2- PROJE YÖNET*M SÜREÇLER*

advertisement
2- PROJE YÖNETİMİ BİLGİ
ALANLARI
YRD. DOÇ. DR. KENAN GENÇOL
10 TEMEL BILGI ALANI (PMI YAKLAŞIMI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Proje Entegrasyon Yönetimi
Proje Kapsam Yönetimi
Proje Zaman Yönetimi
Proje Maliyet Yönetimi
Proje Kalite Yönetimi
Proje İnsan Kaynakları Yönetimi
Proje İletişim Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
Proje Tedarik Yönetimi
Proje Paydaş Yönetimi
PROJE ENTEGRASYON YÖNETIMI
• Çok sayıda faaliyet ve sürecin bir arada yürütülebilmesi için proje
yönetimi parçalarının tanımlanması, birleştirilmesi ve koordine
edilmesidir.
• Alt süreçler:
• Proje Başlatma Belgesinin Oluşturulması
• Proje Yönetim Planının Oluşturulması
• Proje Yürütülmesinin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
• Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi
• Bütünleşik Değişim Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
• Projenin veya Proje Aşamasının Kapatılması
PROJE BAŞLATMA BELGESININ OLUŞTURULMASI
• Proje başlatma belgesi projenin resmi olarak onaylandığını gösteren
belgedir.
• Bu belge projeyi faaliyete geçirir.
• Proje için ihtiyaç duyulacak kaynakların kullanımı konusunda proje
yöneticisine yetki veren bir belgedir. (proje beratı)
PROJE YÖNETIM PLANININ OLUŞTURULMASI
• Proje yönetim planı, proje içinde yer alan faaliyetlerin nasıl
yürütüleceğini, nasıl izlenip kontrol edileceğini ve nasıl bitirileceğini
tanımlayan belgedir.
• Proje Yönetim Planı içinde nelerin nasıl yapılacağı, yapılacak
eylemlerin ne zaman başlayacağı, bu eylemleri kimin
gerçekleştireceği, hangi ekipman ve araçlara ihtiyaç duyulacağı ve
projede nelerin yapılmayacağı sorularının cevapları yer alır.
PROJE KAPSAM YÖNETIMI
• Proje kapsam yönetimi iki ana bölümden oluşur:
• Proje kapsamı (yapılacak işler ve işin nasıl yapılacağı)
• Ürün kapsamı (projede nelerin elde edileceği)
•
•
•
•
•
Alt süreçler:
Kapsamın planlanması
Kapsamın tanımlanması
İş Kırılım Yapısının (İKY’ nin) oluşturulması
Kapsamın doğrulanması ve kontrolü
İŞ KIRILIM YAPISININ (İKY’ NIN) OLUŞTURULMASI
• Bu alt süreçte proje iş çıktıları daha küçük ve daha yönetilebilir
bileşenlere bölünür.
• Planlanan çalışmaların bölündüğü bu alt gruplar «iş paketi» adını alır.
PROJE ZAMAN YÖNETIMI
• Projelerde başarının bir ölçütü de projelerin planlanan ve onaylanan
süre içinde tamamlanmasıdır. Bu nedenle projelerde zaman
yönetiminin önemi çok büyüktür.
•
•
•
•
•
•
•
Alt süreçleri:
Faaliyetlerin tanımlanması
Faaliyetlerin sıralanması
Faaliyet kaynaklarının tahmin edilmesi
Faaliyet sürelerinin tahmin edilmesi
Zaman çizelgesinin geliştirilmesi
Zaman çizelgesinin kontrolü
FAALIYETLERIN TANIMLANMASI
• Proje zaman yönetiminde öncelikle projedeki tüm faaliyetlerin
tanımlanması gerekir.
• İKY içindeki iş paketleri faaliyet denilen alt eylem gruplarından oluşur.
• «Faaliyet» projede en kısa zaman ve en az kaynak kullanan etkinliktir.
• Faaliyetlerin tanımlanması proje çalışmalarının süresini tahmin etmek,
programlamak, yürütmek, izlemek ve kontrol etmek için bir temel
sağlar.
FAALIYETLERIN SIRALANMASI
• Proje içinde yer alan faaliyetler çoğu zaman birbiriyle ilişkilidir.
• Süreçlerde olduğu gibi bir faaliyetin çıktısı diğer bir faaliyetin girdisi
olabilir.
• Bu nedenle başarılı bir zaman yönetimi için faaliyetlerin tanımlanması
kadar düzgün sıralanması (hangi faaliyetin sonucu hangisinin girdisi) da
önemlidir.
FAALIYET KAYNAKLARININ TAHMIN EDILMESI
• Bu süreçte her bir faaliyeti gerçekleştirmek için gereken insan gücü,
malzeme, teçhizat veya araç gereçlerin türü ve miktarı tahmin edilir.
FAALIYET SÜRELERININ TAHMIN EDILMESI
• Bu süreçte projede gerçekleştirilecek faaliyetlerin süreleri tahmin edilir.
• Faaliyet sürelerinin tahmini tüm proje süresini etkileyeceğinden
mümkün olduğunca gerçeğe yakın tahmin yapılması çok önemlidir.
ZAMAN ÇIZELGESININ GELIŞTIRILMESI
• Bu süreç, proje takvimini oluşturmak için faaliyetlerin sıralaması, faaliyet
süreleri, kaynak ihtiyaçları ve zaman kısıtlarının bir arada
değerlendirildiği mihenk aşamasıdır.
• En yaygın kullanılan yöntemler:
• Gantt şeması
• PERT/CPM teknikleri
ZAMAN ÇIZELGESININ KONTROLÜ
• İlk olarak planlananla gerçekleştirilen arasında (varsa) farklılıklar
belirlenir.
• Daha sonra bu farkların nereden kaynaklandığı ve nasıl kontrol
edileceği belirlenir.
• Buna göre zaman çizelgesinde değişimler belirlenir ve nasıl
yönetileceğine karar verilir.
PROJE MALİYET YÖNETİMİ
• Proje maliyet yönetimi, yapılacak tüm harcamaların proje aşamasında
önceden tahmin edilmesini, bütçelenmesini ve proje sürecinde
projenin maliyet kontrolünü içermektedir.
• Alt süreçleri:
• Maliyet tahmini (kullanılacak kaynakların yaklaşık maliyetlerinin tahmini)
• Maliyet Bütçelemesi (projedeki harcalamaların zamana göre nasıl
yapılacağı)
• Maliyet kontrolü (projedeki mali gelişmelerin izlenmesi ve paralel olarak
proje bütçesinin güncellenmesi)
PROJE KALITE YÖNETIMI
• Projede kalite, projenin yapılış süreci ve süreç sonrası elde edilecek
çıktının (ürün, sonuç veya hizmet) kalitesi olarak algılanır.
• Projede kalite yönetimi kalite hedeflerini, sorumluluklarını ve kalite
politikalarını içeren bir bütündür.
• Alt süreçler:
• Kalitenin planlanması
• Kalite güvence uygulamasının yapılması
• Kalite kontrolünün uygulanması
KALITENIN PLANLANMASI
• Başarılı bir kalite planlaması için öncelikle proje hedeflerinin açık ve net
biçimde ortaya konmuş olması gerekmektedir.
• Proje sonucunda elde edilecek çıktının
• neye benzeyeceği,
• ne tür işlevlere sahip olacağı
• müşteri memnuniyetinin nasıl ölçüleceği ve
• başarı ölçütlerinin neler olacağının
• proje planlanlama aşamasında tartışılması yararlı olacaktır.
KALITE GÜVENCE UYGULAMASININ YAPILMASI
• Bu süreçte kalite yönetim planının istenilen biçimde uygulandığını tespit
etmek amacıyla ölçme sistemleri uygulanır.
• Nicel ve nitel ölçüm teknikleri kullanılarak müşteri memnuniyetiyle proje
kalitesi etkin bir biçimde ölçülebilir.
KALITE KONTROLÜNÜN UYGULANMASI
• Bu süreç, proje sürecinde ve sonucunda elde edilen çıktıların (ürün,
hizmet veya sonuç) kalite standartlarına uygun olup olmadığını
belirlemek üzere yapılan faaliyetleri kapsar.
• Araçlar:
• Histogramlar
• Saçılım diyagramı
• İstatiksel analiz yöntemleri
PROJE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI
• Proje insan kaynakları yönetimi çok boyutlu bir süreçtir.
• Proje ekibinin, müşterilerin, diğer paydaşların projelerden farklı
beklentileri bulunur.
• Bu süreç, proje beklentilerinin karşılanabilmesi için ilgili taraflara liderlik
yapılması, yönetilmesi ve yönlendirilmesidir.
• Projelerin başarıya ulaşmasındaki en önemli unsur projede
gerçekleştirilecek faaliyetleri yerine getirecek insanlardan oluşan proje
ekibidir.
PROJE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI
• Alt süreçleri:
• Proje İnsan kaynakları planının oluşturulması (rol ve sorumluluk dağılımı)
• Proje ekibinin oluşturulması
• Proje ekibinin geliştirilmesi (verimliliğin artırılması, ekip ortamının
iyileştirilmesi çabaları)
PROJE İLETIŞIM YÖNETIMI
• Proje ekibi üyeleri, proje paydaşları ve projeyle ilgili tüm kişiler arasında
sağlıklı bir proje iklimi, başarılı bir poje yönetimi için ilk şarttır.
•
•
•
•
Alt süreçler:
İletişim yönetiminin planlanması (iletişim yaklaşımlarının planlanması)
İletişim yönetilmesi (bilginin paydaşlara iletilmesi)
İletişimin kontrolü (durum raporları, ilerleme verileri gibi bilgilerin
toplanması ve dağıtılması
PROJE RISK YÖNETIMI
• Projeler doğaları gereği bazı faaliyetlerinde belirsizlikler barındırır.
• Bu belirsizlikler, projenin planan sürede ve bütçede tamamlanmasını ve
/veya hedeflenen çıktı kalitesine ulaşılmasını engelleyecek olumsuz
etkilere yol açabilir.
• Söz konusu belirsizliklerin proje üzerinde oluşturabileceği olumsuz
etkilerin sonuçlarına proje riskleri denir.
• Risk, istatiksel verilere dayalı bir biçimde nitel/nicel olarak analiz
edilebilir ve ölçülebilir olduğundan, belirlenmeye çalışılırken istatiksel
yöntemlerden yararlanılır.
PROJE RISK YÖNETIMI
• Alt süreçler:
• Risk yönetiminin planlanması (risklerin nasıl analiz edileceği)
• Risklerin belirlenmesi (proje içi/dışı nelerin ters gidebileceği, risk
kaynaklarının ortaya konması)
• Niteliksel risk analizi (risklerin gerçekleşme olasılıkları ile proje üzerinde
oluşturacakları etkiler değerlendirilip risklerin önceliklendirme
sıralamasının yapılması -> olasılık-etki matrisleri)
PROJE RISK YÖNETIMI
• Niceliksel risk analizi (belirlenmiş risklerin olasılıkları ve proje üzerindeki
etkileri nesnel sayısal değerlerle ifade edilir)
• Risklere cevap stratejilerinin planlanması (risklerin oluşmasını önlemek
veya etkilerini azaltmak için yapılacak faaliyetlerin planlaması)
• Risklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi (risklere karşı cevap stratejilerin
uygulanması, yeni gelişen risklerin saptanması ve analiz edilmesi)
PROJE TEDARIK YÖNETIMI
• Projede ihtiyaç duyulan ürünleri, hizmetleri veya sonuçları proje ekibi
dışından edinmek (satın almak, kiralamak vb.) için ihtiyaç duyulan
süreçleri kapsar.
• Alt süreçleri:
• Tedarik yönetiminin planlanması
• Tedariklerin gerçekleştirilmesi (sözleşmeler imzalanması)
• Tedariklerin izlenmesi ve kontrol edilmesi
• Tedariklerin kapatılması
PROJE PAYDAŞ YÖNETIMI
• Projede gerçekleşecek faaliyetlerden veya elde edilecek sonuçlardan
etkilenecek, projeye kaynak (insan, mekan, zaman ve para) katkısında
bulunacak kişi veya işletmeler projenin paydaşlarıdır.
• Proje yönetim ekibi ilk olarak bu paydaşların kim ler olduğunu
belirlemeli ve daha sonra her bir paydaşın projeden neler beklediğini,
projeye nasıl katkıda bulunabileceklerini öğrenmelidir.
• Alt süreçleri:
• Paydaşların belirlenmesi ve yönetimin planlanması
• Paydaş katılımının yönetilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi.
Download