Şiir ve Düzyazı - E

advertisement
ÜNİTE: ŞİİR VE DÜZYAZI
KONU: Şiir ve Düzyazı
ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ
1.
Şu gördüğün yaylalar
Şu dağlar, şu ovalar
Cennet kokan havalar
Benim memleketimin
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tema
B) Dize
C) Dörtlük
D) Paragraf
Çözüm:
ŞİİR: Duygu, düşünce, hayal ya da eylemlerin etkili ve güzel bir söyleyişle, dizeler halinde meydana
getirilmesidir.
DİZE(MISRA): Şiiri oluşturan her satıra denir.
BEYİT: İki dizeden oluşan şiir bölümlerine denir. Divan edebiyatı nazım birimidir.
DÖRTLÜK: Dört dizeden oluşan nazım birimidir.
KITA: Anlam bütünlüğü sağlayan ikiden çok dizeye denir.
TEMA: Bir şiirde sanatçının işlediği konuyu ele alış tarzı, değerlendirişi gibi farklı bakış açıları nedeniyle
oluşan ana düşüncedir.
MANZUME: Nazımla ortaya konulan uzun yazılardır.
BENT: Manzum yazılarda dörtten fazla dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan parçaların her birine
denir.
NAZIM BİRİMİ: Dize, beyit, dörtlük, bent gibi belli sayılarda dizelerden oluşan bölümlerdir.
Seçenekleri inceleyelim:
Şiir 7’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. Her satırı dizedir. Dört dizeden oluştuğu için dörtlüktür. Memleketin olumlu
özelliği şiirin temasıdır.
Paragraf düzyazıda (nesirde) bulunur. Şiirde bulunmaz. Yanıt, D’dir.
2.
İncecikten bir kar yağar.
Tozar Elif Elif diye
Ak elleri kalem tutar
Yazar Elif Elif diye
Yukarıdaki dörtlüğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Uyakları vardır.
C) Hece ölçüsüyle yazılmamıştır.
B) Redifleri vardır.
D) Dörtlük olarak yazılmıştır.
Çözüm:
Ölçü: Şiirde dizelerdeki hece sayısının eşitliğine, hecelerin uzunluk – kısalık bakımından denkliğine denir.
Ölçü çeşitleri:
a) Hece ölçüsü: Halk edebiyatının temel ölçüsüdür. Bir şiirde dizelerdeki hece sayısının eşitliğini gösteren
ölçüdür.
b) Aruz ölçüsü: Divan edebiyatında kullanılan bu ölçü dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalık yönünden
denkliğine dayanır.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda
c) Serbest ölçü: Şiirdeki dizelerin herhangi bir kurala bağlı olmadan, serbest olarak yazılmış şeklidir.
Seçenekleri inceleyelim:
A, B, C seçenekleri doğrudur, C yanlıştır. Çünkü dizelerdeki hece sayısı eşittir. Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Yanıt, C’dir
İLKÖĞRETİM 8
152
TÜRKÇE
3.
Aşağıdaki dizelerden hangisinde redif kullanılmıştır?
A) Dolaşsam ben de deniz deniz
Ve bir sabah vakti kimsesiz.
B) Bülbül ne gezersin Çukurova’da?
Eşin gelir bulmaz seni yuvada.
C) Ne yaramaz bir çocuk
Gözleri boncuk boncuk.
D) Bülbül daldan dala konar
Güzel sesiyle gül açar.
Çözüm:
REDİF: Dize sonlarındaki yazılış, okunuş, anlam ve görevleri aynı olan sözcük ya da eklerin tekrarına redif
denir. Redif uyaktan sonra gelir.
Birden çıktı yoluma
Geldi girdi koluma
“uma”lar rediftir. Uyaklar rediften önceki sözcüklerde aranır. Şiirde redif olmayabilir.
Seçenekleri inceleyelim:
A’da deniz
Kimsesiz
tam uyak (redif yok)
C’de çocuk
boncuk
Zengin uyak (redif yok)
D’de konar
açar
tam uyak (redif yok)
B’de Çukurova’da
yuva da
Yanıt, B’dir
4.
(da)lar redif, (va)lar tam uyaktır
Gönlünü bana veren
Yoluma güller seren
Sıkıntımı gideren
O yâr unutulur mu?
Yukarıdaki dörtlüğün uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım
B) Tam
C) Zengin
D) Tunç
Çözüm:
Uyak (Kafiye): Dize sonlarındaki yazılış ve okunuşları aynı, anlam ve görevleri bakımından farklı ses
benzerlikleridir.
Bu benzerlik eklerin ya da sözcüklerin tekrarıyla oluşur.
Uyak halk şiirinde ve klasik şiirde çok kullanılır.
Uyak Türleri:
a) Yarım Uyak: Dize sonlarındaki tek ses benzerliğidir.
……….. bak ış
(ış)lar redif, (k)lar yarım uyak
……….. çak ış
b) Tam Uyak:
………… uzat
………… arat
TÜRKÇE
Dize sonlarındaki iki ses benzerliğidir.
(at) tam uyak
153
İLKÖĞRETİM 8
c) Zengin Uyak: İkiden fazla ses benzerliğine dayanan uyaktır.
………… başak
(şak) zengin uyak
………… kuşak
d) Tunç Uyak: Uyağı oluşturan sözcüklerden birinin diğerinin içinde geçmesidir.
………… zamanla
………… anla
e) Cinaslı Uyak: Yazılışları aynı anlamları farklı sözlerle yapılan uyaktır.
Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yârimden ayrılmam
Götürseler asmaya.
1. asma üzüm asmasıdır
2. asma eylemsidir.
Seçenekleri inceleyelim:
………… ver- en
(er) iki ses benzerliği olduğu için tam uyaktır. (en)ler rediftir.
………… ser - en
………… gider - en
Yanıt, B’dir
5.
Taştın yine deli gönül
Sular gibi çağlar mısın
Aktın yine kanlı yaşım
Yollarımı bağlar mısın.
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Uyak düzeni vardır.
C) Benzetme yapılmıştır.
B) “-lar msın”lar rediftir.
D) Duraksız hece ölçüsüdür.
Çözüm:
Durak: Hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerde dize içindeki ahengi güçlendirmek için yapılan durma (susma)ve
vurgu yerlerine denir. Bir dizede en çok iki durak bulunur ve durak sözcüğü bölmez.
5’li hece ölçüsüne kadar durak yoktur.
6’lı hece ölçüsü 3+3 duraklıdır.
Dağları / aş da gel
Yolları / koş da gel
7’li hece ölçüsü 4+3 duraklıdır.
Geldim seni / görmeye
Saçlarını / örmeğe
8’li hece ölçüsü 4+4 ve 5+3 duraklıdır.
Dağdan gelir / taştan gelir
Bir kükremiş / arslan gelir
……………………………..
Resimlerine / baktıkça
Geçen günleri / anarım
11’li hece ölçüsü 6+5 ve 4+4+3 duraklıdır.
Ba har ge lir / yap rak a çar / yaz o lur. (4+4+3 = 11’ li hece ölçüsü)
Seçenekleri inceleyelim:
Dörtlük için A, B, C seçeneklerinde söylenenler doğrudur. Gönül suya benzetilmiştir. D’de yanlışlık var.
Şiir 4+4= 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır. 4. heceden sonra durak var. Yanıt, D’dir.
İLKÖĞRETİM 8
154
TÜRKÇE
6.
Ne hasta bekler sabahı
Ne kanlı şehidi mezar
Ne de şeytan bir günahı
Seni beklediğim kadar
Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerin hangisidir?
A) Düz uyak
B) Çapraz uyak
C) Sarma uyak
D) Mani tipi uyak
Çözüm:
UYAK DÜZENİ (Uyak Örgüsü): Bir şiirin dizeleri arasındaki uyakların, dizelerin son seslerine göre harfle
gösterilmesidir. Uyak düzenleri şunlardır:
1. Düz Uyak: İki dizenin ya da dört dizenin kendi arasında oluşturduğu uyaktır.
aa/ bb/ cc/ … ya da aaaa/ bbbb/ ……… ya da aaab/ cccb/ dddb/ ……
2. Çapraz Uyak: Bir dörtlüğün birinci dizesiyle üçüncü dizesi; ikinci dizesiyle dördüncü dizesinin uyaklı
olmasıdır. abab/ cdcd/ efef/….
……. perde
a
……. gelinmez b
……. nerde
a
……. bilinmez
b
3. Sarma Uyak: Dörtlüğün birinci dizesiyle dördüncü, ikinci dizesiyle üçüncü dizesinin uyaklı olmasıdır. abba/
cddc/ effe/….
……. geleli
a
……. güzel
b
……. özel
b
……. bileli
a
4. Mani Tipi Uyak: aaba
Nerde o ela gözler
Bu gönül seni özler
Ayrıldık ayrılalı
Almadım senden haber
a
a
b
a
Seçenekleri inceleyelim:
a
……. sabahı
……. mezar
b
……. günahı
a
Çapraz uyak kullanılmıştır.
……. kadar
b
Yanıt, B dir.
7.
Yağmur yağar, içim sevinçle dolar
Çünkü onunla başlıyor bahar
Bir müzik coşkusuyla düşen damlalar
Bir şarkı gibi gelir bana
Bu dizelerin şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lirik
B) Epik
C) Pastoral
D) Didaktik
Çözüm:
Şiir Türleri: Şiirler konularına göre türlere ayrılır.
a) LİRİK ŞİİR: Duygulu, coşkulu ve içten bir söyleşi olan, şairin iç dünyasını ya da toplumun ortak duygularını
yansıtan şiirlerdir. Aşk, ölüm, ayrılık, yalnızlık gibi hemen her şey lirik şiirin konusu olabilir.
b) EPİK ŞİİR: Bir milletin yaşamını etkileyen tarih ve toplum olayları ile ilgili yiğitlik ve kahramanlık konularını
coşkulu bir biçimde dile getiren şiirlerdir.
TÜRKÇE
155
İLKÖĞRETİM 8
c) PASTORAL ŞİİR: Doğa, kır yaşamı ve çobanlarla ilgili şiirlerdir.
d) DİDAKTİK ŞİİR: Herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir şeyler öğretmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
Fikir ağır bastığı için öğretici şiir de denir.
e) SATİRİK ŞİİR: Kişileri, toplumun aksayan, gülünç yönlerini, güldürü öğesi de katarak iğneli ve alaycı bir
dille eleştiren şiir türüdür.
Seçenekleri inceleyelim:
Kişisel duygular içten, coşkulu bir şekilde dile getirildiği için lirik şiirdir.
Yanıt, A’dır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi, ele aldığı konuda ileri sürdüğü düşünceyi okuyucuya benimsetmek
amacıyla yazılmış kesin sonuçlu yazı türüdür?
A) Makale
B) Deneme
C) Fıkra
D) Söyleşi
Çözüm:
DÜZYAZI(NESİR): Manzum olmayan, dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım şeklidir.
Makale, deneme, fıkra, söyleşi, eleştiri, öykü, roman, biyografi, otobiyografi, masal, tiyatro, anı, günlük, gezi
yazısı gibi düzyazı türleri vardır.
MAKALE: Yazarın herhangi bir konudaki fikrini, görüşünü okuyucuya benimsetmek amacıyla örneklerle
kanıtladığı bilimsel yazılardır. Makale kesin sonuçlu gazete ve dergi yazısıdır.
Seçenekleri inceleyelim:
Yukarıdaki soruda makale türünün tanımı yapılmıştır. Diğer türlerde kesin sonuç ve kanıtlama yoktur. Yanıt,
A’dır.
9.
Aşağıdaki yazı türlerinden hangisi bir düşünceyi ispatlama amacı gütmeyen gazete ve dergi
yazısıdır?
A) Makale
B) Günlük
C) Deneme
D) Fıkra
Çözüm:
FIKRA: Bir yazarın günlük olaylarla ilgili görüşlerini ispatlama amacı gütmeden, herkesin anlayabileceği bir
dille anlattığı kısa ve günübirlik yazılardır.
Yazar konu ile ilgili görüşlerini, konunun ayrıntılarına girmeden anlatır. Yazılarında nükteli sözler ve
atasözleri de kullanır.
Fıkra, kalıcı olmayan kısa gazete ve dergi yazısıdır.
Seçenekleri inceleyelim:
Makale ispatlama amacı güden gazete ve dergi yazısıdır. Günlük ve deneme hem ispatlama amacı gütmez,
hem gazete ve dergi yazısı değildir. Yanıt, D’dir.
10.
Yazarın günlük olaylarla ilgili görüşlerini, okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir üslupla anlattığı
yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fıkra
B) Söyleşi
C) Eleştiri
D) Deneme
Çözüm:
SÖYLEŞİ(SOHBET): Yazarın herhangi bir konudaki duygu ve düşüncelerini konuşma havası içinde
(okuyucuyla konuşuyormuş gibi) anlattığı yazı türüdür. Kesin kuralları yoktur. Okuyucuyu sıkmayan kısa yazı
türüdür.
DENEME: Yazarın kesin sonuçlara varmadan herhangi bir konudaki kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı
yazı türüdür.
İLKÖĞRETİM 8
156
TÜRKÇE
Yazar konularını özgürce seçer. Değerlendirme ve yorumlar içten ve iddiasızdır. Denemenin söyleşiden farkı,
denemenin düşünce yönü ağır basar. Yine denemede kendi kendine konuşma özelliği görülür. Söyleşide ise
okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir özellik görülür.
Seçenekleri inceleyelim:
Soruda belirtilen özellikler söyleşi(sohbet) türünü yansıtmaktadır. Yanıt, B’dir.
11.
Bir sanat ya da düşünce eserini olumlu, olumsuz yönleriyle inceleyip değerlendiren yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale
B) Sohbet
C) Deneme
D) Eleştiri
Çözüm:
ELEŞTİRİ: Bir sanat, edebiyat ya da düşünce eserinin içeriğini, değerini, olumlu ya da olumsuz yanlarını
belgelere ve örneklere dayanarak inceleyip değerlendiren yazı türüdür.Eleştiri yazanlara eleştirmen denir.
Eleştirmenin bilgili ve kültürlü olması, eleştirilerinde önyargılı davranmaması, tarafsız olması gerekmektedir.
Nesnel eleştirilerde nesnel ilkeler ve yapıtın değerine bağlı kalınır.
Öznel eleştiride ise kişisel görüşler ön planda tutulur.
Seçenekleri inceleyelim:
Soruda belirtilen yazı türü eleştiridir. Yanıt, D’dir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin kendine özgü özelliklerini, çok az bilinen ilgi çekici yanlarını
okuyucuya tanıtmak için yazılan yazı türüdür?
A) Gezi yazısı
B) Roman
C) Deneme
D) Anı
Çözüm:
GEZİ YAZISI(SEYAHATNAME): Yurt içinde ya da dışında gezip görülen yerlerin, o yerlerle ilgili izlenimlerin
anlatıldığı yazı türüdür.
Yazarın amacı, gezip gördüğü yerlerle ilgili okuyucuyu bilgilendirmektir. Bu bakımdan yazarın iyi bir
gözlemci olması, gezilen yerin en ilginç özelliklerini ve durumlarını anlatması gerekmektedir.
Seçenekleri inceleyelim:
Bir yerin kendine özgü özellikleri ve ilgi çekici yanları gezi yazısıyla anlatılır Yanıt, A’dır.
13.
Çeşitli alanlarda ün yapmış kişilerin yaşam öykülerini, eserlerini ve yaptıklarını anlatan yazılara ……….
denir.
Boş bırakılan yere aşağıdaki yazı türlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Anı
B) Günlük
C) Biyografi
D) Otobiyografi
Çözüm:
BİYOGRAFİ: Değişik alanlarda ün yapmış yazar, şair, sanatçı, devlet adamı gibi kişilerin yaşamlarının,
eserlerinin, yaptıklarının araştırıcı bir yazar tarafından etkili ve güzel bir anlatımla dile getirildiği yazı türüdür.
Biyografi yazarının gerçeklere bağlı kalması, yaşamını anlattığı kişiyle ilgili ayrıntıları çarptırmaması
gerekmektedir.
OTOBİYOGRAFİ: Tanınmış kişilerin kendi yaşamlarını anlattıkları yazılardır.
ANI: Tanınmış kişilerin yaşadıkları ya da tanık oldukları bazı önemli olay ve durumları kendi bakış açılarıyla
anlattıkları yazı türüdür.
Anı yazarının gerçekleri saptırmadan yazması, belleğinin çok güçlü olması gerekir.
GÜNLÜK: Yazarın yaşantısını, duygu ve düşüncelerini tarih atarak günü gününe yazdığı yazı türüdür.
Seçenekleri inceleyelim:
Yukarıda tanımı yapılan yazı türü biyografidir. Boşluğa “biyografi” getirilmelidir. Yanıt, C’dir.
TÜRKÇE
157
İLKÖĞRETİM 8
14.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi masal türünün özelliklerinden değildir?
A)
B)
C)
D)
Masallar tekerleme ile başlar tekerleme ile biter.
Anonim halk edebiyatı ürünlerindendir.
Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları anlatır.
Çocukların eğitiminde eğitici özelliği vardır.
Çözüm:
MASAL: Kahramanları olağanüstü varlıklar ve insan olan, düş ürünü olay ve durumları anlatan, yer ve zaman
kavramı belli olmayan yazı türüdür.
Tekerlemeyle başlar, tekerlemeyle biter. Gerçekleşmesi mümkün olmayan her şey masalla (hayali olarak)
gerçekleşir. Gerçek masallar anonimdir. Masallar miş’li geçmiş zamanla anlatılır. Okuyucuyu (dinleyiciyi) kısa
süre de olsa sorunlarından sıkıntılarından, uzaklaştırarak pembe dünyada dolaştırır. Yazıya geçirilmeyen
bazı anonim masallar zamanla unutulmuştur.
Masalların sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır. Masallar çocukların eğitiminde eğitici özelliğe
sahiptir.
Seçenekleri inceleyelim:
A, B, D seçenekleri masalların özellikleridir. C’de masalın değil, öykü ve roman türünün özelliği var. Masallar
yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları anlatmaz. Yanıt, C’dir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi tiyatro türlerinden değildir?
A) Dram
B) Komedi
C) Trajedi
D) Epik
Çözüm:
TİYATRO: Yaşanmış bazı olay ve durumların gerçek kişiler tarafından sahnede oynanmak amacıyla
yazıldığı edebi yazı türüdür. Tiyatro doğrudan göze hitabettiği için somuttur. Olay ve durumlar karşılıklı
konuşmalar ve belirli hareketlerle canlandırılarak anlatılır. Tiyatronun iki temel öğesi olay ve kişilerdir.
Tiyatroda perde, sahne, dekor, kostüm gibi kavramlar bulunur.
Başlıca tiyatro türleri trajedi, komedi ve dramdır.
Trajedi hayatın acıklı yönlerini, komedi hayatın gülünç yönlerini, dram hayatın acıklı ve gülünç yönlerini
ortaya koyar.
Seçenekleri inceleyelim:
Dram, komedi, trajedi tiyatro türleridir. Epik ise şiir türüdür. Yanıt, D’dir.
16.
Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları yer, zaman göstererek anlatan kısa düzyazı
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Masal
B) Öykü
C) Fabl
D) Fıkra
Çözüm:
ÖYKÜ (HİKAYE): Olmuş ya da olması mümkün olan olayları kişi, yer ve zaman göstererek anlatan kısa yazı
türüdür. Hikayede fazla ayrıntı yoktur. Olayın anlatılması için kişi, yer ve zaman gereklidir. Olay; serim,
düğüm, çözüm planıyla anlatılır.
ROMAN: Roman da öykü gibi gerçek ya da gerçeğe uygun olayları ve durumları kişi, yer ve zaman
göstererek anlatır. Öyküye göre daha geniş kapsamlıdır. Çok sayıda olayları ayrıntılarıyla anlatır. Geniş bir
zaman dilimi var. Olay ve kişiler geçmişleri ve gelecekleriyle anlatılır.
Konularına göre aşk, macera, töre romanları, tarihi, tezli, psikolojik romanlar gibi türlere ayrılır.
Seçenekleri inceleyelim:
Tanımı yapılan yazı türü öyküdür. Yanıt, B’dir.
İLKÖĞRETİM 8
158
TÜRKÇE
1.
Birin bilir birin bilmez
Bu dünya kimseye kalmaz
Yâr ismini desem olmaz
Düşer dillere dilere
5.
A)
B)
C)
D)
Yukarıdaki dörtlüğün uyak türü
aşağıdakilerden hangisidir?
2.
A) Yarım
B) Tam
C) Zengin
D) Cinaslı
Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak,
Rüyalarım kadar sade, güzeldin.
Baş başa uzandık günlerce, ıslak
Çimenlerine yaz bahçelerinin.
6.
Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
3.
Epik şiir
Lirik şiir
Didaktik şiir
Pastoral şiir
Gündüz gülen gözlerin
Gece uykumu böler
Okşayıcı sözlerin
Acılarımı siler
Dörtlükteki dizelerin uyak düzeni
aşağıdakilerden hangisidir?
Düz uyak
Sarma uyak
Çapraz uyak
Mani türü uyak
A)
B)
C)
D)
Düz uyak
Çapraz uyak
Sarma uyak
Mani türü uyak
“Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım
Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım.”
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki uyak
türlerinden hangisi bulunmaktadır?
4.
Aşağıdakilerden hangisi yiğitlik,
kahramanlık, savaş konularını işleyen
şiir türüdür?
A) Yarım uyak
B) Tam uyak
C) Zengin uyak
D) Tunç uyak
7.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir
tiyatro terimi değildir?
A) Dekor
B) Perde
C) Dram
D) Kostüm
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
redif kullanılmamıştır?
A) Karac’oğlan dost bağına varmalı
El uzatıp gonca gülün dermeli
B) Bütün sevgileri atıp içimden,
Varlığımı yalnız ona verdim ben
C) İki turnam gelir aklı karalı
Birin şahin vurmuş, birin yaralı
D) Yeşil kurbağalar öter göllerde
Kırıldı kanadım kaldım çöllerde
İLKÖĞRETİM 8
8.
Aşağıdakilerden hangisi masalın
özelliklerinden değildir?
A) Dilden dile anlatılarak gelen anonim
eserlerdir.
B) Olaylar olmayan yer ve zamanda geçer.
C) Başında ve sonunda tekerleme bulunur.
D) Di’li geçmiş zamanla anlatılır.
159
TÜRKÇE
9.
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi fıkra
türünün özelliklerinden değildir?
A) Yazar günlük olaylarla ilgili kişisel
görüşlerini anlatır.
B) Fıkra kısa olarak anlatılır, ayrıntılara
girilmez.
C) Yazar düşüncesini kanıtlama amacı
güder.
D) Gazete ve dergi yazısıdır. Dil, günlük
konuşma dilidir.
14.
10.
C) Masallar
D) Romanlar
“Benden selam olsun Bolu Bey’ine
Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.
Ok gıcırtısından, kalkan sesinden
Dağlar seda verip seslenmelidir.”
6+5=11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Tunç uyak kullanılmıştır.
Redif vardır.
Konusuna göre türü epik şiirdir.
fıkra
deneme
makale
biyografi
15.
Masallarla ilgili olmadığı halde,
masalların başında ve bitiminde
söylenen genellikle uyaklı ve süslü
sözlere ne ad verilir?
A) Fıkra
B) Özdeyiş
C) Mani
D) Tekerleme
16.
12.
B) Deyimler
A)
B)
C)
D)
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki yazı
türlerinden hangisinin getirilmesi
gerekir?
11.
A) Atasözleri
Yukarıdaki dörtlükte ilgili olarak
aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Kişisel görüş ve düşünceleri iddia ve ispata
kaçmadan, yazarın kendisiyle
konuşuyormuş gibi yazdığı yazı türüne
………. denir.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi “Anonim Halk
Edebiyatı” ürünlerinden değildir?
B) Anı
C) Günlük
D) Söyleşi
İLKÖĞRETİM 8
A) Didaktik Şiir
B) Lirik Şiir
C) Epik Şiir
D) Pastoral Şiir
Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem
Götürseler asmaya
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
Ünlü kişilerin yaşam öykülerini anlatan
yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyografi
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir
konuda bilgi ya da öğüt vermek amacıyla
yazılan şiir türüdür?
160
A) Ölçü
B) Cinaslı uyak
C) Beyit
D) Durak
TÜRKÇE
17.
Dize sonlarındaki tek ses benzerliğine …….
denir. İki ses benzerliğine ……… denir.
Birinci dize ile dördüncü dizenin, ikinci dize
ile üçüncü dizenin oluşturduğu uyak
düzenine ………… denir.
21.
Seçeneklerden hangisi düz yazıda
(nesirde) bulunmaz?
A) Paragraf
B) Anafikir
C) Redif
D) Konu
Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
redif – yarım uyak – tam uyak
yarım uyak – tam uyak – sarma uyak
yarım uyak – tam uyak – tunç uyak
uyak – tam uyak – çapraz uyak
22.
Güncel konuları işleyen, günübirlik yazılan,
ispat amacı gütmeyen, gazete yazısı olan
yazı türüne ……… denir.
Yukarıda boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
18.
Yazar düşüncesini kanıtlamak amacıyla
yazar. Ortaya atılan görüş örneklerle
desteklenir. Kesin bilgilere yer verilir.
Gazete ve dergi yazısıdır.
Giriş,gelişme, sonuç planına göre yazılır.
Öğretici yazı türüdür.
23.
Paragrafta tanıtılan yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
19.
A) Anı
B) Deneme
C) Fıkra
D) Makale
24.
Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır
20.
B) anı
C) eleştiri
D) fıkra
Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazısı
değildir?
A) Roman
B) Makale
C) Deneme
D) Söyleşi
Tiyatro türü ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Söz ve hareketlerle sahnede
canlandırılır.
B) Tanınmış kişilerin başlarından geçen
olayları anlatır.
C) Trajedi, komedi, dram gibi türleri vardır.
D) Göze hitabeder.
Yukarıdaki dörtlüğe göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
A) makale
Uyak ve redif vardır.
nakarat bulunmaktadır.
11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Sarma uyak düzeni kullanılmıştır.
25.
Öykünün (hikâyenin) öğeleri kişi, ……….
zaman, olay ve durumdur.
Cümlede boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde,
kalbur saman içinde, pireler berber iken,
develer tellal iken…
Yukarıdaki sözlerle aşağıdaki yazı
türlerinden hangisi başlar?
A) anlatıcı
B) yer
A) Öykü
B) Roman
C) anı
D) tanık
C) Masal
D) Anı
TÜRKÇE
161
İLKÖĞRETİM 8
1.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
zengin uyak vardır?
4.
A) ……. koşar
……. bakar
B) ……. çekerim
……. giderim
C) ……. baktım
……. çıktım
D) ……. bardak
……. çardak
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki
yazı türlerinden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
5.
2.
A) …….. a
…….. a
…….. a
…….. b
B) ……... a
……... b
……... b
……... a
C) …….. a
…….. b
…….. a
…….. b
D) ……... a
……... a
……... b
……... b
6.
7.
Bu dizelerdeki durak ve ölçü aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi düşünce
yazılarına uygun özellik değildir?
I. Günlük olaylarla ilgili görüşleri yansıtır.
II. Gazete ve dergilerde yayımlanır.
III. Yazar, görüşlerini kanıtlamak zorundadır
IV. Konunun ayrıntılarına genişçe yer verilir.
“Fıkra” türüyle ilgili olarak
yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?
6+5=11’li hece ölçüsüdür.
4+4= 8’li hece ölçüsüdür.
4+3= 7’li hece ölçüsüdür.
4+4+3= 11’li hece ölçüsüdür.
İLKÖĞRETİM 8
Aşağıdakilerden hangisi öykü ve
romanın ortak özelliklerinden değildir?
A) Didaktik (öğretici) düzyazı
türlerindendir.
B) Tümü günlük olarak gazete ve
dergilerde yayınlanır.
C) Yazarların kişisel düşüncelerini yansıtır.
D) Sanatsal yaratıcılık niteliği taşımaz.
“Hicranla uykusuz geçen geceler
Tükenmez yaşamı içen geceler”
A)
B)
C)
D)
Gezi yazısı - röportaj
Anı - günlük
Biyografi - otobiyografi
Roman - anı
A) Yaşanmış ve yaşanması mümkün olan
olayları anlatır.
B) Kişi ve çevre betimlemelerine ayrıntılı bir
şekilde yer verilir.
C) Olaylar yer, zaman, kişi belirtilerek
anlatılır.
D) Her ikisi de düşünce değil olay yazısıdır.
Yolda ona rastladım
Sana selam söyledi
Yanıma gelsin dedi
Gelemez, diyemedim
Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzeni
aşağıdakilerden hangisidir?
3.
……… ile ……… arasındaki fark; birinde
ünlü kişilerin yaşamları, yaptıkları ve
eserleri anlatılır, diğerinde ise ünlü kişinin
yaşamını başkası değil kendisini anlatır.
162
A) I – IV
B) II – III
C) II – IV
D) III – IV
TÜRKÇE
8.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde uyak
“tunç uyak” örneğidir?
12.
A) Balkonda oturmuş beklerken seni
Serince bir rüzgar okşar tenimi.
B) Bu yüce dağın eteğinde bahar
Tepesinde ise bembeyaz bir kar.
C) Düşmüşsün yollara sabahtan yaya
Çıktı önüme koskoca bir kaya.
D) Giyinmiş sırtına koca bir yelek
Delikleri saysan sanki bir elek.
13.
9.
Göz yaşlarım sel oldu
Gönlüm hasretle doldu
Sen gittiğinden beri
Rengim sararıp soldu.
Herhangi bir konuda bilgi veya öğüt
vermek için yazılan öğretici şiir türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Didaktik
B) Lirik
C) Pastoral
D) Satirik
Aşağıdaki ölçü türlerinden hangisi
dizelerdeki hecelerin uzunluk ve
kısalığına bağlı olarak şekillenmesine
denir?
A) Hece ölçüsü
B) Aruz ölçüsü
C) Serbest ölçü
D) Hiçbiri
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A)
B)
C)
D)
10.
Tam uyak ve tunç uyak vardır.
Redif kullanılmıştır.
Abartma vardır.
Sekizli hece ölçüsü kullanılmıştır.
14.
A) Lirik
B) Epik
C) Nesir
D) Satirik
Beni de al yanına
Yıldızlara gidelim
Ordan dostlarımıza
Bir bir selam edelim
Yukarıdaki dörtlükte hangi uyak düzeni
bulunmaktadır?
11.
Aşağıdakilerden hangisi şiir türlerinden
değildir?
A) Düz uyak
B) Çapraz uyak
C) Sarma tipi uyak
D) Mani tipi uyak
15.
Aşağıdakilerden hangisi “deneme” ile
“söyleşi” türünün ortak özelliklerinden
değildir?
A) Yazarın herhangi bir konudaki
görüşlerini anlatır.
B) Konuşma havası içinde geçer.
C) Bir düşünceyi kanıtlama amacı yoktur.
D) Yazar, düşüncelerini kendi kendine
konuşuyormuş gibi anlatır.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
sözcük halinde redif kullanılmıştır?
A) “Cennet cennet dedikleri
Birkaç köşkle birkaç huri
B) Ben giderim o gider
Yanımda tık tık eder
C) Çiçekten çiçeğe konan kelebek
Yaşamı çok kısa olan kelebek
D) Gece uykumu bölersin
Gündüz yüzüme girersin
TÜRKÇE
16.
163
Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilgili
bir terim değildir?
A) Rol
B) Sahne
C) Perde
D) Özne
İLKÖĞRETİM 8
17.
“Gezi” türü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
21.
A) Gezip görülen yerlerle ilgili ilginç doğa
özellikleri, yaşamlar ve gelenekler
anlatılır.
B) Bilimsel bir inceleme yapmak, gezip
görmek, hoşça vakit geçirmek için
yapılan geziler anlatılır.
C) Gezi yazıları fotoğraf, film, ses bantları
ile desteklenmez.
D) Gezi yazıları tarihe, hukuka, folklara,
coğrafyaya, sosyolojiye kaynaklık eder.
A) Her konuda öykü yazılabilir
B) Öykü önce yazarın kafasında olgunlaşır,
sonra kaleme alınır
C) Öykü değişik zamanlarda, değişik
yerlerde yazılabilir.
D) Öykü yazarı öykü dışındaki türlerde
(örneğin roman türünde) yazamaz.
22.
18.
Aşağıdakilerden hangisi öykü türü ile
bağdaşmaz?
Aşağıdaki yazı türlerinden hangisinde
anlatılanların yeri ve zamanı belli
değildir?
A) Masal
B) Öykü
C) Roman
D) Gezi yazısı
Aşağıdakilerden hangisi olay yazısı
değildir?
A) Fıkra
B) Masal
C) Öykü
D) Roman
23.
Şiirde aşağıdakilerden hangisi hiç
bulunmaz?
A)
B)
C)
D)
19.
Kır yaşamını, çobanların yaşamındaki ilgi
çekici olayları, bunlara karşı duyulan
ilgiyi, sade, süsten ve özetinden uzak bir
dille anlatan şiir türüne ne ad verilir?
A) Pastoral
B) Lirik
C) Epik
D) Satirik
24.
25.
20.
B) Beyit
C) Dörtlük
D) Redif
İLKÖĞRETİM 8
Aşağıdaki şiir türlerinden hangisi
manzum tiyatro yapıtlarındaki acıklı ve
üzüntü verici olayı ve eylemi canlandıran
şiirdir?
A) Lirik
B) Dramatik
C) Didaktik
D) Epik
Aşağıdakilerden hangisi deneme
türünün özelliklerden değildir?
A) Yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini
anlatır.
B) Belgeler dayanan kesin sonuçlu bir yazı
değildir.
C) Yazar okuyucusuyla konuşur gibi yazar.
D) Konu sınırlaması yoktur.
Manzum yazılarda (nazımda) dizelerin
ikişerli kümeleniş biçimine ne ad verilir?
A) Dize
Nazım biçimi ve birimi
Ölçü ve uyak düzeni
Redif ve nakarat
Plan (giriş, gelişme, sonuç)
164
TÜRKÇE
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden
– sonuç ilişkisi vardır?
A)
B)
C)
D)
2.
4.
Ofisi boyatmak için adam tutmuş.
Hasta olduğu için okula gidemedi.
Ders çalışmak için televizyonu kapattı.
Faturaları ödemek için belediyeye gitti.
A) Korkudan yüzü sapsarı olmuş.
B) Çocuk masmavi gözlerle etrafa bakıyor.
C) Tezgâhta kıpkırmızı domatesler, almamızı bekliyor.
D) Otomobille dümdüz yolda yavaş yavaş
ilerliyoruz
I. Bu bir yetenek işidir.
II. Seslendiren sanatçılara teşekkür etmek
geliyor içimden.
III. Yabancı bir filmi seslendirmek kolay
değildir.
IV. Seslendirmeler iyi olmasaydı o filmi
zevkle izleyebilir miydik?
V. Kendimizi filmin etkisine öyle
kaptırıyoruz ki…
VI. Bizdeki seslendirmeleri düşünün.
5.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
yüklemi yapısı bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) Herkes dikkatle öğretmeni dinliyordu.
B) Zavallı köpek, kırılan ayağının acısıyla
inliyor.
C) Otel bulamayınca parkta gecelemiş.
D) Dışarı çıktığında çantasını unutmuştu.
Numaralandırılmış cümlelerden bir
paragraf oluşturulmak istense en uygun
sıralama nasıl olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerde geçen pekiştirme
sözcüklerinden hangisi tür bakımından
diğerlerinden farklıdır?
I – II – II – IV – V – VI
III – IV – V – I – VI – II
III – I – VI – V – IV – II
VI – V – I – III – IV – II
6.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
yüklemi nesnesine göre geçişsiz çatıdır?
A)
B)
C)
D)
3.
Kardeşini hasretle kucakladı.
Az önce dışarı çıktı.
Dolaba eşyalarını yerleştiriyor.
Sınıfın camını kırmışlar.
“Çocuğun bakışları bende acıma
duygusunu uyandırmıştı.”
Bu cümledeki altı çizili sözcükte bulunan
eklerin görevleri bakımından özdeşi
aşağıdaki altı çizili sözcüklerin
hangisinde bulunmaktadır?
A)
B)
C)
D)
TÜRKÇE
7.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin
yüklemi işteş çatılı eylem değildir?
A) Sabah belediye binasının önünde
buluştuk.
B) Giydiği etek oturunca kırıştı.
C) İki arkadaş özlemle kucaklaştılar.
D) Pehlivanlar iyi güreştiler.
Kirli tabakları kaldırmayı unutmuş.
Evlerimiz aynı semtte bulunuyor.
Yunusların dalışları hepimizi büyüledi.
Dostlar onu düğününde yalnız
bırakmadı.
165
İLKÖĞRETİM 8
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli
olduğu halde nesne almamış bir eylem
vardır?
A)
B)
C)
D)
9.
13.
Bir adet daha alabilirsin.
Ayakkabıları daha dün boyattım.
Hepsini bagaja koymuş.
Bana fotoğraflarını gösterdi.
Geçişli eylemlerin “-r, -t, -tır” ekleriyle
geçişlilik derecelerinin artırılmasına ettirgen
eylem denir.
14.
Aşağıdakilerin hangisinde ettirgen çatılı
eylem yoktur?
A)
B)
C)
D)
10.
A) Deneme
B) Eleştiri
C) Fıkra
D) Söyleşi
Gerçek bir yaşam öyküsünün anlatıldığı
eserdir. Yaşam öyküsü anlatılan kişiyle ilgili
bilgili ve belgeler toplanmıştır. Yazar kendi
yorumlarını katmadan, çelişkiye neden
olmadan gerçekleri anlatır.
Bu paçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyografi
B) Otobiyografi
C) Anı
D) Günlük
“Neredeyse treni kaçıracaktık.”cümlesi
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
11.
Fırından iki ekmek aldırdı
Soğuk olunca kapıyı kapattırdı.
Çöpleri kapıcıya attırdı.
Burada bir saat seni bekledim.
Bir sanat ya da düşünce eserini olumlu
ve olumsuz yanlarıyla değerlendiren,
nesnel olması gereken yazı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
edilgen - geçişsiz
etken - geçişsiz
etken - geçişli
dönüşlü – geçişsiz
15.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi
tamamen düşünce yönü ağır basan
türlerden oluşmuştur?
A)
B)
C)
D)
Bu yanık ses nereden diye
Sağa yönelince gördüm çobanı
Bağdaş kurmuş bir kayanın önüne
Koyunlara türkü söyler kavalı
Makale – fıkra – öykü – masal
Deneme – roman – eleştiri – fıkra
Fıkra – makale – eleştiri - deneme
Fıkra – roman – eleştiri - biyografi
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden
hangisinin özellikleri vardır?
A) Didaktik
B) Pastoral
C) Epik
D) Lirik
16.
12.
A) ……… erik
……… dik
B) ……… yalnız
……… hız
C) ……… taban
……… kaban
D) ……… yanık
……… kazık
Hayatı gülünç ve acıklı yanlarıyla olduğu
gibi yansıtan tiyatro eserine ne ad
verilir?
A) Trajedi
B) Komedi
C) Dram
D) Taşlama
İLKÖĞRETİM 8
Aşağıdakilerden hangisinde zengin uyak
modeli vardır?
166
TÜRKÇE
17.
Yazılış ve okunuşlar aynı anlam ve görevleri
farklı sözcüklerin tekrarıyla oluşan uyaklara
………, anlamları ve görevleri de aynı olan
sözcüklerin tekrarıyla oluşan uyaklara ise
……… denir.
21.
Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
redif – cinaslı uyak
cinaslı uyak – redif
zengin uyak - redif
tam uyak – düz uyak
22.
18.
Derinden derine ırmaklar çağlar
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
Ey suyun derdinden anlayan dağlar
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi
6+5=11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
Tunç uyak kullanılmıştır.
Türü pastoral şiirdir
Çapraz uyak kullanılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi öykü türünün
özelliklerinden biri değildir?
A) Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları
anlatır.
B) Yazarı belli değildir.
C) Romanlara göre daha kısa yazılardır.
D) Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden
oluşur.
“Gül budanmış dal dal olmuş
Menekşesi yol yol olmuş
Ziyah zülfün tel tel olmuş
Biz bu yerlerden gideli”
Yukarıdaki dörtlüğün uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Zengin uyak
Tam uyak
Tunç uyak
Yarım uyak
23.
24.
19.
Dizelerde uyaklardan sonra aynen
tekrarlanan sözcük ya da eklere ne
denir?
A) Redif
B) Nakarat
C) Tam uyak
D) Ölçü
A) Gezi
B) Anı
C) Günlük
D) Deneme
Düşünce yazılarında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Herhangi bir konudaki görüş ve
düşünceyi anlatır.
B) Yazarları bellidir.
C) Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları
anlatır.
D) Giriş, gelişme, sonuç planına göre
yazılır.
25.
20.
Gezilip görülen yerlerle ilgili izlenimlerin
kaleme alındığı yazı türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Yaşamsal olayların sahnede canlandırılmak üzere anlatıldığı sanatsal eserlere
ne ad verilir?
Kişisel görüş ve düşüncelerin okuyucuyu sıkmadan, samimi bir dille, karşılıklı
konuşma havası içinde anlatıldığı yazı
türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı
B) Öykü
A) Deneme
B) Söyleşi
C) Roman
D) Tiyatro
C) Anı
D) Öykü
TÜRKÇE
167
İLKÖĞRETİM 8
1.
A)
B)
C)
D)
2.
6.
Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumlu,
anlamca olumsuz eylem cümledir?
Söylediklerimi hiç anlamaz.
Nasıl da inandım ona.
Sınıfını geçersen istediğini alırım.
Çocukların ikisi de sahile gittiler.
A) I
B) II
C) III
7.
D) IV
Yer ve yön zarfı vardır.
İkileme zarf görevindedir.
Ad zaman zarfı görevindedir.
Durum zarfı vardır.
8.
C) dokunma
D) işitme
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için”
sözcüğü amaç – sonuç ilgisi kurmuştur?
Ev almak için arabayı satmış.
Yorulduğum için biraz uyudum.
Çok yediğim için midem bulandı.
Televizyonu açmadığım için programı
seyredemedim.
Kahveler bahçede afiyetle içildi.
Babası gelince hemen toparlandı.
Geç saatlere kadar oturuldu.
Olgunlaşan elmalar toplandı.
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi eylem
cümlesidir?
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili
(tamamlanmamış) cümledir?
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde
özne yoktur?
A)
B)
C)
D)
5.
B) tatma
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B) Can boğazdan gelir.
C) Kır atın yanında duran ya huyundan ya
suyundan.
D) Besle kargayı, oysun gözünü.
Bir yer biliyorum.
Dereler şırıl şırıl akıyor.
Ay yüzümüze gece gülüyor
Yalnızlığımızda
Rüzgâr bize eşlik ediyor.
Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)
4.
A) görme
“Sinemadan çıkarken sokağın başında
I
II
çocukluk arkadaşımı gördüm.”
III
IV
Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış
öğelerden hangisi cümlenin zarf
tümlecidir?
3.
“Gökyüzünde ay hilal şeklindeydi. Denizin
dalgaları kulağımda uğulduyordu. Bense bu
ılık akşamda, sahil boyunca yürüyordum.”
Paragrafta hangi duyu organına yönelik
bir anlatım yoktur?
A) Romanlarda birden fazla olay bulunur.
B) Hikâye ve romanlar yaşanmış ya da
yaşanması mümkün olayları anlatır.
C) Aralarında bazı farklılıklar vardır.
D) Hikâyede ise olay bir tanedir ve
kahramanlar azdır.
Gökyüzü her zamankinden maviydi.
Gözlerini televizyondan ayıramıyordu.
Bu film en beğendiğim filmdi.
Kız çok çalışkan ve güzelmiş.
İLKÖĞRETİM 8
Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf
oluşturulduğunda hangisi son cümle
olur?
168
TÜRKÇE
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme
zarf olarak kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
11.
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “okul”
sözcüğü iyelik eki almamıştır?
A)
B)
C)
D)
Etrafta koca koca binalar var.
Çocuk kara kara gözleriyle bize bakıyor.
Duvardaki ayna pırıl pırıl bakıyor.
Cıvıl cıvıl kuşlar dalları doldurmuş.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem
ad tamlamasıdır?
A)
B)
C)
D)
12.
14.
15.
Aradığın kitap masanın üstündedir.
O genellikle yapıcı biridir.
Burası çok dağınıkmış.
Beni üzen kırıcı sözlerindi.
“Kirli” sözcüğü cümlelerin hangisinde
mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
“Bir gün sen de yalnız yaşayacaksın.”
16.
Okulu dün boyadılar.
Okuluna servisle gidiyor.
Okulu evinden hayli uzakta.
Okulumu ve öğretmenlerimi çok
severim.
Kirli çamaşırları makineye koydum.
Kirli ellerini yıkamalısın.
Kirli camları bugün sildim.
Adam kirli işlerle uğraşıyor.
Dönüşlü fiillerde özne, hem işi yapan hem
de eylemden etkilenendir.
Cümlede altı çizili sözcüklerin türü
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla
verilmiştir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu
açıklamaya uygun bir fiil kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
A)
B)
C)
D)
ad – sıfat – zamir – bağlaç
sıfat – ad – zamir – zarf
sıfat – ad – zamir – sıfat
sıfat – zarf – zamir – ad
“Bu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde işaret zamiri olarak
kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
TÜRKÇE
17.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
oldurgan çatılı bir fiil yüklem olarak
kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
Bu günler geçmek bilmiyor.
Bu ödevi sen mi yaptın?
Eve giren bu hırsızdı.
Benim çantam işte budur.
169
Büro renk renk çiçeklerle süslendi.
Çamaşırlar dünden yıkandı.
Ablam, bayrama giderken süslendi.
Perdeler camlara asıldı.
Resimleri ablasına yaptırdı.
Marketten pirinç aldırdı.
Seyircileri kahkahalarla güldürdü.
Bebeğe mamasını yedirdi.
İLKÖĞRETİM 8
18.
l. Bilet aldım, çadıra girdim, oturdum.
ll. İnsan unutulup gitmiş uzak bir anıyı
bazen ansızın hatırlar.
lll. Hayatı severek yaşamasını öğrenirseniz,
mutlu olmak için ne yapacağınızı da
anlarsınız.
IV. Sabah kalktım, yıkandım, tıraş oldum.
22.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde
özne kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
İnanılmaz hikâyeler anlatıldı.
Annesine sarılıp uyudu.
Belki de aradığı huzur buradaydı.
İki adam arabanın başında pazarlık
ediyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden
hangi ikisi bileşik cümledir?
A) l ve ll
B) ll ve lll
C) lll ve IV
D) l ve IV
23.
19.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına
göre farklı cümledir?
A)
B)
C)
D)
A) Denize girdim, ayaklarımı uzattım, çok
iyi geldi.
B) Eve gelince bana haber ver.
C) Çalışmalarını titizlikle yapınca başarılı
oldu.
D) Trafikte hızlı gitmek son derece
tehlikelidir.
24.
20.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi basit, isim
cümlesidir?
25.
“İyi olmak, dürüst olmak herkesin harcı
olmuyormuş; yaşadıkça bunları anlayıp
özümsüyorum.” cümlesinde kaç tane
fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1
İLKÖĞRETİM 8
B) 2
C) 3
dolaylı tümleç – yüklem
zarf tümleci – yüklem
nesne – yüklem
özne – yüklem
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme
farklı görevde kullanılmıştır?
A) Saçma sapan sözlerle kafamızı
karıştırma.
B) Bugün güneş pırıl pırıl parlıyor.
C) İyi kötü geçinip gidiyorlar
D) Bana öyle garip garip bakma
A) Kamyonla şehirden şehre yolculuk
yapıyor.
B) Eninde sonunda buraya dönmek
isteyecek.
C) Şimdi her yan bembeyazdı.
D) Garibanların hakkını yemek haksızlıktır.
21.
“Sınırları zorlayan olayları işlemesi güzeldi.”
cümlesinin ögelerinin sıralanışı hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik
yapılı eylem kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
D) 4
170
Evin her yanını iyice temizledik.
Arkadaşım çok yorulunca işi bıraktı.
Döktüklerini toplamalısın.
Orada daha fazla kalamazdım.
TÜRKÇE
Download