Enflasyon - isletmefakultesi

advertisement
Enflasyon
Enflasyon, bir ekonomide para miktarının (nominal
gelirin) yine o ekonomideki mal ve hizmet
miktarına (reel gelire) göre daha fazla artması
nedeniyle ortaya çıkan sürekli ve önemli bir artış
olarak tanımlanmaktadır.
Bu sürekli ve önemli artışın nedeni de para
miktarında meydana gelen artıştır. Ancak hemen
söyleyelim ki, eğer para miktarında ortaya çıkan
artış, ekonomide mal ve hizmet miktarının
artmasını sağlayabiliyorsa, bu durumda fiyatlar
genel düzeyinde bir artış olmayabilir veya fiyat
artışları sınırlı düzeyde kalır.
Deneyimler göstermiştir ki, ekonomilerde fiyatlar
genel düzeyi sürekli bir artış içerisindedir. Ancak
bu artışların bütününü enflasyonist bir artış
saymak doğru olmaz.
Örneğin gelişmiş bir ekonomide %2 veya %3
oranındaki fiyat artışları, gelişmekte olan
ülkelerde ise %5*6 ve hatta kimi yazarlara göre
%10”na varan fiyat artışları tehlikeli
sayılmamaktadır.
O halde bir ekonomide enflasyonun varlığından
söz edilebilmesi için, fiyatlar genel düzeyinde
ortaya çıkan artışın önemli olması, yani yukarıda
verdiğimiz oranların üzerinde bulunması
gerekmektedir.
Bir ekonomide para miktarının artası hangi yollarla
enflasyona yol açabilir?
- Devlet harcamalarının artması (devlet bütçesinin
sürekli açık vermesi),
- Banka kredilerinin artması,
- Ücret ve aylıkların yükseltilmesi,
- Tarım ürünlerinin yüksek fiyatla devlet tarafından
satın alınması,
gibi nedenler ekonomide para miktarının artmasına
ve dolayısıyla enflasyona yol açar.
Enflasyonun Çeşitleri
• Maliyet enflasyonu, girdilerin bir veya bir kaçının
fiyatlarında (örneğin hammadde fiyatlarında)
meydana gelen artışlar nedeniyle ortaya çıkar.
Bu artışlar ürün maliyetlerini yükseltir, bu da fiyat
artışlarına neden olur.
• Talep enflasyonu, bir ekonomideki nominal
gelirin (parasal gelirin), o ekonomideki reel
gelirden (üretilen mal ve hizmetten) daha fazla
artması halinde görülen enflasyon şeklidir.
• İşçi sendikalarının güçlü olduğu ekonomilerde,
sendikaların baskısı ile üretimde gerçek bir
prodüktivite (verimlilik) artışı olamadan işçi
ücretlerinin artırılması da, ekonomide nominal
geliri yükselteceğini enflasyona yol açabilecektir.
Bu tür enflasyonlara da ücret enflasyonu
demekteyiz.
• Eğer dış ülkelerde fiyatlar yükseliyorsa ve bu
yüksek fiyatlar ithalat yoluyla ülkeye yansıyorsa,
bu durumda fiyat artışları kaçınılmaz olacaktır.
İşte bu tür enflasyona da dış alemden yansıyan
enflasyon demekteyiz.
Bunlardan başka bir de sinsi enflasyon ile hiper
enflasyon denen iki ayrı enflasyon şekli daha
vardır.
Bunlardan sinsi enflasyon, yavaş ve kendini
hissettirmeden seyreder. Fiyat yükselişleri
hafiftir.
Oysa hiper enflasyonda para çok hızlı bir şekilde
değer kaybına uğrar. Fiyatlar bir günden ertesi
güne önemli artışlar sergiler.
Enflasyonun Etkileri
• Gelir dağılımı bozulur,
• Kişilerin tasarruf isteklerini yok eder,
• Ülkenin dış ticaretini bozar,
• Faiz oranları yükselir,
• Nominal ücretler yükselir, fakat reel ücretler
azalır,
• Alacak – borç ilişkilerinde borçlu taraf kazançlı,
alacaklı ise zararlı hale gelir.
Deflasyon
Deflasyon, ekonomide fiyatlar genel düzeyinin düştüğü ve
mal ve hizmet üretiminin azalmaya yüz tuttuğu bir
durumdur.
Deflasyona yol açan en önemli etkenlerden biri talep
yetersizliğidir.
Deflasyon gelir dağılımını, enflasyondakine göre ters yönde
bozar.
Alacak-borç ilişkilerinde, enflasyonun tersine, karlı olan
taraf alacaklılardır.
Deflasyonun en ciddi tehlikesi işsizliğe neden olmasıdır.
Stagflasyon
Stagflasyon, fiyatlar genel düzeyinin yükseldiği,
fakat buna karşılık enflasyonun bir sonucu
olarak ekonomide bir canlılığın ortaya çıkmadığı,
aksine bir durgunluk halinin hüküm sürdüğü ve
iş hacminin azaldığı, işsizliğin arttığı dönemdir.
Stagflasyonda, deflasyona benzer bir ekonomik
durgunluk içerisinde, enflasyonda olduğu gibi
fiyatlar genel düzeyinde yükselmeler söz
konusudur.
Devalüasyon
Bir ülkenin ulusal parasının değerini tek taraflı bir
kararla, yabancı ülke paralarına göre
düşürülmesine devalüasyon denir.
Dış ticareti sürekli olarak açık veren ülkelerde
devalüasyona ihracatı artırmak ve ithalatı
azaltmak amacıyla gidilir.
Devalüasyondan sonra, devalüasyon yapan
ülkenin malları dış ülkeler için ucuzlar, aksine dış
ülkelerden gelen mallar devalüasyonu yapan
ülke için pahalılaşır.
Devalüasyondan beklenen, ihracatın artması
ve ithalatın azalması amacına ulaşmak
için bir takım koşulların yerine getirilmesi
gerekir. Yoksa sadece devalüasyon ile bu
amaca ulaşmak çok güçtür.
Başarıya ulaşmak için alınması akla gelen
ilk ve en önemli önlem, devalüasyondan
sonra iç fiyatların yükselmesini önlemektir.
Bu sağlanamazsa,devalüasyon etkisini
kaybedecektir.
Download