perspective. New Jersey: Prentice Hall.
Derleme Kitap:
Metin İçinde
(Silver ve Massanari 2006)
Kaynakça İçinde Künye
Silver, D., ve Massanari, A (Der.). 2006. Critical Cyber-Culture Studies. New York: New
York University Press
Derleme Kitap İçinde Bölüm:
Metin İçinde (Rafaeli 1988: 122)
Kaynakça İçinde Künye
Rafaeli, S. 1988. “Interactivity: From New Media to Communication.” Sage Annual Review
of Communication Research: Advancing Communication Science: Merging Mass and
Interpersonal Processes içinde (s. 110-134) der. Hawkins, R. P., Wiemann, J. M. ve
S. Pingree. Beverly Hills: Sage Publications.
Türkçeye Çevrilmiş Kitap:
Metin İçinde
(Surherland ve Sylvester 2004)
Sutherland, M., ve Sylvester, A. K. 2004. Reklam ve Tüketici Zihni. İ. Kalınyazgan (Çev.).
İstanbul: Mediacat.
Dergi İçinde Makale:
Metin İçinde
(Robinson, Wysocja ve Hand 2007: 532)
Kaynakça İçinde Künye
Robinson, H., Wysocja, A., ve Hand, C. 2007. “Internet Advertising Effectiveness: The
Effect of Design on Click-through Rates for Banner Ads.” International Journal of
Advertising 26(4): 527-541.
25
Gazete Makalesi:
Metin İçinde
(Berkan 1993)
Kaynakça İçinde Künye
Berkan, İ. 1993. “Edebiyat Nedir, Siyaset Nedir?” Radikal, 11 Aralık, ss. 1, 14.
Yayımlanmamış Tez:
Metin İçinde
(Biçer 2006)
Kaynakça İçinde Künye
Biçer, S. 2006. Türkiye’de İnternet Yayıncılığı ve Avrupa Birliği’ne Uyum. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Elektronik Kaynaklar:
i.
Yazarı Bilinen Web Makalesi
Metin İçinde (Mieszkowski 2005)
Kaynakça İçinde Künye
Mieszkowski, K. 2005. "Candy from Strangers." Salon.com. Erişim tarihi: Ağustos 2005
http://www.salon.com/tech/feature/2001/08/13/cam_girls/.
ii. Yazarı Bilinmeyen Web Makalesi
Metin İçinde
Web üzerinde yayınlanmış bir makalenin yazarı hakkında bilgi yok ise, makalenin başlığının
ilk iki ya da üç kelimesi tırnak içinde belirtilerek metin içinde gönderme yapılır.
(“2008'de Küresel Reklam” 2007)
2008'de Küresel Reklam Harcamaları Artacak. 2007. CNNTurk.com. Erişim tarihi: Mart
2008
http://www.cnnturk.com/2007/ekonomi/genel/12/03/2008de.kuresel.reklam.harcamala
ri.artacak/408806.0/index.html.
iii.
Tüm Web Sayfası
Metin İçinde (BP
Solar)
Kaynakça İçinde Künye
BP Solar. Erişim tarihi: Eylül 2008 http://www.bpsolar.com.
iv.
Bir Kurumun Yazar Olduğu Çevrimiçi Dokümanlar
Metin İçinde
(The Kelsey Group 2008)
26
Kaynakça İçinde Künye
The Kelsey Group. 2008. Interactive Advertising Revenues to Reach US$147 Billion
Globally by 2012. Erişim tarihi: Ocak 2009
http://www.kelseygroup.com/press/pr080225.asp.
Kişisel Görüşme:
Metin İçinde
(Graham 2004)
Kaynakça İçinde Künye
Graham, Donald. 2004. Vatan İcra Kurulu Başkanı, “Reklam Stratejileri” konulu görüşme, 1
Haziran, İstanbul.
Ansiklopedi ve Sözlük:
Metin İçinde
(TDK İmla Kılavuzu 2000: 118)
Kaynakça İçinde Künye:
Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu. 2000. “Feragat” Ankara: TDK Yayınları.
Seminerler/Konferanslar:
Metin İçinde: (Lawrence 1983)
Kaynakça İçinde Künye:
Lawrence, Eric. 1983. “Gelişmiş Ülkelerde Sermaye Piyasası ve Bankaların Fonksiyonu.”
Uluslararası Sermaye Piyasası ve Bankalar Semineri, Çeşme, 24–25 Ekim 1983.
Film, Video veya DVD:
Metin İçinde:
(The Shining 1980)
Kaynakça İçinde Künye:
The Shining. 1980. Yön. Stanley Kubrick. Oyn. Jack Nicholson, Shelley Duvall, Warner
Bros.
*Bu kılavuzun hazırlanmasında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tez yazım
kılavuzundan yararlanılmıştır.
27
Ek 1
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
…………….. FAKÜLTESİ/PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
……………… BÖLÜMÜ/PROGRAMI
BİTİRME PROJESİNİN ADI
ÖNLİSANS BİTİRME PROJESİ
AYŞE ..
DANIŞMAN
Öğr. Dr. FATMA ..
İSTANBUL 2017
28
Ek 2. TEZ ONAYI FORMU
Kurum
: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu
Programı
:
Proje Sahibi
:
Proje Başlığı
:
Sınav Yeri
:
Sınav Tarihi
:
Bitirme projesi tarafımızdan okunmuş, kapsam ve kalite yönünden kabul edilmiştir.
Danışman (Unvan ve Adı)
İmza
Kurumu
Sınav Jüri Üyeleri
(Unvan ve Adları)
Yukarıdaki jüri kararı Bölüm Başkanlığının ......./....../........ tarih ve ..... sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Öğretim Görevlisi ..........
…………………… Bölümü Başkanı
29
Ek 3. BEYAN FORMU
Bu projenin kendi çalışmam olduğunu, planlanmasından yazımına kadar hiçbir
aşamasında etik dışı davranışımın olmadığını, projedeki bütün bilgileri akademik ve etik
kurallar içinde elde ettiğimi, proje çalışmasıyla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara
kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları kaynaklar listesine aldığımı, proje çalışması ve yazımı
sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığını beyan ederim.
Tarih
Ad
İmza
30
Ek 4. ÖRNEK KAYNAK LİSTESİ
1. Alıcı M. (2007). Obez Hastalara Verilen Davranış Modifikasyonu Eğitiminin Etkinliği.
M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, (Danışman: Prof. Dr. R
Pınar).
2. Appel LJ. (2003). Lifestyle modification as a means to prevent and treat high blood
pressure. J Am Soc Nephrol, 14(Suppl 2):S99-S102.
3. Appel LJ, Moore TJ, Obarzanek E, Volmerr WM, Svetkey LP, Sacks FM, Bray GA, Vogt
TM, Cutler JA, Windhauser MM, Lin PH, Karanja N. (1997). A clinical trial of the effects
of dietary patterns on blood pressure. N Engl J Med, 336(16):1117-1124.
4. Canobbio MM. (2000). Handbook of Patient Teaching. 2nd ed, The Mosby, Toronto.
5. Gibbs JT, Huang LN, Weiss PJ. (Eds), (2006). Hypertension Manner. 10th ed, Mc Graw
Hill, Tokyo.
6. Grolier Inc. (2006). Grolier Multimedia Encyclopedia for IBM. Version 13.2 [CD-ROM],
Novato.
7. Guyton AC, Hall JE. (1996). Textbook of Medical Physiology. Tıbbi Fizyoloji. 9th ed,
Çeviren: Çavuşoğlu H, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti., İstanbul.
8. Haas LB. (1980). Chronic complications of diabetes. Nurs Clin North Am, 20(3):71-76.
In: Lowe LP, Lia K, Greenland P. (1999). Diabetes, asymptomatic hyperglycaemia, and 22
year mortality in black and white men. Diabetes Care, 13(8):163-170.
9. Hatemi H, İlkova H, Yılmaz T. (2000). Endokrin Hastalıklar ve Tedavisi. Nobel Tıp
Kitabevleri Ltd. Şti., İstanbul, s.543-592.
10. Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High
Blood Pressure (JNC). (2003). The Seventh Report of the Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (NIH Publication
No. 03-5233). Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services.
11. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary. (2003). 10th ed, Merriam-Webster, Boston.
12. Oğuz A, Bağrıaçık N, İpbüker A. (2007). Ülkemizdeki diyabet prevalans çalışmalarına
genel
bakış.
Diyabette
Yönelimler,
3(1).
[Electronic
Journal],
http://www.medscape.com/viewarticle/474880?src=search.
13. Pinar R. (2005a). Disordered eating behaviors among Turkish adolescents with and
without Type 1 diabetes. J Pediatr Nurs, 20(5):383-388.
31
TÜRKÇE ÖZET ÖRNEĞİ
ÖZET
BİTİRME PROJESİNİN ADI
Öğrenci Adı Soyadı
Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı
Danışman: Öğr. Gör. Dr. Ülker Sayın
Mayıs 2012
ÖZET
…………………..
………………….
Anahtar Sözcükler: Türk Sineması, Yaratıcı Yönetmenlik
32
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
TABLO LİSTESİ................................................................................................
ııı
ŞEKİL LİSTESİ .................................................................................................
ıv
KISALTMALAR.................................................................................................
v
SİMGELER.........................................................................................................
vı
1. GİRİŞ...............................................................................................................
1
2. TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL GERÇEKÇİ SİNEMANIN GELİŞİMİ
2.1. Toplumsal Gerçekçiliği Hazırlayan Tarihi Sebepler .....................................
3
2.2. Sanatsal Sebepler...........................................................................................
5
2.2.1. Yeni Kuşak Yönetmenlerin Yetişmesi...........................................
6
3. METİN ERKSAN SİNEMASININ YAPISI
3.1. İlk Dönem Edebiyat Uyarlamaları................................................................
7
3.1.1. Oy Farfara Farfara.........................................................................
8
3.1.2. Gecelerin Ötesi..............................................................................
10
3.2. Metin Erksan’ın Toplumsal Gerçekçi Filmleri.............................................
11
3.2.1. Yılanların Öcü...............................................................................
3.2.2. Susuz Yaz .....................................................................................
13
14
4. METİN ERKSAN SİNEMASINDA MÜLKİYET
4.1. Kadının Mülkiyeti.........................................................................................
15
4.1.1. Kuyu: Yaratıcı Berekete Tecavüz..................................................
16
4.1.2. Susuz Yaz: Çağdaş Habil ve Kabil.................................................
18
4.2. Suyun Mülkiyeti ............................................................................................
22
4.3. Toprağın Mülkiyeti........................................................................................
23
5. SONUÇ............................................................................................................
25
EKLER................................................................................................................
28
KAYNAKÇA.......................................................................................................
30
22
Öğrencini n Adı Soyadı, Yıl
DVD KUTU KAPAĞI ÖRNEĞİ
BİTİRME PROJESİNİN ADI
İSTANBUL AYVANSARAY
ÜNİVERSİTESİ
Proje Özeti
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğrenci Adı Soyadı
Öğrenci Numarası
Program Adı
Yıl
Bitirme Projesinin Adı
(Arka fona proje ile ilgili bir görsel yerleştirilecektir.)
23
DVD ÜZERİ ÖRNEĞİ
İSTANBUL
AYVANSARAY
PLATO MYO
BİTİRME PROJESİ
2017
PROJE ADI ÖĞRENCİ
ADI SOYADI
PROGRAM ADI
24
Form 1:
BİTİRME PROJESİ DANIŞMAN BELİRLEME FORMU
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyıl
Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Programı
Bitirme Projesi Başlığı
Yukarıda ismi yazılı öğrenci ile ………… eğitim öğretim yılı Bahar döneminde birlikte
çalışacağız.
Danışman Öğretim Elemanı
Adı Soyadı:
İmza:
Tarih:
Dersin Öğretim Elemanı
Adı Soyadı:
İmza:
Tarih:
25
Form 2:
BİTİRME PROJESİ
OKUL DIŞI DANIŞMAN BELİRLEME FORMU
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyıl
Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Programı
Bitirme Projesi Başlığı
Yukarıda ismi yazılı öğrenci ile ………… eğitim öğretim yılı Bahar döneminde birlikte
çalışacağız.
Danışman Öğretim Elemanı
Adı Soyadı:
Bağlı olduğu üniversite/okul/kuruluş:
İmza:
Tarih:
Dersin Öğretim Elemanı
Adı Soyadı:
İmza:
Tarih:
26
Form 3:
BİTİRME PROJESİ SAVUNMA FORMU
Dersin Kodu
Dersin Adı
Yarıyıl
Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Programı
Bitirme Projesi Başlığı
Bitirme Projesi Danışmanı
BİTİRME PROJESİ BAŞARI NOTU
Bitirme Projesinin Sunulduğu Tarih/Yer/Saat
Bitirme Projesi Danışmanının Projeye Verdiği
Puan
(100 Puan üzerinden verilir/ Bitirme Projesi
Başarı Puanının %60’ıdır.)
1. Jüri
Bitirme Projesi Savunma Sınavı Jürisinin
Projeye Verdiği Puanın Aritmetik Ortalaması
(100 Puan üzerinden verilir/ Bitirme Projesi
Başarı Puanının %40’ıdır.)
Bitirme Projesi Başarı Puan (Rakam Olarak)
Bitirme Projesi Başarı Notu (Harf Olarak)
Tarih: ....../......../.......
Proje Danışmanının Adı ve Soyadı:
İmza
Jüri Üyesi Adı ve Soyadı:
İmza
Jüri Üyesi Adı ve Soyadı:
İmza
27
2. Jüri
Form 4:
TELİF HAKKI İZİN FORMU
FORM 3
Öğrencinin Adı Soyadı
Öğrencinin Numarası
Öğrencinin Programı
Eser Sahibinin Adı-Soyadı
Eser Türü
Eser Adı
Yukarıda belirtilen telifli eserimi, Plato Meslek Yüksekokulu Bitirme Projesinde eğitim
amacıyla kullanılması ve eserin ticari amaçla kullanılmaması kaydıyla yukarıda kimliği
bildirilen öğrencinin kullanması için izin veriyorum.
Tarih: ....../......../.......
Telif Sahibi
İmza
28
Form 5:
Bu bitirme projesi ile ……………………………………………… isimli öğrencinin
………………………………………………………….Programı’ndan mezun olması
için gereken tüm koşulları ve istekleri yerine getirdiğini onaylıyorum.
…………………………….
( İmza, Danışman )
…..………………………….
( İsim, Danışman )
Bu bitirme projesi ile ……………………………………………… isimli öğrencinin
………………………………………………………….Programı’ndan mezun olması
için gereken tüm koşulları ve istekleri yerine getirdiğini onaylıyorum.
………………………………….
( İmza )
…..………………..…………….
( İsim )
Bu bitirme projesi ile ……………………………………………… isimli öğrencinin
………………………………………………………….Programı’ndan mezun olması
için gereken tüm koşulları ve istekleri yerine getirdiğini onaylıyorum.
………….…….……………….
(İmza )
.…………………………………
( İsim )
25
Download