DOĞRUDAN TEMİN 22 (abc) ONAY BELGESİ DÜZENLENİR İlgili

advertisement
DOĞRUDAN TEMİN 22 (abc)
ONAY BELGESİ DÜZENLENİR
İlgili satın almaya ilişkin Onay Belgesi
düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve
Harcama Yetkilisinin imzasına sunulur. Onay
Belgesinde alımın yaklaşık maliyeti, harcama
kalemi ve alımla ilgili gerekli açıklamalara yer
verilir.Harcama Yetkilisi Onaylamadığında
İşlem İptal edilir,Onaylarsa Satın alma İşlem
Dosyası Oluşturulur.
SATIN ALMA İŞLEM DOSYASI OLUŞTURULUR
Satın alma İşlem Dosyasında ilgili birimin
satın alma istek yazısı ve ekleri,Harcama
Yetkilisinin onayı ve işlem sonuna kadar
oluşacak tüm evraklar bulundurulur.
Dosya üzerine alımla ilgili ayrıntılı bilgiler
yazılır.
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILIR
Harcama Yetkilisince görevlendirilen Kişi
veya
Kişiler
tarafından
piyasa
fiyat
araştırması yapılır. Teklif İsteme Yazısı
Üniversitemiz Web sayfasında İhale Bilgi
Sistemi aracılığıyla ilan edilir. Ayrıca elden,
posta ve faks yolu ile ilgili firmalara ulaştırılır
TEK KAYNAKTAN TEMİN EDİLEN MALLARA
İLİŞKİN FORM DOLDURULUR
Bu form 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamında bulunan idarelerin Kanunun
Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesinin
(a), (b) ve (c) bentleri kapsamında gerçek
veya tüzel tek kişiden yapacakları mal
alımlarına ilişkin olarak kullanılacaktır.
SÖZLEŞME
Satın alınacak mal ve hizmetin özelliğine,
teslimat şartlarına göre ilgili mevzuat
gereği
sözleşme
yapılabilir.Şartlar
uygunsa Sözleşme hazırlanıp Taraflara
imzalattırılır.Uygun değilse Sipariş verilir.
SİPARİŞ
Alımın yapılacağı firmaya Sipariş Yazısı yazılarak
belirtilen süre içerisinde teslimatın yapılması gerektiği
ve diğer yasal sorumlulukları bildirilir. Sipariş
yazısında belirtilen süre, şartlar ve varsa sözleşme
çerçevesinde
ilgili
birime
teslimatın
yapılıp
yapılmadığı kontrol edilir. Teslimatın yapılmaması
durumunda ilgili firmaya gerekli yasal işlemler yapılır.
Teklif fiyatı avantajlı ikinci firmaya sipariş verilebilir.
MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ YAPTIRILIR
İlgili birim tarafından muayene ve kabul
işlemleri
yapılır,Muayene
ve
Kabul
Komisyon Tutanağı düzenlenir.
FATURA,MUAYENE VE KABUL KOMİSYON
TUTANAĞI VE TAŞINIR İŞLEM FİŞİ ÖDEME
EVRAKINA EKLENİR
Firma tarafından teslim edilen fatura, ilgili
birim tarafından hazırlanan Muayene ve
Kabul KomisyonuTutanağı veTaşınır İşlem
Fişi gelir Ödeme Emri Evrakına eklenir.
ÖDEME
EVRAKLARI BÜTÇE
BİRİMİNE GÖNDERİLİR
PLAN
Satın alma
İşlem Dosyası kapatılarak
ödeme ile ilgili belgeler Bütçe Plan Birimine
gönderilir ve Ödeme Emri belgesi hazırlanıp
imzalandıktan sonra
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına teslim edilir
Download