Bilgisayar ve İnternet Ortamında Öğretim

advertisement
HAZIRLAYANLAR:
 Fatmagül Yılmaz
 Gülşah Kaya
 Hülya Esatoğlu
 Gazi Örnek
Bilgisayar Destekli Eğitimde Öğretmen ve
Öğrenci Rolleri

BDE'de öğretmenin rolü azalmamakta, tam
tersine artmaktadır. BDE öğretmenin yerine
geliştirilen değil, amaç itibarıyla öğretmede
yardımcı olacak bir araçtır. Bu faydalı araç,
öğrenmeyi daha kolay ve zevkli hale
getirmektedir.

Öğrencinin derse aktif katılımının sağlanmasını denetler. Farklı
seviyelerin ayrı ayrı izlenebilmesi, öğretmenin buna daha fazla
zaman ayırır. Öğretim esnasında öğretmenin kendisi de sürekli
öğrenme sürecine ek olarak bir şeyler öğrenir ve kendini
yenileme imkanı bulur. Bilgisayar destekli eğitim uygulanan
sınıfta önemli ölçüde bir performans artışı görülür bu da
öğretmenin işini kolay hale getirir. Öğretmenin kanaat
kullanımında ek bir alternatif sağlar. Genel anlamda tüm
öğretmenler için, öğrenci farklı disiplinler arasında önemli
aşamalar kaydeder bu da öğretmenin amacına ulaşmasına
yardımcı olur. Ancak hiç bir zaman unutulmamalıdır ki
bilgisayarlar öğretmenlerin yerini asla tutamazlar. Öğretmensiz
öğretim düşünülemez ama bilgisayarsız öğretim–halen de çoğu
okulda uygulandığı gibi–mümkündür. Ancak öğretmene
bilgisayar destekli uygulanan derslerde rehberlik anlamında çok
ağır yükler binmekte ve öğretmenin değeri dolayısıyla artmış
olur. Bilgisayar destekli eğitimde asıl ihtiyaç; nitelikli öğretmen
gücüdür.

Öğrencilerin her şeyden önce derse olan ilgileri
arttırılmalıdır. Yani öğrenci güdülenmelidir.
Bilgisayar ortamlı bir ders daha eğlenceli ve
dikkat çekici olabilir. Bilgisayarlar sayesinde
öğrenci dönüt alma avantajına kavuşacaktır bu da
öğrencinin o derse olan ilgisini ve motivasyon
derecesini arttıracaktır. Görsel, işitsel olanakları
bir arada istenilen kalitede sunduğunuzda
teorikte öğrencilerde öğrenme yeteneği aşağıdaki
tablodaki(öğrenmede duyular) gibi değişecektir.
ayrıca bilgisayar kullanırken bağımsız olan
öğrenci için başarısızlık kaygısı ortadan
kalkacaktır,kendine özgüvenin artmasında
yardımcı olacaktır.

Eğitim ile ilgili araştırmalar, öğrencilerin
büyük çoğunluğunun okuduklarının %30’unu,
duyduklarının %40-50’sini, gördüklerinin
%60-70’ini, hem gördükleri hem de
duyduklarının %90’ını hatırlayabildiklerini
göstermişlerdir.

Bilgisayar sisteminin, öğretimi planlama,
düzenleme ve programlama, öğrenmeleri
ölçme, öğrencilerle ilgili veriler üzerinde
istatistiksel analizler yapma gibi öğretim
etkinliklerini yönetmek için kullanılması
anlamına gelir. Bilgisayarların okulların
yönetiminde kullanılmaları gittikçe
yaygınlaşmaktadır.

Şu anda, okul yönetimlerinde bilgisayar kullanımı
iki yaklaşımla yapılmaktadır. Birincisi merkez
teşkilatında kullanımıdır. İkinci yaklaşım, son
yıllarda yaygınlaşmakta olan okul birimlerinde
kullanımı kapsar. Okullarda kişisel bilgisayar
sistemleri yerleştirilmiştir. Geçmişte bunlar
birbirinden ayrı çalışırken, son yıllarda bir
iletişim ağında birleştirilmiştir. Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS) projesi bu yöntemin
temelini oluşturur.


Eğitim konusunda yapılan araştırmalarda
bilgisayarlardan yaygın olarak yararlanılabilir.
Bilgisayarlar rehberlikte derinlemesine yapılacak
araştırmalar için de son derece
uygundur. Bilgisayarların rehberlik hizmetlerinde
kullanılmasının, bireyin kendi
psikolojik dünyasını tanıması, anlaması,
keşfetmesine sağladığı geniş olanak ve yararları
vardır. Bu nedenledir ki; rehberlik hizmetlerinde
bilgisayar kullanımı giderek artmaktadır.
Buna paralel olarak, yeni rehberlik hizmetlerinin
sistem ve programları da hızla yaygınlaşmaktadır.

Öğrenme ve öğretme etkinlikleri sonucunda
öğrencilerin belirlenen amaçlara ne ölçüde
ulaştıklarını bilmek önemli bir eğitsel
özelliktir. Çünkü öğretim
programlarının geliştirilmesi, öğrencilerin
yönlendirilmeleri ve başarılarının bilinmesiyle
mümkündür. Bu sebeple ölçmedeğerlendirmede bilgisayar
kullanımı önemlidir.

Bilgisayarlar, ölçme-değerlendirmede çok vakit alan
işlerin daha az zaman ve emek ile çok daha çabuk
yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bilindiği
gibi öğretmenin zamanını en çok alan ödev ve sınav
soruları oluşturma, sonuçları sıraya koyma,
faaliyetleri sıraya koyma ve planlamadır. Uygun bir
yazılım yardımıyla sorular ve yanıtları bilgisayara
yüklenir. Bilgisayar bu soruları öğrenciye yansıtır,
yanıtları saklar ve değerlendirmesini yapar.
Uzmanlarca hazırlanacak soruların yanı sıra bilgisayar
da soru üretebilir. Bilgisayar yardımıyla bütün bu
işleri yapmak olanaklı olduğu gibi, anında bu verilere
ulaşıp istenilen değişiklikleri yapmak da
mümkün olduğundan öğretmene büyük kolaylıklar
sağlamaktadır.

Kütüphane işlem ve hizmetlerinde bilgisayar
kullanımı, 1940‟lı yıllarda kullanılan delikli kart
uygulamaları hariç tutulursa, gerçek anlamda
1960‟lı yıllardan sonraya rastlamaktadır.
Arslantekin teknolojide görülen gelişmelerin,
düşük maliyetli ve birçok işi aynı anda yapabilme
kapasitesine sahip mikrobilgisayarların
geliştirilmesi ile bilgisayarların tüm kütüphane
işlem ve hizmetlerinde kullanılabilme olanağını
ortaya koyduğunu belirtmektedir. Bilgisayarlar
özellikle bilgi ve/veya belgenin kütüphanede var
olup olmadığını izleme ve bilgi erişim sürecinde
kullanılmaktadır.


İnternet bir bilgi teknolojisi sistemidir.
İnternet insanların her geçen gün gittikçe
artan "üretilen bilgiyi saklama/ paylaşma
ve ona kolayca ulaşma" istekleri
sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir.
Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki
bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve
güvenli bir şekilde erişebilmektedir.
İnterneti bu haliyle bir bilgi denizine, ya
da büyükçe bir kütüphaneye
benzetebiliriz.

Türkiye Internet'e Nisan 1993'ten beri bağlıdır. İlk bağlantı
ODTÜ'den gerçekleştirilmiştir. 64kbit/san hızında olan bu hat, çok
uzun bir süre, tüm ülkenin tek çıkışı olmuş ve ilgili arkadaşlar büyük
bir özveriyle Internet'i tüm Türkiye'de (öncelikle akademik
ortamlarda) yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Ege Üniversitesi'nden
olan bağlantı ise, 1994 başlarında, 64kbit/san. hızı ile
gerçekleştirilmiştir. Ardından sırayla, Bilkent Üniv(1995Ekim),
Boğaziçi Üniv(1995 Kasım) ve İTÜ(1996 Şubat) bağlantıları
gerçekleşmiştir. 1996 yılı Ağustos ayında da Turnet çalışmaya
başlamıştır. 1997 yılına gelindiğinde, akademik kuruluşların internet
bağlantısını sağlayan ULAKNET çalışmaya başlamış ve üniversiteler
nispeten hızlı bir omurga yapısıyla birbirlerine bağlanmış ve internet
kullanır hale gelmişlerdir. 1999 yılı içerisinde, ticari ağ altyapısında
büyük değişiklikler olmuş ve TURNET'in yerini TTNet adında yeni bir
oluşum almıştır. 2000'lerin başında; ticari kullanıcılar TTNet
omurgası üzerinden; akademik kuruluşlar ve ilgili birimler de
Ulaknet omurgası üzerinden internet erişimine sahiptir. Ayrıca bu iki
omurga arasında yüksek hızlı bağlantı mevcuttur.
Gelişen bilgisayar teknolojisi beraberinde yenilikleri getirmiştir.
Bilgisayarın kullanım alanındaki artışı getirdiği imkânlarla
birlikte eğitim-öğretim alanına kadar girmesine de neden
olmuştur. Bilgisayar teknolojisinin, haberleşme ve iletişim
sağlama amacı ile oluşturulan internet ağını da kullanması
eğitimi uzaktaki insanlara taşıma olanağını sağlamıştır.

Uzaktan öğretim avantajları da beraberinde
getirmiştir.
• Bilgi ve ders notlarının herkese açık olmasını
sağlar.
• Zamanı da uygun bir şekilde kullanmamızı
sağlar.
• Mekân sınırlılıkları azaltır.
• Ses, görüntü ve resim gibi öğelerin kullanımı
ile eğitimin etkinliğini artırır.
• Geleneksel sınıf ortamından daha farklı
alternatif bir görüntü çizer.
• Uzaktan öğretimin sosyal yaşam ile
sürdürülebilirliği daha kolaydır.








Yararları olduğu gibi eğitimde internet kullanımının verimli
olmasına engel olan sınırlılıklar da mevcuttur. Bu sınırlılıkları
şöyle sıralayabiliriz:
Öğrencilerin sakıncalı içerik bulunduran sitelere ulaşabilme
ihtimali vardır.
İnternette bulunan bilgi organize değildir.
Niteliksiz pek çok bilgiyi bünyesinde barındırmaktadır bu
yüzden bu bilgileri ayıklamak zaman almaktadır.
Öğrenen inisiyatifine dayalı olmasıyla daha yapılandırılmış ve
aşamalı bir düzen isteyenler için uygun değildir.
Belli bir düzeyde bilgisayar ve teknik becerileri gerektirir.
Kırsal bölgelerden internete girebilmek hala bir sorun teşkil
etmektedir.
Aktif öğrenmeyi desteklenmesine karşın, televizyonda olduğu
gibi pasif olarak izlemeye neden olabilir.
Web-tabanlı öğrenimde öğretmenin rolünü
tespit etmek amacıyla yapılan kapsamlı bir
araştırma sonucunda öğretmenin rolü:
• Teknik beceriler
• Kolaylaştırıcı beceriler
• Yönetimsel beceriler
olarak üç ana başlık altında toplanmıştır.
Teknik beceriler
Teknik beceriler öğretmenin ders araçlarını
kullanma becerisine sahip olabilme yetisidir.
Özellikle e-posta ve forum buna örnek olarak
verilebilir.

Kolaylaştırıcı beceriler
Öğrencilerin öğrenme kapasitelerini arttırmaya
yönelik kullanılan becerilerdir. Bunların en
önemlileri:
• Öğrenciyi öğrenme sürecine aktif olarak dahil
etmek
• Öğrenciyi sorgulatmak
• Öğrenciyi dinlemek
• Öğrenciyi yönetmek
• Online (çevrimiçi) tartışmalar düzenlemek
• Online (çevrimiçi) takımlar oluşturmak
• Öğrenciyi sosyalleştirmek
• Öğrencinin motivasyonunu arttırmak

Yönetimsel beceriler
Öğrencilerin kolay öğrenebilmesini sağlamak
için yapılan düzenlemelerin tümüdür, temel
dört ana başlık içerir:
• Öğrenci ve öğretmenler için zaman yönetimi;
• Öğrenim süreci için rehberler hazırlamak
• Öğrenim aşamalarını planlama, gözlemleme,
düzenleme
• Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına göre öğrenim
tekniklerini şekillendirmek.

Web-tabanlı eğitimde öğrencilerin başarı ve tatminlerini etkileyen
pek çok değişken bulunmaktadır. İlişki seviyesi ve öğrenme
şekilleri örnek olarak gösterilebilir. Bu faktörlerin öğrenim
sürecini nasıl etkilediğini anlayabilmek, gerekli düzenlemelerle
öğrenim sürecinin iyileştirilmesinde büyük rol oynar. Web tabanlı
öğrenimde öğrencinin rolünü tespit etmek amacıyla Yapılan
araştırmalar sonucunda öğrencinin başarısını arttırmadaki rolü:
• Öğrenim araçlarına erişim
• Teknolojiyi kullanabilme
• Öğrenme tercihleri
• Çalışma şekil ve alışkanlıkları
• Öğrencinin amaç ve hedefleri
• Yaşam tarzı
• Kişisel özellik ve karakter temaları
olarak yedi ana başlık altında toplanmıştır.

Öğrenim araçlarına erişim
Yapılan araştırma sonucunda şehirlerde
yaşayan öğrencilerin kırsal alandakilere oranla
öğrenim sürecinde daha başarılı olduğu ve
daha tatminkâr sonuçlar elde ettikleri
gözlenmiştir. İnternet bağlantı hızı buna
verilebilecek en büyük örnektir.
Teknolojiyi kullanabilme
Teknoloji yatkınlığı göz önüne alındığında
bilgisayar kullanabilme becerilerinin öğrenme
üzerinde gözle görülür bir fark
yaratamamasına rağmen öğrencinin
memnuniyetini arttırdığı gözlenmiştir.

BİZİ SIKILMADAN DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Download