Uploaded by User3599

Yeni Microsoft Word Belgesi

advertisement
19 1. GİRİŞSSiinnddiirriimmyyoolluuiilleebbuullaaflflaanneennffeekkssiiyyoonnllaarr;;hijyen kurallar›
yeterli olmayan ülkelerde enfektekiflilerin d›flk›lar› bazen idrarlar› ile at›lan etkenlerle bulaflm›fl su ve
besin maddelerinin sa¤-lam kifliler taraf›ndan al›nmas› sonucu oluflur. Ço¤unlukla toplumun tümünü
ilgilendirenhastal›k grubudur. Sindirim yolu ile bulaflan enfeksiyonlar bakteri, virus ve parazit
gibiçeflitli etkenlerle meydana gelir. Etken, sindirim sisteminin çeflitli bölümlerine
yerleflerekenfeksiyon tablosu oluflturur.Konaktan d›flk› ile at›lan etken su ve besinlere bulaflarak
ddoo¤¤rruuddaannveya vektör göreviyapan sinek, hamamböce¤i vb. mekanik tafl›y›c›larla besinlere
bulaflarak ddoollaayyll››olarak a¤›zyolu ile vücuda girer. Etken a¤›z yolu ile kontamine su ve besinlerle
girdi¤inden bu hastal›k-lara fekal-oral yol ile bulaflan hastal›klar veya su ve besinlerle bulaflan
(water-borne, foodborne) hastal›klar da denilmektedir. Enfekte olan kiflide hastal›k belirtileri ço¤u
zamanafli-kar olarak görülür. Bazen enfekte kifli hastal›k belirtisi vermeksizin etkeni çevreye
bulaflt›r›r.Bu kiflilere portör denir. Portörlerin toplum sa¤l›¤› yönünden önemi büyüktür. Sindirim
yoluile bulaflan enfeksiyon hastal›klar› yaz ve sonbahar aylar›nda s›k görülür. Bu
hastal›klarlasavafl›n esas›n› enfeksiyon zincirinin k›r›lmas› oluflturur. Enfeksiyon oluflumunu
önlemede;-Çevre koflullar›n›n iyilefltirilmesi,-Toplumun e¤itimi,-Sosyo-ekonomik düzeyin
yükseltilmesi,-Hasta ve sa¤lam kiflilere yönelik önlemlerin al›nmas›,-Sular›n d›flk› ve idrarla
bulaflmas›n›n
önlenmesi,-Enfeksiyonu
tafl›mada
etken
olan
sineklerle
savafl
önemlidir.ÜÜnniitteeiiççiinnddee;;besin zehirlenmeleri (Salmonella’lar›n, Clostridium perfringens’in,
Staphylo-coccus aureus’un, Clostridium botulinum’un neden oldu¤u), tifo, paratifo, kolera, brusellozis, basilli dizanteri, poliomyelit, amebiyazis, giardiyasis, askariyazis, enterobiyasis, yass›ve çengelli
solucan, leishmaniazis, toksoplasmozis ve hidatioz’a yer verilmifltir.Ünite66SİNDİRİM YOLU İLE
BULAŞANENFEKSİYONLAR VEHEMŞİRELİK BAKIMLARIProf. Dr. Sevim SAVAŞER 2. BESİN
ZEHİRLENMELERİEtkenlerin kontamine olmufl su ve besinlerle al›nmas› ile (Salmonella typhi,
Clostridiumperfingens gibi) veya etkenlerin beside üreyen toksinlerinin al›nmas› ile
(Staphilolococcusaureus, Clostridium botulinum gibi) hastal›k meydan gelir. Kural olarak 12
saatten k›sakuluçka süresi vücut d›fl›nda oluflmufl toksinlerin a¤›z yolu ile al›nd›¤›n›, 12 saatten
dahauzun kuluçka süresinde ise canl› bakterilerin al›nd›¤› kabul edilmektedir. Hastal›¤›n oluflumunda; al›nan mikroorganizman›n say›s›, virulans› ve konak faktörleri önem tafl›r. Salg›ns›ras›nda
hastal›¤›n a¤›rl›k derecesi kifliden kifliye de¤iflir.2.1. Salmonella’ların Neden Olduğu Besin
Zehirlenmesi (salmonellozis, salmonella enteriti) ve Hemşirelik BakımıTTaann››mm::Salmonella
enteritikramp fleklinde kar›n a¤r›s›, atefl, bulant›, kusma ve ishalleseyreden enfeksiyon
hastal›¤›d›r.EEttyyoolloojjii::Salmonellalarhareketli, gram negatif çomaklard›r. Salmonella
enteriti’nes›kl›klaSalmonella typhi (S. typhi) ve Salmonella paratyphi (S. paratyphi) d›fl›ndaki
salmonellaserotipleri özellikle Salmonella typhimurium(S. typhimurium) veya Salmonella
enteritidis(S.enteritidis) neden olmaktad›r.EEppiiddeemmiiyyoolloojjii::Dünyan›n her yan›nda s›cak
aylarda s›k görülür. Geliflmekte olan ülkelerdekoruyucu önlemlerin iyi bilinmemesi veya gere¤i gibi
uygulanmamas› nedeni ile görülmes›kl›¤› fazlad›r. Her yaflta görülebilir. 2 yafl alt›ndaki çocuklarda ve
60 yafl›n üstündekikifli-lerde ve baflka hastal›¤› olanlarda hastal›k daha a¤›r seyreder. Nadir
olarak ilk 24 saatiçinde ölüm olabilir. Toplu beslenmenin uyguland›¤› ve sa¤l›k koflullar›n›n yetersiz
oldu¤udurumlarda tehlike söz konusudur. Bu tip zehirlenme ülkemizde s›kt›r. Zehirlenmeye s›kl›kla
yeterince piflirilmemifl et, kümes hayvanlar› ve bunlar›n ürünleri,pastörize edilmemifl süt ve süt
ürünleri, çi¤ yumurta ve yumurta ürünleri neden olmaktad›r.BBuullaaflflmmaa::Salmonellalar ile
bulaflm›fl yiyeceklerin a¤›z yolu ile al›nmas› ile olur. Etkeninbesin maddesine bulaflmas› besin
maddesinin haz›rlanmas› ile yenmesi aras›ndaki süredeolmaktad›r. Salmonella türlerinin kifliden
kifliye bulaflmas› ço¤u zaman g›da haz›rlayanlarve sa¤l›k çal›flanlar› ile mümkündür. Sinekler etkeni
vektör olarak tafl›r. Portörler her afla-mada besinleri bulaflt›r›r.PPaattooggeenneezz::Salmonellalar
a¤›zdan al›nd›ktan sonra mide asiditesini aflabilirse etken inceba¤›rsa¤a kadar ilerler. Mide salg›s›nda
hidroklorik asit yoklu¤u (aklorid), mide asiditesi-ne karfl› tedavi, antibiyotik kullan›m›, mide ba¤›rsa
Download