Çalışma soruları 2. ders_38

advertisement
Çalışma soruları
2. ders
•
•
•
•
•
•
•
Yeni Türk devletinin gerçekleştirmiş olduğu inkılapları Osmanlı Devleti’nin ıslahatlarından ayıran en önemli özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Batı’dan etkilenmiş olması
B. Millet tarafından desteklenmesi
C. Yeni kurumlar oluşturulurken eskilerinin kaldırılması
D. Sosyal alanda yapılmış olması
E. Meclis tarafından kabul edilmesi
•
•
•
•
•
•
•
Aşağıdaki olaylardan hangisi cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşenlerden birisi değildir?
A. Halifeliğin kaldırılması
B. Lozan Barışı’nın imzalanması
C. Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması
D. Takriri-i Sükun Kanunu’nun kabulü
E. Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkması
•
•
•
•
•
•
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de cumhuriyetin ilanının sonuçları arasında yer almamaktadır?
A. Devletin rejimi belli oldu
B. Devlet başkanı belli oldu
C. Hükümet bunalımları sona erdi
D. Meclis başkanı ile hükümet başkanı birbirinden ayrıldı
E. Meclis hükümeti sistemine geçildi
•
•
•
•
•
•
Aşağıdakilerden hangisi saltanatın kaldırılmasının nedenlerinden biri değildir?
A. Saltanat yanlılarının güçlenerek ülkenin yönetimini tekrar ele geçirmelerine engel olmak
B. Lozan’a tek ve güçlü temsilci olarak gitmek
C. Saltanatın, halkın gözünde meşruluğunu ve değerini tümüyle yitirmiş olması
D. Ülkedeki iki başlı yönetime bir an önce son vermek
E. Düşmanla işbirliği yapmış, ulusa karşı çıkmış ve onu yok etmeye çalışmış bu kuruma daha fazla dayanılamayacağının
anlaşılması
•
•
•
•
•
•
Aşağıdakilerden hangisi 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının sonuçları arasında bulunmamaktadır?
A. Devlet rejiminin adı konmuştur
B. Osmanlı aile bireyleri yurt dışına çıkarılmıştır
C. İnkılapların gerçekleştirilmesi önünde önemli bir engel kaldırılmıştır
D. Meclis hükümeti kaldırılarak kabine hükümetine geçilmiştir
E. Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir
Download