YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ 31

advertisement
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ
ANONĠM ġĠRKETĠ
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA
FĠNANSAL TABLOLAR
.
BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU
Yeditepe Faktoring Hizmetleri A.ġ.
Yönetim Kurulu’na:
1.
Yeditepe Faktoring Hizmetleri A.ġ.’nin (“ġirket”) 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan
bilançosu, aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosu, nakit akıĢ tablosu, özkaynak değiĢim
tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiĢ
bulunuyoruz. ġirket’in 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının
denetimi baĢka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmıĢ ve 10 Nisan 2009 tarihli
bağımsız denetim raporunda olumlu görüĢ bildirilmiĢtir.
Şirket Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
2.
ġirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince
Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve Ġzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal
Tablolarının Biçim ve Ġçeriği Hakkında Tebliğ’e ve Türkiye Muhasebe Standartları ile
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliĢkin yayımlanan diğer yönetmelik,
tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan
açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlıĢ
bilgi içermeyecek Ģekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi
oluĢturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama:
3.
Bağımsız denetimi yapan kuruluĢ olarak üzerimize düĢen sorumluluk, denetlenen finansal
tablolar üzerinde görüĢ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim GerçekleĢtirecek
KuruluĢların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim
standartlarına uyumlu olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek
ölçüde bir hata içermediğine iliĢkin makul güvence sağlayacak Ģekilde bağımsız denetim
planlanmıĢ ve gerçekleĢtirilmiĢtir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve
finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim
teknikleri uygulanmıĢ; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine
bırakılmıĢ, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve
sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe
politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiĢtir. Ancak, amacımız iç kontrol
sisteminin etkinliği hakkında görüĢ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koĢullara
uygun olarak tasarlamak amacıyla, ġirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile
iç kontrol sistemi arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktır. AĢağıda belirtilen bağımsız denetim
görüĢünün oluĢturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıĢtır.
Şartlı görüşün dayanağı:
4.
Maliye Bakanlığı’nın faktoring sektöründe faaliyet gösteren Ģirketlerin tamamına yakınının
2008 yılı kayıtları üzerinde yaptığı inceleme sonucunda takipteki alacakların anapara
tutarlarına iliĢkin ayrılan karĢılıkların gider yazılması ve iskontolu faktoring iĢlemlerine
iliĢkin kayıtlara alınan kazanılmamıĢ faiz gelirlerinin vergi hesaplamasına konu edilmemesi
eleĢtirilerek ġirket’e kurumlar vergisine ve geçici vergiye istinaden sırasıyla 238.021 Bin TL,
144.925 Bin TL, 30.601 Bin TL ve 16.447 Bin TL olmak üzere toplam 429.994 Bin TL
ikmalen vergi tarhı ve aynı tutarlarda vergi cezası tebliğ edilmiĢtir. ġirket, bu vergi tarhı ve
cezası ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı’na baĢvurarak tarhiyat sonrası uzlaĢma talep etmiĢtir.
Bu rapor tarihi itibariyle ġirket’e uzlaĢma için herhangi bir tarih tebliğ edilmemiĢtir. Eğer
uzlaĢma gerçekleĢirse geçici vergi aslı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120.
Maddesi gereğince tahakkuk ettirilmeyecek ancak geçici verginin ve kurumlar vergisinin
uzlaĢılan tutarı üzerinden normal vade tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için
gecikme faizi hesaplanacaktır. UzlaĢmanın gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği ve uzlaĢılacak tutar
konuları belirsiz olduğundan, ġirket ekli finansal tablolarda bu hususa iliĢkin herhangi bir
karĢılık ayırmamıĢtır.
Bağımsız Denetçi Görüşü:
5.
GörüĢümüze göre, 4. paragrafta açıklanan hususun etkisi haricinde, iliĢikteki finansal tablolar,
bütün önemli taraflarıyla, Yeditepe Faktoring Hizmetleri A.ġ.’nin 31 Aralık 2009 tarihi
itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit
akımını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal
raporlama esaslarına iliĢkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir
biçimde yansıtmaktadır.
DRT BAĞIMSIZ DENETĠM VE SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Sibel Türker
Sorumlu Ortak BaĢdenetçi, SMMM
Ġstanbul, 15 Nisan 2010
ĠÇĠNDEKĠLER
Bilançolar………………………………………………………………………………....................................
Nazım Hesaplar.......……………………………………………………………………....................................
Gelir Tabloları………………………………………………………….………………....................................
Özsermaye DeğiĢim Tablosu ………………………………………………………….....................................
Nakit Akım Tablosu…………………………………………………………....................................................
Özkaynaklarda MuhasebeleĢtirilen Gelir Gider Kalemleri.................................................................................
Kar Dağıtım Tablosu…………………………………………………………...................................................
Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar……………………………………………...................................
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
Not
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Not 39
ġirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu………………………………………...
Finansal Tabloların Sunumuna ĠliĢkin Esaslar………………………………………
Uygulanan Değerleme Ġlkeleri / Muhasebe Politikaları………………………………
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar………………
Bankalar………………………………………………………………………………
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar…………………………………………………...
Faktoring Alacakları…………………………………………………………………..
ĠliĢkili Taraf Açıklamaları…………………………………………………………….
Maddi Duran Varlıklar………………………………………………………………..
Maddi Olmayan Duran Varlıklar……………………………………………………..
ġerefiye……………………………………………………………………………….
Ertelenen Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri……………………………………….
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Varlıklar ………….....
Diğer Aktifler…………………………………………………………………………
Alınan Krediler………………………………………………………………………..
Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar……………………………………....
Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar………………………………………………………
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler....………………………………..
Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler……………………………………………………
Borç ve Gider KarĢılıkları.…………………………………………………………….
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar…………………………………………………………
Azınlık Payları…………………………………………………………………………
ÖdenmiĢ Sermaye ve Sermaye Yedekleri……………………………………………..
Kar Yedekleri………………………………………………………………………….
GeçmiĢ Yıllar Kar veya Zararları……………………………………………………...
Yabancı Para Pozisyonu………………………………………………………………
KarĢılıklar, ġarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler…………………………………….
Bölümler Göre Raporlama…………………………………………………………….
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar…………………………………………………..
Esas Faaliyet Gelirleri…………………………………………………………………
Esas Faaliyet Giderleri………………………………………………………………...
Diğer Faaliyet Gelirleri.……………………………………………………………….
Finansman Giderleri…………………………………………………………………...
Takipteki Alacaklara ĠliĢkin Özel KarĢılıklar…………………………………………
Diğer Faaliyet Giderleri………………………………………………………………..
Vergiler………………………………………………………………………………...
Hisse BaĢına Kazanç…………………………………………………………………...
Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık,Yorumlanabilir
ve AnlaĢılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer Hususlar………..
Finansal Araçlarla Ġlgili Ek Bilgiler ………………………………………………………………...
SAYFA
1
-
9
-
9
13
-
22
-
24
-
25
-
27
-
29
-
33
-
35
-
2
3
4
5
6
7
8
44
9
13
21
21
21
22
23
24
25
25
25
26
26
26
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
34
34
34
44
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2009
TP
YP
TOPLAM
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2008
TP
YP
TOPLAM
5
-
5
1
-
1
1.116
39.691
35.564
37.008
(1.444)
4.127
4.127
98
2.581
(2.483)
-
10.178
-
11.294
39.691
35.564
37.008
(1.444)
4.127
4.127
98
2.581
(2.483)
199
16.595
16.299
16.957
(658)
296
296
552
2.834
(2.282)
-
9.982
-
10.181
16.595
16.299
16.957
(658)
296
296
552
2.834
(2.282)
12
112
57
15
-
112
57
15
120
8
134
-
120
8
134
14
41
-
41
10
-
10
41.135
10.178
51.313
17.734
9.982
27.601
AKTĠF KALEMLER
Dipnot
I.
II.
2.1
2.2
2.3
III.
IV.
V.
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
VII.
7.1
7.2
7.3
VIII.
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.2
8.3
IX.
9.1
9.2
9.3
9.4
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKĠT DEĞERLER
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV
(Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O.Sınıflandırılan FV
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
BANKALAR
TERS REPO ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)
FAKTORĠNG ALACAKLARI
Ġskontolu Faktoring Alacakları
Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
KazanılmamıĢ Gelirler (-)
Diğer Faktoring Alacakları
Yurt Ġçi
Yurt DıĢı
FĠNANSMAN KREDĠLERĠ
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ
Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
KazanılmamıĢ Gelirler (-)
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
Kiralama ĠĢlemleri Ġçin Verilen Avanslar
TAKĠPTEKĠ ALACAKLAR
Takipteki Faktoring Alacakları
Takipteki Finansman Kredileri
Takipteki Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklar
Özel KarĢılıklar (-)
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL
VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
ĠġTĠRAKLER (Net)
Ġġ ORTAKLIKLARI (Net)
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
ġerefiye
Diğer
ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
SatıĢ Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin
DĠĞER AKTĠFLER
AKTĠF TOPLAMI
BĠN TÜRK LĠRASI
5
7
9
10
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
BĠN TÜRK LĠRASI
PASĠF KALEMLER
Dipnot
I.
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
V.
V.1
V.2
V.3
VI.
VII.
VIII.
8.1
8.2
8.3
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
14.1
14.2
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.2.6
14.2.7
14.2.8
14.3
14.3.1
14.3.2
14.3.3
14.3.4
14.4
14.4.1
14.4.2
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDĠLER
FAKTORĠNG BORÇLARI
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri (-)
ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
MUHTELĠF BORÇLAR
DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL
YÜKÜMLÜLÜKLER
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
ÖDENECEK VERGĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI
Yeniden Yapılanma KarĢılığı
ÇalıĢan Hakları Yükümlülüğü KarĢılığı
Diğer KarĢılıklar
ERTELENMĠġ VERGĠ BORCU
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
SatıĢ Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin
SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER
ÖZKAYNAKLAR
ÖdenmiĢ Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi Ġhraç Primleri
Hisse Senedi Ġptal Karları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme
Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse
Senetleri
Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım)
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Duran
Varlıkların BirikmiĢ Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
GeçmiĢ Yıllar Kar veya Zararı
Dönem Net Kar veya Zararı
PASĠF TOPLAMI
15
17
16
19
21
20
23
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2009
TP
YP
TOPLAM
Bağımsız Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2008
TP
YP
TOPLAM
34.448
25
35
-
-
34.448
25
35
-
14.947
61
78
(17)
21
-
-
14.947
61
78
(17)
21
-
364
19
18
1
-
-
364
19
18
1
-
443
86
16
70
-
-
443
86
16
70
-
16.422
7.981
-
-
16.422
7.981
-
12.043
7.981
-
-
12.043
7.981
-
-
-
-
-
-
-
123
123
8.318
3.939
4.379
-
123
123
8.318
3.939
4.379
123
123
3.939
(589)
4.528
-
123
123
3.939
(589)
4.528
51.313
-
51.313
27.601
-
27.601
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA NAZIM HESAPLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
BĠN TÜRK LĠRASI
NAZIM HESAPLAR
Dipnot
I.
II.
III.
IV.
V.
5.1
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
RĠSKĠ ÜSTLENĠLEN FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠ
RĠSKĠ ÜSTLENĠLMEYEN FAKTORĠNG ĠġLEMLERĠ
ALINAN TEMĠNATLAR
VERĠLEN TEMĠNATLAR
TAAHHÜTLER
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler
Alım Satım Amaçlı ĠĢlemler
6.2.2
Swap Alım Satım ĠĢlemleri
Alım Satım Opsiyon ĠĢlemleri
Futures Alım Satım ĠĢlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.2.3
6.2.4
6.2.5
VII.
Vadeli Alım-Satım ĠĢlemleri
7
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2009
TP
YP
TOPLAM
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2008
TP
YP
TOPLAM
42.896
1.589
-
-
42.896
1.589
-
18.167
950
1.058
-
349
-
18.516
950
1.058
-
-
-
-
-
-
-
35.270
4.401
39.671
18.256
410
18.666
79.755
4.401
84.156
38.431
759
39.190
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT GELĠR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ
Dipnot
I.
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.2
1.2.1
1.2.2
ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ
FAKTORĠNG GELĠRLERĠ
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
Ġskontolu
Diğer
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
Ġskontolu
Diğer
FĠNANSMAN KREDĠLERĠNDEN GELĠRLER
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.7
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
V.
VI.
KĠRALAMA GELĠRLERĠ
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama ĠĢlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
ESAS FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı KarĢılığı Gideri
AraĢtırma GeliĢtirme Giderleri
Genel ĠĢletme Giderleri
Diğer
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
Bankalardan Alınan Faizler
Ters Repo ĠĢlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Kârı
Türev Finansal ĠĢlemlerden
Diğer
Kambiyo ĠĢlemleri Kârı
Diğer
FĠNANSMAN GĠDERLERĠ (-)
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Faktoring ĠĢlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Finansal Kiralama Giderleri
Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
TAKĠPTEKĠ ALACAKLARA ĠLĠġKĠN ÖZEL KARġILIKLAR (-)
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-)
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.3
6.4
6.5
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
14.1
14.2
14.3
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.3
XVII.
XVIII.
Menkul Değerler Değer DüĢüĢ Gideri
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer DüĢme Gideri
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri
Maddi Duran Varlık Değer DüĢüĢ Giderleri
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri
ġerefiye Değer DüĢüĢ Gideri
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer DüĢüĢ Giderleri
ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve ĠĢ Ortaklıkları Değer DüĢüĢ Giderleri
Türev Finansal ĠĢlemlerden Zarar
Kambiyo ĠĢlemleri Zararı
Diğer
NET FAALĠYET K/Z (I+…+VI)
BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI
NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (VII+VIII+IX)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi KarĢılığı
ErtelenmiĢ Vergi Gider Etkisi (+)
ErtelenmiĢ Vergi Gelir Etkisi (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI)
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
Bağlı Ortaklık, ĠĢtirak ve ĠĢ Ortaklıkları SatıĢ Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-)
SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
Bağlı Ortaklık, ĠĢtirak ve ĠĢ Ortaklıkları SatıĢ Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XIII-XIV)
DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±)
Cari Vergi KarĢılığı
ErtelenmiĢ Vergi Gider Etkisi (+)
ErtelenmiĢ Vergi Gelir Etkisi (-)
DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII)
Hisse BaĢına Kar / Zarar
30
31
32
33
35
36
BĠN TÜRK LĠRASI
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ
Cari Dönem
01.01- 31.12.2009
Bağımsız
Denetimden
GeçmiĢ
Önceki Dönem
01.01- 31.12.2008
Toplam
Toplam
10.648
10.648
9.267
8.136
1.131
1.381
1.356
25
(2.116)
(1.527)
(4)
(585)
1.857
388
1.256
213
(2.993)
(2.918)
(75)
(412)
(1.485)
9.812
9.812
8.453
8.314
139
1.359
1.359
(1.897)
(1.286)
(16)
(544)
(51)
4.354
418
3.591
345
(5.130)
(5.081)
(49)
(707)
(1.150)
(1.485)
5.499
(1.120)
(1.001)
(119)
4.379
4.379
(1.119)
(31)
5.282
(754)
(822)
68
4.528
4.528
-
-
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
BĠN TÜRK LĠRASI
ÖZKAYNAK KALEMLERĠNDEKĠ
DEĞĠġĠKLĠKLER
I.
II.
2.1
2.2
III.
Önceki Dönem (01.01 – 31.12.2008)
Dönem BaĢı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan DeğiĢikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
IV.
V.
5.1
5.2
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI..
XVII.
XVIII.
XIX.
19.1
19.2
19.3
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Değerleme Farklar
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve ĠĢ Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Nakden GerçekleĢtirilen Sermaye Artırımı
Hisse Senedi Ġhracı
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine DönüĢtürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Dönem Net Kârı veya Zararı
Kâr Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+…...+XVII+XVIII+XIX)
I.
II.
III.
3.1
3.2
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
17.1
17.2
17.3
Cari Dönem (01.01 – 31.12.2009)
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem Ġçindeki DeğiĢimler
BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ
Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Değerleme Farklar
Nakit AkıĢ Riskinden Korunma
YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
ĠĢtirakler, Bağlı Ort. Ve ĠĢ Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik
Nakden GerçekleĢtirilen Sermaye Artırımı
Hisse Senedi Ġhracı
ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine DönüĢtürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Krediler
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XV+XVI+XVII)
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Karı /
(Zararı)
GeçmiĢ
Dönem
Karı /
(Zararı)
Menkul
Değer.
Değerleme
Farkı
Maddi ve
Maddi
Olmayan
Duran
Varlık YDF
Ortaklıklardan
Bedelsiz Hisse
Senetleri
Riskten
Korunma
Fonları
SatıĢ Amaçlı/
Durdurulan
Faaliyetlerden
BDF
-
-
4.528
-
(589)
(589)
-
-
-
-
-
-
7.515
7.515
4.528
-
-
-
-
4.528
(589)
-
-
-
-
-
12.043
123
-
-
-
-
3.939
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
123
-
-
-
4.379
4.379
3.939
-
-
-
-
-
4.379
16.422
ÖdenmiĢ
Sermaye
ÖdenmiĢ
Sermaye Enf.
Düzeltme Farkı
Hisse
Senedi
Ġhraç
Primleri
Hisse
Senedi
Ġptal
Karları
Yasal
Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
7.981
7.981
-
-
-
-
123
123
-
-
-
-
-
-
-
7.981
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.981
-
-
Olağanüstü
Yedek
Akçe
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
Toplam
Özkaynak
-
12.043
-
-
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT NAKĠT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
A.
ESAS FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Kârı
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri
Kiralama Giderleri
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.2
1.2.1
1.2.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
BĠN TÜRK LĠRASI
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
Cari Dönem
Bağımsız Denetimden GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
5.250
9.419
1.381
2
211
(1.527)
(4.236)
4.592
8.453
1.359
4.354
(1.286)
(757)
(7.531)
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim
Faktoring Alacaklarındaki Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Finansman Kredilerindeki Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Kiralama ĠĢlemlerinden Alacaklarda Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Diğer Aktiflerde Net (ArtıĢ) AzalıĢ
Faktoring Borçlarındaki Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Alınan Kredilerdeki Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Vadesi GelmiĢ Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ)
Diğer Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ)
(22.402)
(61)
(476)
25
19.487
(510)
(706)
26
(294)
(232)
I.
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı
1.313
3.386
B.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI
Ġktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve ĠĢ Ortaklıkları
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve ĠĢtirakler ve ĠĢ Ortaklıkları
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Diğer
(53)
(90)
(18)
-
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit AkıĢı
(143)
(18)
C.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIġLARI
Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢı
Ġhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Ödemeler
Diğer
-
-
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-
-
IV.
Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(44)
-
V.
Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ
1.126
3.368
VI.
Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
10.167
6.799
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar
11.293
10.167
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
6
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
V.
5.1
5.2
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
MENKUL DEĞER ARTIġ FONUNA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net DeğiĢme (Kar-Zarara Transfer)
MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME ARTIġLARI
YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI
NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN
KAR/ZARAR
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı)
Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+...+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
7
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ
Cari Dönem
31 Aralık 2009
BĠN TÜRK LĠRASI
Bağımsız
Denetimden GeçmiĢ
Önceki Dönem
31 Aralık 2008
-
-
-
-
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
I.
YEDĠTEPE FAKTORING HĠZMETLERĠ A.ġ. KAR DAĞITIM TABLOSU
BĠN TÜRK LĠRASI
Cari Dönem
Önceki Dönem
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A.
NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)
1.3
1.4
1.5
5.499
(1.120)
(1.001)
(119)
5.282
(822)
(822)
-
4.379
4.460
GEÇMĠġ DÖNEM ZARARI (-)
BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)
KURULUġTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL
FONLAR (-)
-
-
B
DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KARI [(A-1.3+1.4+1.5)]
-
-
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.7
1.8
1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kara ĠĢtirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kâra ĠĢtirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERĠ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DĠĞER YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
-
-
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.5
DAĞITILAN YEDEKLER
ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma Ġntifa Senetlerine
Kâra ĠĢtirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
PERSONELE PAY (-)
YÖNETĠM KURULUNA PAY (-)
-
-
III.
HĠSSE BAġINA KAR
3.1
3.2
3.3
3.4
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
-
-
IV.
HĠSSE BAġINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE
ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % )
-
-
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
8
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
1.
ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Güney Faktoring Hizmetleri A.ġ., 7 Ekim 1997 tarihinde Türkiye’de kurulmuĢtur. 19 Nisan 2007
tarihinde Yeditepe Faktoring Hizmetleri A.ġ. (“ġirket”) olarak ismi değiĢtirilmiĢtir. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 3 Temmuz 2008 tarih ve 2677 sayılı kararı ile faaliyetine devam
eden ġirket’in faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdıĢı faktoring iĢlemleridir. 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla
ġirket’in ana ortağı %97,3 ile Fevzi Öztürkmen’dir.
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ortalama çalıĢan sayısı 20’dir (31 Aralık 2008:16).
ġirket’in faaliyetlerini sürdürdüğü ofis adresi aĢağıdaki gibidir:
Büyükdere Caddesi No: 108 Oyal ĠĢ Hanı, Kat: 6 ,34394 ġiĢli / Ġstanbul Türkiye
Ödenecek temettü:
Bu rapor tarihi itibarıyla Genel Kurul’un almıĢ olduğu herhangi bir temettü kararı bulunmamaktadır.
Finansal tabloların onaylanması:
Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmıĢ ve 15 Nisan 2010 tarihinde yayınlanması için
yetki verilmiĢtir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiĢtirme yetkisi bulunmaktadır.
2.
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
ġirket 2009 yılı faaliyetlerini 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap
Planı ve Ġzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve Ġçeriği Hakkında Tebliğ
kapsamında Türkiye Muhasebe Standartlarına Uygun olarak muhasebeleĢtirmiĢtir.
2009 yılı faaliyetlerinin muhasebeleĢtirilmesinde, 10 Ekim 2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerinin KuruluĢ ve Faaliyet Esasları
Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan ve 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketlerince Alacakları için Ayrılacak
KarĢılıklara ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanmıĢtır.
ġirket 2009 yılı finansal tablolarını, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“IASB”) ve “Uluslararası
Muhasebe Standartları Komitesi (“IASC”) tarafından çıkarılmıĢ olan muhasebe standartlarına uygun
olarak hazırlamıĢtır.
Finansal tablolar, finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun
değeri esas alınmaktadır.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
ġirket’in finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlamaya ĠliĢkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 29”) uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmuĢtur. BDDK tarafından 28 Nisan 2005 tarihinde yayımlanan bir Genelge ile enflasyon muhasebesi
uygulamasını gerektiren göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmiĢ ve 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla
enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiĢtir.
9
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
2.
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. ġirket’in cari yıl içerisinde muhasebe politikalarında
önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır.
Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde,
ileriye yönelik olarak uygulanır. ġirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir
değiĢikliği olmamıĢtır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
AĢağıdaki yeni ve güncellenmiĢ standartlar ve yorumlar cari dönemde uygulanmıĢ ve bu finansal
tablolarda raporlanan tutarlara ve yapılan açıklamalara etkisi olmuĢtur. Bu finansal tablolarda uygulanmıĢ
fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan diğer standart ve yorumların detayları da ayrıca bu
bölümün ilerleyen kısımlarında açıklanmıĢtır.
2009 yılı sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen Standartlar

UMS 1 (Revize) “Finansal Tabloların Sunumu”
Revize standart, ortakların ortak olmaları nedeniyle ortaya çıkan iĢlemler dıĢında, özkaynaklarda dönem
içerisinde meydana gelen değiĢikliklerin (diğer kapsamlı gelir ve giderlerin) özkaynak değiĢim tablosunda
gösterilmesini engellemektedir. Bunun yerine bu tür gelir ve giderlerin özsermaye değiĢim tablosundan
ayrı olarak “Kapsamlı Gelir Tablosu”nda gösterilmesi gerekmektedir. ĠĢletmeler tek bir performans
tablosunu (kapsamlı gelir tablosu) seçmekte veya iki tabloyu birlikte (gelir tablosu ve kapsamlı gelir
tablosu) seçmekte özgür bırakılmıĢtır. Buna bağlı olarak, ġirket 1 Ocak 2009’dan itibaren UMS 1’deki
değiĢiklikleri uygulamıĢ ve BDDK finansal tablo formatları ile uyumlu olarak iki tablolu sunumu
seçmiĢtir.
UMS 1 (Revize) ayrıca iĢletmelerin yeni dönemde bir önceki döneme ait finansal tablolarını yeniden
düzenlediklerinde veya sınıfladıklarında cari dönem ve bir önceki dönemle birlikte karĢılaĢtırılabilir en
erken döneme ait bilançonun da verilmesini gerektirmektedir. ġirket cari dönemde, önceki dönem
finansal tablolarında bir değiĢiklik yapmadığından, 1 Ocak 2008 tarihli açılıĢ bilançosunun ekli finansal
tablolarda ayrıca sunulmasına gerek duyulmamıĢtır.
10
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
2.
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
2009 yılı sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen Standartlar (devamı)

UFRS 7 (DeğiĢiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”
Mart 2009’da yayınlanan UFRS 7 değiĢiklikleri ġirket için 1 Ocak 2009’dan itibaren geçerlidir.
DeğiĢiklikler gerçeğe uygun değer belirlenmesi ve likidite riski ile ilgili geniĢletilmiĢ açıklamalar
getirmektedir. Özellikle değiĢiklik, ġirket’in her bir sınıf finansal araçları için gerçeğe uygun değer
hesaplamasında kullanılan değerleme tekniklerinde değiĢiklik olduğunda dipnotlarda açıklanmasını
gerektirmektedir. Ayrıca finansal araçların gerçeğe uygun değeri hesaplanırken kullanılan girdilerin
kaynağının üç seviyede açıklamasını gerekli kılmaktadır. Finansal araçların gerçeğe uygun
değerlemelerinde kullanılan değerleme tekniklerinde bir değiĢiklik olursa, seviyeler arasında yapılan
transferlerin dipnotlarda açıklanmaları gerekmektedir. Ayrıca ġirket’in piyasada gözlenebilir bir veriye
dayanmayan girdilerden değerlemesi yapılan finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin dönem baĢı ve
dönem sonu mutabakatlarının yapılmaları gerekmektedir. Piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan
girdilerdeki değiĢiklikler gerçeğe uygun değerlerde önemli sapmalara yol açıyorsa, bu girdilerdeki
değiĢikliklerin etkilerini gösterecek duyarlılık analizleri de verilmelidir.
Ayrıca finansal garanti sözleĢmeleri gibi türev olmayan finansal araçların da vade dağılımı tablosuna
dahil edilmeleri gerekmektedir. Türev finansal yükümlülükler için de ayrı bir vade dağılımı tablosu
verilmelidir.
ġirket UFRS 7 ile ilgili değiĢiklikleri 2009 yılı içerisinde uygulamıĢ ve Not 39’da gerçeğe uygun
seviyelerle ilgili bilgileri vermiĢtir. Cari yılda ġirket, finansal araçların gerçeğe uygun değeri
hesaplanırken kullanılan girdilerin üç seviyesi arasında önemli bir sınıflama yapmamıĢtır.
2009 yılında yürürlükte olan ancak 2009 yılı finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar
AĢağıdaki yeni ve revize Standartlar ile Yorumlar da bu finansal tablolarda uygulanmıĢtır. Bu standartlar
ile yorumların uygulanmasının finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi
olmamıĢtır fakat gelecekte yapılacak iĢlemler ya da sözleĢmelerin muhasebeleĢtirilmesini etkileyebilir.









UFRS 1, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Ġlk Kez Uygulanması” ve UMS 27,
“Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” (UFRS’lerin Ġlk Kez Uygulanmasında Yatırım
Maliyetlerine ĠliĢkin DeğiĢiklik)
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
UMS 23 (Revize), “Borçlanma Maliyetleri”
UMS 38, “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” Standardında Yapılan DeğiĢiklikler
UMS 40, “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Standardında Yapılan DeğiĢiklikler
UMS 20, “Devlet TeĢviklerinin MuhasebeleĢtirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması”
Standardında Yapılan DeğiĢiklikler
UFRYK 13, “MüĢteri Sadakat Programları”
UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler” (HakediĢ KoĢulları ve Ġptallerine ĠliĢkin DeğiĢiklik)
UFRS 5, “Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”
11
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
2.
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
2009 yılında yürürlükte olan ancak 2009 yılı finansal tablolarına etkisi olmayan standart ve yorumlar
(devamı)







UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu” ve UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” (Geri Satın Alma
Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde Doğacak Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında
DeğiĢiklik)
UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum’ ve UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu – Tasfiye Durumunda
Satılabilir Finansal Araçlar ve Yükümlülükler” Standartlarında Yapılan DeğiĢiklikler
UMS 39, “Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme” (Finansal Araçların Sınıflamasında Saklı
Türevlerle ilgili DeğiĢiklikler)
2008 ĠyileĢtirmeleri (UMS 1, “Finansal Tabloların Sunumu”, UMS 16, “Maddi Duran Varlıklar, UMS 19,
“ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar”, UMS 20, “Devlet TeĢvikleri”, UMS 23, “Borçlanma Maliyetleri”, UMS
27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”, UMS 28, “ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar”, UMS 31, “ĠĢ
Ortaklıklarındaki Paylar”, UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”, UMS 36,
“Varlıklarda Değer DüĢüklüğü”, UMS 39, “Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme”, UMS 40,
“Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller”, UMS 41, “Tarımsal Faaliyetler”)
UFRYK 15, “Gayrimenkul ĠnĢaatı Ġle Ġlgili AnlaĢmalar”
UFRYK 16, “YurtdıĢındaki ĠĢletme ile Ġlgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması”
UFRYK 18, “MüĢterilerden Varlık Transferleri”
Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve erken uygulanması ġirket tarafından benimsenmemiĢ
yorumlar





standartlar ve
UFRS 3, “ĠĢletme BirleĢmeleri”, UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”, UMS 28,
“ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar”, UMS 31, “ĠĢ Ortaklıklarındaki Paylar” (Satın Alma Yönteminin Uygulanması
Hakkında Kapsamlı DeğiĢiklik)
UFRS 9, “Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme”
UFRYK 17, “Parasal Olmayan Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”
UMS 24 (2009), “ĠliĢkili Taraf Açıklamaları”
UFRYK 19, “Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi”
UFRS’lerdeki ĠyileĢtirmeler (2009)
UFRS’lerdeki yıllık iyileĢtirme projesinin parçası olarak, yukarıdaki paragraflarda bahsedilen
değiĢikliklere ilaveten, bir çok standart ve yorumlarda değiĢiklikler yapılmıĢtır. Bu değiĢiklikler 1 Ocak
2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan finansal dönemlerde geçerlidir. ġirket yöneticileri,
yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde ġirket’in finansal tabloları
üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını düĢünmektedir.
NetleĢtirme
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleĢtirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya
tahsilinin mümkün olması, veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eĢ zamanlı
olarak gerçekleĢmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler.
12
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
2.
FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karĢılaĢtırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tablo kalemlerinin gösterimi veya
sınıflandırılması değiĢtiğinde karĢılaĢtırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da
buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır.
3.
UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI
Ekteki finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli değerleme ilkeleri ve muhasebe politikaları
aĢağıdaki gibidir:
a.
Hasılat:
Faktoring hizmet gelirleri müĢterilere yapılan peĢin ödemeler üzerinden tahsil edilen faiz gelirlerinden ve
komisyon gelirlerinden oluĢmaktadır.
Faktoring iĢlemlerine konu olan fatura toplamı üzerinden alınan belirli bir yüzde miktarı faktoring
komisyon gelirlerini oluĢturmaktadır.
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
kayda alınır.
Tüm gelir ve giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleĢtirilir.
b.
Maddi Varlıklar:
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklükleri
düĢüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir
değiĢiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir.
Maddi duran varlıkların tamir, bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Maddi duran
varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluĢan kazanç veya
kayıp satıĢ hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
c.
Maddi Olmayan Varlıklar:
Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiĢ itfa payları ve birikmiĢ değer
düĢüklükleri düĢüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre
doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya
çıkan değiĢikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki
değiĢiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir.
13
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı)
c.
Maddi Olmayan Varlıklar (devamı):
Bilgisayar Yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen
sürede oluĢan maliyetler üzerinden aktifleĢtirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (5 yıl) itfa
edilir.
d.
Varlıklarda Değer DüĢüklüğü:
Ġtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların
ortaya çıkması halinde değer düĢüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını
aĢması durumunda değer düĢüklüğü karĢılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar. satıĢ maliyetleri düĢüldükten
sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düĢüklüğünün
değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düĢük seviyede gruplanır
(nakit üreten birimler). Değer düĢüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer
düĢüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
e.
Borçlanma Maliyetleri:
Tüm borçlanma maliyetleri, oluĢtukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
f.
Finansal Araçlar:
Finansal varlık ve borçlar, ġirket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda ġirket’in
bilançosunda yer alır.
Faktoring Alacakları ve Diğer Alacaklar
Faktoring alacakları ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile
muhasebeleĢtirilmektedir. Ġlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi
kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyeti üzerinden gösterilmiĢtir.
1 Ocak 2008’den itibaren geçerli olmak üzere, 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman ġirketlerince Alacakları için Ayrılacak KarĢılıklara iliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında, tahsili vadesinden itibaren 90 günden fazla geciken ancak 180 günü geçmeyen faktoring
alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, en az %20’si oranında, tahsili vadesinden itibaren 180
günden fazla geciken ancak 360 günü geçmeyen faktoring alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra,
en az %50’si oranında ve tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan fazla gecikmiĢ olan faktoring alacaklarının,
teminatları dikkate alındıktan sonra, %100’ü oranında özel karĢılık ayrılması gerekmektedir. ġirket bu tebliğ
kapsamında, değerli teminatı bulunmayan Ģüpheli faktoring alacaklarına yukarıdaki gün sayılarını dikkate
almaksızın 100% karĢılık ayırırken tahsilat imkanı gördüğü diğer alacaklara ise yukarıda bahsi geçen oranlar
nispetinde karĢılık hesaplamaktadır.
14
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı)
f.
Finansal Araçlar (devamı):
Finansal Varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım iĢlemiyle
doğrudan iliĢkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleĢtirilir.Yatırım araçlarının ilgili
piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koĢulunu taĢıyan bir kontrata bağlı olan finansal
varlıkların alımı veya satıĢı sonucunda ilgili varlıklar, iĢlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan
çıkarılır. Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”,
“vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak
sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma
sırasında belirlenmektedir
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
ġirket’in gerçeğe finansal varlığı elde etmesinin baĢlıca amacının yakın bir tarihte varlığı elden çıkarma
olması, finansal varlığın ġirket’in hep birlikte yönettiği tanımlanmıĢ bir finansal araç portföyünün bir
parçasını oluĢturması ve finansal riske karĢı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmeyen tüm türev
ürünlerinde olduğu gibi finansal varlığın kısa vadede oluĢan karının realite edilecek olması durumunda söz
konusu finansal varlıklar gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak
sınıflandırılır. Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıkların, gerçeğe uygun
değerleriyle değerlenmesi sonucu oluĢan kazanç ya da kayıp, kar / zararda muhasebeleĢtirilir. Kar / zarar
içinde muhasebeleĢtirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal varlıktan elde edilen faiz ve / veya
temettü tutarını da kapsar.
Bilanço tarihi itibarıyla, ġirket’in gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlığı
bulunmamaktadır.
Etkin Faiz Yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiĢ maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin iliĢkili olduğu
döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması
durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal
varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Vadesine kadar elde tutulacak ve satılmaya hazır borçlanma araçları ve kredi ve alacaklar olarak
sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemine göre hesaplanmaktadır.
Vadesiye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Bilanço tarihi itibarıyla, ġirket’in vadeye kadar elde tutulacak yatırımları bulunmamaktadır.
15
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı)
Finansal Araçlar (devamı)
Finansal Varlıklar (devamı)
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Bilanço tarihi itibarıyla, ġirket’in satılmaya hazır finansal varlığı bulunmamaktadır.
Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dıĢındaki finansal varlıklar, her
bilanço tarihinde bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin
göstergelerin bulunup, bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleĢtirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu zarar
olayının ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
tahmini nakit akımları üzerindeki etkisi sonucunda değer düĢüklüğüne uğradığına iliĢkin tarafsız bir
göstergenin bulunması durumunda değer düĢüklüğüne uğrar ve değer düĢüklüğü zararı oluĢur. Kredi ve
alacaklar için değer düĢüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın esas faiz
oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Faktoring alacakları haricinde, tüm diğer finansal varlıklarda, değer düĢüklüğü doğrudan ilgili finansal
varlığın kayıtlı değerinden düĢülür. Alacakların tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karĢılık
hesabından düĢülerek silinir. KarĢılık hesabındaki değiĢimler gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde değer düĢüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalıĢ değer
düĢüklüğü zararının muhasebeleĢtirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla iliĢkilendirilebiliniyorsa
önceden muhasebeleĢtirilen değer düĢüklüğü zararı değer düĢüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın
değer düĢüklüğü hiçbir zaman muhasebeleĢtirilmemiĢ olması durumunda ulaĢacağı itfa edilmiĢ maliyet
tutarını aĢmayacak Ģekilde kar / zararda iptal edilir.
Değer düĢüklüğü sonrası satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana
gelen artıĢ, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilir.
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay
veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiĢikliği riskini
taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun
değerlerine yakındır.
16
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı)
Finansal Yükümlülükler
ġirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleĢmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. ġirket’in tüm borçları
düĢüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleĢme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli
finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aĢağıda
belirtilmiĢtir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya
diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda
alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe
uygun değerlerindeki değiĢim, gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. Gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen net
kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.
Diğer Finansal Yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, baĢlangıçta iĢlem maliyetlerinden arındırılmıĢ gerçeğe
uygun değerleriyle muhasebeleĢtirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiĢ maliyet bedelinden muhasebeleĢtirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiĢ maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
iliĢkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam
olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
g.
ĠĢletme BirleĢmeleri:
Bulunmamaktadır.
h.
Kur DeğiĢiminin Etkileri:
ġirket’in finansal tabloları, iĢletmenin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para
birimi ile sunulmuĢtur. ġirketin faaliyet sonuçları ve mali durumu, iĢletmenin fonksiyonel para birimi ve
finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir.
ġirket tarafından kullanılan 31 Aralık 2009 tarihli kur bilgileri aĢağıdaki gibidir:
ABD Doları
EURO
31 Aralık 2009
1.5057
2.1603
17
31 Aralık 2008
1.5123
2.1408
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı)
h.
Kur DeğiĢiminin Etkileri: (devamı)
ġirket’in finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dıĢındaki para birimleri)
gerçekleĢen iĢlemler, iĢlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan
dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk
Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı
para cinsinden kaydedilmiĢ olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak
suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal
olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
ı.
Hisse BaĢına Kazanç:
Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediği için hisse başına kazanç hesaplaması sunulmamaktadır.
i.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
j.
KarĢılıklar, ġarta Bağlı Yükümlülükler ve ġarta Bağlı Varlıklar:
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebilir
olması durumunda finansal tablolarda karĢılık ayrılır.
KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliĢkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço
tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla
hesaplanır.
KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karĢılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu karĢılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eĢittir.
KarĢılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karĢılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleĢtirilir.
18
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı)
k.
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde DeğiĢiklik ve Hatalar:
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. ġirket’in cari yıl içerisinde
muhasebe politikalarında önemli bir değiĢiklik olmamıĢtır.
Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak uygulanır. ġirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir
değiĢikliği olmamıĢtır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
l.
Finansal Kiralama
Kiralama - Kiracı durumunda ġirket
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama iĢlemleri, finansal
kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düĢük olanı kullanılarak aktifleĢtirilir. Kiralayana karĢı olan yükümlülük,
bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve
finansal kiralama yükümlüğündeki azalıĢı sağlayan ana para ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri
kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. Finansal giderler, ġirket’in
yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası kapsamında gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna
kaydedilir.
m.
ĠliĢkili Taraflar:
Ekteki finansal tablolarda, Finans Factoring Hizmetleri A.ġ.’nin hissedarları, önemli yönetim personeli ve
Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve bağlı
ortaklıklar, ilişkili taraflar (“İlişkili Taraflar”) olarak kabul ve ifade edilmişlerdir.
ĠliĢkili taraflardan alacaklar ve borçların bilançodaki mevcut değerlerinin (defter değerinin), tahmini gerçeğe
uygun değerleri olduğu düĢünülmektedir.
n.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması:
ġirket, Türkiye’de ve sadece faktoring iĢletmeciliği alanında faaliyet gösterdiği için finansal bilgilerini
bölümlere göre raporlamamıĢtır.
19
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı)
o.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler:
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiĢ vergin giderinin toplamından oluĢur.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar,
diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya
indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir.
ġirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ ya da önemli ölçüde yasallaĢmıĢ vergi
oranı kullanılarak hesaplanmıĢtır.
ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaĢmıĢ vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.
Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici
farklardan oluĢan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. ġerefiye veya iĢletme birleĢmeleri
dıĢında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından dolayı oluĢan ve hem ticari hem
de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına iliĢkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya
varlığı hesaplanmaz.
ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri, ġirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düĢük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve
iĢtiraklerdeki yatırımlar ve iĢ ortaklıklarındaki paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan
kaynaklanan ertelenen vergi varlıkları. yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan kalkmasının
muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır.
ErtelenmiĢ vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenen vergi
varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali
kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirildiği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla kanunlaĢmıĢ veya önemli ölçüde
kanunlaĢmıĢ vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve
yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, ġirket’in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri
kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate
alınır.
ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup
etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercileri
tarafından toplanan gelir vergisiyle iliĢkilendirilmesi durumunda ya da ġirket’in cari vergi varlık ve
yükümlülüklerini net bir esasa bağlı bir Ģekilde ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleĢtirilen kalemler (ki bu durumda onlara iliĢkin
ertelenmiĢ vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilir) ile iliĢkilendirilen ya da iĢletme birleĢmelerinin
ilk kayda alımından kaynaklananların haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiĢ vergi, gelir tablosunda
gider ya da gelir olarak muhasebeleĢtirilir. ĠĢletme birleĢmelerinde, Ģerefiye hesaplanmasında ya da satın
alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve Ģarta bağlı borçlarının gerçeğe
uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aĢan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde
bulundurulur.
20
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME ĠLKELERĠ / MUHASEBE POLĠTĠKALARI (devamı)
ö.
ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar/ Kıdem Tazminatları:
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iĢten
çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan UMS 19 ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar Standardı
(“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıĢ emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleĢtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmıĢ ve finansal
tablolara yansıtılmıĢtır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.
p.
Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, ġirket’in faktoring faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, ġirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, ġirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve
bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
4.
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FĠNANSAL VARLIKLAR
Bulunmamaktadır.
5.
BANKALAR
31 Aralık 2009
TP
Vadesiz Mevduat
Vadeli Mevduat
Faiz Reeskontu
1.116
1.116
YP
31 Aralık 2008
TP
9
10.163
6
10.178
199
199
73
9.895
14
9.982
Vadeli mevduatın 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla detayı aĢağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
USD
Faiz Oranı
Vade
%2,70-%3,50
13.01.2010-01.02.2010
21
YP
31 Aralık 2009
10.169
10.169
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
5.
BANKALAR (devamı)
Yukarıdaki bakiyelerin içerisinde yer alan 3.895 Bin TL, ġirket’in 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla kullandığı
kredilerin teminatı olarak ilgili banka hesaplarında değerlendirilmektedir (31 Aralık 2008:
Bulunmamaktadır).
Vadeli mevduatın 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla detayı aĢağıdaki gibidir:
Döviz Cinsi
USD
Faiz Oranı
Vade
31 Aralık 2008
%5,30-%6,35
19.01.2009-02.02.2009
9.909
9.909
Nakit ve nakit benzeri kalemleri oluĢturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları ile nakit akım tablosunda
kayıtlı tutarları arasındaki mutabakatı:
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
5
1.125
10.163
11.293
272
9.895
10.167
Nakit Değerler
Vadesiz Mevduat
Vadeli Mevduat (1-3 ay) (reeskont hariç)
Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler
6.
SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR
Bulunmamaktadır.
7.
FAKTORĠNG ALACAKLARI
Yurtiçi Faktoring Alacakları (net)
Faktoring Faiz Gelir Tahakkukları
Eksi: KazanılmamıĢ Faiz Gelirleri
Takipteki Faktoring Alacakları (*)
Brüt Faktoring Alacakları
31 Aralık 2009
TP
40.895
240
(1.444)
2.581
42.272
Eksi: Özel KarĢılıklar (-)
(2.483)
-
(2.282)
-
39.789
-
17.147
-
Faktoring Alacakları
YP
-
31 Aralık 2008
TP
17.253
(658)
2.834
19.429
YP
-
(*) Bilançoda takipteki alacaklar kalemi içinde sınıflandırılmaktadır.
ġirket’in 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla tüm faktoring alacakları sabit faiz oranlarına
sahiptir.
ġirket’in faktoring alacakları için sözleĢme kefaleti bulunmaktadır.
22
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
7.
FAKTORĠNG ALACAKLARI (devamı)
Türlerine göre faktoring iĢlemleri aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
39.789
39.789
17.147
17.147
Yurtiçi kabili rücu
Bilanço tarihi itibarıyla ġirket’in %100 karĢılık ayırdığı Ģüpheli alacakları dıĢında vadesi geçmiĢ fakat
Ģüpheli hale gelmemiĢ 98 Bin TL tutarında (31 Aralık 2008: 552 Bin TL) faktoring alacağı bulunmakta
olup, yaĢlandırması aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
60 Güne Kadar
98
98
552
552
Bu alacaklara iliĢkin ġirket’in teminat olarak sözleĢme kefaleti bulunmakta olup, mali tabloda takipteki
alacaklar içinde gösterilmektedir.
ġirket’in faktoring alacaklarına iliĢkin edindiği teminatlar aĢağıdaki gibi olup, teminat tutarları hesaplanırken
teminat tutarının alacak tutarını aĢması durumunda, sadece alacak tutarına karĢılık gelen kısmı dikkate
alınmıĢtır.
Teminat Bilgileri:
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
-
305
305
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
98
347
2.136
2.581
833
95
301
1.605
2.834
Ġpotekler
ġirket’in takipteki faktoring alacaklarının yaĢlandırması aĢağıdaki gibidir:
90 Güne Kadar
90 – 180 Gün Arası
180 – 360 Gün Arası
360 Gün Üzeri
Yukarıdaki ayrıntılarına yer verilen takipteki faktoring alacaklarına iliĢkin ġirket’in teminat olarak elinde
bulundurduğu sözleĢme kefaleti bulunmaktadır.
Takipteki faktoring alacakları karĢılığı hareket tablosu aĢağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık 2009
1 Ocak31 Aralık 2008
Dönem BaĢındaki KarĢılık
Dönem Ġçinde Ayrılan KarĢılık
Tahsilatlar
2.282
412
(211)
1.575
707
-
Dönem Sonundaki KarĢılık
2.483
2.282
23
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
8.
ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
ĠliĢkili Taraflara Borçlar
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
Teksmen Mensucat A.ġ.
18
18
-
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar
01.01.200931.12.2009
Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar (*)
01.01.200831.12.2008
284
284
176
176
(*) ġirketin üst düzey yöneticileri genel müdür, genel müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinden
oluĢmaktadır.
9.
MADDĠ DURAN VARLIKLAR
DöĢeme ve
DemirbaĢlar
Özel
Maliyetler
TaĢıtlar
Toplam
Maliyet
1 Ocak 2009 AçılıĢ Bakiyesi
Alımlar
ÇıkıĢlar
31 Aralık 2009 KapanıĢ Bakiyesi
255
13
(197)
71
71
71
40
40
326
53
(197)
182
BirikmiĢ Amortisman
1 Ocak 2009 AçılıĢ Bakiyesi
Dönem Amortismanı
ÇıkıĢlar
31 Aralık 2009 KapanıĢ Bakiyesi
(182)
(13)
166
(29)
(24)
(14)
(38)
(3)
(3)
(206)
(30)
166
(70)
31 Aralık 2009 Net Defter Değeri
42
33
37
112
DöĢeme ve
DemirbaĢlar
Özel
Maliyetler
Toplam
Maliyet
1 Ocak 2008 AçılıĢ Bakiyesi
Alımlar
31 Aralık 2008 KapanıĢ Bakiyesi
242
13
255
71
71
313
13
326
BirikmiĢ Amortisman
1 Ocak 2008 AçılıĢ Bakiyesi
Dönem Amortismanı
31 Aralık 2008 KapanıĢ Bakiyesi
(148)
(34)
(182)
(10)
(14)
(24)
31 Aralık 2008 Net Defter Değeri
73
47
24
(158)
(48)
(206)
120
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
9.
MADDĠ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Maddi duran varlıkların faydalı ömürleri aĢağıdaki gibidir:
DöĢeme ve demirbaĢlar
Özel maliyetler
TaĢıtlar
10.
Yıl
3-10
5
5
MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
Maliyet (Yazılımlar)
1 Ocak AçılıĢ Bakiyesi
Alımlar
Dönem Sonu KapanıĢ Bakiyesi
15
90
105
11
4
15
Ġtfa Payı
1 Ocak AçılıĢ Bakiyesi
Dönem Ġtfa Payı
Dönem Sonu KapanıĢ Bakiyesi
(7)
(41)
(48)
(4)
(3)
(7)
57
8
Net Defter Değeri
Maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri aĢağıdaki gibidir:
Haklar
11.
Yıl
3-5
ġEREFĠYE
Bulunmamaktadır.
12.
ERTELENEN VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
ġirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS'ye göre hazırlanmıĢ finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi alacağı ve yükümlülüğü
muhasebeleĢtirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
tutarlarının UFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta
olup aĢağıda açıklanmaktadır. GerçekleĢmesi muhtemel olmayan ertelenmiĢ vergi aktifi için karĢılık
ayrılmaktadır.
25
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
12.
ERTELENEN VERGĠ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (devamı)
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
15
134
87
(31)
15
3
658
(5)
16
-
74
669
Ertelenen Vergi Varlığı
Ertelenen Vergiye Baz TeĢkil Eden Zamanlama Farklılıkları:
ErtelenmiĢ Finansman Geliri
Faktoring Alacakları ġüpheli Alacak KarĢılığı
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar Matrah Farkı
Kıdem Tazminatı KarĢılığı
KullanılmamıĢ Ġzin KarĢılığı
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
ErtelenmiĢ Finansman Geliri
Faktoring Alacakları ġüpheli Alacak KarĢılığı
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıklar Matrah Farkı
Kıdem Tazminatı KarĢılığı
KullanılmamıĢ Ġzin KarĢılığı
17
(6)
3
1
132
(1)
3
-
Ertelenen Vergi Aktifi (net)
15
134
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
134
(119)
15
66
68
134
Ertelenen Vergi (Varlıkları) / Yükümlülükleri
Bilanço tarihi itibarıyla ertelenmiĢ vergi varlığı hareketi aĢağıda verilmiĢtir:
1 Ocak Ġtibarıyla AçılıĢ Bakiyesi
ErtelenmiĢ Vergi (Gideri)
KapanıĢ Bakiyesi
13.
SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN VARLIKLAR
Bulunmamaktadır.
14.
DĠĞER AKTĠFLER
31 Aralık 2009
TP
PeĢin Ödenen Giderler
Personel Avansları
36
5
41
26
YP
-
31 Aralık 2008
TP
YP
7
3
10
-
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
15.
ALINAN KREDĠLER
Kısa Vadeli Krediler
Kısa Vadeli Krediler
Uzun Vadeli Kredilerin Cari Dönem Taksitleri
Toplam Kısa Vadeli Borçlar
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
34.412
12
34.424
14.947
14.947
24
24
-
34.448
14.947
Uzun Vadeli Krediler
Uzun Vadeli Kredilerin Uzun Vadeli Taksitleri
Toplam Uzun Vadeli Borçlar
Toplam Borçlar
Kredilerin Geri Ödeme Vadeleri:
1 yıl içinde ödenecekler
1-2 yıl içinde ödenecekler
2-3 yıl içinde ödenecekler
3-4 yıl içinde ödenecekler
TOPLAM
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
34.424
14
10
34.448
14.947
14.947
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla kısa vadeli banka kredileri aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2009
Döviz Cinsi
TL
Faiz Oranı %
Döviz Tutarı
7,00-14,40
34.410
TOPLAM
34.424
34.424
31 Aralık 2008
Döviz Cinsi
Faiz Oranı %
TL
21,25-26,00
Döviz Tutarı
14.439
TOPLAM
14.947
14.947
27
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
15.
ALINAN KREDĠLER (devamı)
Kredi faiz oranları bileĢik olarak ifade edilmiĢtir.
31 Aralık 2009
TP
DeğiĢken faizli
Sabit faizli
31 Aralık 2008
TP
YP
34.412
36
34.448
-
14.947
14.947
YP
-
ġirket’in kullandığı kredilerin gerçeğe uygun değeri not 39’da verilmiĢtir.
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ġirket’in gerekli tüm koĢulları yerine getirilmiĢ ancak kullanılmamıĢ
olan 17.465 Bin TL (31 Aralık 2008: 31.186 Bin TL) tutarında kullanılabilir kredi limiti
bulunmaktadır.
16.
MUHTELĠF BORÇLAR VE DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR
Muhtelif Borçlar
31 Aralık 2009
TP
YP
Satıcılara Borçlar
Diğer
17.
17
18
35
-
21
21
-
KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR
31 Aralık 2009
TP
Finansal Kiralama Borçları
Eksi: ErtelenmiĢ Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyeti
18.
31 Aralık 2008
TP
YP
YP
31 Aralık 2008
TP
YP
-
-
78
-
-
-
(17)
61
-
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Bulunmamaktadır.
28
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
19.
ÖDENECEK VERGĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2009
TP
YP
Ödenecek Vergiler
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri
20.
342
22
364
-
424
19
443
-
BORÇ ve GĠDER KARġILIKLARI
Kurumlar Vergisi KarĢılığı (net)
Diğer
21.
31 Aralık 2008
TP
YP
31 Aralık 2009
1
1
31 Aralık 2008
65
5
70
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
15
3
18
16
16
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
16
3
1
(3)
15
16
-
ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
ÇalıĢan Hakları Yükümlülüğü KarĢılığı
Kıdem Tazminatı KarĢılığı
KullanılmamıĢ Ġzin KarĢılıkları
Kıdem Tazminatı KarĢılığı
Dönem BaĢı
Hizmet Maliyeti
Faiz Maliyeti
Ödenen Kıdem Tazminatı
Dönem Sonu
16
Yürürlükteki ĠĢ Kanunu hükümleri uyarınca, çalıĢanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak Ģekilde iĢ
sözleĢmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca,
halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos
1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değiĢik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak iĢten
ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi
hizmet Ģartlarıyla ilgili bazı geçiĢ karĢılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiĢtirilmesi ile
Kanun’dan çıkarılmıĢtır.
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.365,16 TL (2008: 2.173,18) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karĢılığı,
ġirket’in, çalıĢanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü
değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar”), Ģirketin
yükümlülüklerinin, tanımlanmıĢ fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliĢtirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aĢağıda belirtilmiĢtir:
29
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
21.
ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı
ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karĢılıklar, geleceğe iliĢkin,
çalıĢanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek
hesaplanır. Ġlgili bilanço tarihlerindeki karĢılıklar, yıllık %4,8 enflasyon ve %11 iskonto oranı varsayımlarına
göre yaklaĢık %5,92 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıĢtır (31 Aralık 2008:
%5,4 enflasyon, %12 iskonto oranı, %6,26 reel iskonto oranı). Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize
edilmekte olup, ġirket’in kıdem tazminatı karĢılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli
olan 2.427,04 TL tavan tutarı dikkate alınmıĢtır.
22.
AZINLIK PAYLARI
Bulunmamaktadır.
23.
ÖDENMĠġ SERMAYE VE SERMAYE YEDEKLERĠ
31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla hissedarlar ve hisse dağılımları aĢağıdaki gibidir.
SERMAYE
(%)
31 Aralık
2009
(%)
31 Aralık
2008
Fevzi Öztürkmen
Yüksel Öztürkmen
Halil Öztürkmen
Ġsmail Öztürkmen
Ahmet Öztürkmen
Adnan Öztürkmen
Recep Sinan Neftçi
Süleyman Gazi Erçel
97,3075
0,6667
0,6667
0,6667
0,6667
0,0207
0,0025
0,0025
7.766,09
53,21
53,21
53,21
53,21
1,67
0,20
0,20
97,3075
0,6667
0,6667
0,6667
0,6667
0,0207
0,0025
0,0025
7.766,09
53,21
53,21
53,21
53,21
1,67
0,20
0,20
TOPLAM
100,000
7.981
100,000
7.981
Hissedarlar
ġirket’in sermayeyi temsil eden imtiyazlı hissesi bulunmamaktadır.
24.
KAR YEDEKLERĠ
31 Aralık 2009
123
123
Yasal Yedekler
TOPLAM
31 Aralık 2008
123
123
Yasal yedekler, Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci kanuni yedek akçelerden
oluĢmaktadır. Birinci kanuni yedek akçe, yıllık net ticari karın %5’i oranında ve ödenmiĢ sermayenin
%20’sine kadar ayrılmaktadır. Ġkinci yedek akçe ise birinci tertip kanuni yedek akçe ve birinci temettüden
sonra kalan kardan, nakit temettü dağıtımlarının %10’u kadar ayrılmaktadır.
30
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
25.
GEÇMĠġ YILLAR KAR VEYA ZARARI
31 Aralık 2009
3.939
GeçmiĢ Yıl Kar / Zararları
26.
YABANCI PARA POZĠSYONU
Amerikan
Doları
Euro
TL
KarĢılığı
Bankalar
6.754
4
10.178
Bilanço Pozisyonu
Bilanço DıĢı Pozisyon
Net Yabancı Para Pozisyonu
6.754
6.754
4
4
10.178
10.178
Amerikan
Doları
Euro
TL
KarĢılığı
Bankalar
6.600
-
9.982
Bilanço Pozisyonu
Bilanço DıĢı Pozisyon
Net Yabancı Para Pozisyonu
6.600
6.600
-
9.982
9.982
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
27.
31 Aralık 2008
(589)
KARġILIKLAR, ġARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ġirket tarafından mahkemelere verilmiĢ 339 Bin TL tutarında teminat
mektubu bulunmaktadır (31 Aralık 2008: 20 Bin TL).
28.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Bulunmamaktadır.
29.
BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.
31
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
30.
ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
9.267
1.381
10.648
8.453
1.359
9.812
Faktoring Faiz Gelirleri
Faktoring Komisyon Gelirleri
31.
ESAS FAALĠYET GĠDERLERĠ
01.01.2009 31.12.2009
01.01.2008 31.12.2008
(1.527)
(203)
(19)
(71)
(39)
(37)
(18)
(37)
(29)
(13)
(45)
(39)
(11)
(10)
(10)
(4)
(4)
(2.116)
(1.286)
(100)
(61)
(51)
(44)
(42)
(40)
(40)
(38)
(16)
(16)
(16)
(14)
(11)
(10)
(16)
(96)
(1.897)
01.01.2009 31.12.2009
01.01.2008 31.12.2008
388
1.256
211
2
1.857
418
3.591
345
4.354
01.01.2008 31.12.2008
01.01.2007 31.12.2007
(2.918)
(75)
(2.993)
(5.081)
(49)
(5.130)
Personel Giderleri
Kira Gideri
TaĢıt Araç Gideri
Amortisman ve Ġtfa Giderleri
Temsil Ağırlama Giderleri
HaberleĢme Gideri
TaĢıt,Araç, Yakıt Giderleri
Bilgi ĠĢlem Giderleri
Vergi,Resim,Harç Giderleri
Kırtasiye Giderleri
Denetim Ücretleri
Aidat,Bakım Onarım Gideri
Mahkeme,Noter Giderleri
Elektrik,Su, Isınma Giderleri
Mutfak Giderleri
Kıdem Tazminatı KarĢılık Gideri
Diğer Genel Yönetim Giderleri
32.
DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ
Faiz Gelirleri
Kur Farkı Gelirleri
ġüpheli Alacak Tahsilat Geliri
Diğer Gelirler
33.
FĠNANSMAN GĠDERLERĠ
Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
32
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
34.
TAKĠPTEKĠ ALACAKLARA ĠLĠġKĠN ÖZEL KARġILIKLAR
01.01.2009 31.12.2009
01.01.2008 31.12.2008
(412)
(412)
(707)
(707)
01.01.2009 31.12.2009
01.01.2008 31.12.2008
(1.485)
(1.485)
(1.119)
(31)
(1.150)
01.01.2009 31.12.2009
01.01.2008 31.12.2008
(1.001)
(119)
(1.120)
(822)
68
(754)
1 Ocak31 Aralık
2009
1 Ocak31 Aralık
2008
5.499
%20
(1.100)
5.282
%20
(1.056)
(5)
(15)
(1.120)
(10)
312
(754)
Özel KarĢılık Giderleri
35.
DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ
Kur Farkı Giderleri
Diğer
36.
VERGĠLER
Vergi KarĢılığı
Cari Kurumlar Vergisi KarĢılığı
ErtelenmiĢ Vergi Geliri / (Gideri)
Vergi karĢılığının mutabakatı:
Vergi öncesi kar
Geçerli vergi oranı
Hesaplanan vergi
Ayrılan ile hesaplanan vergi karĢılığının mutabakatı:
-Kanunen kabul edilmeyen giderler
-Diğer
Gelir tablosundaki vergi geliri
Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği
takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2009 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2008: %20).
33
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
36.
VERGĠLER (devamı)
Kurumlar Vergisi (devamı)
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2009
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aĢamasında kurum kazançları
üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıĢtır (2008: %20).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir.
Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap
dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi
beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe
kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %10 olarak
uygulanmaktadır. Bu oran. 5520 sayılı Kanun’un 15. maddesinde 21 Haziran 2006 tarihinden geçerli
olmak üzere %15 olarak belirlenmiştir. Ancak yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilinceye kadar %10
oranı uygulanmıştır. 23 Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile
23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Stopajı’nın %10’dan %15’e çıkartılmasına karar
verilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi
tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesi
yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir
kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı
yapılmamaktadır.
37.
HĠSSE BAġINA KAZANÇ
ġirket’in hisse senetleri borsada iĢlem görmediğinden dolayı, ekli finansal tablolarda hisse baĢına kazanç
hesaplanmamıĢtır.
38.
FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA MALĠ TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN GEREKLĠ OLAN DĠĞER
HUSUSLAR
Bulunmamaktadır.
34
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
39.
FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER
(a)
Sermaye Risk Yönetimi
ġirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken, diğer yandan da
borç ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.
2009 yılında ġirket’in stratejisi, özkaynakların borçlara oranı %71 olarak gerçekleĢmiĢtir. 31 Aralık 2009 ve
31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aĢağıdaki gibidir:
Toplam Borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
Net Borç
Toplam Özkaynak
Özkaynak/borç oranı
b)
2009
2008
34.891
(11.299)
23.592
16.422
%70
15.558
(10.182)
5.376
12.043
%224
Önemli Muhasebe Politikaları
ġirket’in finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 3 numaralı “Uygulanan Değerleme Ġlkeleri /
Muhasebe Politikaları” notunda açıklanmaktadır.
(c)
Finansal Araçlar Kategorileri
Finansal varlıklar:
Bankalar
Faktoring Alacakları ve Takipteki Alacaklar
Finansal Yükümlülükler:
Muhtelif Borçlar ve Diğer Yabancı Kaynaklar
Alınan Krediler
35
31 Aralık
2009
31 Aralık
2008
11.294
39.789
10.181
17.147
(35)
(34.448)
(21)
(14.947)
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
39.
FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı)
(d)
Finansal Risk Yönetimindeki Hedefler
ġirket finansal piyasalara eriĢimin düzenli bir Ģekilde sağlanmasından ve faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan
finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski
(döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), likidite riski ile nakit akım faiz
oranı riskini kapsar.
(e)
Piyasa Riski
Faaliyetleri nedeniyle ġirket, döviz kurundaki (f maddesine bakınız) ve faiz oranındaki (g maddesine bakınız)
değiĢiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. ġirket düzeyinde karĢılaĢılan piyasa riskleri,
duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
(f)
Kur Riski Yönetimi
Yabancı para cinsinden iĢlemler, kur riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. ġirket faaliyetlerinin ve
finansman anlaĢmalarının nakit akıĢlarının sonucunda ortaya çıkan kur riskini düzenli olarak kontrol
etmektedir.
ġirket’in döviz cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerin yabancı para dağılımı not 26’da
verilmiĢtir.
Kur Riskine Duyarlılık
ġirket, baĢlıca Amerikan Doları ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
AĢağıdaki tablo Amerikan Doları ve EURO kurlarındaki %10’luk artıĢın ġirket’in ilgili yabancı paralara
olan duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan %10’luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime ġirket içinde
raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası
değiĢikliği ifade eder. ġirket’in raporlama tarihinde maruz kaldığı kur riskine iliĢkin duyarlılık analizleri,
mali yılın baĢlangıcındaki değiĢikliğe göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur.
Pozitif tutar, kar/zararda gelir artıĢını ifade eder.
36
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
39.
FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı)
31 Aralık 2009
Kar / Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karĢısında %15 değiĢmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1 +2)
1.017
1.017
(1.017)
(1.017)
1.017
1.017
(1.017)
(1.017)
Euro'nun TL karĢısında %15 değiĢmesi halinde
4 - Euro net varlık / yükümlülük
5 - Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
1
1
(1)
(1)
1
1
(1)
(1)
Diğer döviz kurlarının TL karĢısında %15 değiĢmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8)
-
-
-
-
1.018
(1.018)
1.018
(1.018)
TOPLAM (3 + 6 +9)
31 Aralık 2008
Kar / Zarar
Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karĢısında %15 değiĢmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1 +2)
998
998
(998)
(998)
998
998
(998)
(998)
Euro'nun TL karĢısında %15 değiĢmesi halinde
4 - Euro net varlık / yükümlülük
5 - Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
-
-
-
-
Diğer döviz kurlarının TL karĢısında %15 değiĢmesi halinde
7- Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8)
-
-
-
-
998
(998)
998
(998)
TOPLAM (3 + 6 +9)
(g)
Faiz Oranı Riski Yönetimi
ġirket’in sabit ve değiĢken faiz oranları üzerinden borçlanması, ġirket’i faiz oranı riskine maruz
bırakmaktadır. Söz konusu risk, sabit ve değiĢken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılarak,
ġirket tarafından kontrol edilmektedir.
Faiz Oranı Duyarlılığı
AĢağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve mali yılın
baĢlangıcında öngörülen faiz oranı değiĢikliğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit
tutulur. ġirket yönetimi, duyarlılık analizlerini faiz oranlarında 100 baz puanlık bir dalgalanma senaryosu
üzerinden yapmaktadır. Söz konusu tutar, ġirket içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da
kullanılmaktadır.
37
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
39.
FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı)
Faiz Pozisyonu Tablosu
31 Aralık 2009
31 Aralık 2008
11.294
39.789
10.181
17.147
36
60
82
34.412
14.947
Sabit Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar:
Bankalar
Faktoring Alacakları
Finansal Yükümlülükler:
Alınan Krediler
Muhtelif Borçlar
DeğiĢken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Yükümlülükler:
Alınan Krediler
Raporlama tarihinde faiz oranlarının 100 baz puan daha yüksek olması ve diğer tüm değiĢkenlerin sabit
olması durumunda:
ġirket’in sabit faizli faktoring sözleĢmelerinden faiz gelirleri 633 Bin TL (31 Aralık 2008: 159 Bin TL)
artacaktır.
 ġirket’in sabit faizli vadeli mevduatlarından elde edilen faiz gelirleri 1 Bin TL (31 Aralık 2008: 2 Bin
TL) artacaktır.

(h)
Diğer Fiyat Riskleri
Bulunmamaktadır.
(ı)
Kredi Riski Yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleĢmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
ġirket’e finansal bir kayıp oluĢturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. ġirket, yalnızca kredi
güvenirliliği olan taraflarla iĢlemlerini gerçekleĢtirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde
etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalıĢmaktadır. ġirket’in maruz kaldığı kredi riskleri ve müĢterilerin
kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müĢteriler için belirlenen ve Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.
Faktoring alacakları, çeĢitli sektörlere dağılmıĢ, çok sayıda müĢterileri kapsamaktadır. MüĢterilerin ticari
alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
38
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
39.
FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı)
Faktoring alacaklarının sektörel dağılımı aĢağıdaki gibidir:
Turizm
Diğer
ĠnĢaat
Tekstil
Diğer Ġmalat Sanayi
Metal Sanayi
Toptan Tic. ve Komisyonculuk
Motorlu Araçlar
Kimya, Plastik ve Ġlaç San.
Gıda
Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi
TaĢımacılık
Basım Sanayi
31 Aralık 2009
%
31 Aralık 2008
%
19,48
15,16
12,19
11,76
9,10
8,01
7,42
4,86
4,01
2,93
2,10
1,77
1,21
10,98
9,18
26,44
21,1
0,04
5,36
0,80
11,46
7,31
1,96
2,96
1,25
1,16
100,00
100,00
39
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
39.
FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı)
(ı)
Kredi Riski Yönetimi (devamı)
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
Faktoring Alacakları
31 Aralık 2009
ĠliĢkili
Taraf
Gerçeğe
Uygun Değer
Bankalardaki Farkı K/Z’a
Mevduat
Yansıtılan FV
Diğer
Taraf
Satılmaya
Hazır Finansal
Varlıklar
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)
-
39.789
11.294
-
-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
-
-
-
-
-
A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların
net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
-
39.691
-
11.294
-
-
-
B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların
defter değeri
-
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
-
98
-
-
-
-
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
-
2.581
(2.483)
-
-
-
-
E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
40
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
39.
FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı)
Faktoring Alacakları
31 Aralık 2008
ĠliĢkili
Taraf
Gerçeğe
Uygun Değer
Bankalardaki Farkı K/Z’a
Mevduat
Yansıtılan FV
Diğer
Taraf
Satılmaya
Hazır Finansal
Varlıklar
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)
-
16.842
10.181
-
-
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
-
-
-
-
-
A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal varlıkların
net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
-
16.595
-
10.181
-
-
-
B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde
vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal varlıkların
defter değeri
-
-
-
-
-
C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
varlıkların net defter değeri
- teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
-
247
-
-
-
-
D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri)
- Değer düĢüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı
-
2.834
(2.282)
(305)
-
-
-
-
E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar
-
-
-
-
-
41
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
39.
FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı)
(ı)
Kredi Riski Yönetimi (devamı)
Takipteki alacaklar dahil tüm faktoring alacakları için alınan teminatlar:
31 Aralık 2009
Nominal
Makul
Değeri
Değeri
-
Ġpotekler
(i)
31 Aralık 2008
Nominal
Makul
Değeri
Değeri
305
305
305
305
Likidite Risk Yönetimi
ġirket yönetimi, kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski
yönetimi oluĢturmuĢtur. ġirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eĢleĢtirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin
devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.
Likidite Tablosu
AĢağıdaki tablo, ġirket’in türev niteliğinde olmayan finansal varlık ve yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. AĢağıdaki tablolar, ġirket’in varlık ve yükümlülüklerini tahsil etmesi ve ödemesi gereken
en erken tarihlere göre hazırlanmıĢtır. ġirket’in ayrıca varlık ve yükümlülükleri üzerinden tahsil edilecek
ve ödenecek faizler de aĢağıdaki tabloya dahil edilmiĢtir.
31 Aralık 2009
SözleĢme Uyarınca Vadeler
Defter
Değeri
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Alınan Krediler
Muhtelif Borçlar
34.448
60
34.508
SözleĢme
uyarınca
nakit giriĢ
çıkıĢlar toplamı
(I+II+III+IV)
34.485
60
34.545
3 aydan
kısa (I)
34.444
42
34.486
3-12
ay arası (II)
12
18
30
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
29
29
-
31 Aralık 2008
SözleĢme Uyarınca Vadeler
Defter
Değeri
Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler
Alınan Krediler
Finansal Kiralama Borçları
Muhtelif Borçlar
14.947
61
21
15.029
SözleĢme
uyarınca
nakit giriĢ
çıkıĢlar toplamı
(I+II+III+IV)
14.957
61
21
15.039
3 aydan
kısa (I)
14.957
2
21
14.980
3-12
ay arası (II)
5
5
1-5 yıl
arası (III)
54
54
5 yıldan
uzun (IV)
-
ġirket ödemelerini sözleĢme vadelerine göre gerçekleĢtirmektedir.
ġirket finansal tablolarında gerçeğe uygun değeri ile gösterilen finansal varlık veya yükümlülük bulunmadığından,
gerçeğe uygun finansal varlıkların seviyelerine iliĢkin bilgiye yer verilmemiĢtir.
42
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
39.
FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı)
(j)
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
AĢağıdaki tabloda detaylandırıldığının haricinde, ġirket yöneticileri, finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin defter değerlerinin gerçeğe uygun
değerine yakın olduğunu düĢünmektedir.
31 Aralık 2009
Finansal varlıklar
Bankalar
Faktoring Alacakları
Alım satım amaçlı
finansal varlıklar
Ġtfa edilmiĢ
değerinden gösterilen
finansal varlıklar
Krediler ve
alacaklar
Ġtfa edilmiĢ
değerinden gösterilen
finansal yükümlülükler
Defter değeri
Gerçeğe uygun
değeri
-
11.294
-
39.691
-
11.294
39.691
11.294
39.691
-
-
-
60
34.448
60
34.448
60
34.448
Finansal yükümlülükler
Muhtelif Borçlar
Alınan Krediler
43
YEDĠTEPE FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ.
31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
39.
FĠNANSAL ARAÇLARLA ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠLER (devamı)
(j)
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
AĢağıdaki tabloda detaylandırıldığının haricinde, ġirket yöneticileri, finansal varlıkların ve finansal yükümlülüklerin defter değerlerinin gerçeğe uygun
değerine yakın olduğunu düĢünmektedir.
31 Aralık 2008
Finansal varlıklar
Bankalar
Faktoring Alacakları
Alım satım amaçlı
finansal varlıklar
Ġtfa edilmiĢ
değerinden gösterilen
finansal varlıklar
Krediler ve
alacaklar
Ġtfa edilmiĢ
değerinden gösterilen
finansal yükümlülükler
Defter değeri
Gerçeğe uygun
değeri
-
10.181
-
16.595
-
10.181
16.595
10.181
16.595
-
-
-
-
-
-
21
61
14.947
21
61
14.947
21
61
14.947
Finansal yükümlülükler
Muhtelif Borçlar
Finansal Kiralama Borçları
Alınan Krediler
44
Download