Guidance on Capacity under the IPPC Directive

advertisement
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi (IPPC)
Kılavuzu
Bu kılavuzun hazırlanmasında genel hatlarıyla Avrupa Komisyonu tarafından
hazırlanan kılavuz esas alınmıştır. Kılavuzun Türkiye’de IPPC izni alması gereken
tesislerin yaklaşık sayısının ön tespitinin yapılmasına yardımcı olmaya yeterli
olacağı ancak Direktife tam uygunluğun temini hususunda yeterli olamayacağı
düşülmektedir. Tam uygunluk sadece kapasiteleri Direktifte belirtilen sınıra yakın
olan tesislerin detaylı denetiminin yapılması için yerinde teftişlerle sağlanabilecektir.
1 Toplama Kuralı
Aşağıda verilen eşik değerler genel olarak işletmelerin üretim kapasiteleri veya
üretim miktarlarını göstermektedir.. İşletmecilerden birinin aynı tesis veya aynı alan
içinde aynı alt başlık kapsamında birkaç faaliyet birden yürütmesi halinde bu
faaliyetlerin kapasiteleri toplanır.

Bu koşul 1.1.“Anma Isıl gücü (thermal input) 50MW’i aşan yakma tesisleri”;
kategorisi ve açıkça “kapasite” veya “üretim miktarından”dan söz etmeyen
diğer faaliyetler için de uygulanır.
 Bu koşul 2.6 “İşlem tankı hacminin 30 m3’ü aştığı elektrolitik veya kimyasal
işlem kulllanılarak metallerin ve plastik materyallerin yüzey işleminin
yapıldığı tesisler” kategorisine de uygulanabilir. Bu durumda “işlem
tankı”ndan şunlar anlaşılmalıdır:
“Metallerin ve plastiklerin yüzey işleminin yapıldığı tesislerin eşik değerleri
işlem tanklarının hacmi cinsinden ifade edilir. Ana işlem basamağına ek
olarak tanklar genellikle daldırmalı temizleme, dekapaj, yağdan arındırma,
asite daldırma, edilgenleştirme ve durulama gibi işlemler için kullanılır.
Durulama haricinde tüm bu işlem basamakları bir elektrolitik veya kimyasal
işlem sonucunda yüzeyde değişiklik içerir ve bu nedenle de “işleme” tanımı
kapsamında yer alırlar. Buna karşılık ultrason, kırmalı püskürtme, su
püskürtme ve tavlama gibi elektrolitik ve kimyasal olmayan yüzey işlemleri
bu tanım kapsamına alınmazlar. Hangi tesislerin bu bölüm kapsamında
kaldığını belirlemek amacıyla işlem tanklarının hacmi, bir elektrolitik veya
kimyasal işlem sonucunda yüzeyde değişim meydana getiren işlem
basamakları için kullanılan tankların toplam hacmi olarak hesaplanmalıdır.”
Bu koşul ayrıca 6(6)a “40.000’den fazla kümes hayvanı yeri bulunan yoğun
tavukçuluk tesisleri” yoğun tarımsal sektör Kategorisi için de kullanılmakla
birlikte toplama kuralı sadece yerlerin toplanması ve böylece bir eşik
değerinin aşılıp aşılmadığını belirlemek için uygulanır.
2 Günlük ve saatlik kapasite
Tüketim kapasitesi genel anlamda gün başına veya saat başına ton olarak ifade
edilir.
Tekstil (Kategori 6.2) ve tabaklama (Kategori 6.5) gibi sektörlerde tesislerin çoğu
günde 24 saat sürekli çalışmazlar. Ancak normal çalışma saatleri sık sık aşılır.
Donanımın bu şekilde çalışmasının teknik veya yasal olarak yasaklanmamış olması
halinde “kapasite”nin anlamı tesisin bir günde 24 saat çalışma kapasitesidir.
Yukarıdaki paragrafta söz edilen saatlik kapasite de aynı şekilde uygulanabilir.
3 Kapasitenin teknik sınırlamaları
Bir tesisin kapasitesinin belirlenmesinde tesisin kapasite eşik değerinin bir bütün
veya özel bir faaliyet (2.2, 2.4, 2.5(b), 3.3, 6.2, 6.5, 6.7 gibi) için açıkça belirtilmiş
olması halinde bir işlemin iş yapma hacmini sınırlayabilecek tüm işlem basamakları
dikkate alınabilir. İşlem dizileri arasındaki yükleme, boşaltma ve temizleme için
gereken zaman teknik olarak 24 saatlik sürede olası işlem döngülerini ve
dolayısıyla tüm işlem kapasitesini sınırlar. Aynı şekilde, işlemin bir bölümünün tüm
işlemin iş yapma hacmine teknik sınırlama getirmesi halinde bu, mesela bir et
işleme hattının iş yapma hacminin teknik olarak tesisin kurulu soğutma veya
dondurma kapasitesiyle sınırlandırılabileceği örneğinde olduğu gibi geçerli bir
düşüncedir.
4 Atık depolama kapasitesi
Atık depolama özelinde (Kategori 5.1), depolamanın geçici ve toplanıncaya kadar
saklama biçiminde depolama olmaması halinde, bu atığın üretildiği sahada her zaman
10 tondan fazla tehlikeli atık maddesini depolayabilecek teknik kapasitesi bulunan
tesisleri ifade etmek için kullanılır.
5 Kategori 6.7’de Solvent tüketim kapasitesi

Tüketim kapasitesi ürünün içinde kalan solventleri kapsar.

Kategori 6.7 organik solventleri tüketme kapasitesinin hem saatlik hem de yıllık
kapasite eşik değerlerini kapsar. Ancak, bakım süresi gibi teknik sınırlamalar
olabileceğinden yıllık kapasitenin saatlik kapasitenin 8760 katına eşit olması şart
değildir.
Download