buraya - Mustafa ULU

advertisement
Psikoloji ve İslam soruları:
1. Hangisi Dini tebliği deki uygulama sorunlarından biri değildir?
A) Dini coğrafya bilgisi
B) Halk dindarlığı ve sorunları
C) Dini ve Ahlak çoğulculuk
D) Gelenek ve modernlik denklemi
2. Şeyh -Mürit ilişkisi sürecinde kurulan psikolojik mekanizmalarından biri değildir?
A) Özdeşleşme ve Taklit
B) İtaat, uyma ve benimseme
C) Psikanaliz hazırlama
D) Tarikat üyeleri arasındaki birlik
3. “Nihai anlam” kavramında kastedilen mana nedir?
A) Akılla elde edilen bilgilerin kesinliği.
B) Sadece dini bilgilerin kullanıldığı ve konulara anlam yüklenen kavram.
C) Akli delilin yetersiz kaldığı ve bir dini bilgi ile taçlandırılarak elde edilen bilgidir.
Hem akıl hem dini bilgiden yararlanır. Son söz ilahi kelama aittir.
D) Akılla ulaşılabilen en son anlam .
4. İnsan yaratılış fikrini benimsemesinde etkin faktörlerden biri değildir:
A) Tüm inançların hemen hepsi yaratan varlığın bulunduğunu ve yaratılanları
koruduğunu savunurlar.
B) İnsan, kendini varoluş açısından kendini emin ve güvende hissetmek ister
C) Seküler anlayışta olduğu gibi akılcı yaklaşım ters tepki uyandırması.
D) İnsan yaratılan bu evrende yalnız kalma fikrine sıcak bakmaz.
5. Bireyin evren ve diğer insanlarla istikrarlı ve güven verici bağlardan kopma, hayatını
yönlendirmesine yetecek anlamlardan ve değerlerden uzak durmaya ne denir?
A) Anomie
B) Dünyayı sembolik algılama
C) Anima
D) Animus
6. Dünyanın içinde kutsalın tecrübesine imkân veren manevi bir boyut içerisinde
algılanma ve anlaşmasında hangi kavram öne çıkmaktadır?
A) Anomie
B) Kutsalı barındırma
C) Dünyayı sembolik algılama
D) Aşkın olana bağlanma
7. Hangisi İmanın sosyal bütünleştirici gücünün unsurlarından biridir?
A) Aşkın ilkesi
B) Sosyal davranışlar
C) Toplumsal düzen
D) Bireysel farklılıklar
8. Hz. Peygamber’in torunların öpüp, okşarken gören ve bu davranışı yadırgayarak:
‘Benim on çocuğum var birini dahi öpmedim.’ Diyerek tepkisini belli eden zat kimdir?
A) Abdurrahman b. Avf
B) Mus’ab b. Umeyr
C) Akra b. Habis
D) Ukbe b. Ebu Muayt
E) Nadr b. Haris
9. Kur’an’da beyinsizlik ve sapıklık olarak nitelendirilerek tenkit edilen davranış nedir?
A) Çocukların öldürülmesi
B) Zina edilmesi
C) İçki içilmesi
D) Çocukların kimsesiz bırakılması
E) Yaşlılara eziyet etmek
10. Kur’anla karıştırılabileceği düşüncesiyle hadis yazılmasını yasakladığı bir dönemde Hz.
Peygamber, bu konuda özel izni hangi gence vermiştir?
A) Zeyd b. Sabit
B) Muaz b. Cebel
C) Mus’ab b. Umeyr
D) Abdullah b. Mesud
E) Abdullah b. Amr b. El-As
11. Muaz b. Cebel 21 yaşındayken Hz. Peygamber tarafından nereye gönderilmiştir?
A) Hicaz
B) Mısır
C) Suriye
D) Yemen
E) Lübnan
12. İslam’ı seçip Hz. Peygamber’in yolundan giden Mus’ab b. Umeyr hangi savaşta şehit
olmuştur?
A) Bedir Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Uhud Savaşı
D) Huneyn Savaşı
E) Tebük Seferi
13. Yunus Emre’nin geçirdiği dönemlerden biri olan ve ruhu cüzîlerden, cüzîlere
bağlılıktan kurtarma evresi olarak ifade edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ermişlik Dönemi
B) Çile Dönemi
C) Aşk Dönemi
D) Maneviyat Dönemi
E) İntiha Dönemi
14. Sosyoloji, Psikoloji ve Antropoloji ilimleri, insanı inanması sebebiyle nasıl bir varlık
olarak tanımlamışlardır?
A) Dini umursamayan bir varlık
B) Dinî hayat yaşayan bir varlık
C) Dinî meselelerde aşırıya giden bir varlık
D) Dine adapte olmuş bir varlık
E) Din ile beraber olan bir varlık
15. Kur’an-ı Kerim’de bulunan ‘’Herkesin (her kavmin ve milletin) yöneldiği bir yönü
vardır.’’ ayetinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı coğrafyada bulunan iki farklı kültürün birbirini etkileyebileceği
B) Herhangi bir kültüre sahip olan toplumların yok olacağı
C) Toplumların sahip olduğu kültürlerin o topluma yön verdiği
D) Değişik kültür ortamında yetişen insanların farklı din ve dünya görüşüne sahip
olmaları
E) Toplumların kendi kaderlerini belirlemeleri
16. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tebliğ kavramını, din hizmetlerinin her çeşidini içine
alacak genişlikte bir yapıya sahiptir?
A) Din Kurulu
B) Dini İletişim
C) Dini Bilimler
D) Dini Reaksiyon
E) Din Hizmetleri Birimi
17. Aşağıdakilerden hangisi Mevlit ile alakalı yapılan anketlerde takip edilen aşamalardan
değildir?
A) Yöntem
B) Örneklem
C) Ölçme aracı
D) Sentez
E) Analiz ve Değerlendirme
I.
Müslüman olmanın ideal örnekleri sadece geçmişe atfetme
II.
Bütün din büyüklerini ulaşılamaz bir konumda görme
III.
İnsanlara bazı duygusal tatminler yaşatma
IV.
Geleceğe karamsar yaklaşma
18. Yukarıda verilenlerden hangisi geçmişi aşırı bir şekilde yüceltmenin Müslüman bir kimse
üzerindeki olumsuz etkilerinden biri olarak değerlendirilemez?
A) III,I,II
b. I,II,IV
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
19. Aşağıda verilenlerden hangisi din hizmetlerinde yöntemle ilgili bir sorundur?
A) Din hizmetinin camiye hapsedilmesi
B) Din hizmetlerinde öteki anlayışı
C) Tekçi ve totaliter söylemler
D) İslam’ı seçenlere ilgi ve destek yokluğu
20. Her yıl düzenlenen Kutlu Doğum Haftası programlarının bir panel ve konferansı dinlemek
üzere gelen topluluğun çoğunluğu cami cemaatinden oluşmaktadır. Yörenin etkili ve yetkili
kesimine ulaşamamaktadır. Bu durum din hizmetinin hangi sorununu yansıtmaktadır?
A) Camiye hapsolan bir din hizmeti
B) Diğer din mensuplarıyla temas noktası olarak camiler
C) Tekçi ve totaliter söylemler
D) Din dili
21. Günümüz de herkese hitap edebilen bir dini söylemin mevcut olmaması, asırlar öncesi
kültürün kavramlarıyla dinin öğretilmeye çalışılması din hizmetinin yöntemle ilgili hangi
sorununu gözler önüne sermektedir?
A) Gelenek ve modernlik
B) İslam’ı seçenler de ilgi ve destek yokluğu
C) Din dili
D) Geçmişi aşırı yüceltme
22.Aşağıda verilenlerden hangisi kitle iletişim araçlarının din eğitimine olumsuz bir etkisi
değildir?
A) İzleyici seviyesi belli olmadığı için kazanımların belirlenmesi bir sorun teşkil etmektedir.
B) Geniş kesimlere hitap etme imkânı sağlamaktadır.
C) Tek kişinin veya iki kişinin sunumuyla gerçekleşen programlar bir sıkıcılık arz etmektedir
D) Dinin samimiyeti kullanılarak suiistimal edilmektedir.
23. Farklı ideolojik sebeplerin neticesinde İslam dünyasında ortaya çıkmış olan mezhepler,
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
Bahailik-Kadıyanilik
B)
Dürzilik-Şia
C)
Mu’tezile-Selefilik
D)
Zahirilik-Batınilik
E)
Yezidilik-Nizarilik
24. Aşağıdakilerden hangisi inanç-mezhep
kullanılabilecek temel ölçülerden değildir?
A) Çoğulcu din ve toplum anlayışı
B) İnanç ve fikir hürriyeti
C) İnsan sevgisi
D) Kontrolü bir hoşgörü
E) Düşünceden taviz verme
ve
grup
taassubunun
önlenmesinde
25. Dersimizde okumanız için size tavsiye ettiğimiz ve dinin tebliğ ve tebyin metodunda
kullanılan lîsan ile alakalı ‘’Din Dili’’ isimli çalışmayı yapan akademisyen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Osman Turan
B) Mehmet Görmez
C) Turan Koç
D) Muhyiddin Bağçeci
E) Ünver Günay
26. ‘’……………. nin nihai amacı bir anlamda, insanın manevi yapısının duyarlılığını, olumlu
iyimser ve sağlıklı işleyişini sağlamak ve korumak suretiyle faydalı kültür üretmesine ve bunu
insanın hayrına kullanmasına yardımcı olmaktır.’’ şeklinde belirtilen bir ifadeye göre boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Din dili
B) Din
C) Din kurumları
D) Din hizmetleri
E) Din anlayışı
27. Günümüzde dini hitabetin aksaması ile ilgili yaşanan sorunların başında aşağıdakilerden
hangisi gelmektedir?
A) Eksik materyal kullanımı
B) Diksiyon eksikliği
C) İlgi ve istek uyandıramama
D) Akıcı bir şekilde konuşamama
E) Hazırlıksız konuşma
28. Bazı sorular vardır ki bu soruların cevapları bilimsel yollarla araştırılıp bulunmadan
gerçek bir tebliğ ve irşad hizmetinin yürütülmesi son derece zordur. Bu düşünceden hareket
ettiğimizde aşağıda belirtilmiş olan sorulardan hangisi dışarıda kalır?
A)
Toplumumuzda nasıl bir din anlayışı hakimdir?
B)
Farklı gruplar ve kesimler İslam dinini nasıl anlamakta, yorumlamakta ve
yaşamaktadır?
C)
Din alanında günümüzde ne gibi sorunlarla karşılaşılmaktadır?
D)
Aşırılığa varan dini davranışlar, sapma ve yabancılaşmanın, din düşmanlığı ya da
karşıtlığının sebep ve kaynakları nelerdir?
E)
Dini pratikleri anlamada mezheplerin bize sağladığı faydalar nelerdir?
29. Aşağıdakilerden hangisi dini tebliğ etme hususunda yaşanılan genel sorunlardan değildir?
A) Dini coğrafya bilgisi eksiği
B) Halk dindarlığı ve sorunları
C) Hedef kitlenin belirlenmemiş olması
D) Küreselleşme ve çok kültürlülük
E) Din hizmetlerinin cami dışında yapılması
30. Genelde yurt dışında yaşanılan ve İslam’ı seçen insanlara karşı yaklaşımda dinin tebliğinin
olumsuz yapılmasına büyük etki eden sebep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekçi ve totaliter söylemler
B) Geçmişi aşırı yüceltme
C) Gelenek ve modernlik denklemi
D) Müslüman olanlara karşı destek ve ilgi yokluğu
E) Dini coğrafya bilgisi eksikliği
31. Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi hikmet, güzel öğüt yöntemlerinden her birinin yerine
göre kullanılması durumu dinin tebliğinde hangi hususa işaret etmektedir?
A) Hedef kitlenin belirlenmesi
B) Dini ve ahlaki çoğulculuk
C) Din dili
D) Kitle iletişim araçlarında dinin sunumu
E) Müslüman olanlara ilgi göstermek
32. Teravih namazında camiye gelip yaramazlık yapan küçük çocukları şiddetli bir dille uyarıp
eğer yaramazlık yapmaya devam ederlerse onları camiden kovacağını ifade eden camii
görevlisinin durumu din hizmetlerinde yaşanan sorunlardan hangisine örnek olarak
gösterilebilir?
A) Tekçi ve totaliter dini söylemler
B) Din dilinin farkından olunmaması
C) Ceza tehdidi öncelikli yöntem
D) Şiddet kullanma
E) Hedef kitlenin belirlenmesi sorunu
33. Günümüzde iletişim teknik ve yöntemleri ile alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)
Gazete, kitap, dergi gibi vasıtalar, birer kitle iletişim aracıdır.
B)
Bilgisayar ve telefon gibi vasıtalar, birer iletişim teknolojisidir.
C)
Konferans ve panel gibi vasıtalar, kişilerarası iletişime örnektir.
D)
İşaret ve bakış gibi vasıtalar, sözsüz iletişime örnektir.
E)
Açık oturum vasıtasıyla yapılan iletişim gruplar arası bir nitelik taşımaz.
34. Aşağıdakilerden hangisi her etkileyici iletişimde bulunan ve değişmeyen dört unsurdan
biri değildir?
A) Alıcı
B) Kanal
C) Kaynak
D) Amaç
E) Mesaj
35. ‘’Sağlıklı bir benlik ve kişilik gelişimi çocuğun ………….. içinde yetişmesine bağlıdır.’’
şeklinde öne sürülen bir iddiaya göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi
daha doğru olur?
A) Huzurlu bir devlet
B) Koşulsuz Sevgi
C) İyi bir eğitim
D) Maddi destek
E) Temiz bir çevre
36. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Peygamber’in çocuklara karşı olan yaklaşımı ile alakalı olarak
doğru bir ifade değildir?
A) Hz.Peygamber’in çocuklarla ilişkilerinde en başta göze çarpan özelliği çocukların
dostluğunu ve güvenini kazanmak için gösterdiği aşırı gayrettir.
B) Hz.Peygamber, çocuklara karşı sınırsız bir sevgi ve şefkat göstermiş ve onlarla her
fırsatta yakından ilgilenmiştir.
C) İyi ve kötü bütün fiillerde çocukların her daim serbest bırakılmalarını buyurmuştur.
D) Çocukların varlığını her daim ciddiye almış ve onlara adeta bir yetişkin muamelesi
yapmıştır.
E) Hz.Peygamber, çocukları kucağına oturtur, okşayıp bağrına basar, omzuna ya da
sırtına bindirir onlarla oyunlar oynar ve hoşlarına gidecek bazı lakaplar takarak
şakalaşır ve onları eğlendirmeye çalışırdı.
37. Aşağıdaki sahabelerden hangisi genç yaşta İslam’ı kabul etmiş olanlardan değildir?
A) Hz.Ali
B) Abdullah b. Mesud
C) Abdullah b. Ömer
D) Hz.Ömer
E) Abdurrahman b. Avf
38. ‘’Zengin ve asil bir ailenin çocuğu idi. Mekke’de lüks içinde yaşıyor ve genç kızlar onun
peşinde koşuyordu. Ama bütün bu imkanlar içerisinde İslam’ı itirazsız kabul etti ve Efendimize
bağlandı. İslam’ın ilk öğretmeni olan bu mübarek insan, Uhud savaşında şehid oldu. Ve şehid
olduğunda naaşının üzerine örtülecek bir adet gömleğinden başka bir şeyi yoktu.’’ bu
metinde belirtilen sahabe, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Muaz b. Cebel
B)
Ebu’l Musa el-Eş’ari
C)
Cafer b. Ebi Talib
D)
Hz.Hamza
E)
Musab b. Umeyr
39. Hz.Peygamber’in Musab b. Umeyri Medine’ye gönderirken ona nasıl içtihad edeceğini
sorması üzerine Musab, önce Allah’ın ayetlerine sonra Allah Rasulünün sünnetine sonra da
kendi aklıma danışıp, içtihad edeceğini ifade etmiştir. Hz.Peygamber ve Musab arasında
geçen konuşmada Musab’ın kendi aklını kullanacağını söylemesi üzerine Hz.Peygamber’in bu
durumu yasaklamaması Hz.Peygamber’in hangi yönünü göstermiştir?
A) Gençlere ilim öğretmesi
B) Gençleri dini aşırılıktan men etmesi
C) Gençlere bazı toplumsal görevler vermesi
D) Gençlere güven ve cesaret telkini yapması
E) Her istediğini yapmasına müsaade vermesi
40. Aşağıdaki ifadelerden hangisi dini ritüelin temel özelliğini açıklar niteliktedir?
A) İnsanı ilahi varlığa bağlayıp mutlu kılmaya yarayan gerçek davranışlar bütünüdür.
B) İnsanî davranışı ve dünyayı ilahi varlığın sembolü yapmaktır.
C) İnsanî kemali ve ahireti ilahi davranışın sembolü yapmaktır.
D) İnsanî davranışı ve dünyayı, ilahi davranışın sembolü yaparak, dünyayı doğaya
bağlamaktır.
E) İnsanî davranışı ve dünyayı, ilahi davranışın sembolü yaparak, varoluşu ve dünyayı
tabiatüstüne bağlamaktır.
41.
Günümüzde okunduğu şekliyle Mevlid-i şerif, Anadolu’da hangi dönemde ortaya
çıkmıştır?
A) Tanzimat sonrası
B) Selçuklu sonrası
C) Fetret dönemi sonrası
D) Beylikler dönemi
E) Yavuz dönemi
42. Mevlit merasimleri ile akalı olarak yapılan anketlere bakılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Araştırmalara göre halkımızın mevlit konusunda üçte ikiye yakın çoğunlukla olumlu
inanç ve tutumlara sahip oldukları görülmüştür.
B) Başta evlenme ve sünnet törenleri olmak üzere, bazı önemli gün ve gecelerde mevlit
okutma geleneği dini bir ritüel olarak görülmekte ve sürdürülmektedir.
C) Erkekler kadınlara göre ve gençler de yaşlılara göre mevlit konusunda daha olumlu
bir tutuma sahiptirler.
D) Dinleyicilerin büyük çoğunluğuna göre mevlit töreni, dini tecrübe uyarıcısıdır.
E) Mevlit törenlerinin en büyük etkisinin sosyal dayanışama üzerinde algısı vardır.
43. Şeyh-Mürit ilişkileri düşünüldüğünde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru
değildir?
A) Etkileşim esnasında yüz yüze olma durumunun, etkinin şiddetini artırdığı
belirlenmiştir.
B) Müridin iradesinin yöneldiği model, seçtiği hedef kendi şeyhidir.
C) Sülûkun başarısı, müridin şeyhini en üst seviyede taklit etmesine bağlıdır.
D) Şeyhin mürit üzerindeki etkisinin ilk sonuçları, itaat ve uyma davranışlarıdır.
E) Etkileşim anında yapılan rabıtanın hiçbir izahı olmayıp tamamıyla şirk olarak
kabul edilir.
44. Menkıbelerde belirtildiğine göre Yunus Emre’nin ilk olarak tasavvuf yoluna
girişi aşağıdaki mutasavvıflardan hangisi ile tanışması neticesinde
gerçekleşmiştir?
A) Hacı Bayram Veli
B) Tapduk Emre
C) Hacı Bektaş Veli
D) Mevlana Celaleddin Rumi
E) Molla Kasım
45. Yunus Hakk’a bilişeli cân ü gönül verişeli
Şol Tapduk’a erişeli gözlerimi açar oldum.’’ diyen Yunus Emre, bu deyişini
manevi gelişiminin hangi aşamasında ifade etmiştir?
A) Çile
B) Ermişlik
C) Aşk
D) Maneviyat
E) İntiha
46. 1962 yılında düzenlediği bir toplantı ile zihni kapasite ve duygusal gelişim
bakımından, insan gruplarının yaratılıştan birbirinden farklı olduklarına
inanmayı gerektiren hiçbir temelin olmadığını beyan eden uluslararası kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Unicef
B) İslam İşbirliği Konferansı Örgütü
C) Unesco
D) Avrupa Birliği
E) Türksoy
47. İnsan doğası ve bireysel farklılıklar göz önünde alındığında aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Bireysel farklılıkların oluşumunda yaradılıştan gelen ferdî farklılıkların herhangi
bir etkisi yoktur.
B) Bireysel farklılıkların üzerinde sosyal ilişkilerin rolü yok denecek kadar azdır.
C) Bireysel farklılıklar üzerinde kaderin ve ilahi takdirin büyük rolü vardır.
D) İnsanlar aynı tek kaynaktan türemiştir ve her yönden birbirlerine eşittir.
E) Bireysel farklılıkların temel sebebi insanların kendi zihinlerinde oluşturduğu
paradigmalardır.
48. Aşağıdakilerden hangisi mezhep taassubunun ana sebeplerinden biri değildir?
A) Grup Menfaati
B) Tarihi Sebepler
C) Biyolojik Sebepler
D) İdeolojik Sebepler
E) Siyasi Sebepler
49. ‘’Mezhep ve Grup taassubu oluşumu bakımından farklı sebeplere dayanmaktadır.
Örneğin: Sanayileşmiş kapitalist ülkeler, ürettikleri silahlara pazar bulabilmek için
dünyanın her tarafında mevcut siyasi, dini ve mezhebi anlaşmazlıkları körükler ve
kışkırtırlar.’’ cümlesinde mezhep ve grup taassubunda etkili olan ana
sebeplerden hangisi öne sürülmüştür?
A) Tarihi Sebepler
B) İdeolojik Sebepler
C) Siyasi Sebepler
D) İktisadi Sebepler
E) Toplumsal Sebepler
50. Aşağıdakilerden hangisinde din hizmetinin gerektirdiği temel bilgi doğru
olarak verilmiştir?
A) Dini öğretilerin ve hedef kitlenin bilgisi
B) Karşı tarafın görüşlerinin farkında olma
C) Pedagojik eğitimin içeriği
D) Kitle iletişim araçlarını kullanma bilgisi
E) Ahlaki değerlerin bilgisi
51. Geçmişteki cemaat dindarlığının yerini günümüzde aşağıdaki kavramlardan
hangisi almıştır?
A) Kollektif Dindarlık
B) Bireyselleşmiş Dindarlık
C) Transizyonel Dindarlık
D) Radikal Dindarlık
E) Ezoterik Dindarlık
52. Modernite sonrası değişen dünyada yenileşmelerin tüm dünyaya yayılması
olarak ifade edilen Küreselleşme kavramın günümüz terminolojisindeki diğer
ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spesifikleşme
B) Sekülerleşme
C) Globalleşme
D) Modernleşme
E) Radikalleşme
53.Mevlit okuyan kişiye ne ad verilir.?
A- imam
B-müezzin
C-mevlithan
D-hafız
54.Müslümanın kimliğinin şekillenmesinde, Kur'an da yer alan aşağıdaki tasvirlerden hangisi
etkili değildir?
A) Ehl-i kitap
B)Münafık
C) Müşrik
D)Kafir
E)Salih
55.Evrensel nitelik taşıyan din kavramı aşağıdakilerden hangisi ile eşitlenmiştir?
A)Şeriat
B)Akıl
C)İslam
D)Tevazu
E) Hoşgörü
Cevap A
56. ''Fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar savaşın'' ayetinde ki 'fitne' sözcüğü hangi anlamda
yorumlanmıştır?
A)Yalan
B)Küfür
C)İnkar
D)Çatışma
E)Kaos
57.Bir birey kendi grubunu yüceltirken karşı grubu etkisiz hale getirme çabasına ne ad verilir?
A)Ötekileştirme
B)Benimse
C)Güçlendirme
D)Anlamlandırma
E)Bağlılık oluşturma
58.Aşağıdakilerden hangisi İslam ve Psikoloji dersinde okutulan kitabın yazarı kimdir?
A)Hayati Hökelekli
B)Nevzat Tarhan
C)Mehtap Kayaoğlu
D)Mustafa Ulu
E)Emrah Göker
59. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin unsurlarından değildir?
A-mesaj
B-araç
C-kaynak
D-alıcı
E-şahıs
60. aşağıdakilerden hangisi yerine getirdiği işlev açısından iletişim tarzlarından değildir?
I-motive edici
II-ikna edici
III-bilgi verici
IV-alıcı
V-mesaj
ABCDE-
II
III-V
I-II-III
IV
II-III
61. Kur'an'da üç farklı hitap tarzı ile dini davet telkininin yapılması buyrulur. Bunlar: hikmet,
öğüt ve en güzel cedel. Ayetlerden hangisi buna örnek olabilir?
A-Rasulüm! Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde
mücadele et.(nahl:125)
B-senden önceki Peygamberlerle de alay edilmiş, bu yüzden onlarla alay edenleri alay
ettikleri şey kuşatıvermiştir.(en'am:10)
C-iman edip de güzel işlerde bulunanlar bilsinler ki biz güzel iş yapanların ecrini zayi
etmeyiz.(kehf:30)
D- Anlayasınız diye biz onu arapça bir kuran olarak indirdik ( Yusuf:12)
E- O gün, zalim kimse ellerini ovup şöyle der: -Keşke o peygamberlerle birlikte bir yol
tutsaydım! ( Furkan:7 )
62. Her gün aldığımız rastlantısal, karşılıklı konuşma, dergiler, gazeteler... gibi kitle iletişim
araçları vasıtasıyla bize ulaşan hangi kültürdür ?
A)
B)
C)
D)
E)
Geleneksel kültür
Seküler kültür
Mozaik kültür
Modern kültür
Dini kültür
63. İnsanların kendilerinden olmayan başka grupları ötekileştirmeleri göz önüne alındığında
aşağıdaki yargılardan hangisi ötekileştirmenin oluşumuna etki eden sebeplerden değildir?
A) Büyük ya da küçük olması fark etmeksizin belirli bir amaç için kurulan tüm gruplar,
kendisini ötekilerden ayıran bir takım iddialara sahiptir.
B) Her grup ötekinden farklılaşarak kendine özgü bir varlık kazanır.
C) Bir gruba ait olmak, aynı zamanda o grubun inançlarını ve ideallerini
benimsemeyi gerektirmez.
D) Grup üyeleri, kendilerinin diğer grup üyeleriyle benzeşen yönlerine değil ayrışan
yönlerine dikkatlerini çevirirler.
E) Diğer grup üyeleri hakkında oluşan düşüncelerini gerçek bilgiler yerine, zamanla
kendi grubu içerisinde oluşmuş kalıp yargılara dayanarak oluştururlar.
64. Öteki grubu değerlendirirken doğru bilgileri bir kenara bırakarak tamamıyla bünyesinde
barındırdığı ideoloji ile hareket eden gruplar, temelde aşağıdakilerden hangisinin
gerçekleşmesine zemin hazırlamaktadır?
A) Bilimsel bir değerlendirme imkânının oluşmaması
B) Ön kabullerden kaynaklanan sahte gerçeklikle hareket edilmesi
C) Öteki olan grubun çok fazla üzerine gidilmesi
D) İnsan haklarının ihlal edilmesi
E) İslam dünyasında gereksiz ayrılıkların oluşması
65. Aşağıdakilerden hangisi
nitelendirilemez?
A) Din
B) Mezhep
C) Tarikat
D) Cemaat
E) Medrese
muhtevası
ve
yapısı bakımından
dini
grup
olarak
66.James Dittes’in Psychology of Religion isimli eserinde belirttiği üzere temelde her inanç ve
ideolojinin etnosantrik bir bakış açısına sahip olması, bu inanç ve ideolojilerin hangi özelliğini
ortaya koymaktadır?
A) En çok beğenilen grup olduğunu iddia etmesi
B) En fazla takip edilen grup olduğunu iddia etmesi
C) En gelenekçi grup olduğunu iddia etmesi
D) En modern grup olduğunu iddia etmesi
E) En mükemmel ve doğru grup olduğunu iddia etmesi
67. Bir Müslümanın diğer din ve inanç mensupları ile kuracağı ilişkilerde temel referansı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlı olduğu mezhebin eserleri
B) İlmihal
C) Tasavvufi menkıbeler
D) Kur’an-ı Kerim
E) Sünnet
68.Aşağıdaki kavramlardan hangisi Müslüman kimliğinin şekillenmesinde, Kur’an-ı Kerim’de
yer alan kategorizasyonel kavramlardan değildir?
A) Müslim
B) Ehl-i Kitap
C) Müşrik
D) Mü’min
E) Ehl-i Beyt
69.‘’Müslüman kimliğinin şekillenmesinde, Kur’an-ı Kerim’de bulunan bazı kavramlar çok
etkilidir. Bu ayrımlar yansız olmayıp, içleri duygusal olarak ta doldurulmuştur. Yani bunlar
Müslümanlarda, kendi dini/sosyal kimlikleriyle ilişkili olarak olumlu ya da olumsuz bir takım
çağrışımlar yapmaktadır. Mesela ….’’ şeklinde devam eden bir cümlede boş bırakılan yere
aşağıdaki ayetlerden hangisi getirildiği takdirde cümlenin anlamında sapma meydana
gelir?
A) ‘’Allah katında tek ve gerçek din İslam’dır.’’(Ali İmran 3/19)
B) ‘’Müşrikler, pistirler ve bu nedenle Mescid-i Haram’a yaklaşamazlar.’’(Tevbe9/28
C) ‘’Kâfirler;
Allah’ın,
Hz.Peygamber’in
düşmanıdırlar.’’(Bakara 2/98)
ve
Müslümanların
apaçık
D) ‘’Müminler sadece müminlerle dost olmalıdır.’’ (Nisa 4/144)
E)‘’Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.’’ (Zariyat
51/56)
70.Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda farklı din ve inanç gruplarıyla ilgili nitelendirmelerden ve
açıklamalardan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bu nitelendirmeler ve açıklamalar, Müslümanların zihinlerinde tek biçimli kalıp
yargılar oluşturmaya yöneliktir.
B) Kitap Ehli tek tanrıcı olma bakımından Müslümanlara en yakın grup olarak
değerlendirilir.
C) Müşrikler ise daha uzak bir mesafeye konumlandırılır.
D) Ehl-i Kitap ta kendi içinde bir sınıflandırmaya tabi tutulur.
E) Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Kitap ile alakalı birçok olumsuz imaj mevcuttur.
71. Müslümanlar ile Müslüman olmayan topluluklar arasındaki ilişkilerde asıl yönlendirici
faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Salt ekonomik kaygılar
B) Salt siyasi kaygılar
C) Sosyal kurumlar
D) Müslümanların çıkarları ve diğer toplumların tutumu
E) Haçlı seferlerinin yaşattığı olumsuz sonular
72.‘’Birçok etken neticesinde ………. nitelik taşıyan din kavramı şeritata, şeriat ta ………’a
eşitlenmiş, İslam da Allah’ın tüm insanlara gönderdiği ilahi mesaj değil de, ……………’in
takipçilerini veya …………. İslam’ı niteleyen dar bir anlamsal içerik kazanmıştır.’’ cümlesinde
boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Toplumsal-İslam-Hz.İbrahim-Radikal
B) Evrensel-İslam-Hz.Muhammed-Kurumsal
C) Bireysel-İslam-Hz.Muhammed-Selefi
D) Evrensel-İslam-Hz.Cebrail-Ezoterik
E) Toplumsal-İslam-Mezhepler-Radikal
73. Asırlar boyunca özellikle Anadolu’da kâfir olarak ötekileştirilen kişi, halk arasında hangi
isimle ifade edilmiştir?
A) Zındık
B) Ecnebi
C) Yonan
D) İrmeni
E) Gavur
74.Kur’an’ın diğer din mensuplarıyla ilgili kısmen hoşgörü yaklaşımın Tevbe Suresinde
aşağıda verilen hangi ibarenin geçtiği ayet ile mensuh olduğu ifade edilmiştir?
A) Cihat
B) Ölüm
C) Kan
D) Kılıç
E) İntikam
75.Kur’an-ı Kerim’de: ‘’ Fitne yeryüzünden kalkıncaya kadar savaşın.’’ (Bakara 2/193)
ayetinde geçen fitne kavramı, İslam düşünce tarihinde hangi mana ile yorumlanmıştır?
A) Şirk
B) Hırsızlık
C) Cehalet
D) Dedikodu
E) Küfür
76.Müslümanlardaki olumsuz Hristiyan imajının temelinde aşağıdaki olaylardan hangisi
bulunmaktadır?
A) I. Murat’ın hançerlenmesi
B) Yavuz’un Batı’ya onları küçümsediği için sefer yapmaması
C) Haçlı Seferlerinin yaptığı zulüm ve katliamlar
D) Fatih’in Toronto Seferinde zehirlendiği iddiası
E) Hristiyan tüccarların yüksek fiyattan mal satmaları
77.‘’Özellikle son iki asırdır Müslümanların Hristiyan ve Yahudilerin elinden çektiği maddi ve
manevi sıkıntılar, günümüzde Müslümanlar nazarında bu toplumların farklı ibareler ile
ötekileştirilmelerine sebep olmuştur.’’ diyen bir araştırmacının bu tezini aşağıdaki
cümlelerde bulunan altı çizili ibarelerden hangisi ile desteklemesi beklenmez?
A) ‘’Trabzon’a gelen Hristiyanlar, modern bir misyoner edasıyla geliyorlar.’’
B) ‘’Konya’da konuşma yapan bu Hristiyan, Haçlı seferine katılan modern teçhizatlı
bir askerdir.’’
C) ‘’Kayseri’de ticaret
sömürgecidirler.’’
yapan
Batılılar,
gülümseyen
maske
giymiş
birer
D) ‘’Dün akşamki konuşmasından da anlaşılacağı üzere bu adam, Batının ahlak
bozucu modern akımlarını bir virüs gibi Müslümanlara bulaştırmaya çalışıyor.’’
E) ‘’Dün akşam oynanan Trabzonspor-Napoli maçında düdük çalan İngiliz hakemin
Trabzonsporlu 3 futbolcuya kırmıza kart göstermesi, Batının bize olan olumsuz
bakış açısının bir sonucudur.
78.Ortaçağ’ın ilk dönemlerinde Katoliklerin, 18.yy’dan sonra itibaren ise Protestan ülkelerin
İslam coğrafyasında yürüttüğü çalışmaların ortak ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demokrasi Faaliyetleri
B) Tercüme Faaliyetleri
C) İktisadi Faaliyetler
D) Misyonerlik Faaliyetleri
E) Bilimsel Faaliyetler
79.Batılı toplumların, batılı olmayanları özellikle de Müslüman toplumları, ön yargılı ve kasıtlı
çalışmalar neticesinde olumsuz düşünce ve yargılar ile itham etmeleri sonucunda ortaya
çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emperyalizm
B) Faşizm
C) Kalvinizm
D) Oryantalizm
E) Anti-Semitizm
80.Kur’an’da bildirildiği üzere Yahudiler ve Hristiyanlar birbirleri hakkında aşağıdaki
kanaatlerden hangisine sahiptirler?
A) Kök itibariyle aynı olan iki ağacın farklı dalları
B) Geçerli ve tutarlı bir inanç temelinden yoksun olmaları
C) Ortak düşmanlarının Müslümanlar olduğu
D) Gelen Peygamberleri beraber öldürdükleri
E) Aynı kitaba sahip oldukları
81.Yahudilerin sahip oldukları ‘’seçkin ümmet’’ , Hristiyanların sahip oldukları ‘’ Mutlak
kurtuluşun kilisede olduğu’’ inançları göz önünde bulundurulduğu zaman aşağıdaki
ifadelerden hangisi bu toplumların düşüncelerine ortak nokta teşkil edebilir?
A) Özelliklerinin farkında olmaları
B) Birbirleriyle rekabet içinde olmaları
C) Öteki dinlere göre kendilerini daha üst bir konumda görmeleri
D) Mistik yönlere sahip olmaları
E) Demagoji yaparak insanları etkilemeye çalışmaları
82.Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hristiyanların, İslam Dini hakkındaki kanaatleri ile
bağdaşmaz?
A) Hristiyanlara göre İslam, ya Hristiyanlıktan sapmış bir akım veya sapık bir
mezheptir.
B) Hristiyanlara göre İslam, Hristiyanlardan intikam almak için İsa’nın can düşmanı
olan Şeytan tarafından Hz.Muhammed’e kurdurulmuş sahte bir dindir.
C) Hristiyanlara göre İslam, kendileri gibi Tanrı’ya inananların bir dinidir.
D) Hristiyanlara göre Hz.Peygamber, yalancı ve şehvet düşkünü bir insandır.
E) Hristiyanlara göre Kur’an-ı Kerim, şeytanî bir niyetin ürünü olan sahte bir kitaptır.
83.Albert Hourani’nin Europe and the Middle East isimli eserinde belirttiği üzere
Hristiyanlara göre Hz.Peygamber, kendisine hangi makamın verilmemesi üzerine ayaklanmış
ve Hristiyanlıktan sapmış bir din olarak İslam’ı ortaya atmıştır?
A) Mesih
B) Papa
C) Lord
D) Peygamber
E) Kral
84.Fanaticisme and Mohammed the Prophet isimli eserinde Hz.Peygamber’i ‘’teokratik bir
tiran’’ olarak resmeden Batılı filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A) Voltaire
B) Leibniz
C) Hume
D) Descartes
E) Kant
I. Martin Luther’in İslam’ı ‘’İsa karşıtlarının hizmetinde olan Ortaçağ tarzı bir
şiddet hareketi’’ olarak ifade etmesi
II. Hz.Peygamber’in ve İslamî değerlerin çarpıtılarak gayr-ı ahlakî semboller
ile karikatürize edilmesi
III. Ernest Renan’ın İslam ile bilimin çatıştığını ifade etmesi
IV. Oryantalistler tarafından İslam Medeniyetinin, Bizans Medeniyetinden
koptuğunun iddia edilmesi
V. Hollywood filmlerinde ortaya atılan ‘’yobaz ve gelişmemiş Müslüman’’
figürü
85.Yukarıda verilen öncüllerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine kesin olarak
ulaşılabilir?
A) Avrupa ve Batı etnik-merkezciliğine eklemlenen İslamofobi, eskiden olduğu gibi
günümüzde de hatalı ve eksik bir İslam ve Müslüman imajı üretmeye çalışmaktadır.
B) Bu iddiaların ortaya çıkışında farklı saiklerin de etkisi olmuştur.
C) Hollywood’un tek amacı İslam’ı yok etmeye çalışmaktır.
D) Katolik ve Protestanların başını çektiği bazı hareketlerin neticesinde oluşan bu
düşüncelerin temelinde dinler arası diyalog oluşturma gayesi vardır.
E) Ortaya çıkan bu düşünceler, birbirlerinden bağımsız olarak dile getirilmiştir.
86.
Din Psikolojisi açısından Şeyh-Mürit ilişkileri düşünüldüğü zaman aşağıda bulunan
şeyh-mürit örneklendirmelerinden hangisinin kullanımı daha doğru olur?
A) Mevlana – Şems
B) Hacı Bayram Veli – Akşemseddin
C) Yunus Emre – Tapduk Emre
D) İbn Arabi - Hoca Ahmed Yesevi
E) Yunus Emre – İmam Rabbani
87.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi tüm yönleriyle etkileşim fenomenini açıklar bir
niteliktedir?
A) Toplumlar arası etkileşim neticesinde ortaya çıkar.
B) Fertler arası etkileşim sonucu ortaya çıkar.
C) Fertler arası veya toplumsal ilişkilerin sonucunda ortaya çıkar.
D) Fertler arası ve toplumsal ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan tasavvufi bir
olgudur.
E) Fertler arası ve toplumsal ilişkilerin sonucunda ortaya çıkan psikolojik bir
olgudur.
88.
‘’ İslam tasavvuf kitaplarında yer alan ………….. , …………kavramları, tasavvufi hayatta,
daha teknik bir deyişle seyr ü süluka başlayan müride bu yolda rehberlik eden kişiyi ifade
etmektedir? ‘’ şeklinde ifade edilen bir cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir.
A) Derviş – Mürşit
B) Şeyh – Baba
C) İmam – Mürşit
D) Şeyh – Mürşit
E) Mürşit – Veli
89.
‘’Şeyhsiz bir tasavvufi hayat düşünülemez.’’ şeklinde belirten görüşü konunun
anlatıldığı derste nasıl izah etmiştik?
A) Şeyhin gereklidir, çünkü tecrübeleri ile öncülük eder.
B) Şeyhi olmayanın şeyhi nefs-i emmare olur.
C) Şeyh, müridine karşı babalık vazifesi yapmaktadır.
D) Şeyh gereklidir, çünkü rabıta, şeyh için yapılır.
E) Böyle bir inanış, kişiyi şirke götüreceği için bu söz batıl olur.
90. ‘’Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır.’’ diyerek şeyhin vazifesini müridine rehberlik etmek
olduğunu ifade eden mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cüneyd-i Bağdadi
B) İmam Gazali
C) Mevlana Celaleddin-i Rumi
D) Beyazid-i Bistami
E) Abdulkadir Geylani
91. Keşif ve Müşahedeyi gaye edinen bir manevi yolculukta şeyhin önemli olduğunu ifade
eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn-i Haldun
B) İbn-i Hümmam
C) İbn-i Arabi
D) İbn-i Kemal
E) İbn-i Hişam
92. Manevi gelişimin evreleri düşünüldüğü zaman aşağıdaki belirtilen aşamalardan sırasıyla
hangisi doğrudur?
A) Hakikat-Tarikat-Marifet-Şeriat
B) Şeriat-Hakikat-Marifet-Tarikat
C) Şeriat-Tarikat-Hakikat-Marifet
D) Marifet-Hakikat-Şeriat-Tarikat
E) Hakikat-Şeriat-Tarikat-Marifet
93. Aşağıdakilerden hangisi müridi şeyhe bağlayan kişilik özelliklerinden biridir?
A) Şeyhin otorite ve saygınlığı
B) Tarikat üyelerin arasındaki samimi birlik
C) Mürit ile şeyhin yüz yüze olması
D) İlahi aşkın güdülemesi
E) Bağlanma ve duygusal destek ihtiyacı
94. Manevi alanda yönetilme ihtiyacının bir sembolü olarak yorumlanan ve Hristiyanlığın
Katolik mezhebi bünyesinde teşkil eden gelenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günahları terk etme
B) Günahları gizleme
C) Günahları açığa vurma
D) Günahlardan kaçınma
E) Günahları şeyhe devretme
95. ‘’Ördek avına çıkmış kurbağalar gibi, bize ancak ancak yürümesini öğreten birini rehber
(mürşid) seçmemek için dikkat etmek gerekir.’’ sözüyle iyi bir günah çıkarıcının seçiminin
güçlüğü üzerinde duran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azize Maria
B) Aziz Pavlus
C) Aziz Agustinous
D) Azize Teresa
E) Aziz Petrus
96. Aşağılık duygusunun ve değerlenmek eğiliminin insan motivasyonunda merkezi dürtüyü
oluşturduğunu ve bu sebeple insanın mistik bir hayata yöneldiğini iddia eden Batılı düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marx Weber
B) Karl Marx
C) Alfred Adler
D) Sigmund Freud
E) Emile Durkheim
97. Aşağıdaki tasavvufi ıstılahlardan hangisi tasavvuf yoluna giren kişinin artık kendisi için
değil şeyhi için yaşadığını ifade etmektedir?
A) Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır.
B) Şeyh, bir deryadır ve onda her türlü fayda vardır.
C) Şeyhin için yaşa; şeyhin için öl!
D) Şeyhte fani olmak, Allah’ta fani olmanın mukaddimesidir.
E) Şeyhi için yaşamayan şeyhinin kerametine eremez.
I. Sülukun başarısı, müridin şeyhini en üst seviyede taklit etmesine bağlıdır.
II. Şeyhin gerçekliğine inanan ve onu benimseyen mürid, şeyhin denetimine hazır bir hale
gelir.
III. Eski adet ve geleneklerinden vazgeçen mürid, yeniden doğmuş gibi olur.
IV. Mürid, şeyhine bağlanmadan önce her yönden kendini hazırlar.
98. Mürid-Şeyh ilişkisi sürecinde kurulan psikolojik mekanizmalar düşünüldüğü zaman
aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi yukarda verilen öncüllerden biriyle bağdaşmaz?
A) İtaat, Uyma, Benimseme
B) Özdeşleşme ve Taklit
C) Telkine hazırlama ve isteklendirme
D) Psikanalize hazırlama
E) Şeyhin otorite ve saygınlığı
99. Yunus Emre’nin manevi gelişimi dikkate alındığında geçirdiği devreler aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Çile – Aşk – Ermişlik
B) Aşk – Süluk – Hakikat
C) Ermişlik – Hakikat – Aşk
D) Aşk – Çile – Marifet
E) Çile – Ermişlik – Maneviyat
100. ‘’Beni bende demen, bende değilim
Bir ben vardır bende benden içeri.’’ diyen Yunus Emre, bu şiiri aşağıdaki devrelerden
hangisinde söylemiştir?
A) Çile devri
B) Aşk devri
C) Ermişlik devri
D) Huzur devri
E) Maneviyat devri
101. ‘’Sizi bir tek canlıdan yarattık, sonra ondan eşini meydana getirdik.’’ (Zümer39 / 6) ayeti
temelde aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?
A) İnsanların farklılığı B) İnsan neslinin sonradan çoğaldığı
C) İnsanın kökteki birliği ve eşitliği
D) İnsanların soyu
E) İnsanların psikolojik yönleri
102. Dinin esası ve özü olup dini hayatın başlangıcı olarak ifade edilen olgu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Amel
B) Fıtrat
C) İman
D) Ruh
E) Biyolojik doğum
103. Hz. Peygamber’in belirttiği her çocuğun inanma fıtratı üzere doğduğu ama sonradan
ana-babası tarafından Hristiyan, Yahudi, Mecusi yapıldığı hakikati temelde aşağıdakilerden
hangisine işaret etmektedir?
A) İnanmama durumunun nasıl oluştuğu
B) Din ve inanç farklılıklarının oluşumu
C) Çocuğun inancına etki eden faktörler
D) Anne ve babanın sorumluluğu
E) Fıtratın önemi
104. Aşağıdakilerden hangisi mezhep taassubunun oluşumunda etkili olan toplumsal
sebeplerden biri değildir?
A) İnsanın ben-sever bir tabiata sahip olması
B) Ortaya çıkan yeniliklerin etkisi
C) Kavram kargaşasının oluşması
D) Ülke değerlerini oluşturan değerlerin yitirilmesi
E) Küreselleşmenin olumsuz etkileri
I. Psikolojik Sebepler
II. İktisadi Sebepler
III. Siyasi Sebepler
IV. Epistemolojik Sebepler
V. Ahlaki Sebepler
105. Mezhep taassubunun oluşumuna etki eden ana sebepler düşünüldüğünde yukarda
verilen öncüllerden hangisinin etkisinin olduğuna dair yorum yapılamaz?
A) I-III
B) I-II-IV
D) I-II-III
E) Yalnız V
C) IV-V
106.Aşagıdakilerden hangisi müridin bir şeyhe bağlanmasında etkili olan sebepler arasında
sayılamaz?
A)Bağlanma ve duygusal destek ihtiyacı
B)Yetersizlik ve günahkarlık duyguları
C)şeyhin otorite ve saygınlığı
D)saygınlık ve itibar kazanma
107-Yunus Emre’nin tasavvufi tecrübesinin ilk basamağı ve ölüm korkusunun en çok yaşadığı
dönemdir. 30 yıl süren bu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aşk devresi
C)Ermişlik dönemi
B)Çile devresi
D)Hakikat devresi
108- I-Yaratılıştaki ferdi farklılıklar
II-Duygusal ve sosyal ilişkilerin rolü
III-Yetiştirilme tarzları ve geçmiş yaşantılar
IV-Yakın çevreden kazandıkları değer yargıları
Yukarıdakilerden hangisi bireysel farklılıkları doğuran sebeplerden değildir?
A)I ve II
109-
B)I,II,IV
C)Yalnız I
D)I,II,III,IV
Aşk sultanı Tapduk durur Yunus gedaydır kapuda
Gedaylara lütfeylemek kaidedürür sultana
Yunus Emre yukarıdaki dizesine yaşadığı manevi oluşumun hangi dönemini yansıtmıştır?
A)Çile devresi - şeyhine bağlılık
B)Aşk devresi – şeyhte fani olma
C)Çile devresi – ölüm korkusu
D)Ermişlik dönemi – egoist benliğin yok edilmesi
110- Beni bende demen, bende değilim
Bir ben vardır benden içeri
Yunus Emre’nin bu beyitinden çıkarılan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A)Şeyhte fani olmuştur
B)Benlik kendi üzerinde kapanmış, pasif ve durgundur
C)Egoist benlik yok edilmiş mutlak benlik onun yerine geçmiştir
D)Çile devresindeki ölüm korkusunu aşmıştır
111-İnanç-mezhep ve grup taassubunun önlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmaz?
A)Doğru, güzel işleri kendi toplumuna ve insanlığa faydalı olacak davranışlarında bulunma
B)Her insanın bir inanç ve fikir hürriyeti olduğunu bilmek
C)İnsanlara sevgi göstermek ve onlara hoşgörüde bulunmak
D)Herkesin aynı inanış ve fikirde olmasını sağlamak
112-Aşağıdakilerden hangisi müridi şeyhe bağlayan kişilik özelliğindendir?
A)Şeyhin müridi maddi açıdan desteklemiş olması
B)Bağlanma duyusal destek ihtiyacı
C)Şeyhin ritüel boyutunun müridi desteklemiş olması
D)şeyhin mürid üzerinde oluşturduğu fenomen olma özelliği
113- Hangisi mürid şeyh üzerinde oluşacak psikolojik mekanizmalardan değildir?
A)Kogntif değere ulaştırma
B)Özdeşleme ve taklit
C)İtaate uyma ve benimseme
D)psikanalize hazırlama
114-Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde uygulama sorunundan değildir?
A)Dini coğrafya bilgi eksikliği
B)Halk dindarlığı ve sorunları
C)Hedef kitlesinin belirlenmesi
D)Linguistik açıdan bilgi eksikliği
115- Hangisi etkileyici iletişimin 4 temel unsurundan değildir?
A)Kaynak
B)Mesaj
C)Verici
D)Alıcı
116.Din hizmeti faliyetinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için esas olan bazı bilgiler
bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu faliyeti gerçekleştirecek din görevlilerinin
alanlarında yetkin olması gereken bilgi kapsamındadır?
a.dini coğrafya bilgisi
b. dini iletişim bilgisi
c.dini öğreti ve esasların bilgisi
d.yöntem bilgisi
e.uygulamadaki eksikliklerin bilgisi
117.Din hizmetlerinde uygulamadaki sorunlara baktığımızda aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a.merkezden planlanan tek tip hutbe/vaaz gibi uygulamalar hitap edilen kitleler açısından
etkileyici bir iletişim değildir
b. gerçekleştirilen uygulamalar da farklı dinleyici kitleleri için uygun yöntem ve metodlar
geliştirilmelidir
c. tüm bu farklı dinleyici grupları için tek bir hitap çeşidi mevcuttur ve bu kullanılmalıdır
d.din hizmeti faliyetleini gerçekleştirirken konu merkezli bir anlatım tarzı değil karşı tarafın
belenti ve özelliklerinin göz önünde bulundurularak belirlenmiş anlatım tarzları
uygulanmalıdır
e. din görevlisinin dini iletişim becerisinin olması bu faliyetlerin etkili olmasında önemli bir
unsurdur
118.Sosyolojik araştırmalara baktığımızda ülkemizin çok farklı dini inanış ,mezhep.cemaat ve
dinlere mensup olan insanlarından oluştuğunu görmekteyiz.Bu bağlamda farklı inanış ve
uygulamalarla karşılaşabilmekteyiz örneğin ege bölgesinde zaman zaman tenasüh(ruh göçü)
yaşadığını iddia eden şahıslar çıkmkta ve malesef İslamda bu inancın olmamasına rağmen bu
iddiaya inanan müslümanlar olduğunu görmekteyiz bu bilgiler ışığında bu tarz problmlerle
karşılaşmamız ve çözüm üretemememiz aşağıdaki hangi bilgi eksikliğinden
kaynaklanmaktadır?
a.halk dindarlığı ve sorunları
b.din dili
c.hedef kitlenin belirlenmesi
d.dini ve ahlaki çoğulculuk
e.dini coğrafya bilgi eksikliği
119.Din hizmetleri alanında yapılan araştırmalara baktığımızda yetişkin ve yaşlı kimselerin
daha çok problem merkezli ve somut gerçeklere yönelimli oldukları bu alandaki faliyetlere
katılım oranlarının fazla olduğu belirlenmiştir .Bu kapsamda din görevlilerinin aşağıdaki
maddelerden hangisine dikkat etmeleri gerekmektedir ki din hizmeti faliyetinde istenilen
hedef ve amaçlara ulaşılabilsin?
a.hedef kitlenin belirlenmesi
b.dini esasların bilgisi
c.halk dindarlığı ve sorunları
d. din dili
e.dini ve ahlaki çoğulculuk
120. Modern hayatın getirisiyle beraber yaşamımızda hızlı değişmeler meydana gelmektedir
ancak din alanında bu değişime ve bu değişim neticesinde ortaya çıkan beklentilere pek
cevap verildiği söylenememektedir.Örneğin ilmihallerde zekat miktarı hala miskal cinsinden
anlatılmaktadır bu birirmin kültürümüzde yer almamasından ötürü de bu tarz konularda
problemler yaşanabilmekte olup hangi alandaki bilgi eksikliğimiz bunun gibi problemlerle
karşılaşmamıza kaynaklık etmektedir?
a.gelenek ve modernlik denklemi
b.din dili
c.küreselleşme ve çok kültürlülük
d.dini ve ahlaki çoğulculuk
e.dini coğrafya bilgi eksikliği
121.Aşağıdakilerden hangisi müridi şeyhe bağlayan ortam etkenlerinden değildir?
A) Tarikat üyeleri arsındaki birlik
B) Psikanalize hazırlanma
C) Telkine hazırlanma ve isteklendirme
D) Müridin tarikata olan bağlılığı
E) Şeyhin otorite ve saygınlığı
122.Tapduk Emre’nin yöneticiliğinde tasavvufi yürüyüşünü gerçekleştiren Yunus,hayatının
sonuna kadar sürecek olan bu yolculuğunu belli beşlı üç safhadan geçerek tamamlamıştır.Bu
üç safha aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Çile devresi-arayış devresi-aşk devresi
B) Aşk devresi- ermişlik dönemi-arayış devresi
C) Çile devresi-aşk devresi-ermişlik dönemi
D) Ermişlik dönemi-arayış devresi-çile devresi
E) Aşk devresi- yakarış dönemi-çile devresi
123.Aşağıdakilerden hangisi mezhep,grup ve inanç taassubununana sebeplerinden değildir?
A) Psikolojik sebepler
B) Bireysel faktörler
C) Grup menfaati
D) Toplumsal sebepler
E) İdeolojik sebepler
124.Din hizmetlerinde uygulamadaki sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Halk dindarlığı ve sorunları
B) Küreselleşme ve çok kültürlülük
C) Gelenek ve modernlik denklemi
D) Kitle iletişim araçlarında dinin sunumu
E) Din görevlileri arasındaki iletişim sorunu
125.Her etkileyici iletişimde değişmez dört temel unsurun varlığı göz önünde
bulundurulur.Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlar içerisinde yer almaz?
A) Kaynak
B) Aktarıcı
C) Mesaj
D) Araç
E) Alıcı
127.İnsanlığa önemlı katkıları olan şahsiyetlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakılerden
hangisi yer almaz?
A)düşünce ve hükümlerinde bağımsızlık B)Yeni tecrübelere açık.
C)Araştırıcı esnek.
D) Fikirlerini cesaretle ortaya koyarlar. E)Tehlikeleri göze
almazlar
128.Aşağıdakilerden hangisi ebu hanifenın ahlakçı düzenleyici tavırları arasında yer almaz?
A)Bireysel ve toplumsal alanda insan hayatına düzen verme.
B)Davranışlar üzerinde düzenleme yapma
C)Amentüye merkezi yer verir.
D)Entelektüel bir tavır takınmaz
E)kapalı bir dogmatik sisteme izin vermez
129.Aşağıdakilerden hangisi Müridi şeyhe bağlayan özellikler arasında yer almaz ?
A)Bağlanma ihtiyacı
B) Duygusal destek ihtiyacı
C)Varoluşsal gerilimler
D) Yeterlilik duygusu
E) Günahkarlık duygusu
130.Aşağıdakilerden hangisi müridi şeyhe bağlayan ortam erkenlerinden değildir?
A) Şeyhin otoritesi
B) Şeyhin popülerliği
C)şeyhin saygınlığı
D) tarikat üyeleri arasındaki birlik
E)mürit ve şeyhin yüz yüze olmaları
131. Aşağıdakilerden hangisi mürit şeyh ilişkisi sürecinde kurulan psikolojik mekanizmalardan
değildir?
A) Özdeşleşme ve taklit
B) itaat,uyum ve benimseme
C) sınava tabi tutma
D)Psikanalize hazırlama
E) Telkine hazırlama ve isteklendirme
132.Aşağıdakilerden hangisi mezhep, grup ve inanç taassubunun ana sebeplerinden değildir?
A) Toplumsal Sebepler
B) Psikolojik Sebepler
C) Ailevi Sebepler
D) İdeolojik Sebepler
E) İktisadi Sebepler
Cevap: C
133.”Ey insanlar biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere
ve kabilelere ayırdık, Allah katında en üstün olanınız Allah’ın buyrukları dışına çıkmaktan en
çok korkanınızdır.”(Hucurat 49/13)
Bu ayeti kerimenin vurgulamak istediği temel konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan doğası ve bireysel farklılıklar
B) Din ve inanç farklılıklarının oluşumu
C) Çoğulcu din anlayışı
D) İnsanın kökteki birliği ve eşitliği
E) Takvanın önemi
Cevap: D
134.Aşağıdakilerden hangisi inanç-mezhep ve grup taassubunun önlenmesinde temel
ölçülerden değildir?
A) İnanç ve fikir hürriyeti
B) Kelam ve mantık ilmini öğrenmek
C) İnsan sevgisi ve hoşgörü
D) Çoğulcu din ve toplum anlayışı
Cevap: B
135.Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde görülen uygulamadaki sorunlardan değildir?
A) Hedef kitlenin belirlenmesi
B) Dini ve ahlaki çoğulculuk
C) Din dili
D) Dini coğrafya bilgisi eksikliği
E) Kuran’ın yorumlanmasındaki farklılıklar
Cevap: E
136.Din hizmeti iki tür bilgiyi gerektirmektedir.Birincisi, …….ve ……bilgisi, ikincisi de, bunların
kendisine ulaştırıldığı ……. ya da …… bilgisidir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dini esas-öğretilerin / İnsan-hedef kitlenin
B) Kur’an-sünnetin / Müslüman- mü’minin
C) Tefsir-hadisin / Müfessir-muhaddisin
D) Kelam-fıkıh / Kelamcı-fukahanın
137.
Cevap: A
I- Kaynak ve Mesaj(ileti)
II-Hitabet ve Diksiyon
III-Araç(kanal)
IV-Alıcı(hedef)
Yukarıda verilenlerden
unsurlarındandır?
hangisi/hangileri
etkileyici
bir
iletişimin
değişmez
temel
A) I-III
B) II-IV-I
C) III-II-I
D) I-III-IV
Cevap: D
138.Yerine getirdiği işlev açısından iletişim kaça ayrılır ve nelerdir?
A) İkiye ayrılır, bilgi verici ve ikna edici iletişim
B) Tek çeşittir, motive edici iletişim
C) Üç ayrılır, bilgi verici, motive edici ve ikna edici iletişim
D) İkiye ayrılır, bireyselleştiren ve sosyalleştiren iletişim
139.Seyr-i Sulükte bireye rehberlik eden kişi aşağıdaki tabirlerden hangisiyle anılır?
A)Salik B)Derviş C)Mürit D)Şeyh E)Molla
140.Aşağıdakilerden hangisi müridi şeyhe bağlanmaya iten psikolojik özelliklerden biri
değildir?
A) Duygusal destek ihtiyacı
B)Seyri Sulük ile keşf halini elde etme arzusu
C)Yetersizlik duyguları
D)Acziyet duyguları
E)Günahkarlık-yeni bir başlangıç yapma arzusu
141.Aşağıdakilerden hangisi şeyh- mürit ilişkilerinde kurulan psikolojik mekanizmalardan
değildir?
A) Özdeşleşme ve taklit
B) Psikanalize hazırlama
C)İtaat, uyma ve benimseme
D)Telkine hazırlama ve isteklendirme
E)Duygusal bağlardan arındırma
‘’Şeriat yolu hemen hemen bütün mükelleflerin ölümden sonra kurtuluş ve mutluluğu elde
etmeleri için açılmış umuma ait bir yoldur. Bu konudaki mücahede ise, ölümden sonra elde
edilen bir keşif türünü ölümden önce elde etmek suretiyle en büyük mutluluğun tohumlarını
ele geçirmek amacıyla, himmet sahipleri için açılmış özel bir yoldur.’’(İbn Haldun)
142. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şeriat yolu gibi tarikat yolu da umuma açıktır.
B)Seyr-i sulük ile şeriat yolu birbirinden tamamen ayrıdır.
C)Şeriatı takip eden birey Seyr-i sulük yapmış olur.
D)Seyr-i sulük, keşf ile ölümden önce gayba dair bilgileri elde etmeyi sağlar
D)İnsan keşfi ancak öldüğünde elde edebilir.
143. Tasavvufi haller için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İradenin dışında meydana gelirler.
B) Amel adı verilen ve kazanılarak elde edilen sıfatların ürünleridir.
C) Tasavvufi hallerin her insanda görülmesi olağandır.
D) Müşahadeye ulaşmak için bu hallerin düzenli sıra izlemesi gerekir.
E) Tasavvufi haller sırasında Mürid, Şeyhin gözetiminde olmalıdır.
144. Aşağıdakilerden hangisi mürit-mürşit ilişkileri için söylenemez?
A) Mürşit, Tasavvufi hayat sırasında müride rehberlik eder.
B) İlişkiler tecrübe temelli olduğu için tam olarak bilinemez.
C) Tasavvufi hayat için şeyh unsuru zaruri görülmemiştir.
D) Mürşidin, sulükunu tamamlamış müşahedeye ulaşmış olması gerekir.
E) Mürşit Tasavvufi hayatın inceliklerini bilir ve buna göre müridine zikir telkin eder.
I- İkisinde de karşıdan gelen her isteğe itaat etmek gerekir.
II- İkisinde de tam bir dikkat ve uyanıklık hali gerekmektedir.
III- İkisinde de ön ruhsal hazırlık gerekir.
145. Mürit-şeyh arasındaki bağlantı ve ‘’hipnotizma süreci’’ arasındaki benzerlikler
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)Yalnız I
B)Yalnız II C)I-II D)I-III E)I-II-III
146.Alfred Adler tarafından ileri sürülen ’’aşağılık duygusu ve değerlenmek eğilimi’’ için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Güçlülük eğilimi ile eğitime elverişlilik doğru orantılıdır.
B)Bireyde bulunan aşağılık, yetersizlik gibi duygular olgunlaşma ihtirasına neden olur.
C)Bu dürtü insan motivasyonunda merkezi dürtüyü oluşturur.
D)Büyüklük eğilimleri gelişmiş insanlar başkalarının etkilerinden kaçarlar.
E)Din değiştirme olaylarına, günahkârlık ve yetersizlik eğilimi taşıyan kişilerde sık rastlanır.
147. Yunus’un Hacı Bektaş-ı Veli’nin huzuruna çıkması hangi sebebe bağlanır?
A)Kalbindeki huzursuzluk sebebiyle
B)İnsanın fizyolojik ihtiyaçlarının başında gelen açlık ihtiyacı ve bunu tatmine sürükleyen
açlık güdüsü
C)Tasavvufa olan merakı sebebiyle
D)Rüyasında kendisini riyazet yaparken görmesi sebebiyle
148.Aşağıdakilerden hangisi Yunus Emre’nin tasavvuf yolunda geçirdiği evrelerden değildir?
A)Çile evresi
B)Aşk evresi
C)Ermişlik evresi
D)Hakikat evresi
149. Bir korku düştü canıma, acep nola benim halim
Derman olmaz ise bana, acep nola benim halim
Ey yarenler ey kardeşler, ecel ere ölem bir gün
İşlerime pişman olup, kendüzüme gelem bir gün
Yukarıdaki dörtlükte Yunus Emre’nin tasavvufi tecrübede ilk basamağında hangisinden
bahsetmektedir?
A)Ölüm korkusu B)Hiçlik duygusu C)Çaresizlik D)Teslimiyet
150. Tapduk Emre ve Yunus Emre ilişkisinde sonuç olarak hangisine ulaşılabilir?
A) Kişi mürşidinin önünde gassalın önündeki meyyit gibidir.
B)Tasavvuf yolunda kişi güvendiği kendisine yol gösterip onu yanlışlardan alıkoyacak birini
önder seçmelidir.
C)Mürid mürşit ilişkisi şirkten başka bir şey değildir.
D)Kişi bu yolda herkesi lider olarak seçebilir.
152.Hidayet olayının ilk safhasında dindar kişiliğin ilk belirtileri ortaya çıkar. Genellikle “vazife
duygusu” ön planda gelir. Kişi vicdanının emrettiği şeyleri yapmanın gereğini anlar. Bu
durumda hangi ihtiyaç kişiye kendisini hissettirir?
a) Güçlü, ilahi, tabiat üstü bir yardımcı ihtiyacı
b) Kendisiyle aynı durumda bir dost ihtiyacı
c) Kendisini anlayan bir akraba ihtiyacı
d) Yeni kişilerle tanışma ihtiyacı
e) Kendisini övecek kişilere olan ihtiyaç
153.Tapduk Emre’nin yöneticiliği ile tasavvufi yürüyüşünü gerçekleştiren Yunus Emre’nin bu
yolculuğu belli başlı üç aşamadan geçerek tamamlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde bu
aşamalar sırasına göre verilmiştir?
a) Aşk devresi - çile devresi - ermişlik dönemi
b) Sıkıntı devresi - ermişlik dönemi - aşk devresi
c) Çile devresi - aşk devresi - ermişlik dönemi
d) Arayış devresi – çile devresi – aşk devresi
e) Aşk devresi – sıkıntı devresi – çile devresi
154.İlahi aşkta ilk ve en önemli kabul edilen aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şeyhte fani olma (fenafiş-şeyh)
b) Rasulullah’da fani olma (fenafir-rasul)
c) İhvanda fani olma (fenafil-ihvan)
d) Hakk’ta fani olma (fenafillah)
e) Hiçbiri
155.Tasavvufi yürüyüşün devrelerinden olan bu devrede benlik kendi üzerine kapanmış,
pasif ve durgundur. Dıştan gelen etkilere (şeyhinden gelen etiler dışında) kapalıdır. Bu
özellikler hangi devreye aittir?
a) Arayış devresi
b) Aşk devresi
c) Sıkıntı devresi
d) Çile devresi
e) Ermişlik dönemi
156.Aşağıdakilerden hangisi “ermişlik dönemi”nin özelliklerindendir?
a) Aşk tek tek varlıklardan sıyrılarak bütünde karar kılmıştır.
b) Dini tecrübe tamamlanmıştır.
c) Egoist benlik yok edilmiş, mutlak benlik onun yerine geçmiştir.
d) Ruhu kuşatan korku vb. durumlar yerini huzur vb. durumlara bırakmıştır
e) Hepsi
157.Yunus Emre’nin tasavvufi yürüyüşünde;
“Aşık Yunus girdi yola, uğradı Tapduk Emre’ye
Her dem ciğer kanı ile vasf-ı hali yazar oldu” dizeleriyle anlattığı ve otuz yıl süren aşama
aşağıdaklerden hangisidir?
a) Ermişlik dönemi
b) Çile devresi
c) Aşk devresi
d) Arayış devresi
e) Sonuç devresi
158.Aşağıdakilerden hangisi inanç-mezhep ve grup taasubunun önlenmesinde temel
ölçülerden değildir
A)Çoğulcu din ve toplum anlayışı
B)Inanç ve fikir hürriyetİ
C)Insan sevgisi ve hoşgörü
D)Grup menfaati
159.Nefsi natikanin âmile ve âlime güçlerinin ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?
A)infial
B)fiil
C)akıl
D)muharrike
160..Aşağıdakilerden hangisi mezhep,grup ve inanç taassubunun ana sebeplerinden biri
değildir?
A) Toplumsal sebepler
B) Psikolojik sebepler
C)Ailevi sebepler
D) İdeolojik sebepler
E)İktisadi sebepler
161."Ey insanlar biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık ve birbirinizi tanimaniz için sizi milletlere
ve kabilelere ayirdik, Allah katında en ustununuz ALLAH'in buyrukları dışına çıkmaktan en cok
korkaninizdir"(Hucurat49/13)
Bu ayeti kerimenin vurgulamak istediği temel konu aşağıdakilerden hangisidir?
A)İnsan doğası ve bireysel farklılıklar
B)Din ve inanç farklılıklarinin oluşumu
C)Çoğulcu din anlayışı
D)İnsanın kökteki birliği ve eşitliği
E) Takvanin önemi
162.Aşağıdakilerden hangisi mevlitle ilgili olumsuz bir tavır olarak karşımıza çıkmaz ?
A) Mevlit okutmak sonradan ortaya çıkmış bir uygulamadır
B) Kandil geceleri mevlit olmadan da geçirilebilir
C) Cemiyetlerde mevlit okutmaya gerek yoktur.
D) Herhangi bir durumda mevlit adandığında kesinlikle yerine getirilmelidir.
163.Mevlit vb. ritüelleri psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde hangi sonuca ulaşamayız?
A) Dini ritüel kutsala yönelişin bir göstergesidir
B) Ritüel evrensel bir davranış eğilimidir
C) Ritüeli gerçekleştirenler üzerinde tamamen olumsuz etkiler bırakır
D) Ritüel varoluşu ve dünyayı tabiatüstüne bağlamaktır.
164.Hayati Hökelekli’ye göre hipnotizma süreci ile mürit şeyh arasında kurulan bağlantı
birbirinden farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi hipnotizma sürecinin farklılıklarından değildir?
A) Hipnotizma kısa süreli etkilidir
B) Hipnotizma hayatın dar bir alanında etkilidir.
C) Hipnotizma uyku halidir
D) Hipnotizma öncesinde ruhi bir hazırlığı gerektirir.
165.Aşağıdakilerden hangisi müridi şeyhe bağlayan ortam etkenlerinden değildir?
A) Şeyhin otorite ve saygınlığı
B) Tarikat üyeleri arasındaki birlik
C) Mürit ve şeyhin yüz yüze olmaları
D) Bağlanma ve duygusal destek ihtiyacı
166. İslam anlayışına göre evliliğin asıl gayesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortak bir yaşam
B) Hayatı paylaşmak
C) Sevgiyi devam ettirmek
D) Neslin devamını sağlamak
167. "Ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, yakıtı taşlar ve insanlar olan
cehennem ateşinden koruyun!"( Tahrim 89/6 )
"Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz." ( Hadis-i Şerif )
Bu ayet ve hadis kapsamında aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Çocuklar Allah'ın bize bir nimetidir. Nimet şükür ister.
B) Anne-baba çocuğun dünya ve ahiret eğitiminden mesuldür.
C) Çocuk sahibi olmak cehennem azabına sebep olur.
D) Çocuk eğitimi çok önemlidir.
169. "Her doğan fıtrat üzere doğar; sonra ana-babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi ( hatta
müşrik) yapar..."
Yukarıdaki hadisin bağlamında aşağıdakilerden hangisi yorumlanamaz?
A) Fıtrattan kasıt çocuğun terbiyesiz oluşudur.
B) Çocuklar anne-babayı her tür davranışıyla örnek alır.
C) Çocuklar yaratılıştan temiz, saf ve günahsızdırlar.
D) Anne ve baba çocuk eğitiminde önemli yere sahiptir.
170. Hz. Peygamber çocuklarla iletişimde en çok neye dikkat etmiştir?
A) Onlarla oyun oynamak
B) Onları koşulsuz sevmek
C) Onlarla sürekli konuşmak
D) Onlara namaz kıldırmak
171. Peygamberimizin torunlarını öpüp okşar durumda gören Akra b. Hâbis isimli zatın bu
davranışı yadırgayarak: " Benim on çocuğum var hiçbirisini de öpmedim" diyerek tepkisini
dile getirmesi karşısında yüce Peygamber: " Şefkatli olmayana merhamet edilmez." cevabını
vermiştir.
Bu hâdiseden çıkarılması gereken ders aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şefkatin köreldiği bir toplumda Hz. Peygamberin çocuklara karşı yaklaşımı İslamın
çocuğa verdiği değeri gösterir.
B) Çocuklar İslamın geleceğidir. O yüzden her istedikleri yapılmalıdır.
C) Çocukları her zaman sevip şımartmak gerekir.
D) Çocukta temel güven duygusunun oluşması her hal ve şartta sevgi ve şefkatle
mümkündür.
Cevap: A
172. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin çocuk hakları kapsamında ele aldığı
konulardan değildir?
A) Yaşama hakkı
B) İsim hakkı
C) Bakım, himaye ve eğitim hakkı
D) Sevgi ve ilgide kişiye göre muamele etmek
173.Bir toplumda köklü değişimin iki önemli dayanağı vardır.
Birincisi; ezilen, sömürülen, dışlanan ve ihmal edilen kesimler.
İkincisi; daha adaletli ve anlamlı bir dünya kurmak için umut dolu, harekete hazır idealist
kesimler.
Yukarıdaki bilgilerden hareketle idealist kesimi genelde kimler oluşturur?
A) Çocuklar
B) Yaşlılar
C) Gençler
D) Mağdurlar
174. Aşağıdaki sahabelerden hangisi refah ve zenginlik içerisindeyken Hz. Peygamberin
yanında yer almayı tercih etmiştir?
A) Ali b. Ebu Talip
B) Zeyd b. Harise
C) Zübeyir b. Avvam
D) Mu'sab b. Umeyr
175.Aşağıdaki şıklardan hangisi Hz. Peygamberin gençlere verdiği önemi göstermez?
A) Onları ilme teşvik etmiştir.
B) Sürekli ibadet etmeye teşvik etmiştir.
C) Vahiy katiplerini onlardan seçmiştir.
D) Savaşta sancağı gençlere vermiştir.
176. Kureyş kabilesinden bir genç zina için Hz. Peygamberden izin istediğinde Peygamberimiz
vazgeçirmek için nasıl bir yöntem seçmiştir?
A) Empati kurdurarak onu bu isteğinden vazgeçirmiştir.
B) Gence bunun sonucundaki cehennem azabını bildirmiş.
C) Onu evlenmesi için teşvik etmiştir.
D) Ahiretteki mükafatın dünyada isteyip durduğu lezzetlerden daha üstün olduğunu
söylemiştir.
177.İslam tasavvufundaki şeyh-mürid ilişkileri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) Bu ilişkideki amaç bu yola yeni giren müride, tecrübelerine dayanarak yol
göstermektir.
B) Bu ilişkinin kurulmasında insanın bağlanma duygusunun büyük etkisi vardır.
C) Şeyh- mürid ilişkilerinde mürid şeyhe gerektiğinde hatalarını söylemeli şeyhini
uyarmalıdır.
D) Müridin seyr-i süluk yolculuğunun sağlıklı ilerleyebilmesi ancak şeyhinin mutlak
otoritesini kabul etmesine bağlıdır.
E) Müridin şeyhin gözünün önünde olması taklit ve özdeşleşme mekanizmasının daha
kolay işlemesini sağlar.
178.Aşağıdakilerden hangisi müridi şeyhe bağlayan çevresel etkenlerdendir?
A) Duygusal destek ihtiyacı
B) Varoluşsal gerilimler
C) Yetersizlik hissi
D) Şeyhin otoritesi
E) Yönetilme ihtiyacı
179.Tarikat üyeleri arasındaki ilişki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarikattaki üye sayısı arttıkça müridde uyma davranışının gerçekleştirilmesi
güçleşir.
B) Tarikat üyeleri birbirine destek olup ayıplarını örterler.
C) Psikolojik olarak tarikat üyelerinin birliği şeyhe bağlanmayı daha kolay kılar
D) Tarikat üyeleri arasındaki dayanışma bu manevi yolculuğun yükünü hafifletir.
E) Aynı gruptaki üyelerin aynı fikirde olması aynı fikirde olması şeyhe itaat konusunda
tam bir elverişlilik sağlar.
180.Mürid-şeyh ilişki sürecinde kurulan bazı psikolojik mekanizmalar vardır. Hangisi bu
mekanizmalardan değildir?
A) Özdeşleşme
B) İtaat
C) Taklit
D) Hipnoz
E) İsteklendirme
181.“Yunus Emre’nin içini bir varlık kuşkusu sarmıştır. Korku çaresizlik ve hiçlik duyguları ile
acı çekmektedir. Bir arayış içindedir. Varlık ve ölümün sırrını çözmeye çalışmaktadır” Yunus
bu hisleri manevi yolculuğunun hangi aşamasında yaşamaktadır?
A) Aşk devresi
B) Arayış devresi
C) Bağlılık devresi
D) Günahkârlık devresi
E) Çile devresi
182.Yunusun şeyhine itaat davranışının güçlendiği ancak bir yandan da aşkının hedefe
ulaşamaması kaygısını yaşadığı evre hangisidir?
A) Kaygı devresi
B) Çile devresi
C) Aşk devresi
D) Mistik devre
E) Ermişlik devresi
183.İnsanların tekke ve tarikatlara yöneldiği ve Anadolu’da bunların hızlı bir şekilde yayıldığı
dönemin en belirgin özelliği nedir?
A) Kelami tartışmalar çok fazla yaşanmaktadır.
B) Toplumsal düzen bozulmuş ülkeye anarşi ve savaş hâkimdir.
C) Devlet adamları dini toplumdan uzaklaştırmaya çalışmaktadır.
D) İnsanlar dini yükümlülükleri yapmakta zorlanmakta ve kolay bir kurtuluş yolu
aramaktadır.
E) Tasavvufi literatüre verilen önem azalmış ve bunlar kaybolma endişesi ile karşı
karşıyadır.
184.Yunus’u Hacı Bektaş-ı Veli’nin dergâhına götüren en önemli etken nedir?
A) Manevi açlık ve tatmin ihtiyacı
B) Fizyolojik açlık
C) Kurtuluşa ermek istemesi
D) Yalnızlık duygusu
E) Ölüm korkusu
185.Beyazıd-ı bistami “şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır “ derken tasavvuftaki hangi
psikolojik kurala işaret etmiştir.
A) Bağlanma duygusu
B) Rehberlik ihtiyacı
C) Yalnızlık duygusu
D) Nefsin kötülüğe meyli
E) Şeyhe itaatin zorluğu
186.İbn-i Haldun şeyhin gerekliliği hususunda verdiği örnekte şeyh-mürid ilişkisini neye
benzetmektedir?
A) Öğretmen-öğrenci
B) Anne-çocuk
C) Usta-çırak
D) İmam-cemaat
E) Bahçıvan-bahçe
187. “Hz Muhammed(S) Veda Hutbesinde: Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir;
hepiniz Adem’ in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Allah yanında en değerli olanınız,
O’na en çok saygı gösterenizdir. Arap’ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur.”
Yukarıdaki metnin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
İnsanlar arasında bireysel farklılıklar olabilir.
İnsan, varoluş itibariyle bir ve eşittir.
İnsanın inanan bir varlık olduğundan bahsetmektedir.
İnanç farlılıklarının kültürel temellerinden bahsetmektedir.
188. Aşağıdakilerden hangisi mezhep, grup ve inanç taassubunun sebeplerinden değildir?
A) Siyasi
B) Psikolojik
C) İdeolojik
D) Taassubî
189. Ötekileştirilen dini gruplar genelde aşağılanır, onlar hakkında önyargılar geliştirilir,
dışlanış ve bazı aşırı örneklerinde de aşırı örneklerinde de düşman kampa dönüştürülür. Bir
lider etrafında, belli norm ve kurallara bağlanan insan artık dünyayı “biz ve onlar” olarak
algılar. Bir gruba taassupla bağlanan kişi kendi dışındakileri yok etme, ortadan kaldırma
isteğini sürekli içinde taşır.
Yukarıdaki paragrafta mezhep, grup ve inanç taassubunun sebepleriden hangisi
anlatılmaktadır?
A)Toplumsal sebepler
C)Psikolojik sebepler
B) Siyasi sebepler
D)İktisadi sebepler
190. İnanç- mezhep ve grup taassubunun önlenmesinde temel ölçüler arasında hangisi yer
almaz?
A) Çoğulcu din ve toplum anlayışı
B) İnanç ve fikir hürriyeti
C) Taassupla hayata bakış
D)İnsan sevgisi ve hoşgörü
191. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması da Allah’ın
ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.(Rum 22)
Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)Bireysel farklılıklar insanlar için bir ibret vesilesidir.
B)İnsanlar bu ayet üzerinde tefekkür ettiğinde sosyolojik gerçeklere ulaşabilirler.
C)Farklılıklar Allah’ın ayetlerindendir.
D) İnsanların, sonradan elde ettiği makam-mevki ve servet, onlar için bir imtihan
vesilesidir.
192.Hz Peygamber(S) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Evlenin, çocuk sahibi olun, ben
kıyamet günü ümmetimin çokluğu ile diğer ümmetlere karşı övüneceğim.”
Yukarıda zikredilen hadis-i şerifte aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
A)
B)
C)
D)
Müslüman nüfusunun fazla olmasına verilen önem
Çocuk sahibi olmanın önemi
İslam’ın nesli korumaya verdiği önem
Hz Peygamber’in ümmetinin diğer ümmetlerden fazla olmasına verilen önem
193. Hz Peygamber(S) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Her doğan fıtrat üzere doğar,
sonra ana-babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi (hatta müşrik) yapar.”
Bu hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A)
B)
C)
D)
Her doğan çocuk saf, temiz ve günahsızdır.
Her doğan çocuk doğuştan Allah’ın varlığı ve birliğini tanımaya yatkındır.
Anne ve babanın çocuğun dini üzerinde etkisi vardır.
Doğuştan hiç kimse Allah’a bağlanmaya yatkın değildir.
194.Aşağıdakilerden hangisi mezhep, grup, inanç taassubunun ana sebeplerinden
değildir?
A) Coğrafi sebepler
C) Tarihi sebepler
B) Toplumsal sebepler
D) Psikolojik sebepler
195. Varoluşsal gerilimler, yetersizlik ve günahkarlık duyguları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Aşağılık duygusu ve değerlenmek eğilimi ilk olarak Alfred Adler tarafından ileri
sürülmüştür.
B) Din değiştirme ve hidayete erme olaylarına günahkarlık ve yetersizlik eğilimi yaşayan
kişilerde sık rastlanmaktadır.
C) Günahkarlık ve aşağılık duyguları beraberinde kendine güvensizlik duygusuna yol açar.
D) Aşağılık, yetersizlik, günahkarlık ve suçluluk duygusuna sahip olan bir insan
kişiliğindeki bu eksikleri telafi etmek için bir çaba içerisinde değildir.
196. Aşağıdakilerden hangisi müridi şeyhe bağlayan ortam etkenlerinden değildir?
A) Şeyhin otorite ve saygınlığı.
B) Tarikat üyeleri arasındaki birlik.
C) Mürid ve şeyhin yüzyüze olmaları.
D) Özdeşleşme ve taklit.
197.Yunus Emre hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 13. yy da Orta Anadolu’da Sakarya çevresindeki köylerden birinde dünyaya gelmiştir.
B)Yunus’un ilk olarak tasavvuf yoluna girişi Hacı Bektaş Veli ile tanışmasına bağlanır.
C) Yunus Emre Muhyiddin İbni Arabi ile çağdaştır.
D) Yunus Emre’nin hidayete erişi ve tasavvufi hayata yönelişinin başlangıcı iç çatışma
duygusundan kaynaklanmaktadır.
198.Mevlid ile ilgili inanç ve tutumlardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) Mevlid merasimi katılımcılar ve dinleyiciler üzerinde psikolojik bir etki yapmaz.
B) Günümüzde halk dindarlığının önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkar.
C) Günümüzde uygulanan dini bir törendir.
D) Mevlid belli zaman ve mekânlarda yerine getirilmesi gereken zorunlu bir ibadet ya da
dini görev olarak algılanabilir bir düzeyde varlığını sürdürmektedir.
199.Günümüz iletişim teknikleri ve dini iletişim hakkında aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) Dini iletişimin etkinliği iletişim alanlarında yürütülen teknik araç ve modellerden geniş
ölçüde yararlanmaya bağlıdır.
B) Dini mesajın muhtevasının çözümlenmesi önemlidir; fakat bunun dinleyiciye ulaşması
ve istenen etkiyi meydana getirecek şekilde sunulması pek önemli değildir.
C) Günümüz şartlarında iletişimin etkinliğini sınırlandıran çevresel nedenler vardır.
D) Etkileyici iletişimde kaynak, mesaj, araç, alıcı olmak üzere 4 temel unsur vardır.
Download