05. necdet eraslan.p65 - Makina Mühendisleri Odası

advertisement
mmo bülteni
ocak 2006/sayý 92
“ROBOTÝKTE BÝLÝM VE TEKNOLOJݔ KONULU NECDET ERASLAN
PROJE YARIÞMASI 2005 SONUÇLANDI
Yýllarca makina mühendisliði
alanýnda uluslararasý nitelikte
bilimsel çalýþmalar yapmýþ ve
düþünceleri ile hep çaðdaþ
kalmýþ olan Necdet Eraslan’ýn
adýný ölümsüzleþtirmek için
2003
yýlýnda
Mühendisleri
Makina
Odasý
Yarýþmasý
geleneði
sürdürülüyor. Yarýþmanýn
2005 yýlý konusu ROBOTÝKTE
BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ.
20. yüzyýlýn özellikle ikinci yarýsýnda sanayileþmenin
büyük bir ivmeyle hýzlanmasýný saðlayan teknolojik
geliþmelerin baþýnda, imalat yöntemlerinin
otomatikleþmesi ve buna baðlý olarak geliþen robot
teknolojileri oldu. Otomasyon ve robot teknolojileri
sayesinde imalat süreleri kýsaldý ve buna baðlý olarak
verimliliklerde çok büyük artýþ saðlandý. Bu
teknolojilerin bir baþka faydasý, imalat kalitelerinde
yaþanan geliþme oldu. Ancak özellikle robotlarýn
kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýnýn insanlýk için en önemli
getirisi, insan saðlýðýný tehdit eden alanlarda
doðrudan iþgücü gereksiniminin ortadan kaldýrýlmasý
suretiyle iþ güvenliðinde yaþanan olumlu geliþmelerdir.
Törenin açýlýþ konuþmasýný yapan Oda Yönetim
Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ Oda etkinlikleri
konusunda yapýlan çalýþmalara deðinerek þunlarý
söyledi: “Bu tür etkinliklerle yeni teknolojileri ve
sektörel geliþmeleri tanýma ve üretilen bilgiyi
paylaþmayý,
yaygýnlaþtýrmayý
ve
meslek
alanlarýmýzdan hareketle toplumsal yaþamý olmasý
gereken normlara ulaþtýrmayý hedefliyoruz. Bu
amaçla, sadece 2004-2005 yýlý çalýþma döneminde,
bakým teknolojilerinden iþ güvenliðine, makina imalat
sanayinden tekstil makinalarýna, iþ makinalarýndan
tesisat sektörüne, kaynak teknolojilerinden týbbi cihaz
endüstrisine varana deðin uzmanlýk alanlarýmýza
iliþkin 23 adet kongre kurultay ve sempozyum
Sanayide verimlilik saðlayan, çalýþanlarýn yaþam
düzenlenmiþtir. Odamýz, bütün meslek ve uzmanlýk
kalitesini yükselten bir unsur olan ROBOTÝK konulu
dallarýmýzla ilgili olarak, üniversiteler ve sektör
Nejdet Eraslan Proje Yarýþmasý 2005, 10 Aralýk
kuruluþlarýyla yakýn mesleki baðlarýný organize bir
2005 Cumartesi günü Yýldýz Teknik Üniversitesi
þekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda her çalýþma
Oditoryumu’nda yapýlan ödül töreniyle sona erdi.
döneminde olduðu gibi bu çalýþma döneminde de
!
Necdet Eraslan Proje Yarýþmasý
tarafýndan baþlatýlan Proje
mmo bülteni
Necdet Eraslan Proje Yarýþmasý
ocak 2006/sayý 92
Oda-Sektör Dernekleri ve Oda-Üniversite toplantýlarý
Bu üç projenin de patent iþlemleri Uluslararasý Patent
gerçekleþtirmektedir.”
Birliði tarafýndan ücretsiz yapýldý. Ülkemizde bilim ve
teknolojinin geliþimini desteklemek amacýyla
KORAMAZ’ýn ardýndan kürsüye davet edilen ve
düzenlenen bu tür etkinliklerin devam edeceði mesajý
yarýþmaya katkýda bulunmuþ olan YTÜ Rektörü
verilen ödül töreni dereceye girenlerin ve katkýda
Prof.Dr. Durul ÖREN, YTÜ Elektrik Fakültesi Dekaný
bulunanlarýn plaketlerini almalarýyla sona erdi.
Prof.Dr. Galip CANSEVER, YTÜ Makina Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Hasan HEPERKAN ve MMO Ýstanbul
Þube Baþkaný Tevfik PEKER de kýsa birer konuþma
yaptýlar.
Konuþmalarýn ardýndan tanýtýmý yapýlan 15 proje
içerisinden seçilen ilk üç derece þöyleydi:
1- HAPTÝC DOKUNMA HÝSLÝ VE KUVVET BESLEMELÝ
CÝHAZ TASARIMI
Özgür Baþer, Ýlhan Konukseven,
ODTÜ Makina Mühendisliði
2- ALTI AYAKLI ÖRÜMCEK BÝR ROBOTUN
DÝZAYN VE KONTROLÜ
Arþ.Gr. Servet Soygüder (Doktora Öðr.),
Fýrat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
3- UNÝVERSAL ÞÝÞE KAVRAMA ÜNÝTESÝ
“UNÝVERSAL BLOVER TOOLÝNG”
Onur Muhteþem Çapan, Makina Mühendisi
"
Download