- Bölgemizde büyük bir kanser patlaması olduğu bilinmektedir. Bu

advertisement
TBMM
6 . 10 . 2009
- Bölgemizde büyük b i r kanser patlaması olduğu bilinmektedir. B u bölgede
çalışmakta olan santralin kanser üzerinde etkisi araştırılmış mıdır? Kanser
ölümlerindeki artışı neye göre açıklamaktasınız?
Cevaplar 3.4,5;
Yatağan termik santralı, 07.02.1993 tarihinden önce işletmeye alınmış olduğundan ÇED
Yönetmeliğinden muaftır. Yeni kurulması planlanan tesis için ise ÇED süreci başlamıştır.
Bölgenin mevcut kirlilik yükü, yöre halkının mevcut sağlık durumu, görülen endemik
hastalıklar, işletmede olan Yatağan termik santralı ile birlikte planlanan santraldan
kaynaklanacak kümülatif etkiler ve alınacak önlemlere ilişkin çalışmalar Çevre ve Orman
Bakanlığına sunulacak olan ÇED Raporunda detaylı olarak yer alacaktır. Bununla birlikte,
ÇED İnceleme v e Değerlendirme Komisyonunda Sağlık Bakanlığı ve Muğla İl Sağlık
Müdürlüğünden uzmanlar yer almakta olup planlanan santralın insan sağlığına olabilecek
etkileri bu kurumlar tarafından değerlendirilecektir.
Muğla Valiliği, İl Çevre v e Orman Müdürlüğü tarafından Mayıs 2009 tarihi itibariyle
halka projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı uygun araçlarla bildirilmiş, halkın süreç ile
ilgili bilgileri alabilmesine, projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerini ilgili mercilere
ulaştırılabilmesine imkan sağlanmış ve bû kapsamda gerekli duyurular yapılmıştır.
16.06.2009 tarihinde Muğla Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünde halkın katılımı
toplantısı düzenlenmiştir.
Soru 6:
Yatağan termik santralı çevreye zarar verdiği ve bu nedenle üretimine sık sık ara
vermiştir. Mevcut santral kuruluşundan bugüne insan sağlığını tehdit eden sınırı kaç
defa geçmiştir?
Cevap 6:
Baca Gazı Desülfürizasyon Tesisi (BGD) kurulmadan önce santralın zaman zaman
işletilmesine ara verilmiştir. B G D ünitesinin işletmeye alınmasından itibaren
yönetmeliklere uyumlu bir şekilde çalıştırılmasına azami hassasiyet gösterilmektedir.
-136-
Download