Bir Baton Olarak Öğretmenin Elleri Teacher`s Hands Wüh Baton

advertisement
Eurasian Journal of Educational Research, 25 pp…,… / 2006
Bir Baton Olarak Öğretmenin Elleri
Teacher's Hands Wüh Baton Function
Nihat ÇALIŞKAN Engin KARADAĞ
Öz
Problem Durumu: İnsanın varlık süreci eğitimi gerektirmektedir.
O, eğitime muhtaçtır. Küreselleşen dünyada birey, eğitimsiz hiçbir şeyi başarma şansı bulunmamaktadır. Çağımızda bilgi ve
teknoloji, bireyin ve ülkelerin yaşam sürecini derinden etkilemektedir. Bireyin etkilemesiyle, bütün meslek alanlarında yenileştirme ve uyumu zorunlu kılmaktadır. Nitelikli insan gücü ve
meslek alanlarının başında, öğretmenlik yer almaktadır. Bireyin
yaşam sürecini derinden etkileyen öğretmenin, söylediklerinden
daha çok davranışlarının etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle öğretmenin fiziksel görünümü, jest ve mimikleri, davranış
kalıpları eğitim sürecinde önemli rol oynamaktadır,
Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, öğretmenlik mesleği açısından ellerin özellikleri, eğitim-öğretim sürecinde sağlayacağı
katkılar ve onları nasıl kullanılması gerektiği konusunda yardımcı olmaktır.
Araştırmanın Yöntemi: Araştırmada önerilen yöntem tarama
modelidir. Bu nedenle betimsel bir araştırma niteliği taşımaktadır.
Bulgular ve Sonuçlar: Eller beyinle çok yakın iletişim içindedirler, en
karmaşık ve en çok duygu ifade eden organdır. İnsan beyninin
yapmak istediğini, düşündüğünü, eller eyleme dönüştürerek
gerçekleştirirler ve düşüncelerin en güçlü destekleyicileridir.
Farkına varılmaksızm yapılan el hareketleri bazen yanlış anlaşılmalar içerir. Bunlar "af edersiniz" sözcüğü ile düzeltilemez.
Öneriler: Öğrenme-öğretme sürecinde ellerin kullanımı ile ilgili
paneller düzenlenmelidir. Öğretmenlerin elleri sürekli bakımlı
ve temiz olmalıdır. Öğretmenler ellerini bir baton gibi kullanmaları konusuna destek sağlamak amacıyla bütün Eğitim Fakültelerine İletişim ve Beden Dili dersi konmalıdır. Ayrıca bu dersleri verebilecek uzmanlar yetiştirilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Öğretmen, Baton, Eller
1
Download