tc recep tayyip erdoğan üniversitesi sosyal bilimler meslek

advertisement
T.C.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI NO
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI YERİ
: 2017/31
:19 /09/2017
: Müdür Odası
TOPLANTIDA BULUNANLAR:
1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman ÇAKIR, Müdür
2. Öğr. Gör. Yusuf Ziya AKPINAR Müdür Yrd.
3. Öğr. Gör. Ali YAZICI Müdür Yrd.
4. Yrd. Doç. Dr. M. Canan CAN
5. Yrd. Doç. Dr. Zeki KARATAŞ
6. Yrd. Doç. Dr. Burcu KARTAL
7. Yüksekokul Sekreteri Sabri MERAL
: Başkan
: Üye
: Üye
: Üye
: Üye
: Üye
: Üye (Raportör)
TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR:
GÜNDEM:
1-Bilgilendirme.
2-Yüksekokulumuz Dış Ticaret Bölümü (İÖ) Öğrencilerinden 164606046 nolu Öğrenci
Muhammet Furkan YILDIRIM’ın Rahatsızlığı nedeni ile 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılını
(II.Sınıf)Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İÖ) Bölümüne Özel
Öğrenci olarak ders alma isteği ile ilgili hususun görüşülmesi.
3-Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 14.09.2017 tarih ve 2422 Sayılı yazısına
istinaden Yüksekokulumuzdan 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı staj bitimi sonu
11.09.2017 tarihi itibari ile mezun olan öğrenciler ile ilgili hususun görüşülmesi.
4-2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında (18 Eylül 2017-29 Aralık2017-tarihleri
arasında) görevlendirilen İdari personelin II. Öğretimle ilgili olarak yapacağı fazla çalışma
ücreti ile ilgili hususun görüşülmesi.
5-Gelen Evrak.
Toplantı Müdür Yrd.Doç.Dr.Süleyman ÇAKIR’ın Başkanlığında Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulumuz Müdür Odasında Saat 15.00’ de başladı. Gündeme geçildi ve
aşağıdaki kararlar alındı.
KARAR:
1-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz M ü d ü r ü Y r d . D o ç . D r . S ü l e ym a n Ç A K I R ,
Yönetim Kurulu gündemi hakkında bilgi verildi.
2-Yüksekokulumuz Dış Ticaret Bölümü (İÖ) Öğrencilerinden 164606046 nolu Öğrenci
Muhammet Furkan YILDIRIM’ın Rahatsızlığı nedeni ile 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılını
( II. Sınıf) Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İÖ) Bölümüne Özel
Öğrenci olarak ders alma isteği ile ilgili husus görüşüldü. Öğrencinin 11.09.2017 tarihli
dilekçesi ve sunmuş olduğu raporu incelendi.
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksekokulumuz Dış Ticaret Bölümü (İÖ) Öğrencilerinden
164606046 nolu Öğrenci Muhammet Furkan YILDIRIM’ın mazereti nedeni ile 2017-2018
Eğitim Öğretim Yılını (II. Sınıf) Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Dış
Ticaret (İÖ) Bölümüne Özel Öğrenci olarak ders alma talebinin uygun olmadığına oy birliği
ile karar verildi.
3-Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 14.09.2017 tarih ve 2422 sayılı yazısına
istinaden Yüksekokulumuzdan 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı staj bitimi sonu
11.09.2017 tarihi itibari ile mezun olan öğrenciler ile ilgili husus görüşüldü. Öğrenci
transkriptleri incelendi
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının yazıları, Yönetmeliğin 12. ve 24.maddeleri ile 28.03.1983
tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nun 01.03.2006 tarih ve 5467
Sayılı Kanun ile eklenen geçici madde 32.maddesi okundu.
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının Bahar yarıyılı staj bitimi sonu 11.09.2017 tarihi itibari ile
aşağıda listede belirtilen öğrencilerin mezun olmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Sıra
No
1
2
Öğrenci
Numarası
154647042
154636006
Adı ve Soyadı
Programı
Mezuniyet
Yılı/Yarıyılı
Mezuniyet
Tarihi
NACİYE KATMER
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
2016-2017
BAHAR
YARIYILI
11.09.2017
Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı
(İİ.Ö)
2016-2017
BAHAR
YARIYILI
11.09.2017
Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı
2016-2017
BAHAR
YARIYILI
11.09.2017
Dış Ticaret
2016-2017
BAHAR
YARIYILI
11.09.2017
ZEHRA ÇABUK
3
154635078
TUĞÇE ÇELİK
4
154605045
SALİM ERDİKER
Diploma almak
istediği Üniv.
R.T.E.Ü.
R.T.E.Ü.
R.T.E.Ü.
R.T.E.Ü.
4-2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı (18 Eylül 2017 / 29 Aralık2017-tarihleri
arasında) görevlendirilen İdari personelin II. Öğretimle ilgili olarak yapacağı fazla çalışma
ücreti ile ilgili husus görüşüldü.
657 Sayılı Kanunu’nun 147 maddesi ve (F) bendi gereği 50 saati geçmemek üzere
Yüksekokulumuzda II. Öğretimle ilgili olarak yapacağı fazla çalışma ücreti 2017-2018 Eğitim
Öğretim Yılı Güz Yarıyılı (18.09.2017-29.12.2017-tarihleri arasında) görevlendirilen İdari
Personellerden Bilgisayar İşletmeni Ümit ERİŞ’ e çalıştığı saat kadar mesai ödenmesinin uygun
olduğuna oy birliği ile karar verildi.
5-Gelen Evrak görüşüldü.
Download