mercedes benz türk a

advertisement
ZURICH SĠGORTA A.ġ.
1 OCAK - 31 MART 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOLARI
(Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)
Özsermaye
IIIABCDEFGHIJIVIIIABCDEFGHIJIV(*)
Özsermaye DeğiĢim Tabloları - Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ (*)
Yabancı
Diğer
Net
Enflasyon
Para
Yedekler ve
Düzeltmesi
Çevrim
Yasal
Statü DağıtılmamıĢ
Farkları
Farkları Yedekler Yedekleri
Karlar
Sermaye
Tescili
Beklenen
Sermaye
Varlıklarda
Değer
ArtıĢı
147,800,000
13,500,000
359,784
229,175
-
136,270
-
7,386,785
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
818,120
-
-
-
-
-
-
15,197,297
15,963,875
(15,963,875)
Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2013)
(III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 147,800,000
13,500,000
1,177,904
229,175
-
136,270
-
7,386,786
15,197,297
(83,274,985) 102,152,447
-
-
136,270
-
-
26,026,310
(83,274,985) 111,283,129
Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2012)
Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit (2.13 ve 15 no’lu dipnotlar)
2- İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
Varlıklarda değer artışı
Yabancı para çevrim farkları
Diğer kazanç ve kayıplar
Enflasyon düzeltme farkları
Dönem net karı (-) (37 no’lu dipnot)
Dağıtılan temettü
Transfer
Önceki Dönem Sonu
Bakiyesi (31/12/2013)
(15,963,875)
GeçmiĢ
Yıllar
Zararları (-)
(67,311,110)
Toplam
86,137,029
(818,120)
15,197,297
-
168,915,960
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(768,509)
-
-
-
-
-
-
14,030,721
26,026,310
(26,026,310)
Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2014)
(III+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 168,915,960
-
(1,288,935)
-
-
136,270
-
-
14,030,721
(57,248,675) 124,545,339
Sermaye artırımı (A1 + A2)
1- Nakit (2.13 ve 15 no’lu dipnotlar)
2- İç kaynaklardan
İşletmenin aldığı
kendi hisse senetleri
Gelir tablosunda yer almayan
kazanç ve kayıplar (15 no’lu dipnot)
Varlıklarda değer artışı
Yabancı para çevrim farkları
Diğer kazanç ve kayıplar
Enflasyon düzeltme farkları
Dönem net karı (-) (37 no’lu dipnot)
Dağıtılan temettü
Transfer
(520,426)
Dönem
(Zararı)/
karı
Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no’lu dipnotta yer almaktadır.
Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
(768,509)
14,030,721
-
Download