(Bitkisel Üretim Araştırmaları Projesi)

advertisement
BİTKİSEL ÜRETİM ARAŞTIRMALARI PROJESİ
Projenin Amacı:
Tarım sektörünün hedefi; ülke ihtiyaçlarını karşılamak, verimliliği artırmak ve doğal
kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve ürün kalitesini artırmaktır.
Bu hedeflere ulaşılmasına yönelik Tarımsal Araştırmayla ilgili öncelikler ise;
-Ülke ihtiyaçlarını karşılamada araştırma önceliklerinin belirlenmesi,
-Öncelikli konularda üretiminin artırılması, kalitesinin iyileştirilmesi, maliyetin
düşürülmesinde kullanılacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi,
-Doğal kaynakların muhafazası ve en verimli şekilde kullanılması ile ilgili çalışmalar yapılması
ana amaçtır.
Proje Hedefleri :
1) Yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı, üstün kalite özelliklerinde çevre şartlarına uygun
çeşitlerin geliştirilmesi için araştırma projelerinin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının
uygulamaya aktarılmasını sağlamak,
2) Yetiştirme tekniğinde karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel problemlerin çözümüne
yönelik araştırma projelerinin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının uygulamaya
aktarılmasını sağlamaktır.
Proje Süresi : 2012-2018
Download