KimyaKongreleri.org

advertisement
P-50
Biyobozunur Polimer/Kil Nanokompozitleri
Sıla Gümüştaş, Esra Evrim Yalçınkaya, Umut Ayan, İlker Bostancıoğlu, Ozan Deniz,
Mehmet Balcan
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 35100 Bornova, İzmir, Türkiye
[email protected]
Özet: Son zamanlarda polimer kimyası ilgisini nano boyutta materyaller varlığında
polimer sentezi sonucu oluşan polimer-nanokompozitleri üzerine çevirmiştir.
Nanokompozitler disperse olan fazın, ağırlıkça ya da hacimce yüzde sekseninden
fazlasının 100 nm daha az boyuta olduğu materyallerdir. Polimer matriksi üzerinde nano
boyuttaki taneciklerin homojen dağılımı polimer-nanokompozitler olarak adlandırılırlar.
Literatürlerde geliştirilmiş özellikleriyle (kristalleşme davranışı, termal kararlılık,
mekanik özellik ve elektriksel iletkenlik gibi) birçok polimer-nanokopozitler rapor
edilmiştir.
Biyobozunur polimerler son yirmi yılda, atık kirliliğiyle ilgili çevresel endişelerin
artmasıyla temel araştırma ve kimya endüstrisinde dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu
polimerlerden en yaygın olarak kullanılanları polilaktit, poliglikolit ve onların kopolimerleridir. Yüksek termal ve mekanik özellik gösteren biyouyumlu poliglikolit, tıp ve
farmasötik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan bir materyaldir. Poliglikolit ve
kopolimerleri çeşitli yöntemler ile sentezlenebilir. Yüksek molekül kütleli polimerlerin
elde edilebilmesi için yaygın olarak kullanılan yöntem; glikolitin birçok organometalik
veya metal (kalay oktoat, kalay klorür gibi) katalizörlerle halka açılma
polimerizasyonudur.
Bugün ambalaj sanayisinde polietilen ve polipropilen gibi ticari polimerler sıklıkla
kullanılmaktadır. Biyopolimerlerin, bu ticari polimerlerin yerine kullanılabilmesi için
mekanik, bariyer ve şekillendirilebilme özellileri ile termal kararlılıklarının daha iyi
olması istenir. Bunun için en iyi yöntemlerden biri biyopolimerlerin tabakalı silikat ile
nanokompozit haline dönüştürülmesidir. Günümüzde artık ambalaj sanayisinde kullanılan
polietilen ve polipropilen yerine biyobozunur ve termal kararlılığı, mekanik ve bariyer
özellikleri daha iyi olan biyouyumlu polimer/tabakalı silikat nanokompozitleri tercih
edilmektedir.
Bu çalışmada poliglikolit/kil nanokompoziti sentezlenmiştir. Sentez koşulları
optimize edilmiştir. Ürün karakterizasyonu için FTIR, TG/DTG, XRD ve SEM analizleri
yapılmıştır. Polimerin mol kütlesi viskozimetrik yöntem ile bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Poliglikolit, nanokompozitler, biyobozunur polimerler.
- 74 -
KimyaKongreleri.org
Download