Uploaded by busraytezcan

Etkin Kan Yönetimi Büşra Tezcan

advertisement
ETKİN KAN YÖNETİMİ
Dr. Büşra Tezcan
Transfüzyon komplikasyonları
• Enfeksiyöz komplikasyonlar
• İmmünmodülasyon
• Hemolitik transfüzyon reaksiyonları
• TRALI
• TACO
• Maliyet
• Kan kaynaklarının azalması
• Hasta sonuçları
• Transfüzyon alışkanlıkları arasındaki
farklılıklar ve uygunsuz transfüzyonlar
Transfüzyon alışkanlıkları arasındaki farklılıklar
• %17-82 Ortopedik cerrahi
• %20-53 Yoğun bakım
• %0-28
Akut koroner sendrom
•
•
•
•
•
•
Kan transfüzyonu konusunda uzman farklı alanlardan 15 panelist
494 makale (1994-2008)
456 farklı medikal, cerrahi ve travma tablosu (akut kanama yok)
%11.8 transfüzyon uygun
%59,3 transfüzyon uygunsuz
%28,9 transfüzyonun uygunluğu belirsiz
Aferez trombosit süspansiyonu
329,00 TL
Tek donörden çift aferez
trombosit süspansiyonu, tek
ünite
209,00 TL
Havuzlanmış trombosit
süspansiyonu, altılı
Eritrosit Süspansiyonu,
Kızılay'dan temin edilen
Tam kan (Torbada)
533,20 TL
Taze donmuş plazma
69,19 TL
217,68 TL
57,60 TL
• “Kan ve kan ürünlerinin kullanımı duygular, yanlış kanılar ve efsanelerle yüklüdür ve
alışkanlıklarla devam etmektedir.”
-Blood management: A Primer for Clinicians. Boucher BA, Hannon TJ. Pharmacotherapy, 2007.
HASTA KAN YÖNETİMİ
1.Toplam eritrosit hacminin
optimizasyonu
•Anemi tanısı
•Anemi etyolojisi
•Etyolojiye yönelik anemi tedavisi
•Gerekliyse ileri tetkik
•Yetersiz demir depolarının tamamlanması
2.Kan kaybının
optimizasyonu
•Kanama riskinin belirlenmesi ve
yönetimi(özgeçmiş, ilaçlar)
•İatrojenik kan kayıplarının azaltılması
•ANEMİ ELEKTİF CERRAHİ İÇİN
KONTRENDİKASYONDUR
•Planlama
•Hematolojik optimizasyon sonrası cerrahi
zamanının planlanması
•Dikkatli hemostaz ve cerrahi teknik
•Cellsaver ve benzer cihazlar
•Anestezik yaklaşım
•Normoterminin idamesi
•Farmakolojik/hemostatik ajanlar
•Eritropoezin optimizasyonu(beslenme,
demir, folik asit, eritropoetin)
•Anemiyi kütüleştirecek ilaç etkileşimlerine
karşı dikkat
•Postoperatif kanamanın dikkatli
monitorizasyon ve yönetimi
•Sekonder hemorajinin önlenmesi
•Hipotermi özellikle endike değilse hızlı ısıtma
ve normoterminin sürdürülmesi
•Otolog transfüzyon
•İatrojenik kan kaybının minimizasyonu
•Hemostaz/antikoagülasyon yönetimi
•Üst GIS kanama profilaksisi
•Enfeksiyonların önlenmesi/hızlı tedavisi
•Farmakolojik yan etkilere dikkat
3.Fizyolojik rezervin
optimizasyonu
•Hastanın fizyolojik rezervlerinin ve risk
faktörlerinin belirlenmesi ve optimizasyonu
•Olası kan kaybı ile hastanın tolerans sınırının
karşılaştırılması
•Hastaya özel kan koruyucu planlama
•Kalp debisini optimize etmek
•Ventilasyon ve oksijenasyonu optimize etmek
•Kanıta dayalı transfüzyon stratejileri
uygulamak
•Anemiye toleransı optimize etmek
•Doku oksijenasyonunu arttırmak
•Oksijen tüketimini azaltmak
•Enfeksiyonların önlenmesi ve hızlı tedavisi
•Kanıta dayalı transfüzyon stratejileri
uygulamak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ferraris VA, Ferraris SP, Saha SP, et al. Perioperative blood transfusion and blood conservation in cardiac surgery: the
Society of Thoracic Surgeons and The Society of Cardiovascular Anesthesiologists clinical practice guideline. Ann
Thorac Surg 2007
LaPar DJ, Crosby IK, Ailawadi G, et al. Blood product conservation is associated with improved outcomes and reduced
costs after cardiac surgery. J Thorac Cardiovasc Surg 2013
Kotze A, Carter LA, Scally AJ. Effect of a patient blood management programme on preoperative anaemia,
transfusion rate and outcome after primary hip or knee arthroplasty: a quality improvement cycle. Br J Anaesth
2012
Moskowitz DM, McCullough JN, Shander A, et al. The impact of blood conservation on outcomes in cardiac surgery: is it
safe and effective? Ann Thorac Surg 2010
Reddy SM, Talwar S, Velayoudam D, et al. Multi-modality blood conservation strategy in open-heart surgery: an audit.
Interact Cardiovasc Thorac Surg 2009
Brevig J, McDonald J, Zelinka ES, et al. Blood transfusion reduction in cardiac surgery: multidisciplinary approach at
a community hospital. Ann Thorac Surg 2009
Wong CJ, Vandervoort MK, Vandervoort SL, et al. A clusterrandomized controlled trial of a blood conservation
algorithm in patients undergoing total hip joint arthroplasty.Transfusion 2007
Ghiglione M. Blood management: a model of excellence. Clin Leadersh Manag Rev 2007
Freedman J, Luke K, Escobar M, et al. Experience of a network of transfusion coordinators for blood conservation
(Ontario Transfusion Coordinators [ONTraC]). Transfusion 2008
Martinez V, Monsaingeon-Lion A, Cherif K, et al. Transfusion strategy for primary knee and hip arthroplasty: impact of
an algorithm to lower transfusion rates and hospital costs. Br J Anaesth 2007
DeAnda A Jr., Baker KM, Roseff SD, et al. Developing a blood conservation program in cardiac surgery. Am J Med Qual
2006
Freedman J, Luke K, Monga N, et al. A provincial program of blood conservation: The Ontario Transfusion
Coordinators (ONTraC). Transfus Apher Sci 2005
Frank SM, Wick EC, Dezern AE, et al. Risk-adjusted clinical outcomes in patients enrolled in a bloodless program.
Transfusion 2014
(%10-95) TRANSFÜZYON
(%68) MORTALİTE
(%16-33) YATIŞ SÜRESİ
TEKRAR YATIŞ (%43)
(%10-84)
MALİYET
MORBİDİTE (%41)
ENFEKSİYON (%80)
REOPERASYON (%43)
Değişim zor çünkü
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgi eksikliği
İnterdisipliner iletişim eksikliği
Kaynak kısıtlılığı
Yönetim ve siyasi otoritenin yaklaşımı
Klinisyenlerin değişime direnci
Tüm hasta takip ve tedavi süreç aşamalarında değişim ihtiyacı
Kılavuzların klinik pratikte aktif kullanılma gerekliliği
Hasta, laboratuar ve transfüzyon verilerini birleştirecek bilgisayar yazılımı
gereksinimi
Etkin değişim için
• Veri takibi
• Eğitim
• Denetim
Veri takibi - Hastane Bilgisayar Yazılımı
• Anemi:Preoperatif anemi, iatrojenik anemi, tedavi edilmiş anemik hasta
• Kan ve kan ürünü kullanım yüzdeleri, epizodları
• Mortalite, morbidite, hastane ve yoğun bakımda kalış süreleri
• Kıyaslama(Hastane içi, hastaneler arası): HKY ağı
• Maliyet verileri
• Ortalama pretransfüzyon değerleri
Eğitim
• Üniversitelerde dersler
• İnteraktif sempozyum ve toplantılar
• Asistanlıkta kan merkezi rotasyonu
• Reklam ve sloganlar
- “ Transfuse and assess “
- “ Why Give Two When One Will Do?”
Denetim
• Elektronik posta
• Bilgisayar yazılımı
• Telefon
• Doktor karneleri
AVUSTURALYA
• 1990’da başlamışlar, profesyonel
“değişimi yönetme programı”
kullanmışlar
• Sağlıkta Ulusal Güvenlik ve Kalite
Standartları arasında
KOTTER DEĞİŞİM MODELİ
1.
2.
3.
4.
5.
Değişim için motivasyon
Etkin yöneticiler
Multidisipliner ekip
Stratejiler, eğitim ve iletişim için seçilen öncüler
Feedback
Patient Blood Management Guidelines (Australia)
• Kanıta dayalı içerik
• Lokal kullanıma adaptasyon
• Etkili veri toplama ve feedback
mekanizması
• Etkili bir ekip (Anestezist!)
• Kanıtlar ve pratik arasındaki
boşlukların belirlenmesi
• Sürekli eğitim ve iletişim
• Etkili lider
• 18.078.000 dolar tasarruf (78-79 milyon dolara varan)
• 4.400.000 dolar harcama
• 5 yıllık HKY deneyimi (2012’de başlamışlar)
• Takım liderliği için en uygun branş Anesteziyoloji
• Her bölüme ayrı ayrı verilen derslerden oluşan bir eğitim kampanyası
• Liberal- restriktif transfüzyon stratejileriyle ilgili 8 ünlü klinik çalışma, plazma, trombosit
transfüzyonları
• Transfüzyon için eşik hemoglobin değerleri, hedefleri
• Aktif kanayan ve hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda belirli hemoglobin değerlerinin
olmayışı
• «IMPACT Online», HKY’ne odaklanmış bir bilgisayar işletim programı
• Proje için harcanan paranın 4 katı kar edilmiş
• Transfüzyonların uygunluğu
-ES:
%44,6
-Plazma:
%67.5
-Trombosit %32,8
%55,4
%74,5
%33,1
Klinik Karar Destek Sistemleri
Clinical Decision Support Systems
• Transfüzyon endikasyon sorgulama
• Tek seferde 1 ünite transfüzyon uyarısı
• Son ölçülen hemoglobin, INR değeriyle ilgili uyarı kutucuğu
• Konuyla ilgili en çok atıf alan çalışma linkler
• Uyarıları ancak uygun açıklamalar yaparak atlayabilme
2015
TRANSFÜZYON / HASTA KAN YÖNETİMİ KOMİTESİ
ULUSAL SAĞLIK
VE
EĞİTİM
FİNANS OTORİTELERİ
VERİ TOPLAMA
DENETİM
Download