hizmet sözleşmesi (örnektir) - tmmob makina mühendisleri odası

advertisement
HİZMET SÖZLEŞMESİ
İŞVEREN
Firma Ünvanı
Firma Adresi
MAKİNA MÜHENDİSİ
Sicil Numarası
Adı Soyadı
Adresi
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Bu iş sözleşmesi, 01/01/ 2014 tarihinde başlamış olup,
31/12/2014 tarihinde her hangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.
İŞE BAŞLAMA TARİHİ: ...../...../........
ÜCRET: Brüt 2,800.00 TL (İkibinsekizyüz Türk Lirası)
ÖZEL ŞARTLAR:
1- Firma, Makina Mühendisinin Ücretini ve SGK Primlerini Aylık 30 Gün ve Brüt
2,800.00 TL üzerinden yatıracak ve bordrolarını her ay düzenli olarak Makina
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne gönderecektir. SGK primlerinin herhangi bir
sebepten eksik yatırılması halinde SGK’ya geriye dönük ödeme yapılacaktır.
2- Yıl içinde Makina Mühendisleri Odası tarafından yapılabilecek yeni mühendislik
asgari ücret artışı Mühendisin Ücretine ve SGK primlerine hemen yansıtılacaktır.
3- Mühendisin işten ayrılması ve SSK kapsamından çıkarılması durumunda Firma ve
Mühendis Tarafından Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne yazılı olarak
bildirilecektir.
4- Mühendis, Firma ile belirlenen işleri Makine Mühendisleri Odasının yayınladığı SMM
Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğine ve Oda tarafından belirlenen diğer
şartlara uygun olarak yerine getirecektir.
5- Bu şartları yerine getirmeyen Firma ve Makina Mühendisin tüm yetkileri durdurularak
haklarında Makina Mühendisleri Odası, Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları
Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ne göre cezai işlem uygulanacaktır.
Bir sayfadan oluşan iş bu belirli süreli iş sözleşmesi, ...../...../20… tarihinden taraflarca
4(dört) nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren belirtilen şartlara
göre işçiye iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak
kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Firma Temsilcisi (İşveren)
Makina Mühendisi
Kaşe - İmza
Kaşe - İmza
Sözleşmeli Muhasebeci
Kaşe - İmza
Download