PH–091 M. sativa subsp. xvaria Popülasyonlarının

advertisement
ömür uzunluğunun azaldığı, monokalsiyum fosfatta ömür uzunluğunda artış olduğu ve sodyum
metabisülfitte herhangi bir değişme meydana gelmediği tespit edilmiştir.
Sonuç ve Tartışma: Son zamanlarda kimyasal karsinojenlere maruz kalma, önemli bir sorun
hâline gelmiştir. Kullanılan gıda katkı maddeleri sağlığa zarar vermeyecek dozlarda kullanılsalar
dahi, bu maddelerin bir süre sonra vücutta birikerek insan sağlığını tehdit edebilecek miktarlara
ulaşabileceği, dokularda hasar meydana getirebileceği, kısaca insan için mutajenik ve karsinojenik
olabileceği gibi konular göz ardı edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Drosophila melanogaster, Gıda koruyucuları, Ömür uzunluğu, Genetik
toksikoloji
PH–091
M. sativa subsp. xvaria Popülasyonlarının Ploidi Düzeyinin
Flov Sitometri Metodu İle Belirlenmesi
Müge Mavioğlu-Kayaa, Muhammet Şakiroğlub
aKafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kars
b
Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, Kars
[email protected]
Amaç: ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Bitki Genetik Kaynaklar Sisteminde (USDA-GRIN) toplanmış
bulunan Medicago sativa tür kompleksine ait koleksiyondaki popülasyonlar ploidi düzeyleri tespit
edilmediği için taksonomik olarak sıklıkla yanlış sınıflandırılmışlardır. Tetraploid melez alttür olan
Medicago sativa subsp. xvaria (T. Martyn) Arcang. alttürüne ait popülasyonların ploidi seviyeleri
ise yoğunlukla bilinmemektedir. Bu çalışma ile Türkiye’den toplanmış M. sativa subsp. xvaria’ya
ait popülasyonların ploidi düzeylerinin ve DNA içeriklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Gereçler ve Yöntemler: M. sativa subsp. xvaria’ya ait olduğu düşünülen 25 adet popülasyonun
ploidi düzeyinin belirlenmesi için her bir popülasyondan 3 adet bitki kullanıldı. Yaklaşık bir
aylık bitki fidelerinin genç yapraklarından alınmış yaklaşık 15 μg doku ile domates bitkisinden
alınan 10 μg doku kullanıldı. Bitki dokuları, hücre çekirdeklerinin ayıklanması amacıyla standart
flov sitometri protokollerine tabi tutuldu. Ölçüme hazırlanmış olan domates-Medicago hücre
çekirdekleri flov sitometri ile tek tek okutuldu. Ploidi düzeyinin tespiti için standart bitkiler ile
örneklerin DNA miktarları karşılaştırıldı. DNA miktarının tespiti Medicago örneklerinin floresan
yoğunluğunun standart bitkinin (domates) floresan yoğunluğuna oranının standart bitkinin DNA
içeriği ile çarpılması ile tayin edildi.
Bulgular: Diploid (CADL) ve tatraploid (Buldog 505) standart bitkilerin oluşturduğu floresan
yoğunluğu ölçüldüğünde diploid standardın 183 nm’de pik yaptığı gözlemlenirken tetraploid
standardın yaklaşık 361 nm’de pik yaptığı gözlemlendi. Diploid bitkinin floresan yoğunluğu
yaklaşık olarak tetraploid bitkinin floresan yoğunluğunun yarısı kadar oldu. Standart bitkilerin
floresan yoğunluğu ile karşılaştırılan M. sativa subsp. xvaria popülasyonlarına ait genotiplerin
(bitkilerin) floresans yoğunluğunun tertraploid yoğunluğuna eşit olduğu dolayısıyla tüm
aksesyonların tetraploid olduğu tespit edildi. Hiç bir aksesyonda M. sativa-falcata kompleksinin
üyelerinde sıklıkla karşılaşılan popülasyon içi ploidi düzeyi varyasyonlarına rastlanmadı. Hepsi
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
1399
tetraploid olarak kayda geçirilen alttür xvaria’ya ait popülasyonların DNA içeriklerinin yaklaşık
olarak domatesin DNA içeriğinin 1,7 katı olacak şekilde 3,23 pg civarında ve 2C genom değerinin
yaklaşık olarak 3200 Mb büyüklüğünde olduğu gözlemlendi
Sonuç ve Tartışma: M. sativa subsp. xvaria olarak sınıflandırılan popülasyonların ploidi düzeyi
bakımından doğru sınıflandırıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu alttüre ait popülasyonların genom
ebadında varyasyona rastlanmış olmakla beraber ortalama 3200 Mb olarak ölçüldü. Bu değer
literatürde önerilen tahmini değerle uyuşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: M. sativa, flov sitometri, genom ebadı, ploidi düzeyi
Teşekkür: Çalışmanın flov sitometrik analizlerine yardımcı olan Prof. Dr. Metin Tuna’ya teşekkür
ederiz. Bu çalışma, 109O860 Nolu TÜBİTAK 1002 projesi ile desteklenmiştir.
PH–092
Türkiye echinops l. (asteraceae) Cinsine ait Taksonların Flow
Sitometri Yöntemi ile 2c DNA Miktarının Belirlenmesi
Handan Şapcı, bCem Vural, cElwira Sliwinska
Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
b
Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı,
c
Laboratory of Molecular Biology and Cytometry, Department of Genetics and Plant
Breeding,University of Technology and Agriculture, Bydgoszcz, Poland
[email protected]
a
a
Amaç: Çalışma neticesinde, Echinops L. cinsine ait türlerin 2C DNA miktarları belirlenerek türler
arasındaki akrabalık ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada Echinops cinsine ait türlerinin tohumları çimlendirilerek
çalışma materyali olarak kullanıldı. Çimlendirilen tohumlar saksılara ekilerek büyümeleri sağlandı.
Genç dokulardan DNA izolasyonu yapılarak, flow sitometri cihazı ile nuklear DNA miktarı
analizleri yapıldı.
Bulgular: Çalışmamızda Türkiye de yayılış gösteren Echinops L. cinsi ait türlerin DNA miktarları
flow sitometri tekniği ile belirlenmiştir. Her tür için 5’er tekrarlı ölçümlerin sonucunda taksonların
2C DNA miktarları belirlenmiştir.
Sonuç ve Tartışma: Bu çalışmada analizleri yapılan türlerin 2C DNA değerleri 5,549 pg ile 13,962
pg aralığında değişmektedir. Bu türlerden E. melitenensis en küçük 2C DNA değerine (5,549 pg)
sahipken, 13, 962 pg ile en yüksek DNA miktarına E. onopordum sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Flow sitometri, Echinops, Asteraceae, 2C DNA.
Teşekkür: Bu çalışma; Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından FBY11-3323 kodlu proje ile desteklenmiştir.
1400
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards