Türkiyenin En Geniş İçerikli Açıköğretim Soru

advertisement
1.
Osmanlı
Devletinin
imtiyazlar vermesının
nedeni aşa ğıdakilerden hangisidir?
15-16.
Avrupalı
Al
Bl
CL
OL
E)
A
TÜRKiYE EKONOMisi
2009 BS 4401-A
yüzyıllarda
5.
Aşağıdakilerden
yoksulluğun
tacirlere
Fırsat eşitsizliğinin olması
Al
B)
Zanaatkar Loncaların ın faaliyetlerini kontrol
altında tutmak
Loncaların ihtiyaçlarını gözetmek
Dış ticareti kontrol altında tutmak
Avrupa'ya açılan yolları denetlemek
Vergi gelirlerini artırmak
hangisi Türkiye'de kalıcı
nedenlerinden biri değildir?
Eğitim
sağlık
ve
ayırdığı payın
C)
Teknolojik
az
konusunda
kamunun
olması
gelişmeler
ile niteliksiz
işgücünün
işgücü pazarı dışında kalması
OL
Sürekli
istihdamın
yerini mevsimlik
işlerin
alması
El
Yatırımların
istihdamı
artırıcı
etkilerinin
olması
2.
Aşağıdakilerden
hangisi
arasında Osmanlı
maliyesinin
16-18.
yüzyıllar
imparatorluğu'nda devlet
zayıflama
nedenlerinden
biri
6.
değildir?
Al
Ülke içinde Avrupa'ya ihraç edilen mallarda
baş göstermesine rağmen devletin
ihracata kısıtlama getirememesi
Osmanlı
imparatorluğu'nun
Avrupa
karşısında siyasi etkinliğini kaybetme si ve
iktisadi tavizler vermeye başlaması
Avrupalı
tacirlere sağlanan imtiyazların
kaldırılması sonucu ticaretten elde edilen
vergi gelirlerinin azalması
Avrupalı
tacirlere
önceden
verilen
kapitülasyonlara
yeni
ve
tek
taraflı
imtiyazların eklenmesi
iltizam sisteminin yaygınlaşması sonucu
halkın üzerindeki vergi yükünün artması
kıtlık
Bl
C)
OL
El
3.
Al
B)
C)
Dl
OL
El
7.
Aşağıdakilerden
hangisi
ticarete
sektörlerden biridir?
8.
Turizm
C)
Madencilik
Konut
imalat
Özel
C)
yatırımlarının
OL
El
D)
El
A
sektörün
olmayan
sektör yatırımlarının
ciddi bir ivme
hangisidir?
1974
1986
1993
1998
2000
sürekli
azalması
Bl
C)
özel
konu
Tarım
kazandığı yıl aşağıdakilerden
hangisi
Türkiye'de
ekonominin genel dengesi incelendiğinde ön
plana çıkan olgulardan biri değildir?
sermaye
yaptığı
Al
B)
Dl
El
Az sayıda fabrika taşımacılık maliyetleri
Yüksek ürün fiyatı
Ucuz işgücü
ithalatın rekabet baskısına dayanabilme
Ucuz hammadde temini
Sabit
büyümenin
ihracata dayalı büyümenin gerçekleştiği
yatırım
Aşağıdakilerden
Al
dayalı
gerçekleştiği
Al
B)
4.
faaliyetlere
Dışsal şoklara dayalı genişleme ve daralma
sürecinin geçerli olduğu
istikrarlı büyümenin gerçekleştiği
Yabancı sermaye girişine dayalı büyümenin
E)
değildir?
C)
Finansal
gerçekleştiği
Aşağıdakilerden hangisi 1880'lerden itibaren
artan sanayi kurma çabaları sonucu kurulan
fabrikaların
gıda,
yağ,
sabun
gibi
iş
kollarında
yoğunlaşma
nedenlerinden biri
Al
Bl
1989 yılından 2002 yılına kadar (finansal
serbestlik süreci) Türkiye'deki büyüme için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
9.
Ekonominin sürekli dış kaynak kullanması
Yatırımların
yurtiçi tasarruflardan yüksek
oranda olması
Özel sektör sabit sermaye yatırımlarının
GSMH'a oranının artması
Özel sektörün kendi tasarruflarına ek olarak
dış kaynak kullanması
Aşağıdakilerden
hangisi 4367 sayılı karar ile
kredi tahsis edilen yatırımlardan biri değildir?
Al
B)
C)
OL
El
Öncelikli teknoloji yatırımları
Araştırma-geliştirme yatırımları
Eğitim yatırımları
Çevre koruma yatırımları
Teknoloji geliştirme bölgesi
?
http://acikogretimx.com
yatırımları
izleyen sayfaya geçiniz.
A
2009 BS 4401-A
10. Büyüme kalıbı açısından değerlendirildiğinde
metal eşya, ağaç, mantar, basım-yayın ve
gıda
sektörleri
için
aşağıdaki
sınıflandırmalardan hangisi yapılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
15. Genel bütçeli kuruluşların harcamalarına
göre toplam bütçe harcamalarından 2
yüksek
payı
aşağıdakilerden
hangisi
almaktadır?
Sermaye yönelimli
Emek yönelimli
Durgun kalıp
Statik-etkin
Dinamik-etkin
A)
B)
C)
D)
E)
11. Türkiye'de
gerçekleştirilen
ham
petrol
üretimi, toplam tüketimin yaklaşık olarak ne
16.
12.
çapında
A)
B)
C)
D)
E)
ihracatında
13.
C)
D)
Fındık
E)
Kahve
!ll önemli
Sağlık
dünya
biri
sağlık sorunlarından
Çocuk hastalıkları
AIDS
Kanser
Kalp hastalıkları
Çevre sağlık sorunları
hangisi Türkiye'nin tarımsal
yer tutan ürünlerden biri
baskın
değildir?
Tütün
incir
Un
hangisi
Dünya
2005 yılının
açıkladığı
değildir?
%20
%30
%35
%45
%55
Aşağıdakilerden
A)
B)
~şağıdakilerden
Orgütü'nün
kadarını karşılamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Adalet Bakanlığı
Diyanet işleri Başkanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
17. Bankalar açısından döviz yükümlülüklerinin
döviz varlıklarına göre daha hızlı artması
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sennaye
yeterliliğinin artması
Özkaynakların artması
Net dönem karının artması
Kredilerin artması
Açık pozisyon büyümesi
Aşağıdakilerden
hangisi AB ile
üyelik
müzakereleri sürecinde Türkiye' nin karşı
karşıya kalacağı 35 dosya içinde doğrudan
tarımla ilgili 3 dosyanın alt başlıklarından biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Çevre
18.
Bankacılık
sektöründe
yapılanma
programı
yeterlilik
Balıkçılık
Hayvan
oranı
aşağıdakilerden
koruması
A)
B)
C)
D)
sağlığı
Gıda güvenliği
Kırsal kalkınma
E)
Planı
ile
tarımsal
Mansholt
büyütüp
işletmeleri
tarımsal
nüfusu
aşağıdakilerden
nedeni
azaltmasının
hangisidir?
uygulanan
sonrasında
olarak kullanılan
hangisidir?
yeniden
sermaye
yeni tanım
Özkaynak / Toplam varlıklar
Kredi / Varlıklar
Özkaynaklar / Risk ağırlıklı varlıklar
Yabancı para varlıkları / Yabancı
yükümlülükleri
Aktif / Pasif
para
14. AET'nin
A)
Kapitalist tarım hedefinin küçük üretici
ile çelişmesi
Tarım nüfusunun ücret baskısı yaratması
Tarımsal ürünlerin maliyetlerinin artması
Tarımsal ürün talebinin artması
Tarımsal ürün
ihracatına yönelik talebin
yapısı
B)
C)
D)
E)
19. Hazine bono ve tahvillerinin ilk satışında §.ll
büyük paya aşağıdakilerden hangisi sahiptir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sanayi
Odaları
Uluslararası
Para Fonu
Bankalar
Sigorta Şirketleri
Ticaret Odaları
artması
izleyen sayfaya geçiniz.
A
http://acikogretimx.com
A
2009 BS 4401·A
20. Aşağıdakilerden hangisi Devlet iç Borçlanma
Senetlerinin
bankalara
sağladığı
avantajlardan biri değildir?
D)
Reel getirilerinin çok düşük olması
Likiditesinin yüksek olması
Anaparanın geri ödenmesi ile ilgili güven
sorununun bulunmaması
ihale ve sözleşmelerde teminat olarak
E)
Sermaye
A)
B)
C)
Türkiye için çizilmiş olan IMF
temel
dayanak
noktası
aşağıdakilerden hangisidir?
25. 2001'de
programının
A)
B)
C)
OL
El
Düşük büyüme oranı
Yüksek enflasyon oranı
Sabit döviz kuru
Yüksek reel faiz
Artan işsizlik oranı
kullanılabilmesi
yeterliliği hesaplanmasında
26.
riziko
sonrası
21. ABD 1980
aşağıdakilerden
A)
B)
C)
D)
E)
dönemde ticaret açıklarını
hangisi ile finanse etmiştir?
A)
B)
C)
OL
E)
Faiz oranlarını düşürerek
Keynesyen politikalar uygulayarak
Altın rezervlerini kullanarak
Dünya Bankasından yardım alarak
Uluslararası finansı kendi ülkesine çekerek
24.
Özelleştirmeler
Sabit döviz kuru rejimi
Sosyal güvenlik sistemi reformu
Merkez Bankası bağımsızlığı
Faiz dışı fazla yaratan bütçe
Gelir dağılımındaki bozukluk
Yüksek kamu kesimi borçlanma gereği
Döviz kurundaki ucuzluk
Yüksek enflasyon oranları
Düşük kapasite kullanım oranları
Yatırımın.!ll
önemli
kaynağı aşağıdakilerden
hangisidir?
fiyatları
Dalgalı
A)
B)
C)
OL
El
yılında yaşanan
aşağıdakilerden
29.
döviz kuru
Parasal genişleme
Tasarruf eksiği
Mali sistemin kendi içindeki dengesizlikler
Uygulanan daraltıcı maliye politikası
1990'Iı
yıllarda
30.
hangisi gelişmiş ülkelerin
stratejik hesaplarla dışarıya karşı koruduğu
iş kollarından biridir?
Eğitim
Demirçelik
Deri ve kösele
Seramik
inşaat
Aşağıdakilerden
hangisi
gel işmişlik
sorunlarının
yansımalarından
biri
A)
B)
C)
OL
E)
Gelir vergisi ve transfer maliyetleri
Faiz oran i ve döviz kuru
Enflasyon oranı ve cari açık
Dış borç ve iç borç
Dış ticaret açığı ve döviz rezervleri
IMF yardımları
Dünya Bankası kredileri
Döviz rezervleri
Yurtiçi tasarruflar
Dış borç
Aşağıdakilerden
A)
B)
C)
D)
E)
Türk mali piyasalarında
spekülatif finansal arbitraj gel iri elde eden
yabancı yatırımcının gelirini etkileyen .!!.!!..
önemli iki faktör aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
OL
E)
A
28.
Altın standardı
23. Türkiye ekonomisinde 1994
krizin .!!.!!.. önemli nedeni
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
El
A)
B)
C)
D)
E)
Sürdürülebilir büyüme
Eksik üretim teknolojileri
Aşırı tüketim/eksik üretim
Petrol
ve
27. 2002 sonrası
dönem boyunca Türkiye
ekonomisinin cok önemli sorunları olan cari
işlemler açığı ve gizli işsizliğin kaynağında
aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
22. Bugün içinde bulunduğumuz küresel öncelikli
kriz eğilimlerinin temelini aşağıdakilerden
hangisi oluşturmaktadır?
A)
B)
C)
D)
El
hangisi IMF denetiminde
Türkiye'ye
uluslararası
işbölümünde
üzerine
biçilen
rolün
sağlamlaştırılmasına yönelik uygulamalardan
biri değildir?
Aşağıdakilerden
sürdürülen
ağırlığının sıfır olması
Türkiye'nin
az
toplumsal
değildir?
Bölgesel gelir den gesizliği
Gıda güvenliği sorunu
Eğitimde ve sağlık hizmetlerinde yetersizlik
Ithalata uygulanan kısıtlamalar
işsizlik
A
http://acikogretimx.com
izleyen sayfaya geçiniz.
Download