Resmî Gazete - Verginet.net

advertisement
Resmî Gazete
6 Haziran 2008 CUMA
Sayı : 26898
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İTHALİNDE TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA
UYGULANAN TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN İKİNCİ
BÖLÜMÜNÜN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(2008/5)
MADDE 1 – (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil
Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca, belirli ülke menşeli tekstil ürünleri
için tespit edilen 2008 yılına ait EK I’de gösterilen kotaların (miktar kısıtlamaları) %50’sine tekabül eden ikinci
bölümünün dağıtımı, ithalatçılar tarafından talep edilen miktarlar dikkate alınmak suretiyle, tek taraflı kontrol sistemi
kapsamında Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
MADDE 2 – (1) 1 inci maddede öngörülen kotaların dağıtımından yararlanmak ve ithal lisansı almak isteyen
ithalatçıların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK II’de yer alan başvuru formunun eksiksiz
doldurularak 27 Haziran 2008 günü mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü)
müracaat edilmesi gerekmektedir. Değerlendirmede genel evrak kayıt tarihi ve numarası esas alınır. Postadaki
gecikmeler ve bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmaz.
(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK III’te yer alan taahhütname eklenir.
(3) Ayrıca, başvuruda bulunacak firmalar şayet EK I’de belirtilen ülke menşeli bir ürün kategorisinden 2007
yılında ithalat yapmış ise, başvurularına ilgili ülke ve kategoriden anılan yılda gerçekleştirdikleri ithalata ilişkin
gümrük beyannamelerinin gümrük idareleri veya noter tarafından onaylı birer suretini ekleyeceklerdir (2008/2 sayılı
Tebliğ kapsamında bu belgeleri Dış Ticaret Müsteşarlığına ibraz etmiş firmalar hariç).
MADDE 3 – (1) Birden fazla kategori kapsamı kotaya yönelik talebin mevcudiyeti halinde, her bir kategori
için ayrı başvuru yapılması şarttır.
(2) EK I’de belirtilen herhangi bir kategoriye ait kotaya, aynı ithalatçı tarafından birden fazla başvuru
yapılamaz.
MADDE 4 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisanslarının
geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır.
MADDE 5 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda
gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın
gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen
bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü)
iletir.
(2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş
günü içinde ithalatçılar tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
(3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç,
müteakip ithal lisansı talepleri, sözkonusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK I
2008 yılında uygulanacak miktar kısıtlamaları ve
ikinci bölümde dağıtılacak toplam miktarlar
(Kategori tanımları İlgili Yönetmeliğin I No.lu ekinde gösterilmiştir.)
Ülke adı
Özbekistan
Grup
IA
Kategori
Ölçü
Birimi
2008 yılı
Kota seviyesi
Dağıtılacak
toplam miktar
2
kilogram
1.644.000
822.000
2a
kilogram
4.500
2.250
EK II
TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA UYGULANAN TEKSTİL ÜRÜNLERİ İÇİN
İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ
..../.../2008
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
2008/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında kotaya (miktar kısıtlaması) tabi
aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.
Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.
(imza-kaşe)
I- İthalatçının:
1) Adı/Ünvanı:
2) Açık adresi:
3) Telefon No:
Faks No:
4) Vergi numarası:
II- Beyan sahibinin:
a) Adı/Ünvanı:
b) Açık adresi:
III- İlgili tedarikçi ülkedeki ihracatçının:
a) Adı:
b) Açık adresi:
IV- İthal edilecek ürünlerin:
a) Menşe ülkesi:
b) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:
V- İthal edilecek ürünlerin :
1) Ticari tanımı:
2) G.T.İ.P.’ine göre ürün tanımı :
3) 12’li bazda G.T.İ.P. :
Not: 12’li bazda G.T.İ.P.’leri ve G.T.İ.P.’lerine göre ürün tanımı "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük
Giriş Tarife Cetveli"nden tespit edilecektir.
VI- İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori :
VII- Bu Tebliğ’in EK I’inde gösterilen ölçü birimi cinsinden ithali talep edilen miktar:
1) Rakam ile:
2) Yazı ile:
Ekler: 1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,
2- Taahhütname,
3- Başvuru formunda beyan edilen ilgili ülke ve kategoriden 2007 yılında gerçekleştirilen ithalata ilişkin
gümrük beyannamelerinin gümrük idareleri veya noter tarafından tasdik edilmiş birer sureti eklenecek ve bu çerçevede
aşağıdaki tablo doldurulacaktır.
Sıra No
TOPLAM
Gümrük
Beyannamesinin
tescil tarihi
Gümrük
Beyannamesinin
numarası
Eşyanın
G.T.İ.P.’i
Eşyanın miktarı (söz konusu
kategori için belirlenen ve
bu Tebliğ’in EK I’inde
gösterilen ölçü birimi
cinsinden)
Ölçü
birimi
EK III
Taahhütname örneği
Dış Ticaret Müsteşarlığına
İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen
ithal lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki
verileri gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat
Genel Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü
içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Firma Ünvanı
Yetkili İmzalar
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards