KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS III. SINIF DERS

advertisement
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS III. SINIF DERS İÇERİKLERİ
V.
KMB 303
YARIYIL
Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I
3
0
3
5
Kimyasal reaksiyon mühendisliğine giriş, Reaksiyonların stokiometrisi ve reaksiyon ilerleme
değişkenleri, Değişken seçimindeki kriterler, Kimyasal reaksiyonların termodinamiği.
Kimyasal denge, tersinir ve tersinmez reaksiyonlar, Kimyasal reaktörlerden hız verilerinin
toplanması ve analizi; kesikli reaktör verilerinin değerlendirilmesi, diferansiyel reaktör
verilerinin yorumlanması, Kimyasal reaktörler için genel kütle denkliğinin çıkarılması, Katı
katalizörler: özellikleri ve karakterizasyonu, Membran reaktörler. Döngülü reaktörler.
KMB 311
Termodinamik
3
0
3
6
Termodinamiğin temel kavramları; İdeal gazlar, Boyle Kanunu, Charles Kanunu, Avagadro
Kanunu, Genel Gaz kanunu, Birinci yasa, iş ve ısı kavramları, genleşme işi, entalpi, hal
fonksiyonları, Birinci yasanın uygulaması; Joule Deneyi, Linde soğutucusu; İkinci yasa ve
entropi; Carno çevrimi ve verim, Sistem değişimlerinin istemliliği; Helmholtz enerjisi, Gibbs
serbest enerjisi, saf maddelerin termodinamik özellikleri; kapalı ve açık sistemlerin tasarımı
ve analizi; güç jeneratörleri ve soğutma için döngülü proseslerin termodinamik analizi.
KMB 305
Kimya Mühendisliği Lab. I
0
4
2
5
Viskozite tayini, Akışkanlar mekaniği, Yüzey gerilimi, Sedimentasyon, Adsorpsiyon, Üçlü
nokta, Bir gazın ısı kapasitesinin oranı, Ceketli ısı değiştirici, Kesikli reaktör, İkili
karışımların distilasyonu
KMB 302
Isı Transferi
3
0
3
5
Isı iletimine giriş, Dış ve İç Akış, Doğal ve zorlanmış taşınım, Isı Değiştiriciler, Işınım: Temel
yöntemler ve özellikler, Yüzeyler arasında ışınımla ısı geçişi
KMB 307
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
3
0
3
5
Malzeme bilimine giriş, Atomlar arası bağlar, Kristal yapı, Kristal sistemler, Kristal düzlem
ve yönleri, Kristal yapı hataları, Amorf yapılar, Katı eriyikler, Fazlar ve faz diyagramları, Faz
kanunu, Tek bileşenli sistemler, İki bileşenli sistemler, Faz diyaramı reaksiyonları, Faz
diyagramlarından yararlanma, Demir çelik malzemeler, Fe-C denge diyagramı, Çeliğin ısıl
işlemleri, Çeliklerin sınıflandırılması, Çelik standartları, Dökme demirler, Mekanik özellikler
ve Malzeme muayenesi, Tahribatlı muayene teknikleri, Sertlik ölçme deneyleri, Çekme,
Basınç, Yorulma deneyleri, Sürünme ve Darbe deneyleri, Tahribatsız muayene teknikleri,
Mühendislik malzemeleri, Demir dışı malzemeler, Polimerler, Seramikler, Kompozitler.
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS III. SINIF DERS İÇERİKLERİ
ATI 301
Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarih.I
2
0
2
1
Türk inkılabı ve inkılap hareketleri: İnkılap nitelikleri ve hedefleri. Siyasal inkılaplar: Halk
fırkasının kurulması, İzmir suikasti, İstiklal mahkemeleri, Eğitim-Kültür alanındaki inkılaplar:
Tevhid-i Tedrisat, Harf inkılabı, tarih ve dil alanındaki çalışmalar. Toplumsal alandaki
inkılaplar: Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, soyadı kanunu, takvim ve ölçülerde inkılap.
Türk dış politikası: Lozan ve Montrö anlaşmaları, Türkiye Avrupa İlişkiler. Türk inkılabının
temel ilkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık.
VI.
KMB 306
YARIYIL
Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II
3
0
3
5
Enerji denkliğinin çıkarılması. Yatışkın haldeki adyabatik reaktörlerin tasarımı, yatışkın
haldeki NINAF reaktörlerin tasarımı; sürekli akışlı tank, tapa akışlı ve sabit yataklı
reaktörlerin tekli ve çoklu reaksiyon sistemleri için tasarımı. Yatışkın olmayan adyabatik ve
NINAF reaktörlerin tasarımı; kesikli ve yarı kesikli reaktörler. Denge dönüşmesi, çoklu
yatışkın haller. Elemanter olmayan reaksiyonlar: polimerizasyon reaksiyonları, Üç fazlı
reaktörler: akışkan yataklı reaktörler, bulamaç reaktörler ve damlama yataklı reaktörler.
KMB 314
Kimya Müh.Termodinamiği
3
0
3
6
Gaz özellikleri, ideal gaz denklemi. Enerjinin korunumu. Kütlenin korunumu, Enerji türleri,
Termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, Carnot döngüsü ve güç
çevrimleri. Soğutma döngüleri, Sabit ısı iletimi, kompozit maddeler için termal dirençleri.
Konveksiyon ve Radyasyon.
KMB 304
Kütle Transferi
3
0
3
4
Kütle transferinin temel prensipleri. Fick kanunu ve difüzyon katsayıları, Kabuk kütle
dengesi. Süreklilik eşitliği. Kararlı hal difüzyonu ve çeşitleri. Yığın akımı kütle transferi ve
kütle transfer katsayıları. Kütle transfer, korelasyonları. Benzerlikler. Fazlar arası kütle
transferi ve sürekli temas, proseslerinin tasarımı
KMB 302
Mühendislik Ekonomisi
3
0
3
3
Mühendislik ekonomisinin temel kavramları; temel ekonomik kavramlar, maliyet kavramı,
faiz kavramı ve faiz formülleri, para-zaman formülleri. Mikroekonomi: Piyasalar, talep ve arz
kavramları, esneklik, piyasa dengesi, maliyet analizi, başa baş analizi, Makroekonomi: Gayri
safi milli hasıla, milli gelir, ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik, para ve para arzı.
Mühendislik ekonomisi uygulamaları; para-zaman formüllerinin uygulanması, alternatif
çözümlerin karşılaştırılması, para akışlarının tahmin edilmesi, enflasyon ve fiyat değişimleri,
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS III. SINIF DERS İÇERİKLERİ
yenileme yatırımları, mühendislik ekonomisindeki ek konular; risk altında karar verme, karar
ağacı uygulamaları, etki diyagramları, beklenen değer metodu ile karar verme, belirsizlik
altında karar verme, stratejik değerlendirme teknikleri.
KMB 310
Kimya Mühendisliği Lab. II
0
4
2
5
Katı sıvı ekstraksiyonu, Katalizör sentezi, Genişletilmiş yüzey ısı transferi, Plakalı ısı
değiştirici, Mekanik karıştırıcı, Enzimatik reaksiyon, CSTR, Su buharı destilasyonu ile MW
tayini, Gaz difüzyon katsayısı, Sıvı difüzyon katsayısı, Borusal akım reaktörü
KMB 308
Enstrümantal Analiz
2
0
2
2
Analitik sinyaller, hata hesaplamaları Elektromanyetik radyasyon ve özellikleri ve madde ile
etkileşimi optik aletlerin temel bileşenleri, ışık kaynakları, dalga boyu seçicileri, dedektörler,
Absorpsiyon spektroskopisi, Lambert-Beer yasası, UV-Görünür bölge spektroskopisi, Atomik
absorpsiyon spektroskopisi, IR spektroskopisi, Elektroanalitik yöntemler, Termal yöntemler,
Kromatografik yöntemler, kolon kromatografisi,
Gaz kromatografisi, Sıvı kromatografisi,
Kulometrik ve konduktometrik metotlar
ATI 102
Atatürk İlkeleri ve İnk.Tarih II
2
0
2
1
Türk inkılabı ve inkılap hareketleri: İnkılap nitelikleri ve hedefleri. Siyasal inkılaplar: Halk
fırkasının kurulması, İzmir suikasti, İstiklal mahkemeleri, Eğitim-Kültür alanındaki inkılaplar:
Tevhid-i Tedrisat, Harf inkılabı, tarih ve dil alanındaki çalışmalar. Toplumsal alandaki
inkılaplar: Tekke ve zaviyelerin kaldırılması, soyadı kanunu, takvim ve ölçülerde inkılap.
Türk dış politikası: Lozan ve Montrö anlaşmaları, Türkiye Avrupa İlişkiler. Türk inkılabının
temel ilkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılapçılık.
KMB 312
Staj II
0
0
0
Kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi, Uygulanan prosesin ve akış
çizelgesinin kavranması, Akış çizelgesi üzerinde kütle ve enerji denklik hesaplamalarının
yapılması, Süreçte yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili
bilgilerin edinilmesi, Süreç kontrol ve kalite kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi
1
Download