Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Projesi

advertisement
Özet
Projenin genel amacı, başta sivil toplum olmak
üzere tüm ulusal paydaşların yeterli ve etkin
katılımı ile ulusal bir "Ayrımcılıkla Mücadele ve
Eşitlik
Kurulu"nun
oluşturulmasına
ve
sürdürülmesine katkıda bulunmaktır.
Proje Koordinatörü:
Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF)
Ortaklar:
İnsan Hakları Derneği (İHD)
Akdeniz Sosyal Forumu Derneği (ASF)
Projenin Özel Amaçları:
1.
2.
Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele mevzuatı
ve
uygulamaları
alanında
politika
oluşturma ve karar alma süreçlerine sivil
toplum örgütlerinin etkin bir katılımını
kolaylaştırmak ve koordine etmek, ve
Türkiye’de uluslararası insan hakları
standartları ile uyumlu ayrımcılıkla
mücadele politikalarının oluşturulması ve
uygulanmasına yönelik olarak sivil toplum
örgütleri ile hükümet ve devletin ilgili kişi
ve karar mercileri arasında katılımcı ve
istişareye dayalı bir diyaloğu geliştirmektir.
İletişim
Alevi Bektaşi Federasyonu
Adres: Ziya Gökalp Caddesi No: 16/16; KızılayÇankaya/ Ankara
Telefon: (0312) 433 15 55
e-mail: [email protected]
Proje Tanıtım Bröşürü
Hedef Grupları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Alevi STK’ları
Türkiye’de Ayrımcılık Üzerine Çalışan
STK’lar
Karar Mekanizmaları
Üniversiteler ve İnsan Hakları Merkezleri
Medya Kuruluşları
Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlar
AYRIMCILIKLA
MÜCADELE
VE
EŞİTLİK
“Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı
(DİHAA)” programı tarafından desteklenen proje kapsamında
hazırlanan bu yayının içeriği Avrupa Birliği’nin görüşlerini
yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Alevi
Bektaşi Federasyonu’na aittir.”
Bu proje “Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları için
Avrupa Aracı (DİHAA)” programı tarafından
desteklenmektedir.
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik
Günlük hayatımızın hemen her alanında, kökenimiz,
inançlarımız,
kimliğimiz,
fiziksel,
biyolojik,
psikolojik (bireysel) özelliklerimiz ve sosyoekonomik konumumuz nedeniyle ayrımcılığın,
dışlamanın, horlanmanın türlü türlü biçimlerine
maruz kalıyoruz. Bazen sözle, bazen davranışla,
bazen fiziksel şiddetle yaralanıyoruz, dışlanıyoruz,
hor görülüyoruz, hizaya çekiliyoruz.
Üstüne üstlük ülkemizde ayrımcılığı önlemeye
yönelik yasal ve kurumsal alt yapı zayıf. Toplumsal
duyarlılık yeterli düzeyde değil. Siyasi iktidarlarla
ayrımcılığa uğrayan kesimler arasında ilişki
mekanizmaları eksik, sivil toplum kuruluşlarının
karar verme süreçlerine etki etme yolları büyük
ölçüde kapalı. Öte yandan, her kesim kendi
sorununu öne çıkarıyor, kendi derdine derman
arıyor.
Oysa sorunlarımız, dertlerimiz ortak. Öyleyse
ayrımcılığın her türlü biçimine karşı eşitliği birlikte
savunmak için biraraya gelmemiz, hemdert
olmamız gerek.
Bunun için ayrımcılıkla mücadele eden ve
yurttaşlar arasında eşitliğin sağlanmasına çalışan
sivil toplum kuruluşlarıyla biraraya gelmek ve
dertlerimize çare yolları aramak istiyoruz.
Öncelikle STK’lar arasında işbirliğini geliştirecek,
bilgi ve deneyim paylaşacak bir ağ oluşturmayı
hedefliyoruz. Bu ağ, STK’ların karar verme
süreçlerine katılımını artırarak, AB standartları ile
uyumlu ayrımcılık karşıtı yasal-kurumsal
düzenlemeler yapılmasında aktif rol üstlenmesine
çalışacaktır. Bu hedefler doğrultusunda STK’ların
biraraya geldiği bir “Ayrımcılıkla Mücadele ve
Eşitlik Platformu” oluşturacak ve aşağıdaki
faaliyetleri gerçekleştireceğiz.
➢ Diyalog Geliştirme, Yasal Savunma ve Lobi
Çalışmaları
STK’ların karar verme süreçlerine aktif katılımını
sağlamak ve sorunlarımızı anlatmak için hükümet ve
siyasi parti yetkilileriyle görüşmeler yapacağız.
➢ Tematik Toplantılar
Ayrımcılıkla mücadele konusuyla ilgili tüm tarafları –
Alevi STK’ları, Eşitlik grupları, Türkiye’de nefret
söylemi/suçları ile mücadele eden STK’ları, kanun
koyucuları – kapsayan dört tematik toplantı
düzenlenyeceğiz.
➢ Çalışma Ziyareti
➢ İletişim Sağlama (networking)
Koordinasyon Toplantıları
ve
STK’lar arasında iletişim sağlama, bilgi paylaşma
ve koordinasyon sağlamaya yönelik toplantıları
düzenleyeceğiz.
➢ Çalışma Grupları
Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik alanında çalışan
uzmanlar, aktivistler ve akademisyenler ile
çalışma grupları oluşturacağız.
Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik alanında bilgi ve
deneyim paylaşımında bulunmak üzere Avrupa’ya
çalışma ziyaretleri gerçekleştireceğiz.
➢ Uluslararası Konferans
“Ayrımcılığa Uğramama Hakkı”, “Eşit Davranılma
Hakkı”, “Eşit Korunma Hakkı” prensipleri konusunda
bilgi birikimini artırmak ve kamuoyu duyarlılığını
artırmak amacıyla uluslararası konferans
düzenleyeceğiz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards