Pretty Websites - İÜ AUZEF Coğrafya

advertisement
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Program Adı : COĞRAFYA, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2016 - 2017
Ders Adı
Tarih :
ÇEVRE SORUNLARI
11.10.2016
Ders Kodu
COGR4146
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
7
2
0
0
2
3
Türkçe
Seç.
Derse Kabul Koşulları
Devam Zorunluluğu
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
Dersi Veren(ler)
Doç. Dr. MESUT DOĞAN,
Dersin Amacı
15. Çevre konularını kavrar. 15.1. Çevre sorunlarını doğal ve beşeri faktörlere göre sınıflandırır. 15.2.
Çevre sorunlarını oluşum nedenlerine göre ele alır. 15.3. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini
yerel ve küresel etkileri açısından sorgular. 15.4. Çevre sorunlarının hangi yollarla küresel problemlere
dönüşebileceğini öğrenir.
Dersin İçeriği (Kısa Tanım)
Bu derste öğrencilere şu konular verilecek ve tartışılacaktır. Geçmişten günümüze ve geleceğe yönelik
olan ve olabilecek çevre sorunları ayrıntılı olarak nedenleri ve sonuçlarıyla değerlendirilecektir. Bilindiği
gibi önceleri doğal ortamda tüm faaliyetlerini sürdüren insan zaman içinde farklı üretim aşamalarına
geçmiştir. Her geçiş çevreye olumsuz etki etmeye başlamıştır. Son olarak sanayi devrimi doğal hayata
zarar vermeye başlamış ve artan teknolojik gelişmeler bir yandan çevre kirliğine sebep olurken diğer
taraftan çevreyi koruma olanağı da oluşmaya başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda insan-mekan ve
çevre üzerinde ayrıntılı çalışılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İnsana sunulan değişim ve gelişmelerin yaşanan çevre üzerinde ortaya çıkardığı ve yaratacağı avantaj ve
dezavantajlar ayrıntılı olarak değerlendirilecektir. Ayrıca öğrencilere, coğrafyanın sunduğu önemli
etkilerin yaşama olan katkıları ele alınacaktır. Gelişen dünyada meydana gelen gelişmelerin dünyaya
etkisi her açıdan anlatılmaya çalışılacaktır. Çevre sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik, sosyal,
siyasal ve kültürel olanak ve zararlar ele alınarak tartışma kısımları öne çıkacaktır.
Öğretim Yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Program Yeterliliklerine Katkısı
15. Çevre konularını kavrar. 15.1. Çevre sorunlarını doğal ve beşeri faktörlere göre sınıflandırır. 15.2.
Çevre sorunlarını oluşum nedenlerine göre ele alır. 15.3. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini
yerel ve küresel etkileri açısından sorgular. 15.4. Çevre sorunlarının hangi yollarla küresel problemlere
dönüşebileceğini öğrenir.
Kaynaklar
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Ödevler
0
0
Sunum
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
Kısa Sınavlar
0
0
Sayfa 1/4 11.10.2016 10:35:17
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
80
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
20
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
80
TOPLAM
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
10
2
20
Ödevler
0
0
0
Sunum
0
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
10
10
Proje
0
0
0
Klinik Uygulama
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
15
15
Kısa Sınavlar
0
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Diğer
0
0
0
Kredi İş Yükü
73
Kredi İş Yükü / 25
2.92
AKTS
3
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
1
ÇEVRE VE ÇEVRECİLİK
2
MODERNLEŞME VE KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMİ
Sayfa 2/4 11.10.2016 10:35:17
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
3
YERİN YAPISINDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR
4
İKLİM ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR
5
HİDROGRAFYA ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR
6
6- TOPRAK, BİTKİ ÖRTÜSÜ VE ZOOCOĞRAFYA ÖZELLİKLERİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR
7
Katı Atıklar ve Çevre
8
BEŞERİ FAALİYETLERİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
9
ŞEHİR ALANLARININ BÜYÜMESİNE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÖNERİLER
10
ENERJİ KULLANIMININ COĞRAFİ ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
11
TÜRKİYE KIYILARINDA SOSYO ÇEVRESEL SORUNLAR
12
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASI
13
"ÇEVRE SORUNLARIYLA İLGİLİ YAPILMIŞ BAŞLICA ANTLAŞMALAR VE SÖZLEŞMELER
14
TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU BAZI ULUSLARARASI ÇEVRE ANLAŞMALARI VE SÖZLEŞMELERİ
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
1
Mezunların, Coğrafyaya ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması,
4
2
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma,
5
3
Coğrafyaya özel sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme,
4
4
Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Coğrafi problemlere
ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanabilme,
4
5
Uygulamalı coğrafya kabiliyetine sahip Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolijlerini kullanabilen, afet
yönetimi, sular, yerşekilleri, ekoloji, şehirleşme, gelişme, kalkınma, turizm gibi coğrafi konularda öncü olabilme,
5
6
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olabilme,
5
7
Bir sistemi veya sistem bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olabilme,
4
8
Alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olabilme,
5
9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,
4
10
Alanında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme,
5
Sayfa 3/4 11.10.2016 10:35:17
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
11
Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme
becerisine sahip olabilme,
5
12
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilme,
4
13
Öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik edebilme,
5
14
Ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilme,
4
15
Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahip olabilme,
4
16
Farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme.
5
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek
İMZA
Sayfa 4/4 11.10.2016 10:35:17
Download