06.01.2011 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI`NA

advertisement
06.01.2011
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA;
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısının, Belirli Ürünlerin
Ticari İletişimi başlıklı 11 inci maddesinin (3) üncü bendinin tamamen kaldırılması, aynı maddenin (2)
nci bendine “Reçeteye tabi” ifadesinden sonra gelmek üzere “ve reçeteye tabi olmayan” ifadesinin
eklenmesini, Program Desteklemesi başlıklı 12 nci maddesinin (3) üncü bendinde “…ancak gerçek ve
tüzel kişilerin üretim veya satışını yaptığı reçeteye tabi tıbbi ürünler veya tıbbi tedaviler” ifadesinden
sonra gelmek üzere “ve reçeteye tabi olmayan tıbbi ürünler veya tıbbi tedaviler” ifadesinin
eklenmesini arz ve teklif ederim.
Gerekçe:
İlaç, herhangi bir ürün değildir ve her kullanıcıda aynı etkiyi göstermeyebilir. Eczacılık fakültelerinde
verilen eğitim kapsamında, ilacın aynı zamanda bir zehir olduğu ifade edilir. İlaç sadece uygun doz ve
şekilde, hastalıktan korunma, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilir. Dolayısıyla ilacın kullanım
amacına uygun olarak faydalı olabilmesi için, doğru kişi tarafından (hekim) yazılması, doğru kişi
tarafından (eczacı) verilmesi ve bilinçli olarak kullanılması gerekir. Tüm bu gerçekler ışığında,
hastalığın tanısında profesyonel bilgisi, ilacın farmakolojik sınıfı veya kullanılan ilaç hakkında, doğru
uygulama ve doğru doz konusunda, spesifik farmakolojik risklerin tanınmasında ve ilacın uygun
koşullarda saklanması ve benzeri konularda yeterli bilgisi bulunmayan topluma yönelik ilaç reklamı
yapılması, halk sağlığını olumsuz olarak etkileyecektir. Reçetesiz ilaçta reklâma izin verilmesi, sağlık
alanında uzman kişilerin ilaç üzerindeki kontrolünü azaltacağı gibi tedavinin etkinliğinin de
denetlenememesine yol açacaktır.
Diğer yandan 1262 sayılı yasa ile tüm reçeteli ve reçetesiz ilaçlarda reklamla ilgili düzenleme
getirilmiş, ilaçların ancak ve ancak tarifname ve gazetelerde “..................” hastalıklarında kullanılması
faydalıdır şeklinde ilanına izin verilebileceği, reçeteli olarak satılması zorunlu ilaçların ise, tıbbi
dergilerden başka yerlerde reklamının yapılmayacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla 1262 sayılı
yasanın 13. maddesi özellikle ilaçların topluma yönelik tanıtım ve reklâmına izin vermemektedir. Bu
çerçevede, söz konusu Tasarı, başta 1262 sayılı yasa olmak üzere, yürürlükteki diğer yasal
düzenlemelere aykırıdır.
1262 sayılı yasanın bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilave edilmesine dair
kanunun gerekçesi, ilacın topluma yönelik tanıtımının hiçbir şekilde yapılamayacağını daha net olarak
ortaya koymaktadır. Yasanın değişiklik gerekçesinde; reklâm yapılmasının halk üzerinde yanlış
anlaşılmalara sebep olduğu, halk sağlığının ciddi şekilde zarar gördüğü özellikle son yıllarda gelişen
teknoloji ile reklâmın son derece yanıltıcı ve çirkin bir hal aldığı ifade edilmekte ve bu duruma kesin
olarak bir son vermek üzere 1262 sayılı yasanın 13.maddesinde ilacın topluma yönelik tanıtımının
yapılmayacağı hükmünün getirildiği ifade edilmektedir.
Bu konuda daha önce yapılmış olan girişimler ve son olarak 26.08.2009 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği’nin reçetesiz ilaç reklamının
yapılabileceğine ilişkin hükmü olmak üzere, 1996, 2003 ve 2009 senelerinde üç kez durdurulmuştur.
Download