ULUSLARARASI SPOR SORUNLARI - Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi

advertisement
ULUSLARARASI SPOR SORUNLARI
(KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ)
Nazım BURGUL, Cevdet TINAZCI
(Yakın Doğu Üni. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)
ÖZET
Sporun çok etkili bir reklam ve tanıtım aracı olduğunu sezinleyen ülkeler, spor
aracılığıyla kendi ülkelerini daha az bir maliyetle tanıtma yoluna gitmişlerdir. Uluslararası
sportif organizasyonlarını düzenleme hakkını elde eden ülkeler; tanıtım yanında, özellikle
1984 Los Angeles Yaz Olimpiyatları ile birlikte ekonomik kazançlar ve milli bütünlük gibi
sosyo-kültürel kazançları da elde etmişlerdir.
Spor hakkındaki genel düşünce, sporun siyasetten uzak olması gerektiği şeklindedir.
Ancak yakın geçmişteki uygulamalara bakıldığında, sporun siyaset merkezli olduğunu
görürüz. Buna en belirgin örnek ise Amerika Birleşik Devletleri’nin 1980 Moskova Yaz
Olimpiyatlarını boykotudur. Uluslararası politikada bölge veya dünya çapında siyasi
etkinliğin artırılmasında spordan faydalanma eğilimi, spor organizasyonlarını teşvik eder.
Bu araştırmanın amacı, özellikle Uluslararası Olimpiyat Komitesi nezdindeki spor
sorunları çerçevesinde, Birleşmiş Milletler’e üyeliği kabul edilmeyip, bağımsızlığı henüz
tanınmamış ve dünya spor platformundan dışlanan bir cumhuriyet olan Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti örneklemini incelemek ve sonuçlara bağlı öneriler ortaya koymaktır. Bu
bağlamda, ilgili sorunun önem ve rollerini tespit etmektir. Araştırma, genel tarama
modellerinden biri olan betimsel çalışma yöntemi ile yapılmıştır. Bu çerçevede, daha önce
yapılmış araştırma sonuçları incelenerek, çalışmaya ışık tutacak teorik çerçeve hazırlanmıştır.
Konuyla ilgili bilgi, belge ve diğer yazılı kaynaklar ile birlikte internet kaynaklarından
erişilebilir bilgiler taranarak, konu ile ilgili uzman görüşü alınmıştır. Derlenen bilgilerin içerik
analizi yapılmıştır.
Sonuçta, İnsan Hakları Evrensel Beyannemesi’nde “Hiçbir ülke vatandaşına dilinden,
dininden, ırkından ve milliyetinden dolayı ayrımcılık yapılamaz” hükmü yer alırken, Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
sporcuları,
tüm
uluslararası
spor
organizasyonlarından
dışlanmaktadır. İlgili insanlık suçu, Uluslararası Spor Mahkemeleri çerçevesinde acilen
çözümlenmelidir. Bu süreçte Uluslararası Olimpiyat Komitesi uzlaştırmacılık rolünü
üstlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Siyaset, Olimpiyat, Organizasyon.
Download