""{#r" rbl,"/ı?luın

advertisement
ı.
a
;U}-
T.C.
ıızıBnsrııı VerİrİĞİ
Çevre ve Şehircilit İl ııtiOtırltıgtı
çEVRE VE ş€HlRclLlK
BAXANLlĞl
lıllll illll lılll llllı ıllıı lllllllıll llılı lıll lııl
nş"ıd**l
[,^1
Sayı :2364579|.220,0|
ACELE
Konu : Mersin-Karaman Doğalgaz Boru Hattı
Er.Ax.!:.....f3-Jr.{=V*...&J[,",
ve
GÜNLÜ»ÜR
[ç, ^ ı^ / ıt
rbl,"/ı?luın
n
Karaman İli 1Ayrancı) ve Mersin İli (Akdeniz, Toroslar, Erdemli ilçeleri) sınırları
içinde BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafindan yaplmı planlanan "Mersin_Karaman (Ayrancı)
Doğal Gaz Boru Hattr" projesine ilişkin ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
nezdinde oluşturulan İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve
yapılan değerlendirme sonucu söz konusu proje hakkrnda "Çevresel Etki Değerlendirmesi
olumlu" kararı verilmiştir.
ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre, Bakanlık tarafindan ÇED Olumlu Kararı
verilen faaliyetlere ilişkin kararlar Bakanlık ve ilgili Valilik tarafından yöre halkına uygun
iletişim araçlan ile duyurulması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla Söz konusu projeye ilişkin hazır|anan ilan metni ekte gönderilmiş olup, ilan
metninin askıda ilan ve diğer iletişim araçlan ile (internet vb) 15(onbeş)gün süre ile halkımıza
duyurulması, duyuru sonucu tanzim edilen tutanak ömeklerinin Bakanlığımıza iletilmek izere
İl VtlOtlrltlgtlmüze gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim.
Yılımaz ŞAHN
Çevre ve Şehircilik İl vıtiOıir v.
EK: l-
İlan örneği
(l
sayfa)
Belçnin.Aslı
Elektronik İmzalıdır
DAĞITIM:
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Akdeniz, Toroslar ve Erdemli Kaymakamlıkları
Akdeniz, Toroslar ve Erdemli Belediye Başkanlıkları,
0 8 liıslos 2016
""{#r"
Yeni Mah. 5307 Sk. No: 3/A 33060 Akdeniz/ MERSİN Ayrıntılı Bilgi: Müh. n.Enoı- rei. 1o:z+;
2372705l1107 Faks: (0324)2382712 e-posta: [email protected] Elektronik ağ: www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kınununı göre güvenli elektronik iınza ile imzalınmıştır.
Evrak teyidine http://evrakdogrulamı.csb.gov.tr
ıdresinden Belge Num.:23615791_220.0l_E.820l ve Bırkod Num.:78632l9 bilgileriyle erişebilirsiniz.
\
.i.,:
ı l\ılt:ıı i\ulıltltır
t,
1,
;ll}--
çEVRE VE şEHlRclLlK
ğAKANLlĞl
. T.C. . .Y.
MERSIN VALILIGI
Çevre ve Şehircilik İı iutailrlüğü
DUYURU
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) Genel
Müdürlüğü tarafindan; Mersin İli, Akdeniz, Toroslar ve
Erdemli İlçeleri İle Karaman İli, Ayrancı İlçesi sınırları
içinde yaplmı planlanan "Mersin-Karaman(Ayrancı}
Doğal Gaz Boru Hattı" projesi ile ilgili olarak
hazır|anan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliğinin ilgili
hükiimleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
nezdinde oluşfurulan İnceleme
ve
Değerlendirme
Komisyonu tarafından incelenmiş
yapılan
değerlendirme sonutu söz konusu faaliyet hakkında
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı
verilmiştir.
ve
ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3. Fıkrası
gereğince söz konusu karar ilanen halkımıza duyurulur.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imzı kanununı göre güvenli elektronik imzı ile imzalanmıştır.
Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr
adresinden Belge Num.:23645791-220.0l-E.820l
ve
Bırkod Num.:78632l9 bilgileriyle erişebilirsiniz
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards