MİSTRAL Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

advertisement
MİSTRAL Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
9.750.000 TL Nominal Değerli Payların Halka Arz Yoluyla Satışı ile İlgili
TALEP FORMU
YATIRIMCI
Gerçek Kişiler
BİLGİLERİ
İkametgah Bilgileri
Adı *
:
İkinci Adı *
:
Soyadı *
T.C. Kimlik Numarası **
Adres
:
:
İlçe
:
:
İl
:
Baba Adı
:
Telefon
:
Doğum Tarihi
:
Cep Telefonu
:
Doğum Yeri
:
E-posta Adresi
:
Nüfus Cüzdanı
Belge Tipi
Belge Numarası
Ehliyet
Pasaport
:
Vergi Numarası (Yabancı Uyruklular için)
:
Tüzel Kişiler
* Adı-İkinci Adı-Soyadı-Kurum Ünvanı kısaltma yapılmadan belirtilmelidir.
Kurum Ünvanı *
:
Vergi Numarası **
:
** Bireysel başvurularda T.C.Kimlik No, kurumsal başvurularda Vergi Numarası zorunlu olup,
bu bilgilerin eksik ya da yanlışlığı talebin iptal olmasına neden olabilir.
T A S A R R U F S A H İ B İ K A T E G O R İ S İ ( Lütfen, Uygun Seçeneği İşaretleyin )
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
PAYLARIN BEDELİNİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE ÖDEYECEĞİM
Nakden ve/veya
Hesaben Ödeme
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Peşin Ödeme
Kredili Ödeme
T A L E P E D İ L E N PAY M İ K T A R I
Birim Fiyatı ( TL/Adet )
Kabul Edilebilecek Asgari Miktar (1 Adet ve Katları) (Giriş Zorunlu Değildir)
: 5.50 TL
:
:
Ödenen Toplam Tutar ( TL )
:
Talep Edilen Adet*
( Yatırımcı Tarafından Doldurulacaktır )
*Talep miktarının 1 (bir) lot (1 adet pay) ve katları şeklinde olması şarttır. Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka arz edilen toplam lot miktarı ile sınırlıdır.
Bu formda yer alan talebimi 05/01/2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.mistralgyo.com ve www.tacirler.com.tr web sitelerinde ilan edilen ihraçcı bilgi
dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve tasarruf sahiplerine satış duyurusundaki bilgileri okuyarak ve okuduğum bilgilerde belirtilen şartları kabul ederek yapmaktayım. Bu formu
imzalamakla, ihraçcı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu, özet ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda atfedilen tüm sorumluluk, yükümlülük, onay ve taahhütleri kabul ettiğimi, bu
hükümlere aynen uyacağımı beyan ve taahhüt ederim.
VİRMAN BİLGİLERİ
İade Edilecek Türk Lirası'nın Virmanlanacağı
Payın Virmanlanacağı
Kurum Adı
:
Kurum Adı
:
Şube Adı ve Kodu
:
Şube Adı ve Kodu
:
Hesap No
:
Hesap No
:
IBAN Numarası *
Hesap Sahibi
:
:
Hesap Sahibi **
:
** Hak kazanılan payların, talep sahibinin hesabına virman yapılması zorunludur.
* Alıcıya ait IBAN numarasını belirtmediğim takdirde TL iadelerin hesap
numarası ile yapılacağını kabul ve beyan ederim.
İmza :
Tarih :
TALEP FORMUNA EKLENMESİ GEREKLİ BELGELER
Gerçek Kişi Yatırımcılar
Nüfus Cüzdanı / Sürücü Belgesi / Pasaport Fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar
Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Kuruluş Gazetesi Fotokopisi, Ticaret Sicili Kayıt Belgesi Fotokopisi (sayılan dokumanlara ilave olarak Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan
“Akitf toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hasılatının 90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar”ın yıllık kurumlar vergisi
beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış, yoksa şirket yetkililerince imzalanmış veya bulunması durumunda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş
tam tasdik raporunu sunması gerekmektedir.))
BU BÖLÜM ARACI KURUM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
Kabul Edilen Pay ( 1 Lot ve Katları )
Tahsil Edilen Toplam Tutar ( TL )
İade Edilecek Toplam Tutar ( TL )
Aracı Kurum Kodu
Şube Kodu
Talep Başvuru No
:
:
:
:
:
:
Aracı Kurum Onayı
İki nüsha olarak düzenlenen işbu talep formunun bir nüshası yatırımcıya verilecek, bir nüshası kurumda kalacaktır.
Download