Uploaded by User2118

Canlıların Ortak Özellikleri

advertisement
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
1. Hücresel yapı
Hücresel Yapı
2. Beslenme
10. Organizasyon
Canlıların işlevsel ve yapısal en küçük birimi hücredir.
CANLILARIN ORTAK
3. Solunum
11. Üreme
Canlılar
kamp2019
ÖZELLİKLERİ
9. Uyum
Canlılar
4. Metabolizma
Tek
Prokaryot
Çok
1. Hücresel yapı
9. Uyum
13.
6. Amip
Boşaltım
14.
Tonguç
7. Hareket
12. Canlılar
Büyüme ve Gelişme
Prokaryot
Çok
5. Homeostazi
6. Boşaltım
Amip
Tonguç
7. Hareket
8. Uyarılara Tepki
????
14. ????
15. ????
13.
Ökaryot
Bakteriler
Protistler
Arkeler
Bitkiler
Bakteriler
Protistler
Arkeler
Bitkiler
Mantarlar
Hayvanlar
Aşağıda verilen olaylardan hangisi tüm canlılarda ortak
Tüm
canlılar
madde ve enerji iholarak
gerçekleşir?
tiyacını karşılamak için beslenir.
biyoloji
Tek
Ökaryot
Soru
Beslenme
2. Beslenme
10. Organizasyon
Canlıların işlevsel ve yapısal en küçük birimi hücredir.
3. Solunum
11. Üreme
Canlılar
4. Metabolizma
????
????
15. ????
5. Homeostazi
8. Uyarılara Tepki
Hücresel Yapı
12. Büyüme ve Gelişme
A) Mitokondri organelinde ATP sentezi
Beslenme
B) Kloroplast organelinde besin üretimi
Üretici (Ototrof)
Tüketici (Heterotrof)
C) Ribozom
. . . . . . . . . . . . . . . . organelinde
.........
. . . .protein
. . . . . . . . . . . . . . . . sentezi
.....
.........................
.........................
D) Çekirdekte DNA eşlenmesi
E) Kofulda besin depolanması
Mantarlar
Hayvanlar
Bazı canlılar hem
üretici hem tüketicidir.
.........................
.........................
Soru
Beslenme
Solunum
Soru
Aşağıda verilen olaylardan hangisi tüm canlılarda ortak
Tüm canlılar
madde ve enerji iholarak
gerçekleşir?
Beslenme
B) Kloroplast organelinde besin üretimi
Üretici (Ototrof)
Tüketici (Heterotrof)
C) Ribozom
. . . . . . . . . . . . . . . organelinde
..........
. . . protein
. . . . . . . . . . . . . . . . sentezi
......
.........................
.........................
D) Çekirdekte DNA eşlenmesi
E) Kofulda besin depolanması
Bazı canlılar hem
üretici hem tüketicidir.
kamp2019
tiyacını karşılamak için beslenir.
A) Mitokondri organelinde ATP sentezi
.........................
.........................
Solunum
Soru
Buna göre, tüplerde bulunan bakterilerin solunum çeşitleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I
II
III
A)
Aerob
Anaerob
Geçici aerob
B)
Aerob
Geçici anaerob
Anaerob
C)
Anaerob
Aerob
Geçici anaerob
...................
...................
...................
...................
D) . . . . .Anaerob
Aerob
Geçici
aerob
..............
...................
...................
...................
E) Geçici aerob
Anaerob
Geçici anaerob
Metabolizma
leri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I
II
III
A)
Aerob
Anaerob
Geçici aerob
B)
Aerob
Geçici anaerob
Anaerob
C)
Anaerob
Aerob
Geçici anaerob
.............
...................
...................
. Geçici
. . . . . . . . . . . . . . . . . aerob
.
D) . . . . . .Anaerob
Aerob
...................
...................
...................
...................
E) Geçici aerob
Anaerob
Geçici anaerob
Metabolizma
Canlılarda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına denir.
biyoloji
tüplere
eşit miktarda için
beTüm canlılar yaşamsalBelirtilen
faaliyetlerini
gerçekleştirmek
sin konularak üç farklı tür bakteri tügerekli ATP'yi solunum
yaparak
sentezler.
ründen ilave edilmiştir. Daha sonra
tüplerin ağzı pamuk ile kapatılarak bir
Solunum Bakımından Canlılar
süre beklenmiş ve bakterilerin tüpI
II
III
lerde şekildeki gibi dağıldığı gözlen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .miştir.
........................ ............................
tüplere
eşit miktarda için
beTüm canlılar yaşamsalBelirtilen
faaliyetlerini
gerçekleştirmek
sin konularak üç farklı tür bakteri tügerekli ATP'yi solunum
yaparak
sentezler.
ründen
ilave
edilmiştir. Daha sonra
tüplerin ağzı pamuk ile kapatılarak bir
Solunum Bakımından Canlılar
süre beklenmiş ve bakterilerin tüpI
II
III
lerde şekildeki gibi dağıldığı gözlenmiştir.
............................ ............................ ............................
Buna göre, tüplerde bulunan bakterilerin solunum çeşit-
............................
Metabolizma
............................
Anabolizma = Yapım = Dehidrasyon = Özümleme
Katabolizma = Yıkım = Hidroliz = Yadımlama
Soru
Soru
I. Aminoasitlerin birleşerek protein molekülü oluşturması
Aşağıda
verilen tepkimelerin yapım veya yıkım tepkimesi
Homeostazi
II.
olma durumlarını
"+" işareti ile
gösteriniz. karşı iç ortamCanlılar
çevre şartlarındaki
değişikliklere
2
III. Yağların hidrolizi sonucu yağ asidi ve gliserol oluşması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri anabolizma tepkimesine örnektir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
kamp2019
Glikozun solunum tepkimelerinde kullanılmasıyla CO2
ve H O oluşması
C) Yalnız III
larını belli sınırlar
içinde tutmaya çalışır. Yapım
Tepkimeler
Homeostazi
O ® C H =OKararlı
+ 6O İç Denge
6CO + 6H
2
6
12
6
n.aa ® Protein + (n – 1).su
Soru
Yıkım
2
C H O ® 2Etil Alkol + 2CO
6 12 6
2
I. Sıcak havalarda
insanların
terlemesi
Trigliserit
+ 3su ® 3yağ
asidi +
1gliserol
II. Üşüyen
insanların
Glikoz +
Glikoz ®titremesi
Maltoz + su
III.
E) I, II ve III
2
Kan şekeri yükselen insanlarda insülin sentezinin artması
Yukarıda verilen olaylardan hangileri homeostazinin korunmasını sağlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Soru
Boşaltım
Aşağıda
verilen tepkimelerin yapım veya yıkım tepkimesi
Homeostazi
olma durumlarını
"+" işareti ile
gösteriniz.karşı iç ortamCanlılar
çevre şartlarındaki
değişikliklere
Metabolik faaliyetler sonucu oluşan atık maddelerin vü-
Hareket
cuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.
Yıkım
Soru
C H O ® 2Etil Alkol + 2CO
6
2
. . . . . .6. . . . .12
.havalarda
. . . Hareket
.................. Hareket
I. . . .Sıcak
insanların
terlemesi
Trigliserit
+ 3su ® 3yağ
asidi +
1gliserol
II. Üşüyen insanların titremesi
Glikoz + Glikoz ® Maltoz + su
III. Kan şekeri yükselen insanlarda insülin sentezinin artması
biyoloji
larını belli sınırlar içinde tutmaya çalışır.
Tepkimeler
Yapım
Tüm canlılar Homeostazi
hareket eder.
=OKararlı
+ 6O2İç Denge
6CO2 + 6H2O ® C6H12
6
Hareket
Bakımından
Canlılar
n.aa ®
Protein
+ (n – 1).su
Yukarıda verilen olaylardan hangileri homeostazinin korunmasını sağlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Boşaltım
Metabolik
faaliyetler sonucu oluşan atık maddelerin vüSoru
Hareket
cuttan uzaklaştırılmasına boşaltım denir.
Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılarda görülen ortak özelliklerden biri değildir?
B) ATP sentezleme
C) Boşaltım yapma
D) Hareket etme
Hareket Bakımından Canlılar
Tüm canlılar hem iç hem de dış çevrelerinden gelen uya-
kamp2019
A) Hücresel yapıya sahip olma
Tüm
canlılar
hareket eder.
Uyarılara
Tepki
E) Ototrof beslenme
rılara
tepki verirler.
..................
Hareket
.................. Hareket
ÖRNEK:
®
Bitki köklerinin suya doğru büyümesi
®
Avcısını gören hayvanın kaçması
®
Sıcak cisme dokunulduğunda elin çekilmesi
Soru
Aşağıda
verilenlerden hangisi tüm canlılarda görülen orUyum
= Adaptasyon
Uyarılara Tepki
tak özelliklerden biri değildir?
Bir canlının bulunduğu ortamda hayatta kalma ve üreme
rılara tepki verirler.
şansını
arttıran
kalıtsal
özelliklerdir.
A) Hücresel
yapıya
sahip
olma
ÖRNEK:
B) ATP sentezleme
Örnek
®
Bitki köklerinin suya doğru büyümesi
®
Avcısını gören hayvanın kaçması
®
Sıcak cisme dokunulduğunda elin çekilmesi
Uyum = Adaptasyon
biyoloji
Tüm canlılar hem iç hem de dış çevrelerinden gelen uya-
C) Boşaltım yapma
® Kuş ve sürüngenlerin ürikasit atması
D) Hareket etme
® Karada yaşayan canlıların solunum orE) Ototrof beslenme
ganının vücut içinde bulunması
® Sucul kuşların parmak arasında perde
bulunması
Üreme
Organizasyon
Canlıların
nesillerini
Büyüme
ve
Gelişme devam ettirebilmek için yeni birey-
Tüm canlılar belli bir organizasyona sahiptir.
kamp2019
ler oluşturmasıdır.
Tüm canlılar büyür, gelişir, yaşlanır ve ölür.
Canlılar
..............
Üreme
..............
Tek hücreli
Ş Sitoplazmanın
. . . . . . . .Üreme
. . . . ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
artmasıdır.
Büyüme
Çok hücreli Ş Hücre . . . . . . . . . . . . , hücrelerin . . . . . . . . . . . . ve
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . artmasıdır.
Gelişme ´ Canlının yapılarının . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canlının hayatına devam edebilmesi için üremesi şart
değildir fakat neslin devamı için üremek şarttır.
Üreme
Canlıların
nesillerini
Büyüme ve
Gelişmedevam ettirebilmek için yeni birey-
Soru
ler oluşturmasıdır.
Tüm canlılar büyür, gelişir, yaşlanır ve ölür.
Canlılar
Tek hücreli
Ş Sitoplazmanın
. . . . . . .Üreme
. . . . . ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............
Üreme
..............
artmasıdır.
biyoloji
Büyüme
Ayrıca
Tüm
CanlılarATP üretimi
Oksijen
tüketimi
Tek hücreli
. . . . . . . . ........ .ve
.................
Çok hücreli
Ş HücreŞ. .Sitoplazmanın
. . . . . . . . . . , hücrelerin
. . . . ...... . ve
. . . . . . . . . . . . .artmasıdır.
. . . . . . . . artmasıdır.
Büyüme
Çok hücreli Ş Hücre . . . . . . . . . . . . , hücrelerin . . . . . . . . . . . . ve
Gelişme ´ Canlının yapılarının . .. . ..... . ..... . . ..... . ..... . .. .. .artmasıdır.
..........
Canlının hayatına devam edebilmesi için üremesi şart
değildir fakat neslin devamı için üremek şarttır.
®
Büyüme
Protein Zaman
sentezi gerçekleşir.
Zaman
I
II
III
Zaman
® DNA, RNA, Ribozom ve Hücre Zarı bulunur.
Yukarıdaki grafiklerde verilen olaylardan hangilerini tüm
canlılarda
ortak uğrar.
olarak gerçekleşir?
® Mutasyona
A)®
Yalnız
I
B) gerçekleşir.
Yalnız II
Glikoliz
tepkimeleri
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Soru
Oksijen
tüketimi
ATP üretimi
Ayrıca
Tüm
Canlılar
Ödüllü Soru
Büyüme
.......
ve
®
Protein Zaman
sentezi gerçekleşir.
Zaman
I
II
III
Zaman
® DNA, RNA, Ribozom ve Hücre Zarı bulunur.
Yukarıdaki grafiklerde verilen olaylardan hangilerini tüm
canlılarda
ortak olarak
® Mutasyona
uğrar. gerçekleşir?
A) ®
Yalnız
I
B) Yalnız
II
Glikoliz
tepkimeleri
gerçekleşir.
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Ödüllü Soru
Aşağıda verilen canlıların ortak özelliklerinden hangisini
bir canlı gerçekleştirmesede yaşamaya devam edebilir?
A) Beslenme
B) Üreme
C) Solunum
D) Boşaltım
E) Tepki verme
kamp2019
Aşağıda verilen canlıların ortak özelliklerinden hangisini
bir canlı gerçekleştirmesede yaşamaya devam edebilir?
A) Beslenme
B) Üreme
C) Solunum
D) Boşaltım
E) Tepki verme
Download