Uploaded by a.esad6778

şehit murat akdemir ortaokul sınavı

advertisement
HEDEFİNİZE GİDEN YOLDA
İSABETLİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN
ŞEHİT MURAT AKDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJE ORTAOKULU
Hİ
AD
M
TM
U RAT A K D E
O LU
İ
R
ŞE
AN
İ M A M H A TİP
Lİ S
ES
İ
UYARILAR
Bu sınav 20 Türkçe, 20 Matematik, 15 Fen Bilimleri , 10 Sosyal Bilgiler ve 5 adet Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden olmak üzere çoktan seçmeli 70 sorudan oluşmaktadır.
➢➢
➢➢
Her ders için verilen yanlış cevaplar doğru cevapların 1/3 ‘ünü götürecektir.
➢➢
Sınav süresi 105 dakikadır.
➢➢
İlk 15 dakikadan sonra gelenler sınava alınmayacaktır.
➢➢
İlk 30 dakika içinde kimse sınavdan çıkmayacaktır.
Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Doğru cevabınızı cevap kağıdınızdaki ilgili
kutucuğu tamamen karalayarak işaretleyiniz.
➢➢
Sınav A ve B olmak üzere iki ayrı kitapçıktan oluşmaktadır. Cevap kağıdınıza uygun olan
kitapçık türünü işaretlemeyi unutmayınız.
➢➢
➢➢
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının cevapları Sosyal Bilgiler kısmına kodlanacaktır.
Sınavda herhangi bir yardımcı materyal , pergel , cetvel , hesap makinası vb. araçlar ya
da müsvedde kağıdı kullanılması yasaktır. Soru kitapçığındaki boşlukları soruları çözmek için
kullanabilirsiniz.
➢➢
Sınav esnasında görevlilere soru sorulması , görevlilerle konuşulması; öğrencilerin birbirlerinden silgi , kalem , kalemtıraş vb. şeyler istemeleri yasaktır.
➢➢
➢➢
Sınav sonunda cevap anahtarınız ve soru kitapçığınızı görevliye teslim etmeyi unut-
mayınız.
➢➢ İsteyenler soru kitapçıklarını sınav günü saat 12.00 ‘dan itibaren alabilirler.
A
ŞEHİT MURAT AKD EM İ R A N A D O L U İ MA M H A Tİ P L İ S ES İ
FEN VE SOSYAL B İ L İ ML ER PRO J E O RTA OK UL U
ÖĞRENC İ S EÇ ME S I N A V I
TÜRKÇE TESTİ
1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
gerçek anlamda kullanılmıştır?
3. “Düşmek” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “yakışmak, uygun gelmek” anlamında
kullanılmıştır?
A) Keskin bakışları beni ürküttü.
B) Bana neden ters davrandın?
A) Çocuk koşarken yere düştü.
C) Bu soğukta dışarı çıkılmaz.
B) Dağlara kar düştü.
D) Öğretmen öğrencileri terletti.
C) Gündelikleri yarı yarıya düştü.
D) Bu resim buraya iyi düştü.
20
16
2. Aşağıdaki iller alfabetik sıraya göre dizildi4. Uzun süredir istediği bisikleti alındığı için ...
SAFRANBOLU
ğinde, hangisi üçüncü sırada yer alır?
Ş
EH
A) Antalya
C) Ağrı
İR
İT
Yukarıdaki
M boş bırakılan yere aşağıdaki deK D E hangisi getirilirse anlamlı bir cümle
B) Ankara M U R A Tyimlerden
A
AN
İ
D) Artvin AD
olur?
ES
OLU
İS
İ M A M H A Tİ P L
A) Etekleri zil çalıyordu.
B) Etekleri tutuştu.
C) Burnunun direği sızladı.
D) Yüreği ağzına geldi.
1
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞE HİT M URA T A K D E Mİ R A N A DOLU İ MA M H A Tİ P Lİ S ES İ
F E N V E S O S Y A L B İ Lİ MLER PR OJE OR TA OKU LU
Ö Ğ RE NC İ S EÇ ME S I N A VI
A A
TÜRKÇE TESTİ
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü
bir ifadeye yer verilmiştir?
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı
içermektedir?
A) Ağaç kızarmış kirazlarla doluydu.
A) En güzel yemekleri annem yapar.
B) Ağaç ona dallarını uzatıp sevgiyle baktı.
B) Bence bu kış çok soğuk geçecek.
C) Kuşlar uzun uçuştan sonra ağaca kondular.
C) Biri sarı biri mavi iki kuşum var.
D) Ağacın en uçtaki dalına kadar tırmandı.
D) Bu manzara insana huzur veriyor.
6. “Sağlıklı olmak için dengeli ve düzenli bes20
lenmeliyiz.”
8. Aşağıdakilerden hangisi bir hikayenin
16
“zaman” öğesi olarak kullanılabilir?
Yukarıdaki cümledeki anlam ilişkisini aşağıSAFRANBOLU
A) Tatil dönüşü
daki öğrencilercen hangisi doğruŞsöylemiştir?
EH
A)
AN
Koşul-Sonuç
AD
İT
M URAT A K D E
OLU
İR
B) İrem’in
Mevi.
C) Nazlı teyzeSİ
İS E
TİP L ziyaret etmesi.
İMAM HD)Aİremleri
B)
Amaç - Sonuç
C)
Neden - Sonuç
D)
Karşılaştırma
2
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
A
ŞEHİT MURAT AKD EM İ R A N A D O L U İ MA M H A Tİ P L İ S ES İ
FEN VE SOSYAL B İ L İ ML ER PRO J E O RTA OK UL U
ÖĞRENC İ S EÇ ME S I N A V I
TÜRKÇE TESTİ
9.
11.
“Mavi rengi beyaz kadar sevmem.”
Yukarıdaki cümleden aşağıdaki yargılardan
hangisi çıkar?
C) Beyaz en çok sevdiğim renktir.
D) Mavi en az sevdiğim renktir.
A) 1
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma 20
durumu eki almış bir ad kullanılmıştır?
C) Yarın okula gideceğim.
D) Sınıfta şiir okudum.
kitaplar
yapraksız
1
2
3
4
Buna göre, Ece kaç numaralı çıkartmayı almalıdır?
B) Beyazı maviden daha çok severim.
B) Ahmet duvarı boyadı.
çantacı
Ece, kökü tek heceli olan sözcüğün yazılı olduğu
çıkartmayı alacaktır.
A) Mavi rengi hiç sevmem.
A) Pastadan bir dilim yedi.
toplar
ŞE
B) 2
C) 3
D) 4
16
12. Aşağıdakilerin hangisinde adın yerine kullanılan bir sözcük yoktur?
SAFRANBOLU
A) Onu sana
R anlatırım.
İ
M
TM
E
D
URAT A
B)KZeynep
ödev yapıyor.
AN
İ
AD
ES
S
C) Biz yine
geldik.
İ
OLU
İ M A M H A Tİ P L
Hİ
D) Siz resim mi yapıyorsunuz?
3
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞE HİT M URA T A K D E Mİ R A N A DOLU İ MA M H A Tİ P Lİ S ES İ
F E N V E S O S Y A L B İ Lİ MLER PR OJE OR TA OKU LU
Ö Ğ RE NC İ S EÇ ME S I N A VI
A A
TÜRKÇE TESTİ
13.
15. “Dedem, çocuklara hikayeler anlatırdı.”
Koskoca evin içinde
Ne bir ses ne bir nefes
Yaşlı gözlerim camda
Ne gelen ne giden var
Cümlesinde işi yapanı belirten sözcük hangisidir?
Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu nedir?
A) Umutsuzluk
B) Özlem
C) Heyecan
D) Yalnızlık
A) Anlatırdı
B) Çocuklara
C) Hikayeler
D) Dedem
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz 20
kelime kullanılmıştır?
ŞE
A) Arabaya binerken cüzdanını düşürdü.
16
16. Aman Allah’ım ( ) güneş altında pırıl pırıl
parlayan kocaman bir sazan balığı ( ) oltanın
ucunda çırpınıp duruyordu ( )
SAFRANBOLU
R
İyay
Bu metinde
ayraçla gösterilen yerlere sırası
M
TM
K D E noktalama işaretlerinden hangileri
B) Baharla birlikte havalar ısınmaya başladı. U R A TileAaşağıdaki
AN
İ
AD gidecek.
getirilmelidir?
ES
S
C) Babam, yarın başkente, Ankara’ya
İ
OLU
İ M A M H A Tİ P L
Hİ
D) Kalabalığın arasında zorlukla ilerliyordu.
4
A) (!) (,) (;)
B) (!) (,) (.)
C) (!) (,) (...)
D) (.) (,) (!)
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
A
ŞEHİT MURAT AKD EM İ R A N A D O L U İ MA M H A Tİ P L İ S ES İ
FEN VE SOSYAL B İ L İ ML ER PRO J E O RTA OK UL U
ÖĞRENC İ S EÇ ME S I N A V I
TÜRKÇE TESTİ
17. “Bahçedeki ağacın altında kitap okuyor.”
19. Mimar Sinan, İstanbul da Bizans mimari eserlerini inceledi. Bunun yanı sıra, çeşitli
ülkelere yapılan bazı seferlere katılarak dünyaca
ünlü mimari eserleri de yakından gördü. Fakat hiçbir zaman, gördüklerini eserlerine aynen
aktarmadı.
Cümlesindeki eylemin zamanı hangi seçenekte belirtilmiştir?
A) Yapılacak eylem
Bu parçaya göre, Mimar Sinan ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
B) Biten eylem
C) Devam eden eylem
D) Sürekli yapılan eylem
A) Bütün dünyayı gezdiği
B) Ünlü mimarlarla birlikte çalıştığı
C) Yurt dışında eserlerinin olduğu
D) Özgün eserler ortaya çıkardığı
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
yanlışı yoktur?
A) Bu kitabı senmi aldın?
B) Onu banamı vereceksin?
C) Bugün saçımı kestireceğim.AN
D) Parmağını bıçaklamı kestin?
ŞE
Hİ
AD
T
20. Bazı araştırmacılar, cirit oyununun eski
16Türklerde bir savaş manevrası olduğunu söylerler. Çünkü önceleri savaşlarda en etkili silah
SAFRANBOLU
atlı savaşçıların elindeki mızrak ve gürzlerdi. Atlı
savaşçılar manevra
yeteneği kazanmak için saİR
M
vaş
öncesi
eğitimlerinde
değnek kullanırdı. Cirit
M URAT A K D E
oyununun savaş oyunu sayılması bu yüzdendir.
OLU
20
İS E
İ M A M H A Tİ P L
Sİ
Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden
hagisidir?
A) Cirit oyununun savaş oyunu sayılmasının
sebebi
B) Sporun eğitim aracı olarak görülmesi
C) Cirit oyununda kullanılan araçlar
D) Eski Türklerin yaptığı sporlar
5
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞE HİT M URA T A K D E Mİ R A N A DOLU İ MA M H A Tİ P Lİ S ES İ
F E N V E S O S Y A L B İ Lİ MLER PR OJE OR TA OKU LU
Ö Ğ RE NC İ S EÇ ME S I N A VI
A A
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
1.
3. Suriye’de savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen
aileler ve çocukları sokaklarda kaldıkları için en
büyük hayalleri bir evde yaşamaktır.
Milli kültürümüz bizi diğer
milletlerden ayrırır.
D
Y
Kültürler zaman içinde
değişime uğrar
D
1. Çıkış
Bazı kültürel öğelerimiz sürmektedir.
Y
2. Çıkış
D
Yukarıda verilen bilgiye göre, Suriyeli çocukların hangi hakkı ihlal edilmiştir?
Y
3. Çıkış
4. Çıkış
Yukarıda verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ok yönünde ilerlenildiğinde
hangi çıkışa ulaşılır?
A) 1
B) 2
C) 3
A) Eğitim hakkı
B) Barınma hakkı
C) Beslenme hakkı
D) İsim hakkı
D) 4
20
16
2. Aşağıdakilerden hangisi 4. sınıf öğrencisi
4. I. Ailenin gelir-giderlerini ayrıntılı gösteren
SAFRANBOLU
Aybüke’nin sorumluluklarından biriŞolamaz?
çizelgeye bütçe denir.
EH
II. Alışveriş
İ R yaparken reklamı yapılan ürünü
İT
M
E
A) Okul kurallarına uygun hareket etmek. M U R A Ttercih
A K Detmeliyiz.
AN
III. Bütçe hazırlarken
temel ihtiyaçlarımıza
İ
AD
ES
S
B) Odasını düzenlemek.
İ
OLU
öncelikP
vermeliyiz.
İ M A M H A Tİ L
IV. Satış fişi ya da fatura almamızın temel neC) Genel seçimlerde oy kullanmak.
deni satın aldığımız malı canımız istediği zaman
D) Dişlerini fırçalamak.
değiştirebilmektir.
Yukarıda verilen bilgilerin doğru veya yanlış
olma durumları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
6
I.
II.
III.
IV.
A)
D
Y
Y
D
B)
D
Y
D
Y
C)
Y
D
D
Y
D)
Y
D
Y
D
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞEHİT MURAT AKD EM İ R A N A D O L U İ MA M H A Tİ P L İ S ES İ
FEN VE SOSYAL B İ L İ ML ER PRO J E O RTA OK UL U
ÖĞRENC İ S EÇ ME S I N A V I
A
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
5. “Türk kadınları Milli Mücadele boyunca birçok kahramanlık göstermiştir. Bunlardan biri de
Kastamonu İnebolu’dan Ankara’ya mermi taşırken bebeğinin örtüsünü, ıslanmaması için cephaneye örtmeyi tercih eden, cephaneyi askere
ulaştırıp kendisi donarak şehit olan kahraman
Türk kadınıdır.”
7. Aşağıdakilerin hangisinde hoşgörüye uygun
davranış gerçekleşmemiştir?
A) Semih’in takımı kaybedince kazanan takımı
tebrik etmesi.
B) Mert’in kendisinden aldığı borcu ödeyemeyen
arkadaşına “Şu aralar paraya ihtiyacım yok, ne
Yukarıda milli mücadelede gösterdiği kahramanlığı anlatılan, kahraman Türk kadını kimdir?
A) Erzurumlu Fatma
B) Gördesli Makbule
C) Sütçü İmam
D) Şerife Bacı
zaman istersen ödeyebilirsin.” demesi.
C) Zeynep’in farklı renkte ayakkabı giyen arkadaşına gülmesi.
D) Ahmet’in defterini yırtan kardeşine kızmaması
ve yaptığının yanlış olduğunu uygun dille anlatması.
20 16
6. I. Bahçeden toplanan domateslerden salça
8.
Teknolojik ürünler insan hayatını
yapılması.
kolaylaştırdığı gibi, insanlara ve
SAFRANBOLU
II. Salçaların ulaşım araçlarıyla Şmarketlere
doğaya zarar da verebilir.
EH
İR
gönderilmesi.
İT
EM
III. Salçanın satın alınarak kullanılması. M U R A T A K D
AN
Aşağıdakilerden
Sİ hangisi teknolojik ürünlerin
A
E
S
Yukarıda numaralandırılmış bilgilerDhakkında
İ
OLU
verebileceği
zararlardan
biridir?
İ M A M H A Tİ P L
aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
mat
h
I.
II.
III.
A)
Üretim
Dağıtım
Tüketim
B) Günlük yaşantımızı kolaylaştırmak.
B)
Üretim
Tüketim
Dağıtım
C) Bilgiye erişimi kolaylaştırmak
C)
Tüketim
Üretim
Dağıtım
D) Çevre kirliliğine yol açmak.
D)
Dağıtım
Tüketim
Üretim
A) İşlerimizi daha kısa sürede tamamlamak.
7
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞE HİT M URA T A K D E Mİ R A N A DOLU İ MA M H A Tİ P Lİ S ES İ
F E N V E S O S Y A L B İ Lİ MLER PR OJE OR TA OKU LU
Ö Ğ RE NC İ S EÇ ME S I N A VI
A A
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
9. Aşağıdaki haritaların hangisinde Türkiye’nin
dağlarını, ovalarını ve ırmaklarını bulabiliriz?
11. I. Kur’an-ı Kerim indirildiği haliyle günümüze kadar değişmeden ulaşmıştır.
II. Kur’an-ı Kerim’in en kısa sûresi İhlas
Sûresi, en uzun sûresi Yâsin Sûresi’dir.
III. Kur’an-ı Kerim 610 yılında Ramazan
ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır.
IV. Kur’an-ı Kerim, Hz. Ali’nin halifeliği zamanında kitap haline getirilmiştir.
V. Kur’an-ı Kerim’in ortaya koyduğu ilkeler
ve ilahi hükümler kıyamete kadar geçerlidir.
A) İdâri harita
B) Deprem haritası
C) Fiziki harita
D) Nüfus haritası
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I.-II.-V.
B) II.-III.-IV.
C) I.-III.-V.
D) II.-IV.-V.
10. Aşağıda verilen çeşitli yön bulma teknik- 20 16
12.
lerinden hangisi diğerlerinden farklı bir yönü
göstermektedir?
SAFRANBOLU
ŞE
Peygamberimiz’in (s.a.v.) doğduğu dönemde
araplar arasında putperestlik (putlara tapmak)
inancı yaygındı.
Meryem
İR
Peygamberimiz
(s.a.v.), Kâbe tamir edilirken
M
TM
E
D
hakem
olduğunda
6 yaşındaydı.
U
K
A) Ağaçların yosunlu tarafı.
RAT A
AN
Fatih
İ
AD
ES
S
B) Pusulanın koyu renkli ucu.
İ
OLU
Peygamberimiz
(s.a.v.) hiç kimseyi aldatmamış,
L
İMAM HATİPemaneti
korumuş ve her zaman doğru sözlü
Hİ
C) Çubuğun gölgesinin en kısa olduğu öğle vakti.
Betül
D) Güneşin doğduğu taraf.
Taha
olmuştur.
Peygamberimiz’in (s.a.v.) annesi Amine,
babası Abdullah, dedesi Abdulmuttalip ve
süt annesi Halime’dir.
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hayatı ile ilgili
konuşan öğrencilerden hangisinin açıklamaları yanlıştır?
8
A) Meryem
B) Fatih
C) Betül
D) Taha
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
A
ŞEHİT MURAT AKD EM İ R A N A D O L U İ MA M H A Tİ P L İ S ES İ
FEN VE SOSYAL B İ L İ ML ER PRO J E O RTA OK UL U
ÖĞRENC İ S EÇ ME S I N A V I
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
*
13. İslam Dini’nin sevgi, dostluk ve kardeşliğe verdiği önem ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
15.
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c.)
adıyla başlarım.” anlamına gelen ifadeye
.................. denir.
Allah’ın (c.c.) güzel iş ve davranışlarda bulunanlara vereceği karşılığa ve mükâfata
.................. denir.
“Lâ ilâhe illallâh Muhammedün Rasûlullâh” cümlesine Kelime-i ................. denir.
Dürüst ve güvenilir olmak, aldatmamak,
emaneti korumak, tevbe etmek ....................
kapsamında değerlendirilir.
*
A) Birbirinizi sevmedikçe cennete giremezsiniz.
*
B) Komşusu açken tok yatan bizden değildir.
*
C) Bir insanı yaşatmak için başkalarına zarar
verilebilir.
D) Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs
durması uygun olmaz.
Yukarıda boş bırakılan yerlere gelecek olan
kelimeler sırası ile aşağıdaki hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) Besmele-Sevap-Tevhid-Manevi Temizlik
B) Şükür-Günah-Tevhid-Maddi Temizlik
C) Besmele-Sevap-Şehadet-Dış Temizlik
D) Tekbir-Sevap-Tevhid-İç Temizlik
20 16
14. Aşağıdakilerden hangisi dinimizi doğru öğrenmenin faydaları arasında sayılamaz?
SAFRANBOLU
ŞE
H İinançlarA) Bizleri doğru inanca yönelterek batıl
T
dan korunmamızı sağlar.
AN
A
M URAT A K D
İR
E
Lİ S
LU İM
P
İ
T
AM HA
DO olmanın
B) Hem dünyada hem de ahirette mutlu
yollarını gösterir.
EM
Sİ
C) Dinimiz bizden okumamızı, ailemize, vatanımıza ve milletimize faydalı olmamızı ister.
D) Dinimiz bizlere iyi ve güzel davranışlar yapmayı yasaklar, kötü ve çirkin işler yapmayı emreder.
9
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞE HİT M URA T A K D E Mİ R A N A DOLU İ MA M H A Tİ P Lİ S ES İ
F E N V E S O S Y A L B İ Lİ MLER PR OJE OR TA OKU LU
Ö Ğ RE NC İ S EÇ ME S I N A VI
A A
MATEMATİK TESTİ
A) 269o
B) 270o
C) 276o
4 cm
3.
3 cm
1. Ölçüleri doğal sayı olan üç farklı geniş açının
ölçülerinin toplamı en az kaçtır?
D) 534o
Yukarıdaki dikdörtgenden en az kaç tanesi birleştirlirse bir kare elde edilir?
A) 10
2.
4.
A
D
ŞE
B
C
AN
Hİ
AD
BCD açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 105o
B) 90o
C) 75o
D) 60o
D) 16
16
M
TM
Ali
URAT A K D E
OLU
AD = DC ve ABC eşkenar üçgendir.
C) 14
Ağırlık (Kg)
24
20
16
12
SAFRANBOLU 8
4
20
B) 12
İR
Veli
Can Ömer
Kişi
Yukarıdaki grafikte
Ali, Veli, Can ve Ömer adlı
Sİ
E
S
dört arkadaşın
İ ağırlıkları verilmek istenmiş faTİP L ağırlığı unutulmuştur. Bu dört kişinin
İMAM kat
HAÖmer’in
ağırlıklarının toplamının 4’ün katı ve 75 kg’dan az
olduğu biliniyor.
Buna göre, Ömer en fazla kaç kg’ dır?
A) 18
10
B) 16
C) 14
D) 12
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞEHİT MURAT AKD EM İ R A N A D O L U İ MA M H A Tİ P L İ S ES İ
FEN VE SOSYAL B İ L İ ML ER PRO J E O RTA OK UL U
ÖĞRENC İ S EÇ ME S I N A V I
A
MATEMATİK TESTİ
5.
1
3
Anne, Baba
İki Çocuk
Anne, Baba
Dede,Nine
İki Çocuk
2
Anne, Baba
Dede, Nine
Bir Çocuk
4
Anne, Baba
Bir Çocuk
7. Dört basamaklı rakamları farklı en küçük
doğal sayının, üç basamaklı rakamları farklı en
büyük doğal sayıya bölümünden kalan kaçtır?
A) 12
B) 23
C) 32
D) 36
Yukarıdaki görselde her evde yaşayan kişiler
verilmiştir.
Buna göre, hangi evin kapısı çalındığında kapıyı çocuğun açma olasılığı en az olur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
6. 17 - 23 - 35 - 53 - 77 - 107 - ...
Yukarıda verilen örüntü belli bir kurala göre de20
vam etmektedir.
8.
“Yetmişbin dörtyüzüç”
Okunuşu ile verilen beş basamaklı sayının onbin16
ler basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yeri değiştiriliyor.
SAFRANBOLU
Buna göre, 107’den sonra gelecek sayı aşağıŞE
Buna göre, R
sayıdaki değişim nasıl olur?
dakilerden hangisidir?
Hİ
A) 108
B) 130
C) 143 AND) 147
AD
M
TM
URAT A K D E
OLU
İ
A) 29700 azalır
Sİ
İS E
TİP Lazalır
İMAM HC)A30600
11
B) 29700 artar
D) 30600 artar
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞE HİT M URA T A K D E Mİ R A N A DOLU İ MA M H A Tİ P Lİ S ES İ
F E N V E S O S Y A L B İ Lİ MLER PR OJE OR TA OKU LU
Ö Ğ RE NC İ S EÇ ME S I N A VI
A A
MATEMATİK TESTİ
9. Bir sınıftaki her kız öğrencinin 6 kız ve 8
erkek arkadaşı vardır.
11. Bir yarışta Ali, önündeki yarışçı sayısının 5
fazlası kadar yarışçıyı arkada bırakmıştır.
Bu sınıfta birbiri ile arkadaşlık yapmayan öğrenci olmadığına göre, sınıf mevcudu kaçtır?
Bu yarışta 10 yarışmacı olduğuna göre, Ali kaçıncı sıradadır?
A) 13
10.
B) 14
C) 15
D) 16
A) 3
“ŞMAİHLŞMAİHLŞMAİHL...”
örüntüsünde 41. harf aşağıdakilerden hangi-20
sidir?
A) Ş
B) A
C) İ
Ş EH
D)
Hİ
B) 4
C) 5
D) 6
12. Bir çiftlikte bulunan koyunların sayısı hindilerin sayısının beş katıdır. Hayvanların ayak
16
sayısı 946’dır.
SAFRANBOLU
Buna göre, çiftlikte kaç tane koyun vardır?
İR
M
TM
DE
U RAT A)
B) 200
A K215
AN
İ
AD
ES
S
İ
OLU
İ M A M H A Tİ P L
12
C) 43
D) 40
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
A
ŞEHİT MURAT AKD EM İ R A N A D O L U İ MA M H A Tİ P L İ S ES İ
FEN VE SOSYAL B İ L İ ML ER PRO J E O RTA OK UL U
ÖĞRENC İ S EÇ ME S I N A V I
MATEMATİK TESTİ
13. 120 kişilik bir grubun 1 ’i öğretmen, 5 ’i
15
8
öğrenci geri kalanı ise velidir.
15. Murat kilogramı 32 TL olan zeytinden 2 1 kg
8
almıştır.
Buna göre, bu grupta kaç tane veli vardır?
Buna göre, Murat’ın kaç TL ödeme yapması
gerekir?
A) 28
14. B) 32
x
C) 35
D) 37
A) 60
13 A
10
B
C
14
D 112
20
B) 64
C) 68
16. A
16
...
D) 72
7
15
Yukarıdaki görsel, çarpma işlemi tablosuna aittir.
Yukarıdaki bölme işlemine göre, A sayısı aşaSAFRANBOLU
ğıdakilerden hangisi olamaz?
ŞE
Buna göre, A+B+D-C işleminin sonucu
kaçİR
Hİ
M
tır?
TM
E
A) 220
B) 240
C) 260
AN
A
D) D
280
O
URAT A K D
A) 106
B)S108
İ
E
Lİ S
LU İM
P
İ
T
AM HA
13
C) 111
D) 113
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞE HİT M URA T A K D E Mİ R A N A DOLU İ MA M H A Tİ P Lİ S ES İ
F E N V E S O S Y A L B İ Lİ MLER PR OJE OR TA OKU LU
Ö Ğ RE NC İ S EÇ ME S I N A VI
A A
MATEMATİK TESTİ
19. .
12 cm
.
15 cm
17. C) 5
19 cm
.
Yukarıdaki şeklin alanı kaç santimetrekaredir?
Buna göre, taralı kısma gelecek rakam aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) 6
7 cm
.
4,5,6,7 ve 8 rakamları yukarıdaki tabloya yukarıdan aşağıya ve sağdan sola toplamları eşit olacak
şekilde yerleştiriliyor.
A) 7
.
A) 56
B) 180
C) 229
D) 285
D) 4
18. Ferdi, 80808 sayısını 8’e bölüyor ve sonucu20
yanlışlıkla 9101 buluyor.
16
20. abcde
+ 24145
60013
SAFRANBOLU
Buna göre, Ferdi’nin bulması gereken gerçek
Ş
Yukarıdaki toplama işlemine göre,
sonuç hatalı bulduğu sonuçtan kaçEfazladır?
İR
H
İT
A) 10000
M U RATaA+KbD+EcM+ d + e toplamının değeri kaçtır?
B) 1000 C) 100 AND) 1
İ
AD
ES
S
İ
OLU
TİP L B) 32
İMAM HA)A30
C) 34
D) 36
14
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞEHİT MURAT AKD EM İ R A N A D O L U İ MA M H A Tİ P L İ S ES İ
FEN VE SOSYAL B İ L İ ML ER PRO J E O RTA OK UL U
ÖĞRENC İ S EÇ ME S I N A V I
A
FEN BİLİMLERİ TESTİ
1.
3. Aşağıda verilen cümlelerin hangilerinde kuvvet uygulaması yoktur?
I.
II.
III.
IV.
V.
2 kg
Yukarıdaki görselde demir bilyelerin bir terazi ile
ölçümü yapılmıştır.
Bu ölçüm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Topa vurdum, gol oldu.
Dizi izlerken televizyon bozuldu.
Kardeşime portakal suyu sıktım.
Arkadaşım canımı sıktı.
Üşüyünce pencereyi kapattım.
A) II.-III.-IV.
B) I.-III.
C) II.-IV.
D) II.-IV.-V.
A) Demir bilyenin hacmi 2 kg’dır.
B) Demir bilyenin kütlesi 200 gr’dır.
C) Demir bilyelerin kütlesi 2000 gr’dır.
D) Demir bilyelerden birinin kütlesi 40 gr’dır.
2.
20
4. Aşağıdaki görselde öğrencilerin verdiği bazı
16bilgiler verilmiştir.
Buzlu cam
Kırılgan, suda batan
saydam.
Demir çivi
Suyu çekmeyen, yarı
SAFRANBOLU
saydam, kırılgan.
Cam bardak
H İ opak,
Mıknatısla çekilir,
sağlam, berk. T M U
math
ŞE
Serhat
Cisimlerin durmasını ve şekil değiştirmesini sağlayan etkiye kuvvet denir.
EM
İR
RAT A K D Hava varlıklara itme kuvveti uygular.
İ
A
ES
Cihat
S
Yukarıdaki maddeler kendilerine aitDözellikİ
OLU
İ M A M H A Tİ P L
ler ile eşleştirildiğinde aşağıdaki modellerden
AN
hangisi ortaya çıkar?
A)
B)
Gülay
C)
D)
Ali
Bir cisme kuvvet uygulayarak
yönünü değiştirebiliriz.
Cansız varlıklar, dışarıdan etki
olmadıkça hareket etmezler.
Bu bilgilere göre, hangi öğrencinin verdiği bilgi
yanlıştır?
A) Serhat
15
B) Cihat
C) Gülay D) Ali
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞE HİT M URA T A K D E Mİ R A N A DOLU İ MA M H A Tİ P Lİ S ES İ
F E N V E S O S Y A L B İ Lİ MLER PR OJE OR TA OKU LU
Ö Ğ RE NC İ S EÇ ME S I N A VI
A A
FEN BİLİMLERİ TESTİ
5.
7. x Egzersiz sırasında soluk alıp verme
hızımız artar.
x Egzersiz yapan kişinin nabız sayısı düşer.
x Egzersiz sırasında oksijen ihtiyacımız
artar.
x Egzersiz yapmak iskelet ve kas sağlığını
olumsuz etkiler.
1 Dakikadaki
nabız sayısı
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Zeynep Ayşe
Seher
Elif
Kişiler
Yukarıdaki grafikte dört kişinin oturma durumundayken 1 dakikada ölçülen nabız sayıları verilmiştir.
Yukarıdaki, doğru cümlelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış cümlelerin başındaki kutucuklara
ise “Y” yazılacaktır.
Buna göre, yaşı en genç olan hangisidir?
Kutucukların yukarıdan aşağıya sırası ile doğru
olarak doldurulmuş şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeynep B) Ayşe
C) Seher D) Elif
A) D
Y
D
Y
20
A) Göğüs kafesimiz akciğerleri korur.
AN
İT
C) D
D
D D
D
Y
D
D
Y
Y
M URAT A K D
Işık ve ses bir enerji türüdür.
İ RD
M
E
Y
Ses boşluktaEyayılır.
Sİ
AD sağlar.
S
B) Kemiklerimiz kaslarla birlikte hareket
İ
OLU
Tİ P L
İMAM HAD
Y
C) Kafatası kemiklerimiz yassı kemiktir.
D) İskeletimizin görevlerinden biri de solunuma
yardımcı olmaktır.
D) Y
Y
D
D
16
6. Aşağıda iskeletimiz ile ilgili verilen bilgilerden
8.
SAFRANBOLU
hangisi yanlıştır?
Ş
EH
B)
D
Y
D
Y
1. Çıkış
2. Çıkış
Işık sesten daha
hızlı yayılır.
D
3. Çıkış
Y
4. Çıkış
Görseldeki ifadeler, yukarıdan başlanarak doğru
ise “D” yanlış ise “Y” yönünde ilerlenecektir.
Buna göre, hangi çıkışa ulaşılır?
16
A) 1. çıkış
B) 2. çıkış
C) 3. çıkış
D) 4. çıkış
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞEHİT MURAT AKD EM İ R A N A D O L U İ MA M H A Tİ P L İ S ES İ
FEN VE SOSYAL B İ L İ ML ER PRO J E O RTA OK UL U
ÖĞRENC İ S EÇ ME S I N A V I
A
FEN BİLİMLERİ TESTİ
Süre
9.
Ahsen Eda
11. Aşağıda bazı öğrenciler mikroskobik canlılar
ile ilgili bilgi vermiştir.
Elif
Sude
Ayşe
Kişiler
Mikroskobik canlıların hepsi
zararlıdır.
Ölü bitki ve hayvan atıklarının
parçalanmasını sağlarlar.
Yukarıdaki grafikte koşucuların koşuyu tamamlama süreleri verilmiştir.
Adnan
Hava, su, toprak gibi ortamlarda
yaşarlar.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ömer
Buna göre, hangi öğrencilerin verdiği bilgiler
doğrudur?
A) Elif’in hızı diğerlerinden daha fazladır.
B) Yarışmayı en önce Eda tamamlar.
C) Ahsen yarışmayı 2. olarak tamamlar.
A) Ömer, Adnan
B) Ömer, Ayşe
D) Sude Elif’ten daha hızlı koşmuştur.
C) Adnan, Ayşe
D) Ayşe, Adnan, Ömer
20
10. i : Doğal ışık kaynağı
e : Yapay ışık kaynağı
d : Aydınlatılmış cisim
ŞE
16
12. Aşağıda verilen yapı ve organlardan hangisi
vücudumuzda farklı bir sistemde görev yapar?
SAFRANBOLU
A) Kalp
R
İ
Hİ
Aşağıdaki öğrenciler i , e , d sembollerinin
M
TM
DE
C)KKan
temsil ettiği cisimlere ait örneklerAvermişlerdir. U R A T A
İ
NA
Nisa
Damla
ES
DO
S
İ
i : Ampul
i : Güneş LU İMAM HATİP L
e : Floresan
e : Ateş Böceği
d : Ayna
d : Trafik levhası
Mert
i : Yıldız
e : Ampul
d : Ay
B) Damarlar
D) Akciğer
Kutay
i : Ay
e : El feneri
d : Alüminyum folyo
Buna göre, hangi öğrencinin verdiği örnekler
doğrudur?
A) Damla
B) Nisa
C) Mert
D) Kutay
17
Bir sonraki sayfaya geçiniz.
ŞE HİT M URA T A K D E Mİ R A N A DOLU İ MA M H A Tİ P Lİ S ES İ
F E N V E S O S Y A L B İ Lİ MLER PR OJE OR TA OKU LU
Ö Ğ RE NC İ S EÇ ME S I N A VI
A
FEN BİLİMLERİ TESTİ
Işık Kirliliği
13. 15.
1
2
Şekerli su
1
2
Oda sıcaklığında
bırakılmış dondurma
3
Kumlu su
Bölge
3
Yukarıdaki grafikte üç bölgede görülen ışık kirliliği
seviyeleri gösterilmiştir.
Buna göre, bu bölgelerin sıralanışı aşağıdaki
seçeneklerin hangisindeki gibi olabilir?
1
2
3
A)
Ev
Otel
Çocuk parkı
B)
Ev
Lunapark
Otel
C)
Lunapark
Ev
Çocuk parkı
D)
Ev
Çocuk parkı
Yukarıdaki numaralandırılmış görsele göre,
aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu durumu doğru olarak ifade etmektedir?
A) 1-Çözelti
B) 1-Karışım
2-Donma
2-Erime
3-Karışım
3-Çözelti
C) 1-Çözelti
Yandaki A ve B maddeleri birbirleri ile temas20 16 2-Donma
o
o
20 C
30 C halindedir.
3-Çözelti
SAFRANBOLU
Aşağıda bu durum için bazı ifadeler Şverilmiştir.
E
R
D) 1-Çözelti
14.
A
Cadde
B
Hİ
M
TM
URAT A K D E
1. B nin sıcaklığı artar.
AN
AD
2. Isının akış yönü A’dan B’ye doğrudur.
OLU
3. A ısı alır.
4. B ısı verir.
2-Erime
3-Karışım
İ
İS E
İ M A M H A Tİ P L
Sİ
Buna göre, yukarıdaki ifadelerin doğru-yanlış
durumları aşağıdakilerden hangisidir?
1
2
3
4
A)
Y
Y
D
D
B)
D
D
Y
Y
C)
Y
D
D
D
D)
Y
D
Y
D
Sınav sonunda cevap anahtarınız ve soru
kitapçığınızı görevliye teslim etmeyi unutmayınız.
18
Download