1966 yılının (birinci yarısında imalât sanayiinde, `maden

advertisement
— 41 —
1966 yılının (birinci yarısında imalât sanayiinde, 'maden ceviherleri ve elektrik enerjisi üretiminde 1965
sağlanmış ve 1966 yılı Ocak - Ağustos devresi itibariyle bir «ok smai faaliyet kollarında önemli nislbetlerde
ve 1966 yılları Ocak - Ağustos devreleri itibariyle iham demir istihsali 282 300 tondan 485 400 tona, çelik blok
tona, saç levha imalâtı 39 400 tondan 130 800 tona; çimento istihsali 2 026 500 tondan 2 556 800 tona; kok köm
elektrik enerjisi üretimi 3 052 600 000 kilovatsaatten 3 421 200 000 kilovatsaate yükselmiştir. Bu maddeleri
demirde % 71, çelik ıblokda % 79, saç levhada % 231, çimentoda % 26, kok kömüründe % 28, elektrik enerjis
talin, kâğıt, süperfosfart, yün ipliği, pamuk, ipliği, pamuklu dokuma gibi maddelerle /tütün, sigara, rakı, şar
imâl ve istihsalinde de geçen yıla na'zaran değişik oranlarda artışlar olmuştur. Buna karşılık boru imalâtınd
% 3, şişe ve cam eşya imalâtında % 1, südkostikte % 29, ispirtoda % 11 oranında azalmalar meydana gelmiştir.
Maden ve »maden cevherleri ile petrol üretim ve istihracına gelince: Bu alanda da linyit, demir, bakır ve
hariç, mühim bir kısmında Ocak - Ağustos devresi itibariyle, 1966 da 1965 e nazaran artışlar vukua gelmiştir.
1966 yılı millî geliri için 1961 yılı fiyatları üzerinden Temmuz 1966 tarihinde yapılan tahminlerde 1966 yılı
daki 10 milyar 356 milyon liraya karşılık 1966 yılı için 11 milyar 340 milyon lira olarak hesaplanmıştır. Bu d
% 8,9 olan artış hızı 1966 da % 9,5 i bulacaktır.
1966 yılı, gerek iç satışlar gerekse dış ticaret yönünden hareketli geçmiştir. İç piyasa hareketleri bakımında
pamuk ve yün ipliği haricolmak üzere birçok maddelerin iç satışlarında, 1966 da 1965 e nazaran gelişmeler
lar olmuştur.
Birkaç yıldır devamlı şekilde ıgelişen ihracatımız, değişik oranda olmak üzere, aynı istikameti 1966 da d
Ocak - Eylül devresinde 292 906 000 dolar olan ihracatımız 1966 m n aynı devresi sonunda 303 308 000 dolar
nında fbir artış (göstermiştir. İthalâtımız ise yine aynı ıdevreler itibariyle 426 077 000 dolardan 534 174 000 d
(bulmuştur. Yukarıki rakamlardan da anlaşılacağı üzere 1966 yılı Ocak - Eylül devresindeki ihracatın 1965 in
nında Ibir artış (göstermesine karşılık ithalâttaki artış oranı % 25,4 ü ibulımakta; bu durum geçen yılın Ocak
dolar olan dış ticaret açığının bu yılın aynı devresi sonunda 230 866 000 dolara yükseltmesine sebebiyet vermiş
1965 yılı Ağustos ayı sonunda 12 milyar 856 ımilyoıı lira olan mevduat toplamı, 1966 yılı Ağustos ayı sonu
banka kredileri 14 milyar 716 milyon liradan 17 milyar 285 milyon liraya, vadesiz tasarruf mevduatı bariz olma
milyon liradan 9 milyar 192 milyon liraya yükselmiştir. Tedavüldeki bankınot miktarı da Eylül ayı sonları itib
lira iken 1966 da 7 milyar 935 milyon lira olmuştur.
1964 yılı Ekim ayında başlıyarak Ocak ve Şubat 1966 aylarına kadar devam eden toptan eşya fiyat endeksi
lık devredeki yükselme seyri bir taraftan piyasayı ibesleyen arzın talebi karşılamaya yeter seviyeye (gelmesi,
frenliyece'k tedbirlerin alınması neticesinde önlenmiş ve fiyatlar 'genel seviyesinde ıgerelkli istikrar sağlanmıştı
Özet olarak 1966 yılında Tarım ve Sanayi sektörlerinde iç ve dış mübadelelerde, geçen yıla nazaran dah
miş, iç satışlar artmış, ibâzı maddelerin stokları azalmış, nisbetleri değişik olmakla beraber hem ihracatta ve h
dilmiş, inşaat, ulaştırma, istihdam, ve turizm alanındaki faaliyetler daha müsait inkişaflar göstermiş, fiyatlar,
1966 yılının Ocak - Şubat aylarında da devam eden süratli artıştan sonra müstekar durumuna avdet etmiş b
Download