Ankara il Sağlık Müdürlüğü

advertisement
Ankara il Sağlık Müdürlüğü
İlaç ve Eczacılık Şubesi
YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
-
-
-
Ülkemizde tıbbi amaçla kullanılmak üzere
yasal ticarette bulunan uyuşturucu ve
psikotrop madde ve müstahzarların ;
Daha rasyonel ve bilinçli kullanımını
sağlamak ,
Amaç dışı kullanımını,
Kaçağa kaymasını önlemek üzere bir
sistem oluşturulmuştur.
UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP İLAÇ
REÇETELERİ
* KIRMIZI REÇETE
* YEŞİL REÇETE
* MOR REÇETE
* TURUNCU REÇETE
YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
- Uyuşturucu ve psikotrop madde ve
müstahzarlarının, tedavisinde ihtiyaç
duyulan hastaya doktor tarafından
yazılarak kontrollü kullanımını
sağlamak, amaç dışı kullanılarak
suistimalini önlemek amacıyla Sağlık
Bakanlığınca çıkarılan tamimlerle,
YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
-
-
-
-
1985 yılından itibaren, uyuşturucu
madde ve müstahzarları için
KIRMIZI,
1986 yılından itibaren, psikotrop
madde ve müstahzarları için YEŞİL
REÇETE sistemi uygulamasına
başlanmıştır.
Bunlar kendinden kopyalı üç nüshalı
seri numaralıdır.
YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Şimdi bu sistemin halkası olan KIRMIZI ve YEŞİL
REÇETE sistemine bir göz atalım.
1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar
Kanunu’nun 1. Maddesi ve 6197 Sayılı Eczacılar ve
Eczaneler Hakkındaki Kanunun 24. Maddesi
gereğince Ülkemizde satışı yapılan bütün ilaçlar
reçeteye tabidir. Söz konusu bu ilaçlar bağımlılık
yapma özelliği ve suiistimal riski olan psikotrop
madde ihtiva ettikleri için eczanede alıkonulması
zorunlu olan ilaçlardır.
YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Kırmızı ve Yeşil reçeteler sadece Sağlık
Bakanlığı tarafından bastırılmakta
olup; il Sağlık Müdürlüklerinin
talepleri doğrultusunda İlaç ve
Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce
tahsisat verilmektedir.
YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
İhtiyacı olan serbest hekimler, Aile
Hekimleri, özel hastaneler, tıp
merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları
kırmızı ve yeşil reçeteleri bulundukları
İlin Sağlık Müdürlüklerinden temin
edebilmektedir.
YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Bilindiği gibi, yeşil ve kırmızı reçetelerin
ilk nüshaları eczaneler tarafından, bu
reçetelerdeki bilgileri ihtiva edecek
şekilde hazırlanan bir form eşliğinde,
her ayı müteakiben ilk 10 iş günü içinde
İl Sağlık Müdürlüklerine
gönderilmektedir.
Reçetenin Doktor Tarafından
Doldurulacak Bölümü








Hastanın Adı Soyadı, Adresi,
Hastanın TC Numarası,
Hastanın Cinsiyeti,
Hastanın Kurumu,
Tarih ve protokol numarası,
Dr Adı Soyadı, Dip.No,
Kurumu, Teşhis
İlaçlar.
Eczacı Tarafından
Eczanede Doldurulacak
Bölüm
İlacın veriliş tarihi,
 Verilen ilaç miktarı,
 Eczanenin ve Eczacının Adı
ve Adresi
(Bu bölüme Eczacının ve
Eczanenin adı bulunan kaşesi
basılacaktır).

YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE

Bir etken maddenin farklı dozaj
formlarını içeren ilaçlar, oral veya
parenteral yolu için tespit edilmiş
maksimum yazılabilen dozu aşmamak
şartı ile aynı reçeteye yazılabilir.
Örnek: Akineton Amp. 1 Kutu
Akineton Tb. 1 Kutu
YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE

Aynı etken maddeyi içeren farklı
farmasötik şekildeki müstahzarlar,
kendi farmasötik formları için
belirlenmiş maksimum miktarları
aşmayacak şekilde aynı reçeteye
yazılabilir.
Örnek: Diazem 5 mg Cap. 1 Kutu
Nervium 5 mg Tb. 1 Kutu
YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE

Yeşil Reçeteye tabi ilaçların tüm formlarının (ampul,
tablet, damla) reçetelendirilmesinde her bir yeşil
reçeteye aynı etken maddeyi içeren ilaçlardan en
fazla 2 kutu yazılabilmesine bu miktarın üzerindeki
ilaçların reçetelendirilmesi, hastalık tanısı ve ilaç
kullanım doz şemasını içeren ilgili (Klinik/Bilim Dalı/
Anabilim Dalı) sağlık kurulu raporunun reçeteye
eklenmesi suretiyle yapılması gerekmektedir.
YEŞİL VE KIRMIZI REÇETE
Kırmızı ve Yeşil reçetelerle ilgili reçetelerin
süresinde gönderilmemesi ve yapılan uyarılara
rağmen aynı fiillerin tekrarlanmasıyla ilgili
olarak bir cezai yaptırım bulunmaması
nedeniyle Bakanlığımızın 30/03/2005 tarih ve
5326 sayılı “Kabahatler Kanunu’nun” 32.
maddesi gereğince idari yaptırım
uygulanmaktadır.Aynı idari yaptırım mor ve
turuncu reçeteler içinde geçerlidir.
Uygun Yeşil
Reçete
örneği

Uyumsuzluk tespit
edilen yeşil reçete
örneği(doz aşımı)

Uygun kırmızı
reçete örneği

Uygun olmayan
kırmızı reçete
örneği(doz
aşımı)
TURUNCU REÇETE
(HEMOFİLİ TAKİP KARNESİ)

Hemofili takip karnesinde, hastanın
kimlik bilgileri ile ilacın adı yazılacağı
özel renkteki turuncu hemofili
reçetesi bulunur.
TURUNCU REÇETE

Eczacı tarafından verilen hemofili
reçeteleri hemofili reçete formuna
işlenip her ayın reçetesi mütakip ayın
1 ile 10 arasında İl Sağlık Müdürlüğü
İlaç ve Eczacılık Şubesine gönderilir.
TURUNCU REÇETE

Hemofili reçetesinin hematoloji,
dahiliye uzmanı veya pediatri
uzmanları tarafından yazılması
zorunludur.
TURUNCU REÇETE





Turuncu reçete’de ;
Hastanın Adı Soyadı, TC No, kurumu,
Hasta sigorta veya emekli sicil
numarası,
Hastalığı teşhisi,
Kanama yeri, mevcut faktör düzeyi,
inhibitör düzeyi, vücut ağırlığı,
TURUNCU REÇETE




Reçetenin yazıldığı tarih ve protokol
numarası,
Dr. Adı Soyadı, kurumu, Dip.no.
Bulunur.
Bu bölümler Doktor tarafından
doldurulur.
TURUNCU REÇETE
Eczacı tarafından doldurulan bölümler





Eczane tarafından verilen ilaç miktarı,
ilacın veriliş tarihi, ilacın fiyatı,
Verilen ilacın seri numarası,
Hasta karne numarası,
Eczanenin adı ve adresi

TURUNCU
REÇETE
MOR REÇETE
Bu reçetede;
 Hastanın kurumu,
 Hastanın sigorta veya emekli sicil
numarası,
 Hastalığın teşhisi.
 Bu bölümler ilacı yazan hekimler
tarafından doldurulur.
MOR REÇETE




İlacın fiyatı,
Kullanılan kan ürünün seri numarası,
Eczane tarafından verilen ilaç miktarı,
Eczanenin adı ve adresi.
Bu bölümler eczacı tarafından
doldurulur.
MOR REÇETE

Kan ürünü veren eczaneler,
reçetelerin ilk nüshası ile birlikte
reçete bilgilerini içeren “Kan Ürünleri
Reçete Formunu” doldurarak her ayın
ilk haftasında İl Sağlık Müdürlüğü
İlaç ve Eczacılık Şubesine gönderilir.
MOR REÇETE (Kan Ürünü
Reçetesi)


Faktörler dışındaki diğer kan ürünleri
(Human Albüminler, İmmünglobilinler)
özel bir renkte olan mor “Kan ürünleri
reçetesine” yazılır.
Bu reçeteler uzman hekimler
tarafından ilgili birimlerden alınacak
sağlık kurulu raporuna istinaden
yazılır.

MOR
REÇETE
TEŞEKKÜRLER
Ecz.Şale ÖKTEN
Download