M. Meclisi B : 55 16 . 2 . 1967 O : 3 Bu meyamda tarımsal

advertisement
M. Meclisi
B : 55
Bu meyamda tarımsal istihsali takip için mah­
sul anketi, 15 tarımsal bölgede her yıl mahsul
tahmin heyetleriyle yapılan randıman ve istih­
sal anketi, pamuk tahmin heyetleriyle yapılan,
pamuk istihsal anketi, ziraat alet ve makinaları
anketi, yıllık sanayi anketi, her yıl millî gelir
hesaplarında kullanılmak üzere 4 er aylık ve
yıllık olarak Devlet ve özel sektörden ve ban­
kalardan gerekli bilgilerin temini ile yapılan an­
ketler, maden istihraç sanayiine ait aylık ve
yıllık anketler, Millî Eğitim ve Adalet istatistik­
leri yıllık anketleri yapmak Enstitünün mesai­
leri arasındadır.
1967 programı olarak 4 ilde uygulanmış ve
halen 5 ilde uygulanmakta ve 3 ilde daha uygu­
lanacak olan aile bütçeleri anketleri ve iş gücü
ve istihdam anketlerine devam edilecek ve plân
gereklerine uyularak işçi ücretleri anketlerine
başlanacaktır. Tarım alanında ekili saha ve is­
tihsal istatistiklerinin daha sıhhatli bir hale ge­
tirilmesini temin için 1966 yılında başlanan ob­
jektif metot çalışmalarına devam edilecek, bu­
na ilâveten başlıca ihraç maddelerini teşkil
eden tarım mahsullerinin saha ve istihsalin'n ob­
jektif metotlarla tesbiti çalışmaları
yapıla­
caktır.
Sınai istihsal endeks1 erinin
yapımında kul­
lanılacak bilgelerin temini için, 1966 da başla­
nan 3 er aylık anketlere devam olunacaktır.
D ! ger taraftan millî gelir etüt grupunun ça­
lışmalarından yararlanmak suretiyle, kalkınma
hamlelerimizin değerlendirilmesinde en önemli
müVir olan millî gelir hesaplarımızın geliştiril­
mesi ve millî muhasebe sisteminin kurulması
yokunda rerekli tedbirlerin alınması Enstitü­
nün faaliyetleri ve çalışmaları meyanmdadır.
Şurasını da tebarüz ettirmek yerinde olur ki;
5 Yıllık Plânın hazırlık döneminde Devlet İs­
tatistik Enstitüsü elindeki verilerle, kalkınma
plânının gerçeklerini daha ivi aksettiren bir
plân olabilmesi için, Devlet Plânlama Teşkilâtı
ile işbirliği yapmıştır. Ayrıca, yeni yapılan sa­
yım ve anketlerin uygulanmakta olan plânın
gelişmesini takip, hazırlanmakta olan yeni plâ­
nın hazırlık çalışmalarında kul1 anılabilir bir
hale gelebilmesi için, Plânlama Teşkilâtı ile de­
vamlı temas halinded'r. Bu bakımdan Enstitü­
nün. r»!? ^lamaya büyük hizmetleri sebk etmiş ve
etmektedir.
16 . 2 . 1967
O : 3
istatistik yönünden halkın eğitiminin çok
önemli olduğu şüphesizdir. Umumi olarak is­
tatistik metodunun anlam ve önem ve istimali
ile Devletin iktisadi ve toplumsal düzeni için
sağladığı faydaları halk kütlelerine radyo, ba­
sın, sergi, filim, projeksiyon, afiş, konferans,
yarışma ve kısa temsillerle öğretmek ve an­
latmak ve bu suretle halkın istatistiğe yatkın
bir duruma gelmesini, halk ile sayım arasında
bir ortak görüşün sağlanmasını temin etmek
Enstitü için en önemli bir vazife olarak telâkki
edilmektedir.
Enstitü genel olarak halk eğitimi ve özellikle
istatistik önem ve mahiyetini halk kütlelerine
duyurmak ve anlatmak suretiyle elde cd'len bil­
gilerin güvenirliğini sağlamak amaciyle, uy­
gulamakta olduğu eğitim ve tanıtım prog­
ramları dâhilinde köy hükmi şahsiyetine aidolmak üzere bir transistorlu radyo temini iç'n
geçen yıl olduğu gibi bu yıl da teşebbüslerine
devam etmektedir.
İstatistik bilgilerinin günü geçmeden sü­
ratle istifadeye arzı zarureti aşikâr olduğuna
göre; bunun aksamadan
yürütülmesi mat­
baanın eksiklerinin tamamlanmasına bağlı bu­
lunmaktadır. Bunun biran evvel tamamlanma­
sını lüzumlu ve zaruri görmekteyiz.
Enstitünün meslekî ve ilmî eserleri ihtiva
eden ihtiyaca salih bir kütüphaneye sahibolması,
ilmî bir hüviyet içinde çalışmakta
bulunan
Enstitü için büyük bir kazançtır. Bütçe Komisvonunun 1 milvon lira makina parçaları ve
60 bin lira otomobil iç : n olmak üzere 1 milyon
60 bin liranın ilâvesi hususunda almış olduğu
kararın, Yüksek Meclisçe, tasvip Duyurulma­
sını temenni etmekteyiz.
Mâruzâtımı burada bitirirken. Devlet İsta­
tistik Enstitüsünün 1967 yılı Bütçesinin tat­
bikatında, çalışma ve faaliyetlerinde
Enstitü
mensuplarına başarılar temenni ve hizmetleri­
nin önemi dolayısiyîc sarf ettikleri büyük gay­
retler dolayısiyle de tebriklerimi arz eder Ada­
let Partisi Meclis Orupu aclma, Yüksek Mecli­
sin muhterem üyelerini saygiyle selâmlarım.
(Alkışlar)
BARKAN — İkinci o1 arak Adalet Partisi Gru­
pu adına Sayın Faik Kırbaşlı söz istemiştir, bu­
yurun.
— 232 —
Download