BIYOLOJI FEN LISESI (Haftada 3, yilda 99 ders saati

advertisement
BİYOLOJİ
FEN LİSESİ
(haftalık ders sayısı 3, yıllık toplam 99 ders saati)
GİRİŞ
Biyoloji dersi programının 99 ders saatinde gerçekleştirilmesi
öngörülmüştür. Lisenin 12. sınıfında, diğer sınıflara kıyasla, pratik ve
serbest ders saatlerinin sayısı fazladır (toplam 18 ders saati). Bu sayının
artırılması nedenlerinden biri okul ve sınıftaki koşu- lların elverişli olup
olmamasıdır. Program içeriği iki kategori ve beş alt kategoriden
oluşmuştur. Birinci kategori (Hayatsal Olaylar) iki altkategoriden
oluşur: 1. Genetik Mühendisliği ve 2. İnsan Genetiği. İkinci kategori
(Canlılar ve Çevre) üç altkategoriden oluşur: 1. Ekoloji-Etoloji; 2. İnsan
ve Çevre ve 3. Evrim. 12. sınıf öğretim programı uzak ve yakın çevre
ihtiyaç-larının, ayrıca öğretim müfredatlarının ortaya koyduğu amaçların
gerçekleştirilmesi doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu sırada orta-öğretimin
ikinci ve üçüncü seviyesine ait içerikler arasında bağlılığın sağlanmasına
da ayrı önem verilmiştir. Bu sınıfta ger-çekleştirilmesi öngörülen
program bir bütün ve ayrı ayrı konular olarak kendi içinde bir tutarlık
gösterecek, mantıklı olacak ve yeni milenyumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Örneğin, genetik mühendisliği ve insan
genetiği, insan ve çevre gibi konular. Reformlara uygun olan biyoloji 12.
sınıf öğretim programının ikinci bir özelliği, ders içeriklerinin ’’karışım’’
şeklinde sunulmasıdır. Geleneksel programlarda botanik, zooloji, ekoloji
ve diğer biyoloji kollarına ait içerikler ayrı ayrı işlenirken, yeni
programlarda bu içerikler iç içe girmiş, bir bütünlüğü oluşturmuş ve diğer
bilimlerle ilişki kurmuş şeklinde verilmiştir. Böylece öğrencilere günlük
yaşamda gerekli olan bilgileri benim-seme ve ileride bu bilgilerden
yararlanabilme fırsatı verilmiştir.
Sonunda belirtilmesi gerekir ki, birbirine çok benzer olan birinci,
ikinci ve üçüncü seviye öğretim programları her derste gerçekleştirilmesi
gereken konulara indirgenince farklı içeriklerin ortaya çıktığı görülür.
167
UZAK HEDEFLER
12.sınıf ders programının hedefi:
· Birey ve populasyonlarda görülen hayatsal olaylara ait esas
kanunları, evrimsel açıdan ve moleküler düzeyde kavraya-bilmek
(evrim, genetik mühendisliği, insan genetiği) için yetenekleri
geliştirebilme;
· Canlılar ve çevre (ekoloji, evrim) hakkındaki bilgileri geliştirebilme ve çevre sorunlarını yapıcı ve onarıcı bir şekilde çözebilme (insan ve çevre);
· Bilimsel verilerin elde edilmesi ve işlenilmesi konusunda, insan
ile çevre yararları doğrultusunda uygulayabilmek (biyolojik
monitoring, genetik tavsiyeler vb.) için becerileri geliştirebilme.
GENEL HEDEFLER
12. sınıf öğrencisi:
O Tutum ve değerlerin geliştirilmesi açısından:
· Canlılara ve çevreye karşı saygılı ve sorumlu davranarak ekolojik
dengeyi sağlayabilme;
· Kişisel davranışları (iş birlikçilik, açıklık, hoşgörülük, saygınlık,
gönüllülük, eleştirilik) geliştirebilme (gönüllü 10 kişi zorunlu 1000
kişiden daha çok iş yapar);
O Bilgi açısından;
· Biyolojik kavram ve terimleri (genetik mühendisliği, ekoloji,
biyoteknoloji vb.) kavrayabilme;
· Biyolojik kavram ve ilkeleri kavrayıp aralarında ilişki kurabilme;
· Biyolojik işlem ve yöntemleri kavrayabilme;
O Anlama açısından:
· Biyolojik gerçek ve ilkeleri anlayabilme ve aralarında mantıklı
bağlılık (biyoloji ve teknik, biyoloji ve eczacılık arasındaki bağlılık) kurabilme;
· Etki ve tepki ilişkilerini anlayabilme (sera etkisinin sıcaklı- ğı
artırması neticeleri);
· Yöntem ve süreçleri açıklayabilme;
O Uygulama açısından:
· Biyolojik gerçek ve ilkeleri uygulayabilme;
168
· Süreç ve yöntemleri uygulayabilme;
· Biyolojik sorunları çözebilme;
O Bilgi alış verişi açısından:
· Pratik çalışma yada incelemeye ait bir rapor yazabilme;
· Bilgi kaynaklarından yararlanarak incelemelere ait verileri takdim
edebilme;
· Biyolojik sorunlara ait bilgileri aktarabilme (genetik mühendisliği,
insan genetiği ve diğer bilimlere ait bilgileri sözlü anlatabilme,
tablo ve grafik şeklinde gösterebilme);
· Çevre sorunları konusunda ’’Green haus’’ kuralına uygun olarak
tartışabilme (çevre OYQ);
O
·
·
·
Eleştirel düşünme açısından:
Yararlı olan ve yararlı olmayan bilgileri birbirinden ayırt edebil-me;
Gerçekleri yargılardan ayırt edebilme;
Hekimlik, baytarlık, tarım, enerjetik (yapay petrol vb.) alanındaki
sorunları çözebilmek için biyolojik ilkeleri uygulayabilme;
· ’’Bir figür 1000 sözcük kadar değerlidir’’ deyimini açıklayabilme.
PROGRAM İÇERİĞİ
Kategori
Altkategori
I. Hayatsal
Olaylar
I.1.1.Genetik Mühendisliği
10
10.1
I.1.2.İnsan Genetiği
12
12.1
II.1. Ekoloji
20
20.2
II.1.2. Etoloji
7
7.1
II.1.3. İnsan ve Yaşam Ortamı
II.2. Evrim
22
10
22.2
10.1
Pratik Çalışma
12
12.1
Serbest Saatler
6
6.0
II. Canlılar ve
Çevre
Toplam:
Ders
saatleri
99
Yüzdelik %
100
169
170
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards