60 AJNDA

advertisement
AJANDA
17-23 A⁄USTOS ‹BN-‹ S‹NA HAFTASI
Her y›l A¤ustos ay›n›n üçüncü haftas› ‹bn-i Sina haftas›
olarak, çeflitli etkinliklerle kutlanmaktad›r. Etkinlikler
çerçevesinde ‹bn-i Sina'n›n hayat›, fesefe anlay›fl›, dünya
ve Türk t›bb›na yapt›¤› büyük hizmetler gündeme
getirilmektedir.
03-09 EYLÜL HALK SA⁄LI⁄I HAFTASI
Hem yaflam kalitesini yükseltmek, hem de hastal›klar› oluflmadan önlemek için halk sa¤l›¤›na yönelik çal›flmalar
artarak sürdürülmektedir. 20-30 y›l öncesine kadar halk sa¤l›¤› çal›flmalar›n› daha çok kolera, tifo gibi salg›n
hastal›klara karfl› korunmada al›nmas› gereken önlemler oluflturuyordu. Günümüzde ise AIDS, kanser gibi tedavi
süreci uzun ve maliyeti yüksek hastal›klar; gürültü kirlili¤i, su-hava kirlili¤i, elektromanyetik radyasyon gibi çevre
sorunlar›; koruyucu hekimlik alan›nda da sigaran›n zararlar›, genel sa¤l›k e¤itimi, üreme sa¤l›¤› gibi sorunlar
tart›fl›l›yor ve çözüm önerileri oluflturuluyor.
Koruyucu hekimlik çal›flmalar›n› yayg›nlaflt›rmak, toplum bilincini yükselterek hastal›k meydana gelmeden önlemek
ve hayat standart›n› yükseltmek halk sa¤l›¤› çal›flmalar›n›n ana amaçlar›d›r.
21 EYLÜL DÜNYA ALZHE‹MER GÜNÜ
Alzheimer hastal›¤› ad›n›, 1906 y›l›nda 51 yafl›nda bir kad›n hastas›nda ilk defa belirtileri tan›mlayan Alman
nörolog Alois Alzheimer'dan al›r.
Hastal›k, baflta haf›za olmak üzere zihinsel yetileri bozan,
ilerleyici ve geri dünüflümsüz bir beyin hatal›¤›d›r. 20. yüzy›lla
beraber dünya üzerindeki yafll› nüfusun artmas›yla dikkat
çekmifl olup, tedavi yöntemleri gelifltirilmeye bafllanm›flt›r.
Fakat henüz hastal›¤›n kesin tedavisi yoktur.
65 yafl›n üzerinde her 10 kifliden birinden, 85 yafl›n üzerinde
her 2 kifliden birinden hastal›k görülme oran› vard›r.
Kad›nlardan erkeklere oranlara daha fazla görüldü¤üne dair
kan› olsa da bilimsel olarak kan›tlanmam›flt›r.,
Birinci derece bir aile yak›n›nda hastal›¤›n bulunmas›, hastal›¤a
yakalanma riskini 4 kat art›rmaktad›r.
6
0
‹STANBUL’DA SA⁄LIK
Download