TV logo değişikliğine ilişkin Örnek Dilekçe ve Yönetim Kurulu Kararı

advertisement
ÖRNEK DİLEKÇE
Konu: TV Logo değişikliği talebi
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULUNA
BİLKENT – ANKARA
“………………………………………………………..” unvanlı ve “………….”
logolu kurulumuz, 6112 sayılı Kanun ve ilgili Mevzuat kapsamında “……………………….”
olan logosunu “……………………………….” olarak değiştirmek istemektedir.
Bu talebimizle ilgili olarak;
1- Logo değişikliğine ilişkin alınan yönetim kurulu kararı,
2- Türk Patent Enstitüsüne yapılan marka tescil başvurusu/Marka Tescil belgesi/Hak
sahibi kişi ile yapılan noter onaylı marka kullanım sözleşmesi,
3- Program yayınlarında ve reklam yayınlarında kullanılacak olan logo örnekleri
(renkli),
4- Yeni logoya göre düzenlenmiş G-2 formu,
yazımız Ek’inde sunulmuştur.
Talebimizin Üst Kurulca da uygun görülmesi halinde; “……………………….” olan
logomuzun “……………………………….” olarak değiştirilmesi yönünde izin verilmesi
hususunda gereğini arz ederim
Şirket Kaşesi -Yetkili adı soyadı- İmza
EKLER
1- Logo değişikliğine ilişkin alınan yönetim kurulu kararı,
2- Yeni logo için Türk Patent Enstitüsüne yapılan marka tescil başvurusu/Marka Tescil
belgesi/Hak sahibi kişi ile yapılan noter onaylı marka kullanım sözleşmesi,
3- Program ve reklam yayınlarında kullanılacak logo örnekleri (renkli),
4-Yeni logoya göre düzenlenmiş G-2 formu,
ÖRNEK YÖNETİM KURULU KARARI
“…………………………………………………………………….A.Ş.” unvanlı şirkete ait
yönetim kurulu kararı
Toplantı Tarihi
:
Toplantı No’su
:
Toplantı Konusu
:TV Logo değişikliği talebi
Toplantı Yeri
:
Toplantıya Katılanlar:
Şirketimiz yönetim kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanarak;
1-“…………………………………” olan logomuzun “…………………………..”
olarak değiştirilmesi yönünde Üst Kurula izin başvurusunda bulunulmasına,
2- Program yayınlarında ve reklam yayınlarında aşağıdaki logo örneklerinin
kullanmasına,
Yayın logosu
Reklam logosu
3- Yeni logo için Türk Paten Enstitüsüne şirketimiz adına marka tescil başvurusunda
bulunulmasına,
4- Talebimizin Üst Kurulca uygun görülmesi ve tecil edilmesi akabinde televizyon
yayınlarında yeni logomuzun “……..…….” kullanılmasına,
karar verilmiştir.
YÖNETİM KURULU
Download