Örnek - Üst Yönetim Raporu

advertisement
KURU MEYVE ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DIŞ PAZARLARA AÇILMA
PROJESİ
ÜST YÖNETİM RAPORU
a. Üst Yönetim Özeti
Dış pazarlara açılmak, gelişmek ve vizyon kazanmak anlamına gelmektedir.
Çünkü yeni pazarlar yeni ümitler, taze ufuklar demektir. Bir yandan kurumu
sağlamlaştırmak, diğer yandan kapasite ve karlılığı arttırmak için bu proje hayati
öneme sahiptir.
b. Projeye Genel Bakış
Dış pazarlara açılma, ülkemiz için önemli olduğu kadar firmalar için de çok büyük
öneme sahiptir. Sadece yüksek kar beklentisi anlamında değil, iç pazara
bağımlılıktan kurtulmak, dünya pazarlarından pay almak, pazar dalgalanmalarını
dengede tutmak, fazla üretim kapasitesini satmak ve rekabet gücünü arttırmak gibi
avantajlar bir firma için yüksek ivmeli başarı ve kazancı sağlayacak, aynı zamanda
kurumun marka değerini arttıracaktır.
c. Proje Hedefleri
1. Firmanın finansal durumunu değerlendirmek.
2. Maliyet analizi yapmak
3. İhracata yönelik devlet teşviklerini belirlemek.
4. Üretilen ürünün özellikleri dikkate alınarak genel bir pazar araştırması yapmak.
5. Hedef pazar belirlendikten sonra o pazara yönelik bir değerlendirme yapmak.
6. Hedeflenen pazarda sağlam ticari ilişkiler geliştirmek üzere gerekli kurumlarla
iletişime geçmek.
7. Uygun görülen firmalara ürün numunesi göndermek ve istenen teslim ve
ödeme şekline göre fiyat teklifi yapmak.
8. Numune ve fiyat kabul gördüğü takdirde firmadan gelen talepler dikkate
alınarak ticari ilişkilere başlamak.
9. Ticari faaliyetlerde güven veren firmalara bölge distribütörlüğü vermek.
d. Proje Kapsamı
Proje kapsamında öncelikle finansal yapı değerlendirilmeli, proje için maliyet
analizi yapılmalı ve projeye sağlanabilecek devlet teşvikleri de dikkate alınarak bir
proje bütçesi belirlenmeli, muhasebe departmanından buna yönelik çıktılar
alınmalıdır.
Proje gereksinimleri çerçevesinde personel ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu anlamda:
1. Dış ticaret departmanı için bir dış ticaret müdürü istihdam edilmelidir
2. Pazar araştırması yapmak ve devlet teşviklerini belirleyip takibini yapmak
üzere bir dış ticaret uzmanı istihdam edilmelidir.
3. Sevkiyat ve teslimat anlamında operasyon takibi yapacak bir dış ticaret uzmanı
istihdam edilmelidir.
Pazar araştırmaları için yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık firmalarından ve ayrıca Dış
Ticaret Müsteşarlığı gibi devlet kurumlarından faydalanılmalıdır.
Nakliye acenteleri ve gümrük müşavirleri ile koordineli ilişkiler kurulmalı, bu
anlamda yükleme ve gerekli belgelerin kabulüne yönelik operasyonel işlemler
kapsam dışı kabul edilmelidir.
Üretim planlama aşamaları kapsam dışında tutulmuştur.
e. Proje için Öngörülen Tahmini Emek/Zaman/Maliyet
Proje kapsamında muhasebe departmanının da katkısıyla, bir dış ticaret departmanı
oluşturulmalı ve bu departman üyeleri olan personel çok koordineli ve mümkün
olduğunca sıfır hata ile çalışmalı, dolayısıyla muhtemel riskler minimize
edilmelidir.
Proje için ayrılması gereken tahmini süre 180 gündür.
Ortalama proje maliyeti 175.000 TL olarak belirlenmiştir.
f. Projenin Varsayımları
Öncelikle tüm ekip bu proje için yeterince istekli ve konsantre olmalıdır.
Ürünlerimizin açılım yapılacak ülkeler için yasaklanmalara maruz bırakılacak
dezavantajlara sahip olmamalıdır.
Üretim kapasitemizin dış pazarlardan gelecek talepleri karşılayacak ölçüde yeterli
olmalıdır. Gerektiği takdirde ürün tedarik edilebilecek firmalar tespit edilmelidir.
Dış pazarlardan talep edilebilecek ambalaj, tasarım, marka ve etiket türü çalışmalar
için esnek olunmalıdır.
g. Proje Riskleri
1. Dış pazarlardan gelecek talepleri karşılayamamak.
2. Ürünleri yeterince korumaya almadan sevk etme sonucu ülke gümrüğüne
takılmak.
3. Ülkenin talep ettiği ürün etiketi ve gerekli belgeleri sağlayamama sonucu ülke
gümrüğüne takılmak.
4. Sevkiyatı vaktinde ulaştıramamak.
5. Tahsilatı gerçekleştirememek.
6. Müşteri portföyünü başka firmalara kaptırmak.
7. Fiyat ve ürün kalitesi anlamında rekabet edememek.
h. Proje İçin Temel Yaklaşım
Kuru Meyve Ürünlerine Yönelik Dış Pazarlara Açılma Projesi

Finansal durum değerlendirilmesi

Maliyet analizi

İhracata yönelik devlet teşvikleri

Genel pazar araştırması

Hedef pazarın değerlendirilmesi

Gerekli kurumlarla irtibata geçmek

Numune gönderimi ve fiyat teklifi

Ticari ilişkilere başlamak

Distribütörlük çalışmaları
i. Proje Örgüt Yapısı
GENEL MÜDÜR
MUHASEBE
DIŞ TİCARET
MÜDÜRÜ
DIŞ TİCARET
UZMANI
DIŞ TİCARET
UZMANI
j. Proje Onayları
-
Üst yönetim onayı
Proje yöneticisinin onayı
Proje sponsorunun onayı
Download