Sayılar - 1 - (24) Z

advertisement
Testin
Çözümü
Sayılar - 1 - (24) Z
1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5.
I) Tamsayılar kümesinde toplama veya çıkarma iş-
Bu örüntünün 11. satırın orta-
leminin kapalılık özelliği vardır.
sında kaç vardır?
II) Reel sayılar kümesinde bölme işleminin kapalılık
özelliği vardır.
III) Doğal sayılar kümesinde çıkarma işleminin kapalılık özelliği vardır.
A) 118
A) I
B) III
C) II
D) I, III
B) 119
C) 121
D) 123
E) 124
E) Hepsi
2. x, y, z, t pozitif tamsayılar olmak üzere,
6.
a, b, c, d tam sayılardır.
10.
3a - 5b = 6c
x.y + z.t = 64
a + d = 2c + 3
x.z + y.t = 61
ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
ise
𝒙+𝒕
𝒚+𝒛
oranı kaç olabilir?
A) a çift ise c de çifttir.
B) a çift ise d de çifttir.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
C) b çift ise d tektir.
D) b tek ise d de tektir.
E) a tek ise b çifttir.
3. M = 1 . 3 + 3 . 5 + 5 . 7 + ... + 19 . 21
7. İki basamaklı iki farklı çift doğal sayının toplamı
𝐆 = 𝟑𝟐 + 𝟓𝟐 + 𝟕𝟐 + ⋯ + 𝟐𝟏𝟐
11.
kaç farklı değer alabilir?
Buna göre G - M farkı kaçtır?
A) 84
A) 160
B) 170
C) 185
D) 220
B) 85
C) 87
D) 89
E) 90
E) 240
4. * Deniz 90 ile 451 arasındaki 3 e tam bölünen sayı-
8. Rakamları toplamı 4000 olan bir sayı için aşağıdakilerden hangileri daima doğrudur?
ları bir karta yazıp torbaya atıyor.
* Erhan ise bu torbadan 39 ile 365 arasında olan ve
4 e tam bölünen sayıları bu torbadan çıkarıp atıyor.
I) En az 445 basamaklıdır.
Buna göre torbada kaç kart kalır?
II) Basamak sayısı en az iken birler basamağı 4 tür.
A) 90
B) 92
C) 93
D)95
E) 97
III) En fazla 4000 basamaklıdır.
A) I
B) Hepsi
C) II, III
D) I, II
Mihail Guber / matematikchi.net / 0535 894 43 13
AEEE
CCCA
E) III
12.
Sayılar - 1 - (24) Z
9.
13.
ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere
3232....32 otuziki basamaklı bu sayının
36 ile bölümünden kalan kaçtır?
ab = (2n - 1) . (a + b)
ba = n . (a + b)
A) 8
Buna göre yukarıdaki denklemleri sağlayan en
B) 14
C) 16
D) 28
E) 30
büyük a sayısı kaçtır?
A) 4
10.
B) 5
C) 6
D) 7
ABC
x 24
. . . .
. . .
+
Yandaki çarpma işlemin-
11.
14.
12! = 4a9001600 ise a kaçtır?
de 2. çarpım bir basamak
1. çarpım
sola kaydırılmayarak hata
2. çarpım
yapılmıştır.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
Buna göre bu işlemin
2 5 3 8
A) 8896
E) 8
doğru sonucu kaçtır?
B) 9648
C) 9972
D) 10012
E) 10152
15. a ve b pozitif tamsayılar,
12
...8
a + 2 ve 2b - 3 sayıları aralarında asaldır.
2ab - 3a + 4b = 24
k
Buna göre a + b toplamının alacağı değerler
Yukarıdaki bölme işleminde k nın alacağı değerler
toplamı kaçtır?
toplamı kaçtır?
A) 18
A) 21
B) 24
C) 30
D) 52
B) 20
C) 22
D) 24
E) 25
E) 66
12. 4ab üç basamaklı sayısının 17 ile bölümünden kalan 11 ise 5ab üç basamaklı sayısının 17 ile bölü-
16. 248 i böldüğünde 8 kalanını veren kaç farklı doğal
sayı vardır?
münden kalan kaçtır?
A) 10
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
B) 12
C) 13
E) 9
Mihail Guber / matematikchi.net / 0535 894 43 13
EEBE
AEAC
D) 17
E) 20
Sayılar - 1 - (24) Z
17.
21.
M = 𝟐𝟏𝟏𝟏 . 𝟑𝟐𝟐𝟐 . 𝟓𝟔𝟔𝟔
Kenar uzunlukları 24 cm ve 30 cm olan bir
dikdörtgen en az kaç karesel bölgeye ayrılabilir?
M sayısının asal olmayan tamsayı bölenlerinin
toplamı kaçıtr?
A) 3
A) -10
18.
B) -8
C) -7
D) -5
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
E) 0
22. Ali, Berk ve Can sırası ile 4, 6, 10 günde bir dede-
a! = 90 . b!
eşitliğinde b nin alabileceği değerler toplamı
lerinin ellerini öpmeye gidiyorlar.
kaçtır?
İlk defa üçü dedelerini aynı anda ziyaret ettikleri
günden sonraki 120 günde ziyaretlerinde kaç defa
A) 74
B) 89
C) 90
D) 97
sadece iki kişi olurlar?
E) 100
A) 7
19.
n! in sondan 10 basamağı sıfır ise aşağıdakiler-
23.
B) 9
C) 10
D) 12
E) 14
Kenar uzunlukları 720 metre ve 864 metre olan
den kaç tanesi doğrudur?
bir bahçenin köşelerine ve etrafına x metrelik eşit
I) n! - 1 in sondan 10 basamağı 9 dur.
aralıklarla ağaçlar dikilecektir.
II) n! - 2 nin sondan 10 basamağı 8 dir.
Buna göre x tamsayısı kaç farklı değer alabilir?
III) n! - 5! in son 5 basamağı toplamı 34 dür.
A) 9
A) I, II
20.
B) II, III
C) I, III
D) II
B) 10
C) 12
D) 14
E) 15
E) Hepsi
24.
Ö𝐳𝐞𝐥𝐥𝐢𝐤: 𝐧 𝐛𝐢𝐫 𝐚𝐬𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐲ı 𝐨𝐥𝐦𝐚𝐤 ü𝐳𝐞𝐫𝐞
𝐧 − 𝟏 ! 𝐢𝐧 𝐧 𝐢𝐥𝐞 𝐛ö𝐥ü𝐦𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐤𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐧 − 𝟏 𝐝𝐢𝐫.
OBEB(A , B) = 12
OKEK(B , C) = 120
A + B + C toplamı en az olabilir?
Buna göre 21! in 23 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 36
A) 1
B) 11
C) 12
D) 20
B) 48
C) 56
E) 22
Mihail Guber / matematikchi.net / 0535 894 43 13
ADCA
CEED
D) 64
E) 72
Download