KONU*MA VE D*L BOZUKLU*U OLAN ÇOCUKLAR

advertisement
PROF. DR. FİGEN GÜRSOY
Dil ve İletişim
Çocuklarda dil gelişimini açıklayabilmek
için dil ve iletişimin açıklanması gerekir.
İletişim ve dil birbirleriyle ilişkili kavramlar
olmakla birlikte farklı anlamlar
içermektedir.
İletişim, dili kullanarak ya da
kullanmaksızın insanlar arasındaki bilginin
duyguların, düşüncelerin ve yaşantıların
ifade edilme yöntemidir.
Dil ise anlamları ifade etmek için
toplumlarca kullanılan, kurallara dayanan
semboller sistemidir.
2
Dil ve İletişim
Dil gelişimi kelimelerin, sayıların, sembollerin
kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına
uygun olarak kullanılmasıdır.
Dilin kendine özgü kuralları ve kurallar
çerçevesinde gelişen bir sistemi bulunmaktadır.
3
Dili Oluşturan Sistemler
Ses
sistemi
• Konuşma dilinde anlamı ayırt etmeye yarayan en
küçük ses birimleri ses sistemini oluşturmaktadır.
Sıra
sistemi
• Cümlenin yapısını oluşturan ses gruplarının cümle
içinde sıralanmasına sıra sistemi denmektedir.
Anlam
sistemi
• Anlam seslerin semboller aracılığıyla nesne ve olaylarla
ilişkisini belirlemekte, sözcükler belirli bir anlam ifade
etmek için kullanılmaktadır.
4
Konuşmada Etkili Olan
Organlar

Konuşma bir çok
organın birlikte
eşgüdüm içinde
çalışmasıyla oluşan
bir iletişim şeklidir.











Akciğer
Diyafram
Soluk borusu
Ses telleri
Küçük dil
Büyük teller
Yumuşak ve Sert
Damak
Dişler
Dudaklar
Ağız ve Burun
Alt Çene
•Konuşma Engelinin Tanımı
Birinci Özel Eğitim Konseyinde konuşma engeli,
dil ve konuşma sorunları olarak ele alınmış ve bu
konseyde dil ve konuşma bozuklukları bireyler
arası sözel iletişimin herhangi bir nedenle
olmaması ve herhangi bir boyutta ortaya çıkan
aksaklıklar ve düzensizlikler şeklinde
tanımlanmıştır.
6
•Konuşma Engelinin Tanımı
 Konuşma ve dil bozukluğunun;
Genellikle üç-sekiz yaşlar arasında görülmesi ve
ergenlikten sonra sona ermesi,
Genetik ya da çevresel kökenli olması,
Konuşmanın ritmi ve akıcılığının dinleyenlerin
dikkatini çekecek kadar farklı olması,
Konuşmanın konuşanın cinsiyeti, yaşı, fizik
yapısına göre beklenilenden farklı olması,
Belirtilen bu farklılıkların süreklilik göstermesi
beklenir. Aynı zamanda konuşan kişinin bu
farlılıkları hissetmesi gerekir.
7
Konuşma Engelinin
Nedenleri

Organik Bozukluklar
Fonksiyonel
Bozukluklar
Duygusal ve Sosyal
Bozukluklar
Konuşma Engelli Çocukların
Sınıflandırılması

Artikülasyon bozuklukları
(Eklemleme)
Ses üretimindeki
bozukluklar
Konuşma akışını engelleyen
akış bozuklukları
Kekemelik ve diğer
konuşma bozuklukları
Artikülasyon bozukluğu dört farklı şekilde
görülmektedir.

Sesin
düşürülmesi
Sesin
değiştirilmesi
Sesin
eklenmesi
Sesin
bozulması
Artikülasyon Bozukluğunun Nedenleri
 Nedenler
Yapısal
İşlevsel (Görevsel)
Nedenler
Psikolojik Nedenler
Ses Bozuklukları

Ses
perdesindeki
ve ses
üretimindeki
problemlerle
ilgilidir.
Ses bozukluklarına neden olan etkenler;

1.Konuşma
organındaki
yapısal
bozukluklar
6.Aile içi
çatışmalar
2.Solunum
sistemine ait
bozukluklar
5.İşitme kaybı
ve duygusal
bozukluklar
3.Gırtlakta
oluşan
bozukluklar
4.Sinir
sistemindeki
bozukluklar
Ses bozukluğu dört farklı şekilde görülmektedir;

Sesin
perdesinde
görülen
bozukluklar
Sesin
şiddetinde
görülen
bozukluklar
Sesin
kalitesinde
görülen
bozukluklar
Sesin
esnekliğinde
görülen
bozukluklar
Akış Bozuklukları

 Konuşma esnasında dinleyicileri rahatsız
edecek duraklama ya da patlama görülme
durumudur.En yaygın olanı kekeleme
durumudur.
Kekemelik

 Konuşmanın doğal akışının bir biçimde kesintiye
uğramasıdır. Bireyin istemsiz olarak sesleri uzatması,
kimi sesleri üretirken zorluk çekmesi, bir sesi, heceyi
yada sözcüğü tekrarlaması biçiminde görülebilir.
Birincil
kekemelik
İkincil
kekemelik
Kekemeliğin Nedenleri
1) Kekemeliğin
bireydeki yapısal
bozukluklardan kaynaklandığını ileri
sürenler,
2) Konuşmanın öğrenilmiş bir davranış
olduğunu kekemeliğinde öğrenme
sonucu ortaya çıktığını savunanlar,
3) Kekemeliğin kişilik bozukluklarından
kaynaklandığını söyleyen görüşlerde
vardır.
Gecikmiş Konuşma

 Çocuğun konuşması kendi yaşından beklenenden çok geri
ya da konuşma gelişimi açısından daha yavaş bir gelişme
gösteriyorsa o konuşma gecikmiş konuşma olarak
adlandırılır. Bu, bir bakıma çocuğun bebeklik çağında
geçirmesi gereken konuşma gelişim aşamalarından birinde
duraklayıp kalması ya da o aşamalardan birine geri dönüş
yapma halidir.
Gecikmiş Konuşma Yaşayan
Çocukların Genel Özellikleri

Bu çocukların konuşmaları kısıtlıdır, akranlarına göre daha
az konuşurlar.
Bu çocuklar, genellikle zihinsel yetersizlik gösterirler.
Sözcük dağarcıkları yetersiz olduğu için cümle kurmada
güçlük çekerler.
Başkalarıyla iletişime girmezler. Konuşma sesi özelliğinde
olmayan farklı sesler çıkarırlar.
İhtiyaç ve isteklerini eşyalara vurma, çarpma, itme gibi
beden gücüyle gösterirler.
Yaşıtlarına oranla daha çabuk ağlama, bağırma, hırçınlık
gibi anti-sosyal davranışlar gösterebilirler.
Afazi

Beynin hasar görmesi sonucu oluşan iletişim bozukluğu
olarak tanımlanmaktadır.Nörolojik kökenlidir.
1.Broca tipi afazi
2.Wernicke tipi afazi
Bireyin gelişim özelliklerine ve sağlanan
imkanlara göre değişmekle birlikte afazide tam
bir iyileşmenin gerçekleşmesi mümkün
değildir. Bazı durumlarda destekleyici iletişim
sistemleri kullanılarak bireyin çevre ile olan
etkileşimi ve günlük yaşama yönelik iletişim
ihtiyacı giderilebilir.
21
Konuşma Engelli Çocukların Özellikleri
Konuşma ve dil bozukluğu olan çocukların
konuşmalarının kısıtlı olduğu bilinmektedir.
Burada kastedilen kısıtlılık hiç
konuşmamaktan, çok zor anlaşılabilen bir kaç
sözcük söyleyebilme arasında değişmektedir.
Bu çocukların sözcük dağarcıkları yeter
olduğu için akranlarına göre daha az kelime
hazinesine sahiptir.
Bu çocuklar cümle kurmakta güçlük çektikleri
için arzu ve isteklerini sözcüklerle anlatma
yerine jest, mimik ya da işaretlerle anlatmaya
çalışırlar.
22
Konuşma Engelli Çocukların Özellikleri
Başkalarının konuşmalarına ilgi duymazlar ve
dinlemezler
Farklı sesler çıkarırlar, ancak bu sesler konuşma
özelliği göstermez.
Sesleri çok çabuk çıkarmaları nedeniyle
çocukların konuşmalarını takip etmek oldukça
güçtür.
 Konuşma ve dil bozukluğuna sahip çocukların
bazıları, kalabalık ortamlardan hoşlanmazlar ve
uzak durma eğilimi gösterirler.
23
Konuşma Engelli Çocukların Özellikleri
Genellikle ayrı bir odaya çekilip, odanın bir
köşesinde kendi başlarına oynamak isterler.
Bazıları ise duvarlara vücutlarını sürtme,bir
başkasının elini tutma,sıkma gibi davranışlar
gösterebilirler. Konuşma engelli çocuklar
isteklerini, duygularını fiziksel hareketlerle ifade
ederler.
Bu hareketler genellikle eşyalara vurma, çarpma,
itme, çekme şeklindedir.
24
Konuşma Engelli Çocukların Özellikleri
Bu çocukların bazılarında psikolojik
rahatsızlıklar olduğu kadar, öğrenme yetersizliği
olduğu da vurgulanmaktadır.
Konuşma ve dil bozukluğu olan çocuklarda
bilişsellikle ilgili becerilerin bir kısmında da
bozukluk görülebilmektedir.
25
Konuşma Engelli Çocukların Özellikleri
Nesne kavramı ve neden-sonuç ilişkisinin
öğrenilmesi dil öğrenimi ile ilgili önemli bilişsel
yeteneklerdendir.
Dolayısıyla konuşma ve dil bozukluğu olan
çocukların bilişsel becerilerin bir kısmını veya
tamamını elde edememiş olabileceği
söylenebilir.
Bu çocukların düşünme yeteneklerinde de
problemler görülmektedir.
26
Konuşma Engelli Çocukların Özellikleri
Konuşma ve dil bozukluğu gösteren çocuklarda
genellikle gelişim bozukluğuna rastlanmaktadır.
Sosyal gelişim açısından konuşma ve dil
problemi olan bazı çocukların, yetişkinle çocuk ve
çocukla çocuk arasında sosyal ilişki kurmada ve
bunu devam ettirmede az problem yaşadıkları
belirtilmektedir.
Bu çocuklarda problem arttıkça olumlu benlik
gelişimi de azalmaktadır.
27
TANI VE DEĞERLENDİRME
•Konuşma ve dil bozukluklarında tanı koyma
şunları kapsamaktadır:
Oral inceleme
Artikülasyon testi
İşitme ayırma becerisinin ölçümü
Uyarıcılığın ölçümü
İfade edici ve alıcı dil becerilerinin test
edilmesi
Konuşma akıcılığının değerlendirilmesi
İşitme testi
28
TANI VE DEĞERLENDİRME
Sesin değerlendirilmesi
Hikayenin alınması
Konuşma ve dil uzmanı çocuğu sınıfta ya da
oyun alanında gözleyerek değerlendirmeyi
yapabilir.
29
TANI VE DEĞERLENDİRME
Değerlendirme ise konuşma ve dil becerileri
bakımından bireyin iletişim becerilerinin
belirlenmesini kapsamaktadır.
Değerlendirmenin iki yönü vardır.
 İlk değerlendirme; çocuğun gelişimini takip
etmek ve değerlendirmek için terapi boyunca
yapılan değerlendirmeleri,
İkinci değerlendirme ise terapinin bitmesinden
sonra problemin tekrar edip etmediğini izlemek
için yapılan işlemleri kapsar.
30
TANI VE DEĞERLENDİRME
Terapi sırasında yapılan değerlendirme, terapi
tekniklerinin ve programlarının devam edip
etmemesine ya da bir değişikliğin gerekli olup
olmadığına karar vermede önemli olmaktadır.
31

Bu bölüm;
Aral, N. ve Gürsoy, F. 2007. Özel Eğitim Gerektiren
Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. İstanbul: Morpa
Kültür Yayınları.
Kaynağından alınmıştır.
Download