adnan menderes üniversitesi ziraat fakültesi süt teknolojisi

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Makro Ekonomi
Ders Kodu
TE313
AKTS Kredi
4
Ders Düzeyi
İş Yükü
104 (Saat)
22.10.2017
Lisans
Teori
2
Uygulama
2
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Makro ekonomi ve tarım arasındaki ilişkinin teorik olarak kavratılması, temel kavramların öğretilmesi,
makro ekonomi politikaları ile tarım sektörü arasındaki bağlantılar ve politikaların tarım sektörüne olan
etkilerini analiz edebilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Özet İçeriği
Makro Ekonominin Kapsamı, Milli Gelir ile İlgili Kavramlar, Milli Gelir Hesaplamaları, Milli Gelir Bileşenleri,
Milli Gelir Genel Dengesi İşsizlik ve Enflasyon, , Makro Ekonomik Denge, Maliye Politikası ve Toplam
Harcamalar, Para ve Para Politikası, Toplam Talep ve Toplam Arz, Döviz Kuru Piyasası, Makroekonomi ve
Tarım Sektörü İlişkileri, Ekonomik Krizleri ve Tarım sektörü ilişkilerinin öğretilmesi.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Doç. Dr. Renan TUNALIOĞLU, Prof. Dr. Cemal ATICI
Ders Koşulları
Ön Koşul
TE110&TE190
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Ertek, Tümay, 2008.Makro İktisat Ders Kitabı, Beta Basım Yayın, , ISBN: 975 295 859 1,
2
Arthur, Steven M. Sheffrin, 1998. Macroeconomics Principles and Tools, Prentice Hall, Inc. Upper Saddle River, New Jersey
07458, ISBN: 0-13-742842-
3
Casavant Kenneth L., Craig L. Infanger, Deborah E. Bridges, 1999. Agricultural Economics and Management, Prentice Hall
Inc. A simon & Schuster Company, Upper O’Sullivan
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Makro Ekonominin Tanımı ve Kapsamı
2
Teorik
Milli Gelir İle İlgili Kavramlar ve Milli Gelir Hesaplamaları
3
Teorik
Milli Gelirin Bileşenleri ve Milli Gelirin Genel Dengesi
4
Teorik
İşsizlik ve Enflasyon
5
Teorik
Makro Ekonomik Denge ve Endeksler
6
Teorik
Enflasyonist ve Deflasyonist Açık
7
Teorik
Maliye Politikası ve Toplam Harcamalar
8
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9
Teorik
Toplam Talep ve Toplam Arz ve Para ve Para Politikası
10
Teorik
Dış Ticaret Teorileri ve Döviz Kuru Piyasası
11
Teorik
Makro Ekonomi ve Tarım Sektörü İlişkileri
12
Teorik
Para ve Maliye Politikalarının Tarım Sektörüne Etkileri
13
Teorik
Ekonomik Krizlerin Tarım Sektörüne Etkileri
14
Teorik
Makro Ekonomiye yönelik konularda öğrenci sunumları
15
Teorik
Makro Ekonomiye yönelik konularda öğrenci sunumları
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
1
2
42
Uygulamalı Ders
14
1
2
42
Etkinlik
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 22.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Ara Sınav
1
9
1
10
Dönem Sonu Sınavı
1
9
1
10
Toplam İş Yükü (Saat)
104
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
4
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Makro ekonomi ile ilgili olayları analiz edebilecek bilgi ve becerileri yorumlayabilme
2
Matematik bilgisini ve ekonomi teorilerini birlikte kullanarak problem çözme becerisinin gelişebilmesi
3
Makro ekonomi politikaları ile tarım sektörü arasındaki bağlantıların kavranarak, bu politikaların tarım sektörüne etkilerinin
analiz edilebilmesi
4
Sınıf içi tartışmalarla olaylara ortak çözümler getirme becerisinin kazanılabilmesi litikaları ile tarım sektörü arasındaki
bağlantıların kavranarak, bu politikaların tarım sektörüne etkilerinin analiz edilebilmesi
5
Literatüre dayalı ödev hazırlama ve sunum sorumlulukları becerisinin geliştirilmesi
Program Çıktıları (Süt Teknolojisi)
1
Temel bilimler ve mühendislik konularında yeterli alt yapıya sahip olabilme ve bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri
alanında kullanabilme,
2
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilme,
3
Alanı ile ilgili planlama, projelendirme, tasarım, takip ve analiz yapabilme, hedefe yönelik çözümler bulabilme,
4
Meslek etik ve bilincine sahip olabilme,
5
Bireysel çalışabilme, karar verebilme, fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve net ifade edebilme,
6
Ekip çalışmalarına katılabilme, sorumluluk alabilme, liderlik yapabilme,
7
Atatürk ilke ve inkılâplarını kavrayabilme, Türkçe ve yabancı dilde iletişim kurabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olabilme; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilme ve kendini sürekli
yenileyebilme
9
Süt ve ürünleri üretimi, kalite kontrolü ve ürün geliştirme, ürün kalitesinin artırılması ve gıda güvenliği alanlarında yeterli
düzeyde bilgi sahibi olabilme,
10
Konusu ile ilgili sorunları saptayabilme, tanımlayabilme, çözebilme ve bu amaçla uygun yöntemleri ve modelleme tekniklerini
seçebilme ve uygulayabilme
11
İş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında bilinçli olabilme; konusu ile ilgili mühendislik
uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilme.
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 22.10.2017
2/2
Download