Bu fonksiyon apajldakilerden hangisi iIe - -j- B) -j-

advertisement
öSS Matematik-1/Fonksi
yonlar
Fonksiyonlar
Bir f fonksiyonu,'Herbirpozi
tiftam saylylkarekökli iIe çarpmaya göre tersinin çarplmlna götlrtir.'keklindetanlmlanm lptlr.
- -
-
Tgsi'
..4
f(x)= 2X-1
5.
oldujunagöre,f(x-2y+1) ifadesiapajldakilerden hangisiolabilir?
Bu fonksiyon apajldakilerden hangisi iIe
gösterilebillr?
B)f(x)
f(y)
A)f(x).f(y)
C)f(x)= 1
G
D)ftx)+f(2y)
C) f(x)
f(2y)
E)ftx).f(2y)
3x- 1, x k 1 ise
D) f( 1- #-f
x)= X
f(x- 1)=
2
X - 1, x< 1 ise
oldu4unagöre,f(0)+f(1)toplamlkaçtlr?
B)- 1
C)1
D)5
2. Apajldakilerdenhangisibirebirveörtenfonksiyondur?
f(x)= X+2
A)f:R -+ R !f(x)= x2+ x+ 2
B)f:Z -+ Z ,f(x)= 3x+ 1
C)f:R -+ R , f(x)= 3x- x2
D)f:R -> Z ,f(x)=4x +3
E)f:Z -+ Z ,f(x)= - x+ 2
3.
X
A) 2
f(x)-1
B)-2
j-
C)0
D)5
E)1
3
Yukarldakiyekilde y = f(x) fonksiyonunungrafijiveri
liyor.
Buna göre, f
3)+ f(0)+ f(zr) oranlkaçtlr.
?
f(
(2)- f(1)+ f(4)
oldujunagöre, f(0)+f(3) toplamlkaçtlr?
A)6
C)8
'2-E
E) 1+f(x)
2-f(x)
8.
x.ftx- 1)+f(2x+ 1)=:2+x+ 5
>*
C)f(x)- 1
2-f(x)
1- )(
oldujunagöre,f(3) kaçtlr?
A)--5
j-
B)f(x)+2
f(x)
D) 1
2- f(x)
f(1- x)= 2x+.4
2+ x
1/
oldujuna göre, f(x - 2) nin f(x) tiirtinden
dejeriayajldakilerdenhangisidir?
'
D)9
>B
E)10
B)- 1
GB
FC
362
6E
FP
FE
öSS Matematik-1/Fonksiyonlar
9
f(x2-3x)=4x2- 6x+1
14. f:(-x,- 2)
g
oldujunagöre,f(- 4 )kaçtlr?
t(x)= x2 + 4: + j
-
oldujunagöre, f-1(x)èayajldakilerdenhan9
3
B)- 2
.
A)- 4
10.
3
D) 2
gisidir?
E)3
f(2x + 1)= 3: - 2
A)-2+ x+3
B)2- x-3
C)- 1- x- 3
D)-2- x+3
oldujunagöre, f(-1)+ f(1) kaçtlr?
B)- 5
D)O
E)1+ x+4
E)3
15
f(x- 3)= 52X-1
11. f(x):R - (a)-+R - (b) olmak özere,
oldujunagöre, f(-2)+f-1(125)kaçtlr?
X= 2f(x)+1
3- f(x)
eyitliiinisajlayan y=f(x)fonksiyonubirebir
veörtenoldujunagöre,a.b çarplmlkaçtlr?
A)6
B)3
C)1
A)3
B)4
C)5
D)6
E)- 6
ftx)=ax2- ax+ 1
f-1(3)=- 1
f(X)= (2m + 1)x+ 1
12.
X- m
oldujunagöre, a kaçtlr?
fonksiyonu için f(x)= f-1(x) oldujunagöre,
m 21 dejerikaçtlr?
C)O
D)1
E)2
13.Uygunjartlardatanlmlly=f(x) fonksiyonu,
17.
be ,
2x - 4y2 = x + 6
O A < 4 èe ,
oldu:unagöre,f-1(x)fonksiyonuapajldakilerden hangisidir?
A) 4x+ 6
2x- :
2x2
2x2- 6
B) 2x + 1
C)2x-1
(fofo f)(5)=3 oldujunagöre, k kaçtlr?
4x2+ 6
D) 4x2-2
D)14
E) 2x- 1
-
2x - 1
E)19
'
F$... 'jc
'''jjjE jE ('j.y:
,' '
.
.
j.y;
1G ;
15-B
16zD
17-B
öSS Matematik-1/Fonksiyonlar
18. a pozitifbirtam saylve x > O olm ak fizere,
22.
(t09)(X)=g2(x)- a2
f-1(5)= 3
oldujunagöre, a kaçtlr?
A)9
D)2
yekildekiflx)fonksiyonu için,
(fo fo fo ......o fo f)(4) dejerikaçtlr?
29 tane
19.
g(x)= x- 2
(fog)(x)= x2- 4x+ 1
oldujunagöre,f(x) ayajldakilerdenhangisidir?
A):2- j
B)x2+ y:
D)2x2+ 1
20.
c):2- 3
23.
E)2x2- :
$
bire bir ve örtenfonksiyondur.
(f 1o h)(x)= 3
-
' '
'
X
Yukarldakiyekilde, A < 1 i
çin;
f :x -+ 'A nln solundakitarallalanln ölçusti''
biçim inde bir f fonksiyonu tanlmlam lytlr.
(g oh)(x)= X
y+ 1
Bunagöre,f(6) dejerikaçtlr?
(go9(m)=2
oldujunagöre!m kaçtlr?
B)27
C) 1
C)30
D)32
E)8
-j-
'F
24. Yandakijekilde,
f 12 3 4
=4 3 12
12 3
ve g = 3 4 2
y
2
y=f(x) ve y=gtx)
fonksiyonlarlnln. gra-
olm ak tizere, f ve g perm utasyon fonksiyonlarlveriliyor.
fikleriverilrnijtir.
l
!
9 = g(X) dojrusal
B)10
D)4
ZQUB
6
-3 --
F=f(
x)
junagöre,
(f-1og)(6)+(fog-1)(-3)dejerikaçtlr?
oldujunagöre, a kaçtlr?
lg-t,
:
4
bir fonksiyon oldtl-
(fog-1)(a)= 4
lgkp
o
y=g(x)
2
zl-t
zz,
362
C)9
z3-D
D)8
zGE
x
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards