Mantık

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Mantık Ana Bilim Dalı
Ders
Kodu
Yarıyıl
T+U Saat
Kredi
AKTS
MANTIK
201206
2
2+0
2
4
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Yrd. Doç Dr. Ömer Ali Yıldırım
Dersi Verenler
Yrd. Doç Dr. Ömer Ali Yıldırım
Dersin Yardımcıları
Harun Takçı (Araş. Gör)
Dersin Amacı
Klasik mantığın tarihçesi, konu ve kavram ve özelliklerini öğrenciye
kavratmak
1) Mantık tanım, konu ve tarihçesini açıklamak
2) Klasik mantığın İslam dünyasına girişini ve buna katkı sunan
filozofları anlatır
Dersin Öğrenme
Çıktıları
3) Klasik mantığın kavramlarını tanıtır ve inceler.
4) Doğru ve tutarlı düşünmenin ilkelerini ve metodunu öğretir.
5) Doğru tanım yapabilmeyi sağlar.
6) Akıl yürütmeyi geliştirir.
Dersin İçeriği
Mantığın tarihçesi, İslam Dünyasında mantık çalışmaları, kavramlar,
terimler, beş tümel, kategoriler, tanım, önermeler, akıl yürütme, kıyas,
beş sanat, mantık yanlışları.
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Mantığın Tanımı, Konusu ve Tarihçesi
2
İslam Dünyasına Mantığın Girişi ve Bu Alanda Yetişen Mantıkçılar
3
Mantığın Mahiyeti, Amacı, Önemi ve Faydaları
4
Kavram, Terim, Kavram Çeşitleri ve Delâletleri, Kavramlar Arası İlişkiler
5
Beş Tümel ve Kategoriler
6
Tanım, Çeşitleri ve Şartları
7
Tanımda Ortaya Çıkan Hatalar, Tanımlanamazlar, Bölme ve Sınıflandırma
8
Önerme ve Çeşitleri
9
Bileşik Önermeler
10
Modal Önermeler, Önermelerde Dağıtıcılık ve Önermeler Arası İlişkiler
11
Akıl Yürütme, Kıyas, Kıyasın Yapısı ve Unsurları
12
Kıyas Çeşitleri; Basit Kıyas, Bileşik Kıyas, Düzensiz Kıyas
13
Tümevarım ve Analoji
14
Beş Sanat
KAYNAKLAR
Ders Notu
[1] Çapak, İbrahim, Ana Hatlarıyla Mantık, İstanbul, 2012
[2] Öner, Necati, Klasik Mantık, Ankara 1991
Diğer Kaynaklar [3] Emiroğlu İbrahim, Ana Hatlarıyla Klasik Mantık, Asa yayınları
[4] Çüçen Kadir, Klasik Mantık, İstanbul, 2012
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
Kısa Sınav
0
0
Ödev
0
0
Toplam
40
Yıl İçinin Başarıya Oranı
0
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Ders Kategorisi (B)
Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir (Tuning)
Temel Mesleki Dersler
X
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1
Âdab ve usulüne göre Kur’ân-ı Kerim’i okuyabilir ve okuduğu metinleri
usulüne uygun olarak yorumlayabilir.
2
Kendi alanıyla alâkalı temel ve klasik metinlerin yanında çağdaş
metinleri anlayabilecek, onları yazılı ve sözlü olarak aktarabilecek bir
seviyede Arapça seviyesine ulaşır.
3
Allah Resulü’nün, kavlî, fiili ve takriri sünnetini kavrar, onun Kur’ân’a
dayalı güzel ahlâkını tanır; hadis ilminin tarihî süreç içindeki geçirdiği
safhaları,
hadis
metodolojisinin
oluşumunu,
Kur’ân-Sünnet
bütünlüğünü, Sünnetin dindeki yerini, hadisin temel problemlerini ve
farklı algıları tanır.
4
Klasik ve modern kaynaklara dayalı olarak İslâm hukukunun
mevzularına vâkıf olur; hukuk tarihi çerçevesinde İslâm hukukunun
X
yerini kavrar; onun diğer hukuk sistemleri ile kıyaslamasını yapabilir,
aralarındaki farklı ve benzer yönleri bilir.
5
İslâm dininin itakadî esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde tanır, kelamın
problemlerine ve bunların çözüm yollarına dair ilmî usullere göre bilgi
ve fikir sahibi olur.
6
Tarih içinde dinî ve siyasî sebepler ve amaçlar sonucu oluşan klasik ve
modern akımları, bunların temel özelliklerini ve yapılarını bilir.
7
Tasavvuf tarihi, zühd hareketleri, tasavvufi terimler, tasavvuf
müesseseleri hakkında bilgi sahibi olur; meşhur mutasavvıfları, temel
düşüncelerini ve temel özelliklerini tanır.
8
Eğitim tarihi içinde din eğitiminin yerini, klasik ve modern eğitim
metotlarını tanır; bunların mukayesesini yapabilir, eğitim vasıta ve
metotlarını kavrayarak kendine öz güven kazanır.
9
Felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi bilim dallarının verilerini ve
metotlarını kullanarak düşünme sistemi içinde sağlam bir alt yapı
edinir; Batılı ve Doğulu meşhur filozoflarla bunların felsefeleri, tarihî
süreçleri, doğuşları ve tesirleri hakkında malumat sahibi olur.
10
Yaşayan dinleri ve tarihin bir döneminde var olup müntesipleri
kalmayan dinlerin temel esaslarını ve özelliklerini tanır.
İslâm tarihinin ve medeniyetinin evrelerini tanır; büyük medeniyetleri,
medeniyetler arası münasebetleri bilir; İslam medeniyetini ve İslâmî
X
11
bilimleri analiz ve sentez yöntemleri ile değerlendirebilir, tenkit usulleri
çerçevesinde bunların zaaf ve eksikliklerini görüp müzakere edebilir.
Türk İslam Edebiyatı’nın türlerine ve bunların belli başlı örneklerine
vâkıf olur,
Müzikle ilgili teorik bilgilere sahip olur; temel usul ve makamları icra
12 edebilir. İslâm mimarisinin temel özelliklerini tanıyıp onu diğer mimari
yapılardan ayıran farkları kavrar, ayrıca tezyin sanatları ve tarihçesi ile
bunların önemli örneklerini bilir.
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
1
14
Ödevler
0
0
0
Ara sınavlar
1
5
5
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Toplam İş Yükü
55
Toplam İş Yükü / 30 (s)
2.20
Dersin AKTS Kredisi
4
Download