ÇEVRESEL ETKİ Logo Yazılım, insana ve çevreye saygı

advertisement
ÇEVRESEL ETKİ
Logo Yazılım, insana ve çevreye saygı çerçevesinde teknoloji geliştirmeyi önemser. Buna
göre, faaliyetlerinde topluma ve dünyaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder. Logo Yazılım, Çevre
Politikası çerçevesinde çevresel etkilerini etkin ve sistematik bir şekilde yönetir. Çevre politikasının
belirlenmesi, uygulanması, gözden geçirilmesi, denetim ve raporlanmasına ilişkin süreç, görev ve
yetkiler yürürlükteki yasa ve diğer düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden sorumlu İcra Kurulu üyesi, çevre ile ilgili konulardan
sorumludur ve Yönetim Kuruluna raporlama yapar.
Çevre Politikası doğrultusunda, enerjinin verimli kullanılarak sera gazı salımlarının azaltılması,
araçlardan kaynaklanan yakıt kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih
edilmesi, başta su olmak üzere doğal kaynak tüketiminin sınırlandırılması, atık oluşumunun önüne
geçilmesi ve geri dönüşüm düzeyinin arttırılması odak noktalarıdır. Çevre performansını, amaç ve
hedefler üzerinden takip ederken, tedarikçi seçiminde çevresel performansları da göz önünde
bulundurur.
Logo Yazılım Çevre Politikası’na erişmek için tıklayınız.
Bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Logo Yazılım, çevresel etkilerinin yönetiminde ilgili
yasal mevzuata tam uyum gösterir. Logo Yazılım son üç yıl içerisinde herhangi bir çevre cezası
almamıştır. Logo Yazılım, faaliyet gösterdiği sektörün çevresel etkileri sınırlı olmasına rağmen etki
alanını en yüksek olarak belirlediği enerji tüketimi ve doğal kaynak kullanımını azaltmaya ve
elektronik atıklarını geri dönüştürmeye özen gösterir. Aynı zamanda, çevresel performansı
iyileştirmek amacıyla paydaş katkılarını dikkate alır. Sunduğu ürün ve hizmetleriyle çok daha geniş bir
etki alanı yaratarak iş ortaklarının çevresel performanslarını geliştirmesine katkıda bulunur.
İklim Değişikliği
İklim değişikliği çağımızda küresel çapta yaşanan en önemli sorunlar arasındadır. İnsan kaynaklı sera
gazı salımları, iklim değişikliğine ve buna bağlı olarak buzulların erimesi, deniz seviyelerinin
yükselmesi, kuraklık ve aşırı meteorolojik olayların sıklaşması gibi ciddi sonuçlara sebep oluyor. İklim
değişikliğinin etkilerinin minimum seviyede tutulması amacıyla emisyonların azaltılmasında iş
dünyasına da önemli görevler düşüyor.
Türkiye’nin en büyük yazılım kuruluşlarından Logo Yazılım, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda
bulunmaya önem verir. Logo Yazılım Çevre Politikası doğrultusunda hareket ederek sera gazı
emisyonlarında azaltım sağlayacak çalışmalar yürütür ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında
yer alan “İklim Eylemi” hedefine katkıda bulunmayı hedefler.
Bu amaçla enerji tüketimini takip eder ve enerji verimliliğini arttıracak yatırımlar yapar. Elektrik
ve yakıt tüketimini azaltıcı araç ve uygulamalar geliştirerek karbon salımını azaltır. Aynı
zamanda, başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek hem
tasarruf eder hem de fosil yakıt kaynaklı elektrik kullanımını azaltır. Sağladığı ürün ve hizmetlerle de iş
ortaklarının çevresel etkilerini azaltmasına katkıda bulunur.
Bu doğrultuda, güç kaynağı sistemi, güneş enerjisi destekli çalışabilen vericilerle değiştirilerek dağılım
sistemindeki kayıplar minimuma indirildi. Sistem, 20 kW kapasiteye sahip fotovoltaik güneş
panelleriyle destekleniyor. Kendi alanında bir ilk olan sistemle, yılda 30 ton karbondioksit salımının
önüne geçiliyor. Ayrıca, sunucu altyapısında sanallaştırma yoluna giderek, yaklaşık 50 sunucu,
dört sunucu üzerinde koşturuluyor. Böylelikle hem sunucuların enerji ihtiyacı azaltılıyor hem de
soğutma ihtiyacının azalmasıyla dolaylı olarak elektrik tasarrufu sağlanıyor. Buna ek olarak, GOSB
Teknopark binasında ıslak hacimli alanlarında kullanarak fotoselli aydınlatmalar, %18 daha az enerji
tüketiyor. Güneş enerjisi kullanımı ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalarla 2016 yılında toplam
21.000 kWh enerji, yaklaşık 3.700 TL finansal tasarruf sağlandı.
Enerji Tüketimi (MWh)
Satın alınan elektrik
2014
797
2015
855
2016
933
Doğal gaz
Jeneratör (dizel)
Araç yakıt tüketimi (toplam)
Dizel
Benzin
TOPLAM
405
0
1.337
1.304
33
2.539
742
10
1.385
1.338
47
2.992
998
9
1.941
1.892
49
3.882
Sera Gazı Salımları (ton CO2e)*
2014
2015
2016
Kapsam 1 (Direkt)
564,2
646,1
1.034,4
Kapsam 2 (Dolaylı)
Genel Toplam
394,1
958,3
472,0
1.118,1
458,7
1.493,0
Logo Yazılım Sera Gazı Emisyonları 2016
Jeneratörler
(dizel)
< %1
Elektrik
%31
Araçlar
%35
SF6
< %1
Binalarda
kullanılan
yakıtlar
%14
F-gazları
%20
* Enerji kaynaklarının alt ısıl değerleri ve çevrim katsayıları 27 Ekim 2011 tarihli 28097 sayılı resmî
gazetede yayınlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair
Yönetmelik” EK-2 Enerji Kaynaklarının Alt Isıl değerleri ve Petrol Eşdeğerlerine Çevrim
Katsayıları tablolarından alınmıştır. Elektrik emisyon faktörü hesaplamalarında TEİAŞ istatistikleri
kullanılmıştır (2013,2014,2015). KIP (Küresel Isınma potansiyeli) katsayıları IPCC AR5 raporundan
alınmıştır.
Su ve Atık Yönetimi
Başta su olmak üzere doğal kaynakların sorumlu bir şekilde yönetilmesi Logo Yazılım’ın sürdürülebilir
yaşam çalışmaları kapsamındadır. Sorumlu Tüketim ve Üretim başlıklı 12. Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefine uygun olarak doğal kaynakların verimli kullanılması ve etkin atık yönetimi yapılması
konusunda uygulamalar hayata geçirilir. Örneğin, tüm işlemlerin online yapılmasını sağlayan Sanal
Sevkiyat Sistemi ve Sipariş Sistemi Logosphere aracılığıyla Logo Yazılım’ın ve iş ortaklarının kâğıt
ve diğer sarf malzemesi ihtiyacı azaltılıyor. Ayrıca, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle iş ortaklarının doğal
kaynak tüketimini daha verimli gerçekleştirmesine katkıda bulunuyor.
Logo Yazılım, atık yönetimi kapsamında kaynağında atık oluşumunun engellemeyi, daha az atık
üretmeyi ve geri dönüşüm oranlarını arttırmayı hedefler. Elektronik atıklar, kullanılmış piller, kâğıt ve
plastik toplayarak geri dönüşümünün yapılması sağlar. İmalatçıların gereksiz ve doğada bozulmayan
ambalaj malzemeleri kullanmalarının önüne geçer ve ambalajsız tüketilebilecek ürünlerin ambalaj
kullanmadan tüketilmesini hedefler.
Su Kullanım ve Atık Su Miktarı (m3)
2014
2015
2016
Su Tüketimi
8.030
8.070
9.340
Atık Su
6.493
6.541
7.580
Atık Miktarı (ton)
2014
2015
2016
Tehlikeli atık
1,1
1,0
3,0
Evsel atık
30,4
32,1
32,8
Geri dönüştürülen atık
0,5
0,5
0,2
Download