yılın 8 - Mersin Katolik Kilisesi

advertisement
NUR BAYRAMI (Mesih İsa’nın Mabette sunulması)
Ayin başlarken,şu dua veya başka bir ilahi
söylenir.
İşte, yüce Allah kudretiyle
geliyor
ve
gözlerimizi
aydınlatıyor. Alleluya.
Rahip şu sözlerle veya başka bir şekilde
cemaati selamlar:
Sevgili kardeşlerim, kırk gün
önce büyük bir sevinçle Mesih
İsa’nın doğuşunu kutladık ve
bu gün onun Meryem ve
Yusuf tarafından Yeruşalem’e
getirilip Mabet’te sunulmasını
anmaktayız. Böylece Mesih İsa Rabbin emrini yerine
getirmiş oluyordu, ama aslında iman edenleri karşılamak
istiyordu. Yaşlı Şimeon ve peygamber Anna, Kutsal
Ruh’un etkisi altında kalarak Mabed’e girmiş ve aynı
Kutsal Ruh’la aydınlanıp, bu küçük çocuğun Mesih
olduğunu anlamış ve bu müjdeyi bütün dünyaya ilan
etmişlerdir.
Bizler de Kutsal Ruh’la bir araya gelmiş ve Kurtarıcımız
İsa’yı karşılamak için Allah’ın evinde toplanmış
bulunmaktayız. O’nun şanlı gelişini beklerken, şimdi onu
ekmeğin bölünmesi sırasında, yani komünyon gizeminde
karşılayıp tanıyacağız.
Bundan sonra, rahip şu iki duanın birini okur ve mumları takdis eder.
DUA
Yüce Tanrı, her ışığın kaynağı Sen’sin, sana yalvarıyoruz.
Yaşlı Şimeon’a, milletleri aydınlatan gerçek nuru gösteren
Sen, bu mumları kutsal kıl ve onları alıp senin adının
yüceltilmesi için taşımak isteyen cemaatin dualarını kabul
et. Her zaman doğru yolda yürümemizi ve böylece hiç
sönmeyen ebedi nura kavuşmamızı sağla. Bunu Rabbimiz
Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.
Ya da
Gerçek nur ve ebedi nurun kaynağı olan yüce Tanrı, sana
yalvarıyoruz. Müminlerin kalplerinde hiç sönmeyen nuru
alevlendir. Bu mumları taşıyan ve lütfun sayesinde
aydınlanmış olan bizlerin yüceliğine erişebilmesini sağla.
Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.
Rahip mumları takdis ettikten sonra şöyle der:
Şimdi, iman ve sevinçle Rabbimizi karşılayalım!
Geçit ayini sırasında şu dua veya başka bir ilahi söylenir.
Bu çocuk, milletleri aydınlatan Nur
ve senin halkın olan İsrail’in şerefidir.
Yüce Tanrı, şimdi kulun,
daha önce ona bildirdiğin gibi,
huzur içinde bu dünyadan ayrılabilir.
Çünkü kendi gözlerimle bütün dünya için
gönderdiğin kurtarıcıyı gördüm.
Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun
Şimdi ve ebediyen. Amin.
a)
Yusuf ve Meryem Çocuk İsa’yı
sundukları zaman bize nur geldi.
Selam, Selam, sana ey Meryem!
Selam, Selam, sana ey Meryem!
Şimeon onu taşır büyük sevinçle,
İsa’yı karşılar büyük imanla.
Selam, selam,…
Kurtarıcı İsa, bizi aydınlat.
Bütün milletleri barışa yönelt.
Selam, selam,…
Meryem Annemiz, seni severiz.
Sen, bizim neşemiz, seni överiz.
Selam, selam,…
b)
KUTSAL AYİN
GİRİŞ İLAHİSİ
Allah’ım, evinde merhametini anıyoruz. Seni tanımış
olanlar adını yüceltirler. Sen, adaletle hükmedersin.
DUA
Ebedi ve her şeye kadir Allah, alçakgönüllülükle sana
yalvarıyoruz. Beşeri tabiatımıza bürünen biricik Oğlunun o
gün Mabed’e getirilip sunulduğu gibi, bizler de bir gün,
temiz kalple senin huzuruna çıkabilelim. Bunu, seninle ve
Kutsal Ruh'la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun
Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden dileriz.
C. Amin.
PEYGAMBER MALAKİ’NİN KİTAB. SÖZLER
Kurtarıcı Mesih geldiğinde insanları arıtacak,
temiz kılacaktır.
Rab şöyle diyor: "İşte ulağımı gönderiyorum. Önümde yolu
hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek;
görmeyi özlediğiniz antlaşma ulağı gelecek" diyor her şeye
egemen Rab. Ama O'nun geleceği güne kim dayanabilir? O
belirince kim durabilir? Çünkü O maden arıtıcının ateşi,
çamaşırcının kül suyu gibi olacak; gümüş eritip arıtan gibi
davranacak: Levililer'i arındırıp altın, gümüş temizler gibi
temizleyecek. Böylece Rab'be doğrulukla sunular
sunacaklar. Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi,
Rab Yahuda ve Yeruşalem'in sunacağı sunulardan hoşnut
kalacak.
(Malaki 3,1-4 )
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır.
MEZMUR
(24, 7-10)
Rabbin adına gelen
Kurtarıcı Mesih’e övgüler olsun!
Kaldırın başınızı, ey kapılar!
Açılın, ey eski kapılar!
Yüce Kral girsin içeri!
Kimdir bu Yüce Kral?
O Rab'dir, güçlü ve yiğit,
Savaşta yiğit olan Rab.
Kaldırın başınızı, ey kapılar!
Açılın, ey eski kapılar!
Yüce Kral girsin içeri!
Kimdir bu Yüce Kral?
Bütün güçlere egemen
Rab'dir bu Yüce Kral!
İBRANİLERE MEKTUPTAN SÖZLER
Mesih İsa insanlar uğruna gerçek bir kurtarıcı olabilmek
için yaşamımızın şartlarına katlanmak istedi.
İnsanlar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne
sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz hale
getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu,
yaşamları boyunca ölüm korkusu yüzünden köle olmuş
olanların hepsini özgür kılmak için yaptı. Kuşkusuz O,
meleklere değil, İbrahim'in soyundan olanlara yardım
ediyor. Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi
gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli
ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı'ya
bağışlatabilsin. Çünkü kendisi sınandığında acı çektiğine
göre, sınananlara yardım edebilir.
(İbranilere 2,14-18)
O. İşte Allah’ın sözleri bunlardır.
ALLELUYA! ALLELUYA!
İşte, milletleri aydınlatan Nur! İsrail’in şerefi O’dur.
ALLELUYA!
AZİZ LUKA TARAFINDAN YAZILAN MESİH
İSA’NIN İNCİL’İNDEN SÖZLER
Meryem ve Yusuf, Musa’nın emri gereğince, Mesih
İsa’yı Mabed’e getirdiler. Yaşlı Şimeon, bu küçük
çocuğu görünce, onu milletleri aydınlatacak nur
olarak ilan etti.
Musa'nın Yasasına göre arınma günlerinin bitiminde
Yusuf'la Meryem çocuğu Rab'be adamak için Kudüs'e
götürdüler. Nitekim Rab'bin Yasasında, «İlk doğan her
erkek çocuk Rab'be adanmış sayılacak» diye yazılmıştır.
Ayrıca Rab'bin Yasasında buyrulduğu gibi, kurban olarak
«bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu» sunacaklardı.
O sırada Kudüs'te Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve
dindar biri olan bu adam, İsrail'in teselli edileceği zamanı
özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. Rab'bin
Mesihini görmeden kendisinin ölmeyeceği ona Kutsal Ruh
tarafından bildirilmişti. Böylece Şimon, Ruh'un
yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi
babası, Kutsal Yasa'nın ilgili kuralını yerine getirmek üzere
O'nu içeri getirdiklerinde, Şimon O'nu kucağına aldı ve
Tanrı'yı överek şöyle dedi:
«Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun; kulun olan ben
artık huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın ve
tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu, ulusları
aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı
gözlerimle gördüm.»
İsa'nın annesiyle babası, O'nun hakkında söylenenlere
şaştılar. Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e
şöyle dedi: «Bu çocuk, İsrail'de birçok kişinin düşmesine
ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak
bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de
âdeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar, birçoklarının
yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak.»
Aşer oymağından Fanuel'in kızı Anna adında çok yaşlı bir
kadın peygamber vardı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla
yedi yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi seksen dört
yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmıyor, oruç tutup dua ederek
gece gündüz Tanrı'ya tapınıyordu. Tam o sırada ortaya
çıkan Anna, Tanrı'ya şükretti ve Kudüs'ün kurtuluşunu
bekleyen herkese bu çocuktan söz etmeye başladı.
Yusuf'la Meryem, Rab'bin Yasasında öngörülen her şeyi
yerine getirdikten sonra Celile'ye, kendi kentleri olan
Nasıra'ya döndüler. Çocuk büyüyor, güçleniyor ve
bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu O'nun
üzerindeydi.
(Luka 2,22-40)
ADAKLAR ÜZERİNE DUA
Allah’ım, dualarımızı dinle. Sana sunduğumuz bu kurbanın
sana layık olması için, merhametini ve sevgisini bizden
esirgeme. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa'nın adına senden
dileriz.
C. Amin.
ŞÜKRAN DUASINA GİRİŞ
Rabbimiz, Kutsal Peder, ebedi ve her şeye kadir Allah, her
zaman ve her yerde Kurtarıcımız Mesih’in adıyla seni
övmek ve sana şükretmek bir görevdir ve bir selamet
yoludur. Bu gün, ebedi Oğlunun Mabed’e getirilmesini
kutlamaktayız. Onun Mabed’e getirildiği gün, Kutsal Ruh,
Şimeon’un ağzından onu, senin halkının şerefi ve
milletlerin nuru olarak dünyaya tanıtmıştır. Bizler de,
Kurtarıcımızı karşılamaya sevinerek, melekler ve bütün
azizlerle birlikte seni yüceltiriz ve tek bir sesle deriz ki:
Kutsal! Kutsal! Kutsal!...
KOMÜNYON
Şimeon şöyle dedi: “Rabbim, bütün dünya için gönderdiğin
kurtarıcıyı gözlerimle gördüm. O, bütün milletleri
aydınlatacak Nur’dur”. (Luka 2,30-31).
KOMÜNYON'DAN SONRA DUA
Rabbim, Şimeon’un ümidini gerçekleştirdiğin gibi,
aldığımız bu ilahi ekmek sayesinde bizim kurtuluşumuzu
da gerçekleştir. Onun, Mesih’i görmeden ölmesini
istemedin: bizler de, Mesih’i karşılamaya giderek, sonsuz
hayata kavuşabilelim. Bunu Rabbimiz Mesih İsa’nın adına
senden dileriz.
C. Amin.
Download