Uploaded by User3599

Yeni Microsoft Word Belgesi

advertisement
1 1. GİRİŞSSiinnddiirriimmyyoolluuiilleebbuullaaşşaanneennffeekkssiiyyoonnllaarr;;hijyen kuralları
yeterli olmayan ülkelerde enfektekişilerin dışkıları bazen idrarları ile atılan etkenlerle bulaşmış su ve
besin maddelerinin sağ-lam kişiler tarafından alınması sonucu oluşur. Çoğunlukla toplumun tümünü
ilgilendirenhastalık grubudur. Sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyonlar bakteri, virus ve parazit
gibiçeşitli etkenlerle meydana gelir. Etken, sindirim sisteminin çeşitli bölümlerine
yerleşerekenfeksiyon tablosu oluşturur.Konaktan dışkı ile atılan etken su ve besinlere bulaşarak
ddooğğrruuddaannveya vektör göreviyapan sinek, hamamböceği vb. mekanik taşıyıcılarla besinlere
bulaşarak ddoollaayyllııolarak ağızyolu ile vücuda girer. Etken ağız yolu ile kontamine su ve besinlerle
girdiğinden bu hastalık-lara fekal-oral yol ile bulaşan hastalıklar veya su ve besinlerle bulaşan
(water-borne, foodborne) hastalıklar da denilmektedir. Enfekte olan kişide hastalık belirtileri çoğu
zamanaşi-kar olarak görülür. Bazen enfekte kişi hastalık belirtisi vermeksizin etkeni çevreye
bulaştırır.Bu kişilere portör denir. Portörlerin toplum sağlığı yönünden önemi büyüktür. Sindirim
yoluile bulaşan enfeksiyon hastalıkları yaz ve sonbahar aylarında sık görülür. Bu
hastalıklarlasavaşın esasını enfeksiyon zincirinin kırılması oluşturur. Enfeksiyon oluşumunu önlemede;Çevre koşullarının iyileştirilmesi,-Toplumun eğitimi,-Sosyo-ekonomik düzeyin yükseltilmesi,-Hasta ve
sağlam kişilere yönelik önlemlerin alınması,-Suların dışkı ve idrarla bulaşmasının önlenmesi,Enfeksiyonu taşımada etken olan sineklerle savaş önemlidir.ÜÜnniitteeiiççiinnddee;;besin
zehirlenmeleri (Salmonella’ların, Clostridium perfringens’in, Staphylo-coccus aureus’un, Clostridium
botulinum’un neden olduğu), tifo, paratifo, kolera, brusel-lozis, basilli dizanteri, poliomyelit,
amebiyazis, giardiyasis, askariyazis, enterobiyasis, yassıve çengelli solucan, leishmaniazis,
toksoplasmozis ve hidatioz’a yer verilmiştir.Ünite66SİNDİRİM YOLU İLE BULAŞANENFEKSİYONLAR
VEHEMŞİRELİK BAKIMLARIProf. Dr. Sevim SAVAŞER 2. BESİN ZEHİRLENMELERİEtkenlerin kontamine
olmuş su ve besinlerle alınması ile (Salmonella typhi, Clostridiumperfingens gibi) veya etkenlerin
beside üreyen toksinlerinin alınması ile (Staphilolococcusaureus, Clostridium botulinum gibi) hastalık
meydan gelir. Kural olarak 12 saatten kısakuluçka süresi vücut dışında oluşmuş toksinlerin ağız yolu
ile alındığını, 12 saatten dahauzun kuluçka süresinde ise canlı bakterilerin alındığı kabul edilmektedir.
Hastalığın oluşu-munda; alınan mikroorganizmanın sayısı, virulansı ve konak faktörleri önem taşır.
Salgınsırasında hastalığın ağırlık derecesi kişiden kişiye değişir.2.1. Salmonella’ların Neden Olduğu
Besin Zehirlenmesi (salmonellozis, salmonella enteriti) ve Hemşirelik BakımıTTaannıımm::Salmonella
enteritikramp şeklinde karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma ve ishalleseyreden enfeksiyon
hastalığıdır.EEttyyoolloojjii::Salmonellalarhareketli,
gram
negatif
çomaklardır.
Salmonella
enteriti’nesıklıklaSalmonella typhi (S. typhi) ve Salmonella paratyphi (S. paratyphi) dışındaki
salmonellaserotipleri özellikle Salmonella typhimurium(S. typhimurium) veya Salmonella
enteritidis(S.enteritidis) neden olmaktadır.EEppiiddeemmiiyyoolloojjii::Dünyanın her yanında sıcak
aylarda sık görülür. Gelişmekte olan ülkelerdekoruyucu önlemlerin iyi bilinmemesi veya gereği gibi
uygulanmaması nedeni ile görülmesıklığı fazladır. Her yaşta görülebilir. 2 yaş altındaki çocuklarda ve 60
yaşın üstündekikişi-lerde ve başka hastalığı olanlarda hastalık daha ağır seyreder. Nadir olarak ilk
24 saatiçinde ölüm olabilir. Toplu beslenmenin uygulandığı ve sağlık koşullarının yetersiz
olduğudurumlarda tehlike söz konusudur. Bu tip zehirlenme ülkemizde sıktır. Zehirlenmeye sıklıkla
yeterince pişirilmemiş et, kümes hayvanları ve bunların ürünleri,pastörize edilmemiş süt ve süt
ürünleri, çiğ yumurta ve yumurta ürünleri neden olmaktadır.BBuullaaşşmmaa::Salmonellalar ile
bulaşmış yiyeceklerin ağız yolu ile alınması ile olur. Etkeninbesin maddesine bulaşması besin
maddesinin hazırlanması ile yenmesi arasındaki süredeolmaktadır. Salmonella türlerinin kişiden kişiye
bulaşması çoğu zaman gıda hazırlayanlarve sağlık çalışanları ile mümkündür. Sinekler etkeni vektör
olarak taşır. Portörler her aşa-mada besinleri bulaştırır.PPaattooggeenneezz::Salmonellalar ağızdan
alındıktan sonra mide asiditesini aşabilirse etken incebağırsağa kadar ilerler. Mide salgısında
hidroklorik asit yokluğu (aklorid), mide asiditesi-ne karşı tedavi, antibiyotik kullanımı, mide bağırsak
ameliyatları, neoplastik hastalıklar,bağışıklığı baskılayan tedaviler doğal bağırsak şorasında (genellikle
Download