T. B. M. M. B : 60 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin (harcama ve

advertisement
T. B. M. M.
B : 60
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
(harcama ve gelir arasındaki denge, har­
camalar lehine bozulmuş, bütçe açıkları
artmıştır. Vergi gelirlerindeki artış hızı,
harcama artışının gerisinde kaldığından,
hükümetler iç ve dş borçlanmaya baş­
vurmuşlardır. İşte bu sebeple, dünyada,
vergi reformları gündemdedir. Vergi ge­
lirlerinin artırılması için yoğun çaba sarf
edilmektedir.
Sayın milletvekilleri, Türk ekonomi­
sinin yumuşak karnı, her zaman 'dış ti­
caret ve döviz dengesi olmuştur. Dünya
ticaret yollarımın değişmesinden beri, Tür­
kiye, daima güçlü dış ekonomliler karşı­
sında, dış ticaret dengesizliğinden kaynak­
lanan ekonomik krizler içinde yaşamıştır.
Avrupia'dalki para ekonomisine karşı, alı­
nan idarî ve siyasî nitelikteki tedbirler, bir
netice vermemiştir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin, Os­
manlıdan beri, ilk defa dış ticaret zincir­
lerini zorlamaya başlaması, ANAP 'ikti­
darında mümkün olabilmiştir. (ANAP sı­
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu
tarihî tespitlin, herkes tarafından takdirle
değerlendirilmesi gerekmektedir.; Hükü­
metin, dış ticaret politikaları açısından va­
rılan 'hedefler, bunu göstermektedir.
1987 yılında, ekonominin, dış denge­
sinin finansmanında, olumlu gelişmeler
sağlanmıştır. 1980'de 10,8 milyar dolar,
1983 yılında 14,9 milyar dolar olan dış
ticaret hacmiımliz...
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ha­
yalî, hayalî.
ABDULKADİR AKSU (Devamla) —
... 1987 yılı sonunda 24,4 milyar dolar
seviyesine ulaşmıştır, ,1987'de dış ticaret
hacmi, 1986'ya nazaran, yüzde 31,2 art­
mış 'bulunmaktadır. Bu dört yıllık dönem­
de, ihracatımız yüzde 77,9, ithalatımız
yüzde 53,3 artmıştır.; 1980 yılında 2 ırıil-
20 . 4 . 1988
0:2
yar 910 milyon dolar, 1983'te 5 milyar
727 milyon dolar olan ihracatımız, 1987
yılında 10 milyar 190 milyon dolara ulaş­
mıştır,
Dış ticarette ulaşılan bu neticeler, dışa
açılmayı sağlamak amacıyla, izlenmesi ge­
reken, zorunlu politikaların tatbikiyle or­
taya çıkmıştır. Ülkemizin, -döviz mesele­
sinin haildi husu'sunda, dış ticaretteki olum­
lu gelişmeler kadar, turizm gelirlerinden
de eılde ettiği gelişmeler etkili olmuştur.
Nitekim, turizm gelirleri, 1983 yılında 411
milyon dolarken, 1987de 1 milyar 215
milyon dolara ulaşmıştır.
Sayım milletvekilleri, böyle 'bir eko­
nomik politika değişikliğinin kolay olma­
dığını hepimiz bilirsiniz. Değişenin, 'bir
zihniyet değişmesi olduğu dikkate alındı­
ğımda, meselenin zorluk derecesi daha iyi
anlaşılır. Allah'la şükür, Türkiye'de artık
pek çok kiimse, ihracat yapmayı, ülke­
mize döviz getirmeyi düşünmekte, «malı­
mı nasıl ihraç edebilirimi» hesaplarını
yapmaktadır.
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Ha­
yalî olarak mı?
ABDULKADİR AKSU (Devamla) —
Üretim yapacak müteşebbislerimiz bile,
artık ihracata yönelik üretim hesapları
içine girmektedir.
İBRAHÎM DEMİR (Antalya) — Fa­
ruk Taşar gibi.
ABDULKADİR AKSU {Devamla) —
Zihniyetteki bu değişme neticesinde, ülke­
mizde kaliteli mal üretimi gerçekleşecek
ve refah seviyesi artacaktır. Böyle bir ge­
lişme, ülkemizin bir daha dış ticaret dar­
boğazlarına gelmemesini sağlayacak ve
buna dayalı olarak, oluşan ekonomik kriz­
ler, sona erecektir.
Ülkemiizim -1987 yılı dahil- son sene­
lerde, dünya konjonktürünün üstünde bir
'başarı kazandığı açıktır. (ANAP sırala-
Download