Spor - SABİS - Sakarya Üniversitesi

advertisement
SOSYOLOJİ
Kelime anlamı toplumbilimidir.
Latince toplum anlamına gelen Socius
ile
Yunanca bilgi demek olan Logos
sözcüklerinin birleşmesinden
oluşmuştur.
Sosyoloji sözcüğünü ilk kullanan Fransız
sosyoloğu Auguste Comte (17981857)'dur.
Toplum içinde farklı kesimlerde görülen
sosyal olayları, sosyal kurumları,
sosyal ilişkileri, sosyal yapı özelliklerini
ve bu yapıda ortaya çıkabilecek
değişimleri ya da bunların sonucunda
ortaya çıkacak toplumsal sorunları ve
çözüm yollarını inceleyen bir bilim
dalıdır.
Sosyoloji neyi inceler?
Toplumun yapısını, değişim ve işleyişini inceler.
eğitim (eğitimin toplumsal koşulları
incelenir),
ekonomi (ekonominin toplum içindeki
yeri incelenir),
siyaset,
aile,
sanat (sanatın toplumlara göre
değişmesi olgusu incelenir),
spor,
din
hukuk…
Sosyoloji;
bireyi merkeze almayan bütünlüklü bir
yaklaşım
Örnek: Aile içi şiddet
Örnek: Sporda şiddet
SOSYAL OLAY: Toplum içinde meydana
gelen, başlama ve bitiş noktaları belirli olan
birden fazla kişiyi ilgilendiren bir oluşumu ve
değişimi ifade eder.
SOSYAL OLGU: Genellikle başlangıç ve bitiş
zamanı bilinmeyen, nerede başlayıp nerede
bitebileceği kesin olarak tespit edilemeyen bir
sosyal oluşum ve değişimi ifade eder.
Tek tek meydana gelen sosyal olayların genel
bir ifade tarzıdır.
Ayşe ile Mehmet'in evlenmesi bir sosyal
olaydır. Ama tüm evlilik olaylarının hepsine
birden evlenme denir. Bu ise sosyal olgudur.
“Spor" kelimesi;
Latince kökenli olup "Disporter/Desport"
yani "eğlenmek, dikkati başka bir alana
yönlendirmek"
anlamına
gelen
sözcüklerden
türetilerek
17.yy.ın
sonrasında ilk hecenin düşmesi kaidesiyle
"Sport" biçimiyle günümüze taşınmış bir
kelimedir.
Britannica ansiklopedisi spor'u;
“Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren
yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler" olarak
tanımlamaktadır.
Spor, Oyunla yarışmayı birleştiren,
bedensel yetenekleri daha fazla olduğu
için kazananları ödüllendiren, üst
düzeyde oyun, mücadele ve ağır kas
çalışması gerektirdiği için sürekli ve
yoğun çabayı zorunlu kılan bir
uğraşıdır.
Spor, fiziksel
etkinliğin
ötesindedir.
-Profesyonel
voleybolcu için
spor?
- Sokakta voleybol
oynayan çocuk için
spor?
- Rekreatif spor?
- Herkes için spor?
- Amatör spor?
- Profesyonel spor?
Spor;
bir oyundur.
Oyun olarak spor aynı
zamanda bir
denemedir.
İnsanın
bilinmezle
karşı karşıya gelmesi,
yeni olanı araması,
kendini aşması, ayrı
deyişle kendisini biraz
daha somutlaştırma
çabasıdır.
Sporda her zaman başarı olamaz; fakat
denenmiştir ve yeniden denenecektir. Önemli olan
da budur. Başarılı da olsa, başarısız da olsa insanın
kendi kararı ve isteği ile girdiği kendi öz çabasının
da bulunmasıdır. Bu özgürlüğümüzün gerçekleştiği
yerdir.
Bu bakımdan spor özgür bir eylemdir !!!
Sosyolojik olarak spor;
Çünkü spor diğer temel kurumlarla da etkileşim
halindedir.
Kurum ???
İnsanların birtakım ihtiyaçlarını gidermek amacıyla
oluşturdukları yapıdır.
Bir toplumsal kurum olarak spor ???
Spor da, bazı ihtiyaçları giderici -eğlenme ihtiyacı, boş
zaman değerlendirme, hareket etme ihtiyacı-; maddi
temeli olan, düşünce, inanç tarzları, simgeleri olan, belli
kurallara dayanan bir yapıya sahip olduğu için toplumsal
bir kurum haline gelmiş; kitleleri kendisine bağlayan bu
olgu, artık toplumsal bir kurum olduğunu ortaya
Neden spor sosyolojisi?
- sporu toplumsal bir olgu olarak inceleyen bir
çalışma alanıdır.
-Sadece fiziksel performans olarak değil
toplumsal ve kültürel hayatın bir parçası olarak
sporu inceler.
Kısaca;
Sporun toplum içindeki başlangıç ve gelişim
sürecini ve toplumsal rolünü inceleyen bilim
dalıdır.
Spor sektörü içindeki durumlar değerlendirildiğinde;
Sosyolojik Açıdan spor, konuya makro açıdan, geniş bir
perspektiften bakıştır.
Burada hareket edilen alan bizzat toplumun işleyen
bütünü ve sosyo–kültürel yapı içinde, bütünden bir
parçaya; spora yaklaşmaktır. Toplum içinde ortaya
çıkış özellikleriyle yerine göre bir olay, yerine göre ise
olgu niteliği taşıyan spora toplumun bütünü içinde
yaklaşmaktadır.
Sporcu, antrenör, spor hekimi, sporcu ilişkileri, spor
tesislerinin kullanım oranı, sporda alt yapı özellikleri,
spor araç ve gereçleri, çeşitli branşlarda eğitici,
teknikler, beslenme gibi konular daha çok mikro
konulardır.
Spor sosyolojisinin amacı;
sportif faaliyetlerin toplumdaki yerini ve
işlevini belirlemek;
spor olgusunun, diğer sosyal kurumlarla olan
ilişkilerini, farklı gruplar ve kategorilerde
oluşturduğu görüntüleri ortaya koymaktır.
Spor sosyolojisinin gelişmesini etkileyen nedenler;
•1950’lerden sonra spor olgusunun önem kazanması ve
ilgilenenlerin artması,
•Sanayileşme ve teknolojik gelişme ile birlikte boş
zamanlarda bir artmanın olması –boş zamanların bir
kısmının sporla değerlendirilmesi..,
•Sporun örgütlenmesi ve kurumsallaşması ile birlikte bu
alandaki yatırımların artması,
•Ulusal ve uluslar arası alanda spor faaliyetlerinin ve spor
kurumlarının artması,
•Bilime ve sosyolojiye duyulan ilginin yükselişi,
•Sporun bir araştırma alanı olarak ortaya çıkması ve bazı
sosyologlarca ilgi ile izlenmesi,
•Spor araştırmalarının destek görmesi ve özendirilmesi.
SPOR VE
SOSYOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Spor ve Aile
Toplumun en küçük yapı birimi olan aile;
biyolojik,
koruyucu,
eğitici,
ekonomik,
toplumsallaştırma işlevlerine sahiptir.
Spor ve Toplumsallaşma
Toplumsallaşma
süreç
olarak
bireyin
doğumundan itibaren içinde toplumun üyeliğini
kazanmasında geçirdiği aşamalardır
Toplumsallaşma süreci içinde bireylere temel
değer ve idealleri ve toplum içinde oynayacakları
roller öğretilir.
Spor,
toplumsallaşma
konusunda
bireye
yardımcı olan, bireyi toplumla kaynaştıran en
önemli faktörler arasında yer almaktadır.
Spor ve Kültür
Toplumların en temel ayırt edici unsurlarından birisidir.
Spor ve Kültür arasında sporun kendi kültürü içerisinde
özel bir dil oluşturacak kadar yakın bir ilişki vardır.
Bingölçe’nin “Futbol Argosu Sözlüğü” isimli çalışmasında
“Spor Kültürüne Ait Kelimeler” sporun beraberinde kendi
öz kültürünü yarattığının en güzel göstergelerinden bir
tanesidir.
Hilton: Tribünlerin kale arkasındaki bölümü
Homo Tribunus: Tribün adamı
Kadayıf: Yaşlı futbolcu
Kız kaçırmak: Penaltıyı kurtarmak
Cellat: Bol kırmızı kart gösteren hakem
'topa falsolu vurmak': topun sağına ya da soluna vurarak kavis
vermektir,
Falsolu vurmak? Falso, Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı
Türkçe sözlüğe göre hata ve yanlış demektir. Buna göre, falsolu
vurmak, hatalı ve yanlış vurmak anlamına gelir. Günlük dilde
hata anlamına gelen falso, sporda hatadan da öte belli bir
mahareti gerektiren topa vuruş şekli olarak anlaşılmaktadır.
Spor kültürünün kendi jargon dili, günlükk hayatta farklı
anlamlar taşırken, spor kültüründe çok farklı kullanımlar
sergilemektedir.
Kendi kültürünü oluşturan spor, bu sayede taraftarlar arasında
ortak bir dil, bir bağ oluşturmaya devam etmekte ve bireyleri
birbirine daha sıkı bağlamaktadır.
Bunun yanı sıra lakaplar, sporcularla taraftarlar arasındaki
bağlantının, birlikteliğin gelişmesine katkıda bulunmaktadır;
Aslan Nihat, Leblebi Memet, Berlin Panteri Turgay, Arap
Samim, Artist Suat, Kova Osman, Katil Reha, Ayı Gökmen,
Papaz Erhan, Sinyor Bartu, Maymun Selahattin, Lastik Şükrü,
Manda Özcan, Sobacı Hazım, Canavar Burhan, Çingene
Engin…
Sportif faaliyetler içerisinde kültürel unsurlara her zaman
rastlanılmaktadır. Örneğin, Kırkpınar güreşlerinde ağa;
köylere, kasabalara ve ünlü pehlivanlara "Kırmızı dipli
mum göndererek, panayırın hangi gün başlayacağını
bildirir"
Güreşecek olan pehlivanların kispet giymesi, cazgırların
(dellalların) güreşçileri eşlendirmesi ve gür sesi ile çıkıp
dua etmesi ve halkın hoşuna gidecek kelimeleri seçmesi
önemlidir.
Cazgırların ettiği duaya bir örnek vermek gerekirse;
"Allah Allah İllallah
Erler çıktı meydane
Biri birinden merdane
Biri ak, biri kara
Mevlam her birine kuvvet vere
Bu meydan er meydanıdır
Kırklar, yediler seyranıdır
Nice koç yiğitler bu meydandan geçti
Acı tatlı suyun içip göçtü
Atlar gibi tepişelim
Arslanlar gibi kapışalım
Ya Muhammed, Ya Ali
Pehlivanların piri
Hazret-i Hamza-yı Veli
Dellal çıksın aradan
Hepsine kuvvet versin Yaradan"
Spor ve Tabakalaşma
Tabakalaşma, bireyler ve grupların belirli veya
genelleştirilmiş karaktersizliklerine göre aşağı ve
yukarı statülere, rollere sahip ve sınıflara mensup
olarak anlaşılmaları, derecelendirilmeleri demektir.
Spor, tabaka atlatan toplumsal bir kurumdur.
Günümüze doğru gelindikçe, toplumsal tabakanın
her yanına yayılan spor, tabakalaşma olgusuna ait
genel yargının biraz ötesine geçerek, bazı spor
dallarını elitleştirmiştir.
Spor ve Ekonomi
•Spor organizasyonları
•Spor pazarlaması
•Spor işletmeleri
•Spor medyası
•Spor teknolojileri
•Spor ürünleri
•Spor teşkilatları
Spor ve politika
Kahramanlardan ilki ABD adına 200
metrede yarışan “zenci” Tommie
Smith [Altın madalya kazanır ve 1.
olur]
Diğer kahraman ise yine ABD adına
200 metrede yarışan “zenci” John
Carlos [Bronz madalya alır ve 3. olur]
Sürpriz kahraman ise 200 metrede
Avustralya adına yarışan “beyaz” Peter
Norman [Gümüş madalya alır ve 2.
olur]
Madalya töreni için bekledikleri sırada John Carlos,
Peter Norman’ın yanına gelerek sormuş:
-İnsan haklarına inanıyor musun?
-–Evet,inanıyorum.
– Peki ya Tanrı’ya?
– Bütün kalbimle…Ben eyleminizi destekleyeceğim,
bana ne yapmam gerektiğini söyleyin!
İlk defa, o günler için müthiş bir provokasyon
hatta devrim sayılacak bir eylem planlıyor iki genç
adam:
Amerika’daki ırk ayrımcılığını ve siyahlara reva
görülen fakirliği ve ikinci sınıf vatandaşlığı protesto
edecekler…
Ama nasıl??
Fikir Avusturalyalı Peter Norman’dan geliyor:
Bir çift siyah deri eldiven buluyorlar, sağ tekini
Tommie, sol tekini John eline geçiriyor;
fakirliği sembolize etmek için çıplak ayakla
kürsüye çıkıyorlar, başları kederle öne eğik,
sıkılı yumruklarını havaya kaldırıyorlar.
Önlerinde duran beyaz atlet Peter Norman da,
dayanışmasını göstermek için kalbinin üstüne
‘İnsan Hakları İçin Olimpiyat Projesi
Hareketi’nin kokartını iğneliyor.Amerikan
milli marşı çalarken plan icra ediliyor .
Daha sonra neler olacağını siyahlar namına tahmin
edebiliyoruz. Sporda men edilmeler, cezalar, Olimpiyat
köyünden
kovulmalar,büyük
yarışmalardan
men
edilmeler… Ama yaptıkları eyleme sonuna kadar
inanıyorlar. Asıl sürpriz sorun protestoyu destekleyen
Peter Norman cephesinde gelişiyor…
Norman intikamını mezara götürmüş: 1968 Olimpiyatları
finalinde ikinci olurken kırdığı 200 metre Avusturalya rekoru
hâlâ, 38 yıl sonra, kırılamamış ! İki amerikalı ve bir
Avustralyalı atletin o gün başlayan ‘eylem kardeşliği’ ve
dostlukları ömür boyu sürmüş. Aradan geçen 38 yıl
boyunca,yazışmışlar,buluşmuşlar,görüşmüşler.Peter
Norman
evinin bahçesinde kalp krizi geçirip 64 yaşında ölene kadar…
Spor ve Çevre
Sürdürülebilirlik ve spor !!!
“günümüzün gereksinimlerini, gelecek
nesillerin
kendi
gereksinimlerini
karşılayabilme yeteneklerinden ödün
vermeden karşılama”
Foto 1. Everest Tepesi’nde
terk edilmiş bir kamp yeri
Foto 2. Everest Tepesi’nde
oksijen tüpü yığınları
arasında bir dağcı
TABLO 3. NEPAL’DE DAĞLIK ALANLARDAKI ÇÖP MIKTARI (KG) 1988
Alan
Doğa Yürüyüşçüsü Sayısı
Toplam Birikinti
(Milyon Ton)
Annapurna
37902
56.853
Khumbu
11366
17,049
Langthang
8423
12,653
Diğerleri
3582
5,373
Kümülatif toplam
61273
91.933
Mclellan, L.R., Dieke, P.V.C., Thapa, B.K. (2000), Mountain Tourism and Public Policy in Nepal, In: Godde, P.M., Price,
TABLO 4. DOĞADA YAPILACAK ETKINLIKLERDE SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞIN SAĞLANABILMESI
IÇIN YAPILMASI GEREKENLER
Etkinlik planı yapılmalı
Ziyaret edilecek bölgede uyulması
gereken kurallar bilinmelidir
Ani hava değişimleri, acil durumlar
ve tehlikeli durumlar için hazırlıklı
olunmalıdır.
Etkinlik süresinin dışına
çıkılmamalı
Atık miktarını en aza indirmek için
ambalajı tekrar kapatılabilen
besinler tercih edilmeli
Grup Büyüklüğüne Karar
Verilmeli
Bazı koruma kapsamındaki
bölgelerde aynı anda sınırlı
sayıda insanın ziyareti kabul
edilir.
Doğada yapılan bir etkinlik
için aynı alanda önerilen grup
büyüklüğü 8 kişi ya da daha
azdır.
Queensland Outdoor Recreation Federation (QORF) & Outdoors Queensland. Australia. Sustainable Recreation.
(http://www.qorf.org.au/01_cms/details.asp?ID=358).
Sonuç olarak,
doğada yapılan etkinliklerin gerçekleştirilmesinde
sürdürülebilirlik
yaklaşımının
belirlenmesi
hedeflenirken,
sadece çevresel sürdürülebilirlik değil,
katılım, sosyal yarar ve bilinç, eğitim, kültürel ve
davranış
biçimi
olarak
da
sürdürülebilirlik
yaklaşımını benimsemek önemli olacaktır.
İyi dersler   
Download