PowerPoint Sunusu - Kompozit Sanayicileri Derneği

advertisement
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ
ULUSLARARASI REKABETÇİ OLMAK
Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük
yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının
yeterli kapasitesi olan ve bu imkanlarıyla iyileştirme ve
yenileşim (inovasyon) yapabilen endüstrilerdir.
Porter, 1990
ULUSLARARASI REKABETÇİLİK İÇİN DESTEK
• Uluslararası
Rekabetçiliğin
Geliştirilmesinin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ – UR-GE Proje Bazlı
Destek Programı
• Tebliğ No: 2010/8
• Resmi Gazete Tarihi: 23/09/2010
• Tebliğ Değişikliği: 8/06/2011
• Kaynak: DFİF
• Yetki ve İzleme: Ekonomi Bakanlığı
URGE-AMAÇ
• Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde ihracata
yönelik ortak eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
– Ortak İhtiyaç Analizi
– Öğrenme (Eğitim ve Danışmanlık)
– Pazarlama (Tanıtım, Marka, Ticaret Heyeti, Eşleştirme)
Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel
dinamiklerin
harekete
geçirilmesine
olanak
sağlayarak, ihracat seferberliği başlatmak.
YARARLANICILAR-HEDEF KİTLE
• İşbirliği Kuruluşları (Aracılığıyla Üye Şirketler)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
İhracatçı Birlikleri
İl Ticaret ve Sanayi Odaları
Organize Sanayi Bölgeleri
Endüstri Bölgeleri
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Sektörel Üretici Dernekleri
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
İmalatçı Dernek/Birlik/Kooperatifler
DESTEKLENEN FAALİYETLER
• Ana Faaliyetler
– Eğitim ve Danışmanlık
– Yurtdışı Pazarlama Programları
•
•
•
•
•
•
Ortak Pazar Araştırmaları
Pazar Ziyaretleri
Küme Tanıtım Faaliyetleri
Ticaret Heyetleri
Yurtdışı Fuar Ziyaretleri
Eşleştirme vb. Organizasyonlar
– Alım Heyetleri
– Bireysel Danışmanlık
– İşbirliği Kuruluşuna İstihdam Desteği
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
• Başvurular İşbirliği Kuruluşu tarafından Ekonomi
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yapılır.
• Açık başvuru dönemi.
• Proje başlangıç tarihinden en az 2 ay önce başvuru
yapılır.
• Başvurular iki aşamalı olarak yapılır:
– Ön Başvuru – İhtiyaç Analizi (Eğitim ve Danışmanlık
İhtiyaç Analizi, Rekabetçilik Analizi, Pazar Analizi, Sektör
Analizi vb.)
– Eğitim ve/veya Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama ve/veya
Alım Heyeti ve İstihdam Desteği Başvurusu
DESTEK PROGRAMI
• Proje süresi en fazla 36 aydır.
• Destek oranı %75
• İşbirliği Kuruluşu’nun üyesi olan şirketler projeye
katılabilir.
• Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı
illerinde en az 5 şirket, diğer illerde en az 10 şirket
• İşbirliği Kuruluşu aynı anda en fazla 5 proje
yürütebilir.
DESTEK PROGRAMI
• İlk aşama olarak ihtiyaç analizi yaptırılır.
• Eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama ve alım heyeti
faaliyetleri ihtiyaç analizi sonuçlarına göre planlanır.
• Projeye istenilen zamanda istenilen faaliyet eklenebilir.
• Eğitim veya danışmanlık faaliyetlerine katılmayan şirketler
yurt dışı pazarlama programları ve alım heyetlerine
katılamazlar.
• Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin başlangıcından 7 gün
öncesine kadar katılımcı şirketlerde değişiklik yapılabilir.
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
• İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri
ile organizasyona yönelik giderlerin en fazla %75’i
400.000 $’a kadar desteklenir.
–
–
–
–
Program Organizasyonuna Yönelik Faaliyet Giderleri
Eğitim/Danışmanlık Hizmet Bedeli
Eğitmen/Danışmanların Konaklama ve Ulaşım Giderleri
Tercümanlık, Doküman Çoğaltımı, Salon Kirası, Kırtasiye,
Çay-Kahve İkram Giderleri
• Eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 25
kişidir.
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ
• Eğitim ve Danışmanlık Konuları (Örnek)
–
–
–
–
–
–
–
–
Ar-Ge ve Yenileşim Süreçleri
Kurumsal Yönetim Süreçleri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Danışmanlığı
İş Planı ve İhracat Stratejilerinin Hazırlanması
Ulusal ve Uluslararası Pazarlama
Dış Ticaret
Standart ve Mevzuatlara Uyum
Eko-Yenileşim
YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ
• Yurt dışı pazarlama programları kapsamında en fazla
5 faaliyet, %75’i 150.000 $/faaliyet olarak desteklenir.
– BROP İllerinde En Az 5, Diğer İllerde 8 Şirket Katılımı
– Bir Şirketten En Fazla 2 Kişinin Giderleri
– Program Faaliyetlerinin Koordinasyonunu Yapmak Üzere
İşbirliği Kuruluşunca Yurtdışında Görevlendirilen 2 Kişiye
Ait Giderler
– Her Bir Faaliyet İçin Ayrılan Süre Yol Hariç En Fazla 10 Gün
YURT DIŞI ALIM HEYETİ FAALİYETLERİ
• Alım heyeti programları kapsamında en fazla 10
faaliyet, %75’i 100.000 $/faaliyet olarak desteklenir.
• Desteklenen giderler
–
–
–
–
Ulaşım Giderleri
Konaklama (Oda-Kahvaltı) Giderleri
Tercümanlık Giderleri
Seminer, Konferans, Toplantı ve İkili Görüşmelerin Yapıldığı Yerlerin
Kiralama Giderleri
– Görsel ve Yazılı Tanıtım Giderleri
– Halkla İlişkiler Hizmet Giderleri (İşbirliği Kuruluşunun Organizatör
Şirket ile Çalışılması Durumunda Organizatör Şirkete Ödenecek
Hizmet Bedeli)
BİREYSEL DANIŞMANLIK
• Programa katılan şirketler Bakanlık tarafından uygun
görülen konularda, program bitiminden en geç 2 yıl
içinde bizzat başvurarak, bireysel danışmanlık
alabilirler.
– Eğitim veya danışmanlık programı ile yurt dışı pazarlama
veya alım heyeti faaliyetlerine katılım şartı aranır.
– 3 yıl boyunca %70 oranında en fazla 50.000 $/yıl destek
– Danışmanlık hizmeti Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş
danışmanlardan veya doktor unvanına sahip kişilerden
alınır.
İSTİHDAM DESTEĞİ
• Projede ilk defa istihdam edilecek 2 uzman
personelin istihdam giderinin en fazla %75’i
desteklenir.
– Destek proje süresince toplamda 3 yılı aşmamak üzere verilir.
– İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar
destek verilir.
– Uzman personelin üniversite mezunu olması, özel sektör veya
kamu deneyimi bulunması ve yabancı dil bilmesi gerekir.
– Uzman personelin değerlendirilmesinde proje yönetimi, küme
yönetimi, organizasyon ve iletişim becerileri ile sektör/bölge ve
dış ticaret alanındaki deneyimleri dikkate alınır.
DESTEK KALEMLERİ VE TUTARLARI
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Sunumu
MAKSİMUM DESTEK - ÖRNEK
• İhtiyaç Analizi, Eğitim Programı ve/veya Danışmanlık Faaliyeti
– En fazla 400.000 $
• 3 Adet Yurtdışı Pazar Araştırması, 2 Adet Küme Tanıtım Faaliyeti
– 5 * 150.000 $ → 750.000 $
• 10 Adet Alım Heyeti Faaliyeti
– 10 * 100.000 $ → 1.000.000 $
• 10 Firmanın Bireysel Danışmanlık Gideri
– 10 firma * 50.000 $ → 1.500.000 $
• Toplam 3.650.000 $ Destek
PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
• Başvuru Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından aşağıdaki ölçütler esas
alınarak değerlendirilir.
– Şekle Uygunluk
– Projenin Tahmini Maliyeti
– Proje İçeriği
• Faaliyetlerin Proje Amaç ve Hedefleri ile Uygunluğu
• Katılımcı Şirketlerin Yapısı, Aynı Değer Zincirinde Yer Almaları ve Birbirlerini
Tamamlayıcılığı
• Faaliyetlerin Süresinin Faaliyet İçeriği ile Uygunluğu
– Projenin Uygulanabilirliği
• Mali ve Fiziksel Kaynakların Yeterliliği
• Aktif Görev Alan Kişi Sayısı
• Benzer Proje Tecrübesi
İŞBİRLİĞİ ÖNERİMİZ
• Yapılacak proje başvurularında deneyimli bir
“kolaylaştırıcı” ve “sürece odaklı uygulamacı” vasfıyla;
– Projenin Hazırlanması,
– Projeye Katılacak Firmaların Belirlenmesinde Yol Gösterici
Olunması,
– YENKAP Modeli ile İhtiyaç Analizi’nin Gerçekleştirilmesi,
– Eğitim ve Danışmanlık Programı’nın Koordine Edilmesi,
– Uzmanlık Alanımıza Giren Konularda Eğitim Verilmesi.
P R EST İ J G R U P
H A K K I M I Z DA
 İstanbul ilinde faaliyet gösteren Prestij Grup 3 şirketten oluşan bir şirketler
grubudur.
 Prestije Grup Eğitim Bilgisayar Yazılım A.Ş., eğitim, danışmanlık ve organizasyon
hizmetlerini finansal kurumlara, reel sektördeki öncü firmalara ve KOBİ’lere
sunmak üzere 2005 yılında kurulmuştur.
 Prestij Danışmanlık, firmaların ulusal ve uluslar arası HİBE ve teşviklerden
yararlanmasını sağlamak amacıyla yaygın eğitim yöntem ve tekniklerinin
uygulandığı projeler hazırlamakta, bu hususta firmalara danışmanlık yapmakta
ve eğitimler düzenlemektedir. Prestij Grup konusunda uzman 40 eğitmenin
aracılığıyla 200’ü aşkın konuda eğitim ve konusunda uzman 25 danışman ile tüm
konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.
 Prestij Danışmanlık, Marka Tescil, İSO 9001 Kalite belgesine ve TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesine sahiptir.
Danışmanlık hizmetleri;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AB Hibe Fonları,
Kalkınma Ajansları,
TÜBİTAK Ar-Ge Destekleri,
KOSGEB Destekleri
Kırsal Kalkınma Programları,
Hayvancılık Destekleri,
IPARD,
Dünya Bankası Kredileri,
Teşvik Belgesi,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İhracat,
Yurtdışı Fuar,
Hukuk, Maliye,
Vergi-Muhasebe,
Pazar Araştırması,
Fizibilite, Ar-Ge, Kurumsallaşma,
Markalaşma,
Nakit Akışı,
Marka-Patent ve diğer devlet destekleri ile
Finansman sağlama konularında da ilgili kurumlara sunulmak üzere projelerin
hazırlanması, fizibilite, iş planı ve iş paketleri hazırlama, yatırım uygulama süreci
takibi ve ihale süreci konularında hizmet vermektedir.
UZMANLARIMIZ
FOTOĞRAF
İSİM
ÜNVAN
ALTUĞ BİLGİN
ALTINTAŞ
PROF. DR. SADİ
UZUNOĞLU
SEDAT ÇAKIR
İSİM
ÜNVAN
BİLİŞİM UZMANI
ŞEYDA
YILDIRIR
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
EKONOMİ UZMANI
SEDA
ARSLAN
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET
MEVZUATI UZMANI
FOTOĞRAF
AYDIN CENK
ÇATLIOĞLU
MARKA ve PATENT UZMANI
MUSTAFA
AŞKIN
YARD. DOÇ. DR.
MEHMET FATİH
BAYRAMOĞLU
GİRİŞİMCİLİK UZMANI
MUSTAFA
AŞKIN
PROF. DR.
KEREM ALKİN
NİŞANTAŞI ÜNİ. REKTÖRÜ
SERMAYE PİYASALARI VE BORSA
UZMANI
ERKAN AKKAŞ
FOTOĞRAF
İSİM
ÜNVAN
KALİTE SATNDARTLARI
UZMANI
DR.MEHMET
GÜNEŞ
FİNANS VE KREDİ UZMANI
İŞ GÜVENLİĞİ
UZMANI
PROF. DR.
BARIŞ SİPAHİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞETME
BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
MUHASEBE VE VERGİ UZMANI
TEŞVİK VE HİBE UZMANI
DOÇ. DR.
AYHAN AYTAÇ
TRAKYA ÜNİVERİSTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ
AR-GE UZMANI
HALKA ARZ UZMANI
AV.ZEYNEP
MELİSA
KARAKILIÇ
İŞ HUKUKU
VERGİ HUKUKU
TİCARET HUKUKU
SÖZLEŞMELER HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
KURUMSALLAŞMA UZMANI
AV. GİZEM
DEĞİRMENCİ
GAYRİMENKUL HUKUKU
KAT MÜLKİYETİ HUKUKU
İCRA ve İFLAS HUKUKU
BORÇLAR HUKUKU
TİCARET HUKUKU
AV. DENİZ
ATAOL
İŞ HUKUKU
GAYRİMENKUL HUKUKU
MİRAS HUKUKU
AİLE HUKUKU
FİKRİ ve SİNAI HAKLAR
Proje Bazlı Çalıştığımız Bankalar
Akbank- (2008-2009)
KOBİ SOHBET Toplantıları ve Akbank Müşterilerine Yönelik
Danışmanlık (Yaklaşık 25 ilde kobi sohbet toplantısı
düzenlendi.)
(O tarihlerde KOBİ Bankacılığından Sorumlu GMY Hakan
Binbaşgil şu anda Akbank’ta Genel Müdür.)
Akbank- (2013-Devam)
Halkbank- (2013)
KOBİ Sohbet Toplantısı Paramı ve Ekonomiyi Yönetiyorum
(İlgili Kişi Oya Korkmaz-Birim)
Garanti Bankası- (2012-2013)
Kobi Bankacılığı Müşterilerine Danışmanlık (Teşvikbul
Projesi) ve Kobi Sohbet Toplantıları (İkitelii, Antakya,
G.Antep).
(İlgili kişi Selin Hanım-Birim Müdürü)
Müşterilere Yönelik, Hibe-Teşvik, Mali, Hukuk ve Vergi
Danışmanlığı
(İlgili kişi Cemre Bey-Birim Müdürü)
Garanti Leasing-(2013-Devam)
Halkbank- (2009)
AlbarakaTürk- (2014-Devam)
2009 yılında Üreten Türkiye Projesi Kobi Sohbet Toplantısı
(O tarihlerde ilgili kişi olan İsmet Gergerli şu anda
Halkbank’ta İstanbul 1.Bölge Koordinatörü)
Görüşme aşamasındayız.
(Ilgili kişi Bülent Taban Albarakatürk Pazarlamadan
Sorumlu GMY)
Müşterilere Yönelik YTB Danışmanlığı
(İlgili kişi Levent Demir-Birim Müdürü)
REFERANSLAR
Kurum
Sektör
Kurum
Sektör
Kurum
Sektör
Kurum
Sektör
As-Yal
Dış Cephe Giydirme
Gözde Un
Gıda
Erdemler Hafriyat
Maden
Özcanlar Kereste
Orman Ürünleri
Saray Döküm
Dış Cephe Giydirme
İmbroz
Gıda
Mesut Madencilik
Maden
Alpa Plastik
Plastik
Bahçeşehir
Üniversitesi
Eğitim-Danışmanlık
Kemal Balıkçılık
Gıda
Nevamer Madencilik
Maden
Elvanlar Plastik
Plastik
Dört Deniz
Danışmanlık
Eğitim-Danışmanlık
Koşar Ltd
Gıda
Süha
Maden
Miray Ambalaj
Plastik
Ev Okul Anaokulu
Eğitim-Danışmanlık
Koyuncu Grup
Gıda
Adaplasmak
Makine-Teçhizat
Sanimaks Hijyen
Ürünleri
Plastik
Gelişim Üniversitesi
Eğitim-Danışmanlık
Labirent Gıda
Gıda
Ak Isı Makine
Makine-Teçhizat
Tek-A Plastik
Plastik
Paylaşım Özel Eğitim Eğitim-Danışmanlık
Özgıda
Toposmanoğlu
Gıda
Aleminsan
Aleminyum
Makine-Teçhizat
Cadde Reklam
Reklam
Smart Unıque
Eğitim-Danışmanlık
Özgözde Helva
Gıda
Alfatek Makine
Makine-Teçhizat
Id Yapım
Reklam
T-T Danışmanlık
Eğitim-Danışmanlık
Piyade
Gıda
Cryocan Basınçlı
Kaplar
Makine-Teçhizat
Adatıp
Sağlık-İlaç
Beker Elektronik
(PCB)
Elektrik-Elektronik
Renklitatlar
Gıda
Emsa Jeneratör
Makine-Teçhizat
Novatemed
Innoceuticols A.Ş
Sağlık-İlaç
Dts Elektronik
Elektrik-Elektronik
Renklitatlar
Gıda
İzoterm Klima Ve
Soğutma
Makine-Teçhizat
Ömür Hastanesi
Sağlık-İlaç
İdr İletişim
Elektrik-Elektronik
Seval Gıda
Gıda
Kocabey Makine
Makine-Teçhizat
Alzheimer Vakfı
Sivil Toplum Kuruluşu
Mikafon
Elektrik-Elektronik
Susitaş
Gıda
Korucu Makine
Makine-Teçhizat
Srs Teknoloji
Elektrik-Elektronik
Blue Life
Hizmet
Muka Metal
Makine-Teçhizat
Timeart Quantum
Elektrik-Elektronik
Dsgnwrkshp
Hizmet
Nort Pnömatik
Makine-Teçhizat
Engelsiz Yaşam İçin
Sivil Toplum Kuruluşu
Eğitim Derneği
Vural Elektronik
Elektrik-Elektronik
Koray Birand
Hizmet
Nort Pnömatik
Makine-Teçhizat
Evde Bakım Derneği Sivil Toplum Kuruluşu
Akbank
Finans
Yapısal Tasarım
Mimarlık Nurdan
Uluca
Hizmet
Özak Makine
Makine-Teçhizat
Arama Kurtarma ve
Sivil Toplum Kuruluşu
Araştırma Derneği
Bahçesaraylılar
Derneği
Genç Girişimciler
Derneği
Sivil Toplum Kuruluşu
Sivil Toplum Kuruluşu
REFERANSLAR
Kurum
Sektör
Kurum
Sektör
Kurum
Sektör
Garanti Bankası
Finans
İrfan Gezer
İnşaat
Özçağlar Beton
Santralleri
Makine-Teçhizat
Garanti Finansal
Kiralama
Finans
Nasem Çelik
İnşaat
Psp Parts
Makine-Teçhizat
Türkiye Halkbankası
Finans
Kamu
Sunteks
Makine-Teçhizat
Kamu
Tarmak Tarım
Makineleri
Makine-Teçhizat
Zerowaste
Geridönüşüm
Adatepe Çiftlik
Zeytinyağları
Geri Dönüşüm
Akşehir Sanayi Ve
Ticaret Odası
Bahçesaraylılar İl
Kültür ve Turizm
Kurum
Geriatri ve
Gerontoloji Derneği
Geropsikiyatri
Derneği
Kıbrıs Türk
Restorancılar Birliği
Medikal Arama
Kurtarma Derneği
Sektör
Sivil Toplum Kuruluşu
Sivil Toplum Kuruluşu
Sivil Toplum Kuruluşu
Sivil Toplum Kuruluşu
Gıda
Çiçekli Belediyesi
Kamu
Teiszmann
Makine-Teçhizat
Türk Demokrasi Vakfı Sivil Toplum Kuruluşu
Ak Mantar
Gıda
Dicle Belediyesi
Kamu
Tüfekçioğlu Makine
Makine-Teçhizat
Türk Geriatri Vakfı Sivil Toplum Kuruluşu
Ak Mantar
Gıda
Kayseri Sariz
Belediyesi
Kamu
Uygar Asansör
Makine-Teçhizat
Avod Gıda
Gıda
Urartu İl Gençlik Ve
Spor Müdürlüğü
Kamu
Üstün Makine
Makine-Teçhizat
Ekozey
Gıda
Kıvanç Kimya
Kimya
Elitez Müdendislik
Mühendislik
Htt Tarım
Tarım
Ekunsan
Gıda
Uzar Mühendislik
Kimya
Mühendislik
Rts Tarım
Tarım
Evrensel Catering
Gıda
Fagold
Kuyumculuk
Mühendislik
Sarıköy Tarım Ürünler
Tarım
Gökçeada Orsam
Gıda
As Madencilik
Maden
Fi Mobilya
Orman Ürünleri
Yahya Geylan
Tarım
İdeasoft
Yazılım
Çakırlar Turizm
Turizm
Agilis Teknoloji
Uyum Soft
Teknoloji-BilişimYazılım
Kavi Bilgisayar
Yazılım
Kadıkale Hotels
Turizm
Kavi Bilgisayar
Adım Tekstil
Tekstil
Monopol Medya
Yazılım
Karataş Turizm
Turizm
Modanisa
Deng Tekstil
Tekstil
Om Yazılım
Yazılım
Otel Bendis
Turizm
Protel
Marmara Bavul
Tekstil
Pusula Bilgisayar
Yazılım
Tamtur Turizm
Turizm
Soda Medya
Ahm İnşaat
Turizm
Yazılım Atölyesi
Yazılım
Elcom Yazılım
Yazılım
Srs Teknoloji
Blue Lıfe Eurasıa
Turizm
Turizm
Lotus Mimari
Ürünler
Özgüneler
Mühendislik
Teknoloji-BilişimYazılım
Teknoloji-BilişimYazılım
Teknoloji-BilişimYazılım
Teknoloji-BilişimYazılım
Teknoloji-BilişimYazılım
Teknoloji-BilişimYazılım
Türkiye
Geropsikiyatri
Derneği
Usta Öğreticiler
Derneği
Sivil Toplum Kuruluşu
Sivil Toplum Kuruluşu
PRESTİJE GRUP EĞİTİM BİLGİSAYAR YAZILIM A.Ş.
Çalışlar Cad. Ömür Sok. Eylül Apt. No.1 K.2 D.5 Bahçelievler /İSTANBUL
Tel: 0 212 217 44 45 Faks: 0 212 217 83 23
E-posta: [email protected]
Web: www.prestijdanismanlik.com.tr
Download